intTypePromotion=1

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 14

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
144
lượt xem
39
download

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ dốc của dòng sét a = (dic/dt) có thể coi là một hằng số đối với mỗi dòng điện sét. Do đó để tính thành phần từ của điện áp cảm ứng ta phải xác định Mdd(t). Xác định suất phóng điện Vpđ : Từ các giá trị điện áp giáng trên chuỗi cách điện và từ đặc tuyến vôn – giây của chuỗi sứ ta có các giá trị thời gian xảy ra phóng điện (ti) . Biên độ dòng điện sét nguy hiểm sẽ là: Ii = ai. ti Từ đây ta có xác suất phóng điện là......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 14

  1. Chương 14: Thµnh phÇn tõ cña ®iÖn ¸p c¶m øng §é dèc cña dßng sÐt a = (dic/dt) cã thÓ coi lµ mét h»ng sè ®èi víi mçi dßng ®iÖn sÐt. Do ®ã ®Ó tÝnh thµnh phÇn tõ cña ®iÖn ¸p c¶m øng ta ph¶i x¸c ®Þnh Mdd(t).  v.t  H h H  M dd (t )  0,2hdd  ln  (1   ).H  2h . ln h  1  ( III  46)  dd  4-X¸c ®Þnh suÊt phãng ®iÖn Vp® : Tõ c¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p gi¸ng trªn chuçi c¸ch ®iÖn vµ tõ ®Æc tuyÕn v«n – gi©y cña chuçi sø ta cã c¸c gi¸ trÞ thêi gian x¶y ra phãng ®iÖn (ti) . Biªn ®é dßng ®iÖn sÐt nguy hiÓm sÏ lµ: Ii = ai. ti Tõ ®©y ta cã x¸c suÊt phãng ®iÖn lµ: n V pd  VI i .Vai ( III  47) i 1 SuÊt c¾t do sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét: nc = Vp® . Nc . III.2.1.2-Tr×nh tù tÝnh to¸n. Sè lÇn sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét hoÆc l©n cËn ®Ønh cét. Nc =N/2 = 120/2 = 60lÇn /100km.n¨m X¸c suÊt h×nh thµnh hå quang:  = 0,48 X¸c ®Þnh Vp® :
  2. §Ó x¸c ®Þnh Vp® ta ph¶i x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p ®Æt trªn chuçi c¸ch ®iÖn khi sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét hoÆc l©n cËn ®Ønh cét. Rc = 11  Lcdd = Lo.hdd = 0,6.14 = 8,4H víi Lo lµ ®iÖn c¶m ®¬n vÞ dµi th©n cét. v = .c = 0,3.300 = 90 m/s lµ vËn tèc phãng ®iÖn ng-îc cña dßng ®iÖn sÐt (theo s¸ch h-íng dÉn thiÕt kÕ kü thuËt ®iÖn cao ¸p ta cã  = 0,3 ; c lµ vËn tèc ¸nh s¸ng c = 300m/s). Ulv vËn tèc trung b×nh cña ®-êng d©y. 2. 2 .110 U lv   57,17 kV . 3 C¸c thµnh phÇn cßn l¹i cña ®iÖn ¸p trong c«ng thøc ( III – 36 ) ®Òu phô thuéc vµo ®é dèc a, thêi gian t vµ ®é cao cña d©y dÉn. 1- §iÖn ¸p gi¸ng trªn chuçi c¸ch ®iÖn cña pha A. a/ Thµnh phÇn ®iÖn cña ®iÖn ¸p c¶m øng: Thay c«ng thøc( III – 43 ) vµo c«ng thøc ( III – 44 ) ta cã:  K .h  0,1.hdd .a  (v.t  hc ). (v.t  h).(v.t  H )  A U cu (t )  1  A cs . d  . ln   ( III  48)  hdd     (1   ) 2 .hc . h.H   Trong ®ã: +HÖ sè ngÉu hîp khi cã ¶nh h-ëng cña vÇng quang pha A : KA-csvq = 0,224 (®· tÝnh ë III.1.2.4 ). + hcs =hc =18,84m ; hdd = hddA = 14m. H = hcs + hdd = 18,84+14 = 32,84m ; h = hcs – hdd =18,84-14= 4,84m.
  3. =0,3. b/ Thµnh phÇn tõ cña ®iÖn ¸p c¶m øng: di c di U t (t )  Ldd . cu c  M dd (t ) s ; dt dt Lcdd = Lo.hddA = 8,4 H a =dis/dt : ®é dèc ®Çu sãng cña sÐt dic/dt: tèc ®é biÕn thiªn cña dßng ®iÖn ®i trong th©n cét cã xÐt tíi sù thay ®æi tr-íc vµ sau ph¶n x¹ cña sãng sÐt tõ cét l©n cËn trë vÒ. c/ §iÖn ¸p trªn d©y dÉn g©y ra bëi dßng ®iÖn sÐt ®i trong d©y chèng sÐt K.Ucs(t).: di c di U cs (t )  i s .R s  Lcs . c  M cs (t ). c dt dt Lccs = Lo . hcs = 11,304H - Ta ph¶i t×m ic vµ dic /dt trong hai tr-êng hîp: + Tr-êng hîp 1: Tr-íc khi cã sãng ph¶n x¹ tõ cét l©n cËn vÒ ®ã lµ kho¶ng thêi gian t  2.lkv /c (lkv = 190m lµ chiÒu dµi kho¶ng v-ît ). t  2.190 /300 =1,27 s. Theo c«ng thøc ( III – 39 ) vµ ( III – 40 ) ta cã: a  vq Z cs  vq i c (t )   Z .t  2 M cs (t )   vq  cs 1  Z cs   vq vq di c a.Z cs Z cs  2.R c  vq trong ®ã : 1  dt Z cs  2.R c 2.Lcs c
  4. NhËn xÐt: Khi R; a; t thay ®æi th× ic (t) vµ dic /dt thay ®æi. + Tr-êng hîp 2: Khi cã sãng sÐt ph¶n x¹ tõ cét l©n cËn trë vÒ : §ã lµ thêi gian t > 2.lkv hay t > 2.190 /300 = 1,27 s. Theo c«ng thøc ( III – 42 ) vµ ( III – 43 ) ta cã: a.Lcs  2 M cs (t ) i (t )  c .(1  e  .t ) 2 ( III  49) 2R Vµ : dic a.Lcs  2 M cs (t )  . 2 .e  2 .t ( III  50) dt 2R Trong ®ã: 2.Rc 2.11 2    0,054 Lcs  2.Lc cs 348,8  2.11,304 ViÕt l¹i biÓu thøc ®iÖn ¸p trªn chuçi c¸ch ®iÖn: d d U cd (t )  i c R c  Ldd iC  M dd (t ) is  U d (t )  kU cs (t )  U lv c cu dt dt Víi dis / dt = a ta cã : di c U cs (t )  i c R c  Ldd c  a.M cs (t ) dt Ta cã: di c dd U cd (t )  i c R c (1  K )  (L c  K.Lcs )  a.( M dd (t )  K.M cs (t )  U d (t )  U lv c cu dt Víi K lµ hÖ sè ngÉu hîp cña pha A víi d©y chèng sÐt cã kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña vÇng quang KA-csv q = 0,224 Thay sè vµo ta cã:
  5. dic U cd (t )  ic Rc (1  0,224)  (8,4  0,224.11,304)  dt (III – 51) a.{M dd (t )  0,224.M cs (t )}  U cu (t )  57,17 d 2 - §iÖn ¸p gi¸ng trªn chuçi c¸ch ®iÖn cña pha B; C. Víi  = 0,3; KB-csvq = 0,147 ; hdd = hddB = 11 m ; H = hcs+ hddB = 18,84+11=29,84m h = hcs- hddB = 7,84m Víi pha B,C ta cã : B (C ) dic U cd (t )  ic Rc (1  0,147)  (6,6  0,147.11,304)  dt a.{M dd (t )  0,147.M cs (t )}  U cu (t )  57,17 d 3- So s¸nh ®iÖn ¸p gi¸ng trªn chuçi c¸ch ®iÖn pha A vµ pha B. ë cïng mét thêi gian t¸c ®éng vµ cïng mét ®é dèc cña dßng ®iÖn sÐt, ë cïng mét thêi gian t¸c ®éng vµ cïng ®é dèc cña dßng ®iÖn sÐt, nÕu chuçi c¸ch ®iÖn cña pha nµo cã ®iÖn ¸p gi¸ng lín h¬n th× pha ®ã cã x¸c suÊt phãng ®iÖn lín h¬n. Chän th«ng sè cña dßng ®iÖn sÐt tÝnh to¸n : t = 3s; a =10kA/s. a/ TÝnh to¸n víi pha A: Thay t vµ a vµo c¸c c«ng thøc: U cu (t )  173,4kV d  90.3  32,84 4,84 32,84  M dd (t )  0,2.14 ln  . ln  1  7,36  (1  0,3).32,84 2.14 4,84   90.3  32,84 4,84 32,84  M cs (t )  0,2.18,84 ln  ln  1  10,22  (1  0,3).32,84 2.18,84 4,84 
  6. Thay t ; a ®· chän vµ R =11 vµo c«ng thøc ( III – 39 ) vµ ( III – 40 ): 11 ic (t )  2.11   348,8  2.10,22. 1  e 0,054.3  24,55kV dic 11.e  0, 054.3  .0,054. (348,8  2.10,22)  7,54kA / s dt 2.11 Thay c¸c gi¸ trÞ Uc-dd(t); Mdd(t) ; Mcs(t) ; ic(t) ; dic/dt vµo ( III– 5 0): Uc®A (t) = (1 - 0,224).11.24,55 + 7,54.(8,4 - 0,224.11,304)+ + 11. (7,366 + 0,224. 10,22) + 173,4 + 57,17 = 561,8kV b/TÝnh to¸n víi pha B: U cu (t )  140,25kV d  90.3  29,84 7,84 29,84  M dd (t )  0,2.11 ln  . ln  1  5,64  1,3.29,84 2.11 7,84   90.3  29,84 7,84 29,84  M cs (t )  0,2.18,84ln  ln  1  10,42  1,3.29,84 2.18,84 7,84  11 ic (t )  2.11  348,8  2.10,42 . 1  e 0,054.3   24,52 dic 11.0,054.e 0, 054.3  (348,8  2.10,42)  7,53 dt 2.11 Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh to¸n vµo c«ng thøc ta cã: Uc®B(t) = (1-0,147).11.24,52+7,53.(6,6- 0,147.11,304)+11(5,64+0,147.10,42) +140,25 + 57,17 =483,23kV. So s¸nh ®iÖn ¸p trªn c¸ch ®iÖn khi ®-êng d©y bÞ phãng ®iÖn ta thÊy:
  7. Uc®A = 561,8kV > Uc®B = 483,23kV. VËy víi cïng mét tham sè cña dßng ®iÖn sÐt th× chuçi c¸ch ®iÖn cña pha A ph¶i chÞu ®iÖn ¸p lín h¬n so víi pha B vµ Pha C. Do ®ã ta sÏ tÝnh x¸c suÊt phãng ®iÖn khi sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét víi c¸c th«ng sè kü thuËt cña pha A.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2