intTypePromotion=3

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 4

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
218
lượt xem
100
download

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ cao cột thu lôi dùng để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp đ-ợc xác định bởi: h = hx + ha Trong đó: + h: độ cao cột thu lôi. + hx: độ cao của vật được bảo vệ. + ha: độ cao tác dụng của cột thu lôi. độ cao tác dụng của các cột thu lôi là : ta chọn cột thu lô có độ cao h = 17m Tính phạm vi bảo vệ của các cột thu lôi: * Bán kính bảo vệ của cột thu lôi cao 17m

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 4

 1. Chương 4: TÝnh ®é cao cét thu l«i §é cao cét thu l«i dïng ®Ó b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo tr¹m biÕn ¸p ®-îc x¸c ®Þnh bëi: h = hx + ha Trong ®ã: + h: ®é cao cét thu l«i. + hx: ®é cao cña vËt ®-îc b¶o vÖ. + ha: ®é cao t¸c dông cña cét thu l«i.  ®é cao t¸c dông cña c¸c cét thu l«i lµ : h = 5,8 + 11 =16,8 m  ta chän cét thu l« cã ®é cao h = 17m TÝnh ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét thu l«i: * B¸n kÝnh b¶o vÖ cña cét thu l«i cao 17m: - B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 11m: hx =11 m < 2/3 h = 11,33 m. Nªn:  h   11  rx  1,5.h1  x   1,5.171    4,9m  0,8.h   0,8.17  - B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 6m:  h   6  rx  1,5.h1  x   1,5.171    14,25m  0,8.h   0,8.17  * Ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cÆp cét thu l«i: - XÐt cÆp cét 1;2. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 30,4m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 30,4 ho  h   17   12,5m 7 7
 2. B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ: ë ®é cao 8,2m: hx = 8,2m > 2/3ho = 8,1m. Nªn :  h   8,2  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.12,15.1   h    2.85m.  o   12,5  - XÐt cÆp cét 2;3. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 34m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 34 ho  h   17   12,15m 7 7 B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ: ë ®é cao 8,2m: hx = 8,2m > 2/3ho = 8m. Nªn :  h   8,2  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.12,15.1   h    2,97m.  o   12,15  - XÐt cÆp cét 1;4. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a =34m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 34 ho  h   17   12m 7 7 ë ®é cao 8,2m: hx = 8,2m > 2/3ho = 8m. Nªn : B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ:  h   8,2  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.12.1   h    2,85m.  o   12  - XÐt cÆp cét 3;6. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a =35m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 35 ho  h   18   13m 7 7 B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ:
 3. ë ®é cao 11m: hx = 11m > 2/3ho = 8,7m. Nªn :  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.13.1    1,5m.  h   o   13  - XÐt cÆp cét 7;8. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 25m §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 25 ho  h   17   13,4m 7 7 ë ®é cao 11m: hx = 11m > 2/3ho = 8,9m. Nªn :  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.13,4.1   h    1,8m.  o   13,4  - XÐt cÆp cét 6-7. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 17,8m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 17,8 ho  h   17   14,45m 7 7 ë ®é cao7,5: hx = 11m > 2/3ho =9,63m  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.14,45.1   h    2,58m.  o   14,45  - XÐt cÆp cét 5;8. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 17m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 17 ho  h   17   14,57 m 7 7 B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ: ë ®é cao 11m: hx = 11m > 2/3ho = 9,72m. Nªn :  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.14,57.1   h    2,68m.  o   14,57 
 4. NhËn xÐt: Qu¸ tÝnh to¸n ë trªn ta vÏ ph¹m vi b¶o vÖ cña hÖ thèng cét thu l«i cho toµn tr¹m. Cô thÓ ®-îc tr×nh bµy ë h×nh vÏ Tõ h×nh vÏ ta thÊy r»ng toµn bé c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m ®Òu n»m trong ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét thu l«i. VËy víi c¸ch bè trÝ thu l«i nh- ph-¬ng ¸n I lµ ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt. I.3.3.2- Ph-¬ng ¸n 2. Ta bè trÝ 9 cét thu l«i trong ®ã 5 cét bè trÝ trªn thanh xµ cao 11m vµ c¸c cét cßn l¹i bè trÝ ®éc lËp : Sô ñoà hieän traïng maët baèng TBA 110 kV Vaên Ñieån : Phöông aùn 2 2 3 4 5 Phoøng ñieàu khieån T1 PHÍA 22KV PHÍA 110KV Phoøng phaân phoái T2 3 Phoøng tuï buø 1 7 6 15.000 19.000 25.000 32.000 TÝnh ®é cao t¸c dông cña cét thu l«i: §Ó b¶o vÖ ®-îc mét diÖn tÝch giíi h¹n bëi mét tam gi¸c (hoÆc tø gi¸c) th× ®é cao cña cét thu l«i ph¶i tho¶ m·n: D  8ha Trong ®ã:
 5. - D: Lµ ®-êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ( hoÆc tø gi¸c), t¹o bëi c¸c ch©n cét. ®ã lµ ph¹m vi mµ nhãm cét cã thÓ b¶o vÖ ®-îc. - ha : Lµ ®é cao t¸c dông cña cét thu l«i. Ph¹m vi b¶o vÖ cña hai hay nhiÒu cét thu l«i bao giê còng lín h¬n ph¹m vi b¶o vÖ cña cét ®¬n céng l¹i. §iÒu kiÖn ®Ó cho hai cét thu l«i cã thÓ phèi hîp ®-îc víi nhau ®Ó b¶o vÖ ®-îc vËt cã ®é cao hx nµo ®ã lµ: a  7h Víi a lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét thu l«i. - XÐt nhãm cét 1;2;3. Ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét nµy lµ ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c t¹o bëi c¸c cét 1;2;3. (1  2 = 30,4m , tõ 2 – 3 = 34m .Vµ ®-êng kÝnh vßng trßn lµ: D  30,4 2  34 2  46,5m §é cao t¸c dông tèi thiÓu ®Ó c¸c cét 1;2;3 b¶o vÖ ®-îc hoµn toµn diÖn tÝch giíi h¹n bëi chóng lµ: D 46,5 ha    5,4.m 8 8 Ta thÊy tam gi¸c vu«ng 123 cã diÖn tÝch lín h¬n diÖn tÝch tam gi¸c 238 , do ®ã ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét 1;2;3 còng lµ ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét 2;3;8 - XÐt nhãm cét 1;3;8 .
 6. Ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét nµy lµ ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c t¹o bëi c¸c cét 1;3;8. (1 3 = 46,5m; tõ 3 - 8 = 26m ; 1  8 = = 34,4m) . Vµ ®-êng kÝnh vßng trßn lµ: Ta cã c«ng thøc ®Ó tÝnh ®-êng kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (1;3;8): a.b.c D (1  8) 2. p.( p  a ).( p  b).( p  c) abc Trong ®ã: + p lµ nöa chu vi tam gi¸c (1;3;8): p  2 + r lµ b¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (1;3;8). Thay sè vµo (I –8 ) ta cã: B¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (1;3;8) lµ: 46,5  26  34,4 p  53,5m 2 46,5.26.34,4 D  46,9m 2. 53,5(53,5  46,5).(53,5  26).(53,5  34,4) §-êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (1;3;8) lµ: D =46,9 m. §é cao t¸c dông tèi thiÓu ®Ó c¸c cét 1;3;8 b¶o vÖ ®-îc hoµn toµn diÖn tÝch giíi h¹n bëi chóng lµ: D 46,9 ha    5,9.m 8 8 - XÐt nhãm cét 4;7;8 .
 7. Ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét nµy lµ ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c t¹o bëi c¸c cét 4;7;8. (4 7 = 25m; tõ 7 - 8 = 26m ; 4  8 = = 30m) . Vµ ®-êng kÝnh vßng trßn lµ: Ta cã c«ng thøc ®Ó tÝnh ®-êng kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (4;7;8): a.b.c D (1  8) 2. p.( p  a ).( p  b).( p  c) abc Trong ®ã: + p lµ nöa chu vi tam gi¸c (4;7;8): p  2 + r lµ b¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (4;7;8). Thay sè vµo (I –8 ) ta cã: B¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (4;7;8) lµ: 25  26  30 p  40,5m 2 25.26.30 D  31,6m 2. 40,5(40,5  25).(40,5  26).(40,5  30) §-êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (4;7;8) lµ: D =31,6 m. §é cao t¸c dông tèi thiÓu ®Ó c¸c cét 4;7;8 b¶o vÖ ®-îc hoµn toµn diÖn tÝch giíi h¹n bëi chóng lµ: D 31,6 ha    4m 8 8 - XÐt nhãm cét 4;5;7.
 8. Ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét nµy lµ ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c t¹o bëi c¸c cét 4;5;7. (4  5 = 32m , tõ 4 – 7 = 25m .Vµ ®-êng kÝnh vßng trßn lµ: D  322  252  40,6m §é cao t¸c dông tèi thiÓu ®Ó c¸c cét 4;5;7 b¶o vÖ ®-îc hoµn toµn diÖn tÝch giíi h¹n bëi chóng lµ: D 40,6 ha    5,1.m 8 8 - XÐt nhãm cét 5;6;7 . Ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét nµy lµ ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c t¹o bëi c¸c cét 5;6;7. (5 6 = 30,4m; tõ 6 - 7 = 32m ; 5  7 = 40,6m) . Vµ ®-êng kÝnh vßng trßn lµ: Ta cã c«ng thøc ®Ó tÝnh ®-êng kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (5;6;7): a.b.c D (1  8) 2. p.( p  a ).( p  b).( p  c) abc Trong ®ã: + p lµ nöa chu vi tam gi¸c (5;6;7): p  2 + r lµ b¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (5;6;7). Thay sè vµo (I –8 ) ta cã: B¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (5;6;7) lµ: 30,4  32  40,6 p  51,5m 2
 9. 30,4.32.40,6 D  41m 2. 51,5(51,5  30,4).(51,5  32).(51,5  40,6) §-êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (5;6;7) lµ: D =41 m. §é cao t¸c dông tèi thiÓu ®Ó c¸c cét 5;6;7 b¶o vÖ ®-îc hoµn toµn diÖn tÝch giíi h¹n bëi chóng lµ: D 41 ha    5,2.m 8 8 Nh- vËy ®èi víi tÊt c¶ c¸c cét thu l«i cã thÓ lÊy mét ®é cao t¸c dông lµ : ha = 6m TÝnh ®é cao cét thu l«i ; §é cao cét thu l«i dïng ®Ó b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo tr¹m biÕn ¸p ®-îc x¸c ®Þnh bëi: h = hx + ha Trong ®ã: + h: ®é cao cét thu l«i. + hx: ®é cao cña vËt ®-îc b¶o vÖ. + ha: ®é cao t¸c dông cña cét thu l«i.  ®é cao t¸c dông cña c¸c cét thu l«i lµ : h = 5,4 + 11 =16,4 m  ta chän cét thu l« cã ®é cao h = 17m TÝnh ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét thu l«i: * B¸n kÝnh b¶o vÖ cña cét thu l«i cao 17m: - B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 11m: hx =11 m < 2/3 h = 11,33 m. Nªn:  h   11  rx  1,5.h1  x   1,5.171    4,9m  0,8.h   0,8.17 
 10. - B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 6m:  h   6  rx  1,5.h1  x   1,5.171    14,25m  0,8.h   0,8.17  * Ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cÆp cét thu l«i: - XÐt cÆp cét 1;2. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 30,4m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 30,4 ho  h   17   12,66m 7 7 B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ: ë ®é cao 8,2m: hx = 8,2m < 2/3ho = 8,4m. Nªn :  h   8,2  rxo  1,5.ho 1  x   1,5.12,66.1   0,8.h    3,6m.  o   0,8.12,66  - XÐt cÆp cét 2;3. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a =34m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 34 ho  h   17   12,14m 7 7 ë ®é cao 8,2m: hx = 8,2m > 2/3ho = 8,1m. Nªn : B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ:  h   8,2  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.12,14.1   h    3m.  o   12,14  - XÐt cÆp cét 3,4. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a =25,6m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 25,6 ho  h   17   13,3m 7 7 B¸n kÝnh cña khu vùc b¶o vÖ ë gi÷a hai cét thu l«i lµ: ë ®é cao 11m: hx = 11m > 2/3ho = 8,8m. Nªn :
 11.  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.13,3.1   h    1,72m.  o   13,3  - XÐt cÆp cét 6,7: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 32m §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 32 ho  h   17   12,4m 7 7 ë ®é cao 11m: hx = 11m > 2/3ho = 8,3m. Nªn :  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,75.12,4.1   h    1,05m.  o   12,4  - XÐt cÆp cét 5-6. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 30,4m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 30,4 ho  h   17   12,6m 7 7 ë ®é cao11: hx = 11m > 2/3ho =8,4m  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,7512,6.1   h    1,2m.  o   12,6  - XÐt cÆp cét 7-8. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 26m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 26 ho  h   17   13,3m 7 7 ë ®é cao11: hx = 11m > 2/3ho =8,9m  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,7513,3.1   h    1,73m.  o   13,3  - XÐt cÆp cét 1-8. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lµ: a = 34,4m. §é cao lín nhÊt cña khu vùc b¶o vÖ gi÷a hai cét thu l«i lµ: a 34,4 ho  h   17   12,1m 7 7
 12. ë ®é cao11: hx = 11m > 2/3ho =8,1m  h   11  rxo  0,75.ho 1  x   0,7512,1.1   h    0,82m.  o   12,1  NhËn xÐt: Qu¸ tÝnh to¸n ë trªn ta vÏ ph¹m vi b¶o vÖ cña hÖ thèng cét thu l«i cho toµn tr¹m. Cô thÓ ®-îc tr×nh bµy ë h×nh vÏ : Tõ h×nh vÏ ta thÊy r»ng toµn bé c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m ®Òu n»m trong ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét thu l«i. VËy víi c¸ch bè trÝ thu l«i nh- ph-¬ng ¸n II lµ ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt. I.4 -KÕt luËn. Qua qu¸ tr×nh tÝnh to¸n trªn ta thÊy c¶ hai ph-¬ng ¸n ®Òu ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ hai ph-¬ng ¸n t-¬ng ®-¬ng vÒ mÆt kinh tÕ. Ta thÊy ph-¬ng ¸n II bè trÝ hîp lÝ cét chèng sÐt h¬n ph-¬ng ¸n I: Do vËy ta chän ph-¬ng ¸n II.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản