Đồ án tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp: Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô đi sâu phân tích hệ thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
79
lượt xem
24
download

Đồ án tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp: Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô đi sâu phân tích hệ thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đồ án trình bày những vấn đề về kỹ thuật lạnh, các phương pháp làm lạnh, môi chất lạnh, chất tải lạnh và các đơn vị đo lường, hệ thống điều hòa nhiệt độ hai chiều và máy điều hòa nhiệt độ hai chiều sử dụng trên xe ô tô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp: Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô đi sâu phân tích hệ thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> ISO 9001:2008<br /> <br /> HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG TRÊN Ô TÔ<br /> ĐI SÂU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 2<br /> CHIỀU DÙNG TRÊN XE Ô TÔ HÃNG KIA<br /> <br /> §å ¸N TèT NGHIÖP §¹I HäC HÖ CHÝNH QUY<br /> Ngµnh ®iÖn c«ng nghiÖp<br /> <br /> H¶I phßng – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> ISO 9001:2008<br /> <br /> HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG TRÊN Ô TÔ<br /> ĐI SÂU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 2<br /> CHIỀU DÙNG TRÊN XE Ô TÔ HÃNG KIA<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: VŨ DUY NAM<br /> Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN TIẾN BAN<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2014<br /> <br /> CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC<br /> <br /> ----------------o0o----------------BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: VŨ DUY NAM<br /> Mã số thẻ: 1213102011<br /> Lớp: DCL601<br /> Tên đề tài: Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô, Đi sâu phân tích hệ<br /> thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA<br /> <br /> Nhiệm vụ đề tài<br /> 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp<br /> (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ)<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> 3. Địa điểm thực tập<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> <br /> CÁC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Người hướng dẫn thứ nhất<br /> Họ và tên<br /> <br /> :<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN BAN<br /> <br /> Học hàm, học vị<br /> <br /> :<br /> <br /> Phó Giáo sư – Tiến sĩ<br /> <br /> Cơ quan công tác<br /> <br /> :<br /> <br /> Trường đại học dân lập Hải Phòng<br /> <br /> Nội dung hưỡng dẫn :<br /> <br /> Toàn bộ đề tài<br /> <br /> Người hướng dẫn thứ hai<br /> <br /> Họ và tên<br /> <br /> :<br /> <br /> Học hàm, học vị<br /> <br /> :<br /> <br /> Cơ quan công tác<br /> <br /> :<br /> <br /> Nội dung hưỡng dẫn :<br /> Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 8 tháng 4 năm 2014<br /> Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 5 tháng 7 năm 2014<br /> Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N<br /> <br /> Đã giao nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn Đ.T.T.N<br /> <br /> VŨ DUY NAM<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN BAN<br /> <br /> Hải Phòng, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> HiÖu tr-ëng<br /> <br /> GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản