intTypePromotion=3

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý kho cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

1
285
lượt xem
81
download

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý kho cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp đề tài Xây dựng hệ thống quản lý kho cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long trình về các nội dung như: Xác định yêu cầu hệ thống, phương pháp phân tích & thiết kế hướng cấu trúc, phân tích hệ thống thông tin, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình thử nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý kho cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long

Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trường ĐHDL Hải Phòng<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> HẢI PHÒNG 2013<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trường ĐHDL Hải Phòng<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO<br /> CHO CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TAM LONG<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2013<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trường ĐHDL Hải Phòng<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO<br /> CHO CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TAM LONG<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Nguyễn Văn Du<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> <br /> Mã số sinh viên:<br /> <br /> TS. Lê Văn Phùng<br /> <br /> 1351010018<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2013<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trường ĐHDL Hải Phòng<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> CỘNG HÕA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> -------o0o-------<br /> <br /> NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Văn Du<br /> <br /> Mã SV: 1351010018<br /> <br /> Lớp: CT1301<br /> <br /> Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> Tên đề tài:<br /> <br /> XÂY<br /> <br /> DỰNG<br /> <br /> HỆ<br /> <br /> THỐNG<br /> <br /> QUẢN<br /> <br /> LÝ<br /> <br /> KHO<br /> <br /> CHO CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TAM LONG<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trường ĐHDL Hải Phòng<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI<br /> 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp<br /> a. Nội dung<br /> - Khảo sát và thu thập số liệu và tổng hợp số liệu, viết báo cáo phần nghiệp<br /> vụ<br /> - Dựa theo quy trình xây dựng HTTT quản lý theo kỹ nghệ hƣớng cấu trúc<br /> để xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống<br /> - Lập trình thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý kho cho Công Ty TNHH<br /> Dƣợc Phẩm Tam Long<br /> <br /> b. Các yêu cầu cần giải quyết<br /> - Mô tả đúng và đủ hiện trạng của công ty đang khảo sát cũng nhƣ các yêu<br /> cầu của bài toán đặt ra<br /> - Hoàn thành bản đồ án dựa theo các nội dung kể trên và tuân thủ theo đúng<br /> quy định của nhà trƣờng<br /> - Lập trình có kết quả phần mềm quản lý kho cho Công Ty TNHH Dƣợc<br /> Phẩm Tam Long<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản