intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
228
lượt xem
90
download

đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ lược về Hệ thống Vi xử lý: Hệ thống Vi xử lý bao gồm: bộ xử lý trung tâm (CPU: Cental? Procesing Unit), bộ nhớ và bộ giao tiếp thiết bị ngoại vi. Các khối này liên lạc với nhau thông qua các bù địa chỉ, bù dữ liệu và bú điều khiển. Bú điều khiển Bù dữ liệu Bộ xử lý trung tâm CPU Bú địa chỉ Bộ nhớ (Memory) ROM-RAM Bộ giao tiếp vào ra (ÍO) Các thiết bị vào ra Sơ đồ khối của một hệ Vi xử lý Chức năng của từng khối: 1. Khối xử lý trung tâm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 1

 1. Chương 1: Giôùi thieäu veà Heä vi xöû lyù I. Sô löôïc veà Heä thoáng Vi xöû lyù: Heä thoáng Vi xöû lyù bao goàm: boä xöû lyù trung taâm (CPU: Central Processing Unit), boä nhôù vaø boä giao tieáp thieát bò ngoaïi vi. Caùc khoái naøy lieân laïc vôùi nhau thoâng qua caùc bus ñòa chæ, bus döõ lieäu vaø bus ñieàu khieån. Bus ñieàu khieån Bus döõ lieäu Boä xöû lyù trung taâm Boä nhôù Boä giao tieáp Caùc thieát bò CPU (Memory) vaøo ra vaøo ra ROM-RAM (I/O) Bus ñòa chæ Sô ñoà khoái cuûa moät heä Vi xöû lyù Chöùc naêng cuûa töøng khoái:
 2. 1. Khoái xöû lyù trung taâm (CPU:Central Processing Unit): Laø khoái quan troïng nhaát vaø ñöôïc xem laø boä naõo cuûa caû heä thoáng. Caùc heä Vi xöû lyù, caùc maùy tính söû duïng caùc boä Vi xöû lyù laøm ñôn vò trung taâm xöû lyù döõ lieäu (CPU). CPU ñieàu khieån taát caû caùc linh kieän coøn laïi trong heä thoáng thoâng qua maõ leänh. CPU coù raát nhieàu chöùc naêng nhö thöïc hieän giao tieáp vôùi beân ngoaøi, thöïc hieän caùc pheùp toaùn soá hoïc-logic, vaän chuyeån soá lieäu, xuaát keát quaû, ñieàu khieån giao tieáp vôùi caùc thieát bò khaùc. 2. Boä nhôù (Memory): Coù vai troø quan troïng trong moät heä vi xöû lyù, laø nôi löu tröõ chöông trình ñieàu khieån, caùc döõ lieäu, keát quaû trung gian trong quùa trình tính toaùn, xöû lyù. Ñöôïc chia thaønh hai loaïi: - ROM (Read Only Memory): chöùa chöông trình ñieàu khieån cuûa heä thoáng, caùc döõ lieäu naïp trong ROM khoâng bò xoùa ñi khi heä Vi xöû lyù hoaït ñoäng vaø khoâng bò maát ñi khi heä thoáng bò maát nguoàn ñieän cung caáp. - RAM (Random Access Memory): khi heä Vi xöû lyù hoaït ñoäng thì chöông trình heä thoáng seõ thieát laäp trong RAM nhöõng vuøng nhôù caàn thieát cho hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñeå chöùa moät phaàn chöông trình öùng duïng vaø caùc keát quaû cuûa chöông trình. 3. Khoái giao tieáp vaøo-ra (I/O Interface):
 3. Ñaây laø chieác caàu noái giöõa CPU vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Moät heä thoáng Vi xöû lyù muoán ñöa döõ lieäu ra ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò beân ngoaøi hoaëc muoán nhaän caùc döõ lieäu töø beân ngoaøi vaøo ñeå xöû lyù thì phaûi thoâng qua boä giao tieáp vaøo ra. Caùc boä giao tieáp coøn ñöôïc goïi laø caùc boä xöû lyù ngoaïi vi (PPU: Peripheral Processing Unit). 4. Heä thoáng Bus: Heä thoáng caùc Bus (nhoùm nhieàu daây hay tín hieäu coù cuøng chöùc naêng lieân laïc) ñaûm baûo cho söï lieân laïc ñöôïc thoâng suoát giöõa CPU, caùc boä nhôù vaø boä giao tieáp ngoaïi vi. Coù ba loaïi bus: - Bus ñòa chæ (address bus): duøng ñeå xaùc ñònh vò trí, doø tìm thoâng tin treân boä nhôù, boä giao tieáp ngoaïi vi, chæ coù moät chieàu laø truyeàn töø CPU ra. - Bus döõ lieäu (data bus): ñöôïc noái song song töø CPU ra caùc boä nhôù vaø boä giao tieáp ngoaïi vi. Bus naøy laø hai chieàu nhöng taïi moät thôøi ñieåm chæ laø thu hoaëc phaùt thoâng tin. - Bus ñieàu khieån (control bus): laø bus chæ ñònh cho nhieàu ñoäng taùc khaùc nhau. CPU duøng ñeå ñieàu khieån traïng thaùi caùc linh kieän beân ngoaøi. Moãi ñöôøng trong Control bus chæ laø hoaëc ra hoaëc vaøo ñoái vôùi CPU. II. Giôùi thieäu veà Vi xöû lyù: Vi xöû lyù laø moät vi maïch ñieän töû coù maät ñoä tích hôïp cao, trong ñoù bao goàm caùc vi maïch soá coù khaû naêng nhaän, xöû lyù vaø xuaát döõ lieäu. Vi xöû lyù coù chöùc naêng hoaït ñoäng nhö laø moät ñôn vò xöû lyù trung taâm (CPU - Central Processing Unit) trong maùy tính
 4. soá. Hoaït ñoäng chính cuûa Vi xöû lyù laø xöû lyù döõ lieäu, quaù trình naøy ñöôïc ñieàu khieån theo moät chöông trình goàm taäp hôïp caùc leänh töø beân ngoaøi maø ngöôøi söû duïng coù theå thay ñoåi tuøy theo yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Moät Vi xöû lyù coù khaû naêng hieåu vaø thöïc hieän raát nhieàu yeâu caàu ñieàu khieån khaùc nhau moät caùch chính xaùc trong thôøi gian raát ngaén. Vi xöû lyù phaûi naèm trong moät Heä thoáng Vi xöû lyù thì noù môùi phaùt huy ñöôïc taùc duïng, coù nghóa laø Vi xöû lyù phaûi ñöôïc keát noái vôùi caùc maïch ñieän beân ngoaøi vaø caùc thieát bò giao tieáp khaùc. Chöùc naêng chính cuûa Vi xöû lyù laø xöû lyù döõ lieäu. Ñeå thöïc hieän ñöôïc coâng vieäc naøy, Vi xöû lyù phaûi coù caùc maïch logic cho vieäc xöû lyù, ñieàu khieån döõ lieäu vaø caùc maïch logic ñieàu khieån khaùc. Caùc maïch logic seõ chuyeån döõ lieäu töø nôi naøy ñeán nôi khaùc vaø thöïc hieän caùc pheùp toaùn treân döõ lieäu coøn maïch ñieàu khieån seõ quyeát ñònh maïch ñieän naøo cho vieäc xöû lyù döõ lieäu. Caùc coâng vieäc maø Vi xöû lyù thöïc hieän ñöôïc ñieàu khieån baèng moät hay nhieàu leänh. Taäp hôïp caùc leänh ñeå thöïc hieän xong moät yeâu caàu ñaët ra ñöôïc goïi laø moät chöông trình. Quaù trình thöïc hieän moät leänh cuûa Vi xöû lyù laø ñaàu tieân Vi xöû lyù seõ ñoùn leänh töø boä nhôù, sau ñoù caùc maïch logic ñieàu khieån seõ giaûi maõ leänh nhaèm xaùc ñònh xem leänh naøy yeâu caàu Vi xöû lyù thöïc hieän coâng vieäc gì, cuoái cuøng Vi xöû lyù seõ thöïc hieän ñuùng coâng vieäc cuûa caùc leänh ñaõ yeâu caàu. III. Caáu truùc vaø hoaït ñoäng cuûa Vi xöû lyù: 1. Caáu truùc cô baûn cuûa moät Vi xöû lyù: Moät Vi xöû lyù veà cô baûn goàm coù ba khoái chöùc naêng: Ñôn vò thöïc thi, boä ñieàu khieån tuaàn töï vaø bus giao tieáp. Data Register ALU Instruction Decoder Address Register Program Counter
 5. Sô ñoà khoái caáu truùc cô baûn cuûa moät Vi xöû lyù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản