intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
173
lượt xem
51
download

đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vi xử lý 8085A có khả năng truy xuất tới 64KB bộ nhớ. Tuy nhiên, trong thiết kế chỉ sử dụng 16K bộ nhớ: 8K cho ROM và 8K cho RAM, đồng thời cũng dành một vị trí 8K cho ROMRÁM mở rộng. Các bộ giao tiếp nội bộ (bàn phím, hiển thị) cũng được định địa chỉ như là vùng nhớ. Bản đồ bộ nhớ được chia thành 4 vùng nhớ khác nhau. Sử dụng vi mạch 74LS138 có thể chọn để làm việc với từng vùng nhớ khác nhau tuỳ thuộc vào các địa chỉ cung cấp cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 3

 1. Chương 6: Vi maïch 7432 1A Vcc A 1B 4B Y 1Y 4A B 2A 7432 4Y 2B 3B 2Y 3A GND 3Y Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic A B Y L L L L H H H L H H H H Baûng traïng thaùi 2. Keát noái: a. Boä nhôù: Vi xöû lyù 8085A coù khaû naêng truy xuaát tôùi 64KB boä nhôù. Tuy nhieân, trong thieát keá chæ söû duïng 16K boä nhôù: 8K cho ROM vaø 8K cho RAM, ñoàng thôøi cuõng daønh moät vò trí 8K cho ROM/RAM môû roäng. Caùc boä giao tieáp noäi boä (baøn phím, hieån thò) cuõng ñöôïc ñònh ñòa chæ nhö laø vuøng nhôù. Baûn ñoà boä nhôù ñöôïc chia thaønh 4 vuøng nhôù khaùc nhau. Söû duïng vi maïch 74LS138 coù theå choïn ñeå laøm vieäc vôùi töøng vuøng nhôù khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo caùc ñòa chæ cung caáp cho caùc ngoõ vaøo cuûa boä giaûi maõ. Caùc ñöôøng ñòa chæ HEX A15 A14 A13 A12-A0 0 0 0 0 0000H 0 0 0 1 1FFFH 0 0 1 0 2000H 0 0 1 1 3FFFH 0 1 0 0 4000H 0 1 0 1 5FFFH
 2. Trong thieát keá söû duïng ñòa chæ töø 0000H -1FFFH cho ROM heä thoáng, ñòa chæ töø 4000H -5FFFH cho RAM, ñòa chæ töø 2000H - 3FFFH cho RAM/ROM môû roäng, ñòa chæ töø 8000H - 8003H cho giao tieáp baøn phím vaø hieån thò. A13 A Y0 Tôùi CE\ cuûa EPROM A14 B Y1 Tôùi CE\ cuûa ROM/RAM môû roäng A15 C Y2 Tôùi CS\ cuûa RAM Y3 CPU Vcc 74138 Y4 Tôùi CS\ cuûa 8255A giao tieáp noäi boä G1 Y5 IO/M\ G2A Y6 G2B Y7 Sô ñoà keát noái boä nhôù b. Baøn phím:
 3. Baøn phím ñöôïc thieát keá laø loaïi baøn phím ma traän, söû duïng phaàn meàm ñeå queùt phím roài giaûi maõ phím. Ma traän phím bao goàm 8 coät vaø 5 haøng. Trong thieát keá söû duïng vi maïch 8255A ñeå giao tieáp baøn phím, trong ñoù PB0-PB7 laø caùc ngoõ ra döõ lieäu duøng ñeå queùt coät, PA0-PA4 laø caùc ngoõ vaøo döõ lieäu ñoïc haøng. 8255A hoaït ñoäng ôû cheá ñoä 0 vôùi port A laø port ñoïc, port B laø port xuaát. W X Y Z ES PC - + O P Q R S T U V G H I J K L M N 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 Sô ñoà baøn phím PB7 D7...D0 PB6 PB5 A0 PB4 A1 PB3 PB2 PB1 PB0 8255A Vcc RD\ WR\ PA4 PA3 CS\ PA2 PA1
 4. Sô ñoà keát noái baøn phím Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Ñeå kieåm tra xem coù phím naøo ñöôïc nhaán hay khoâng, CPU seõ gôûi döõ lieäu 00H ra port B roài nhaän döõ lieäu töø port A, neáu khoâng coù phím naøo ñöôïc nhaán thì keát quaû laø 1FH, neáu coù baát kyø phím naøo ñöôïc nhaán thì moät trong 5 ñöôøng ñoïc vaøo cuûa port A seõ xuoáng möùc 0 vì theá döõ lieäu ñoïc vaøo seõ khaùc 1FH, luùc naøy chæ bieát ñöôïc vò trí haøng cuûa phím. Ñeå xaùc ñònh vò trí coät cuûa phím thì CPU phaûi laàn löôït xuaát döõ lieäu ra töøng coät. Döõ lieäu xuaát ra port B ôû laàn queùt ñaàu tieân laø 0EFH, coù nghóa laø chæ coät ñaàu tieân ñöôïc xuoáng möùc 0 trong khi caùc coät khaùc ôû möùc 1. Luùc naøy CPU seõ ñoïc döõ lieäu vaøo töø port A ñeå so saùnh vôùi 1FH. Neáu döõ lieäu ñoïc vaøo baèng vôùi 1FH thì coù nghóa laø phím ñöôïc aán khoâng naèm ôû coät thöù nhaát, CPU tieáp tuïc xuaát döõ lieäu ra port B ñeå queùt coät thöù hai, giaù trò cuûa döõ lieäu luùc naøy laø 0DFH öùng vôùi tröôøng hôïp coät thöù hai ñöôïc xuoáng möùc 0 trong khi caùc coät khaùc ôû möùc 1. CPU ñoïc döõ lieäu töø port A ñeå kieåm tra xem phím coù naèm treân coät naøy khoâng, neáu vaãn chöa phaùt hieän ñöôïc thì CPU tieáp tuïc queùt coät keá tieáp cho tôùi khi phaùt hieän phím ñöôïc nhaán. Khi phaùt hieän ñöôïc moät coät naøo ñoù chöùa phím ñöôïc nhaán thì vò trí naøy chính laø maõ coät cuûa phím. Keát hôïp
 5. giöõa maõ haøng vaø maõ coät, CPU seõ xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc vò trí cuûa phím nhaán. c. Hieån thò: Boä hieån thò duøng taùm LED 7 ñoaïn, moãi LED duøng ñeå hieån thò moät chöõ soá HEX, chöõ soá ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc ñoaïn ñoäc laäp ñöôïc kyù hieäu laø a, b, c, d, e, f, vaø g. Trong thieát keá söû duïng caùc LED Cathod chung neân ñeå hieån thò ñöôïc thì chaân Cathode chung phaûi ñöôïc noái xuoáng möùc thaáp, trong khi caùc ñoaïn phaûi ñöôïc cung caáp döõ lieäu phuø hôïp ôû möùc cao. 8255A söû duïng port B laøm port xuaát döõ lieäu queùt ñeå choïn ñeøn ñöôïc hieån thò, port C laø port xuaát döõ lieäu hieån thò. LED 7 LED 0 PC0 a a PC1 b b c c ... PC2 PC3 d d PC4 e e PC5 f f 8255A PC6 g g PC7 dp K dp K T8 T1 . PB7 . . . . . PB0 Sô ñoà keát noái boä hieån thò Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
 6. Boä hieån thò theo phöông phaùp queùt cho pheùp caùc LED trong boä hieån thò söû duïng chung port xuaát döõ lieäu. Döõ lieäu chöùa trong caùc oâ nhôù ôû daïng nhò phaân, do ñoù tröôùc khi ñöa vaøo caùc LED chuùng phaûi ñöôïc chuyeån sang maõ 7 ñoaïn, vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi chöông trình ñoåi maõ ñeøn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 3F 06 5B 4F 66 6D 7D 07 7F 67 77 7C 39 5E 79 71 Maõ 7 ñoaïn cuûa caùc soá HEX Vieäc queùt ñeøn ñöôïc thöïc hieän nhö sau: CPU xuaát döõ lieäu cuûa ñeøn thöù nhaát ra port C, keá ñoù CPU xuaát döõ lieäu queùt ra port B ñeå choïn ñeøn thöù nhaát, luùc ñoù caùc ñeøn khaùc ñeàu taét do khoâng ñöôïc choïn. Sau moät khoaûng thôøi gian trì hoaõn ñeå hieån thò, döõ lieäu 00H ñöôïc ñöa ra port C ñeå taét ñeøn. Döõ lieäu cuûa ñeøn thöù hai tieáp tuïc ñöôïc ñöa ra port C vaø döõ lieäu choïn ñeøn thöù hai ñöôïc ñöa ra port B ñeå cho pheùp ñeøn thöù hai hieån thò ... Sau khi queùt ñeán ñeøn cuoái cuøng thì quaù trình laïi ñöôïc laëp lai töø ñeøn thöù nhaát. Toác ñoä queùt phaûi ñuû lôùn ñeå taát caùc caùc soá xuaát hieän treân caùc ñeøn ñöôïc caûm nhaän ñoàng thôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản