intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
144
lượt xem
48
download

đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo Vi xử lý 8085A gồm 3 phần: Đơn vị số hoc-logịc, các thanh ghi và đơn vị điều khiển. Các thanh ghi trong 8085A được chia ra như sau: Bộ đếm chương trình (PC) và con trỏ ngăn xếp (SP): là hai thanh ghi có độ dài 16 bit nên Vi xử lý có thể truy xuất được một lượng ô nhớ là 216 = 65536 byte hay 64Kbyte. Bộ tích luỹ (Accummulator): Có ký hiệu là A, độ dài 8 bit. Đây là thanh ghi quan trọng nhất trong Vi xử lý, hầu hết các quá trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án vi mạch hệ vi xử lý 8085A, chương 5

 1. Chương 5: Caáu truùc Vi xöû lyù 8085A Caáu taïo Vi xöû lyù 8085A goàm 3 phaàn: Ñôn vò soá hoïc-logic, caùc thanh ghi vaø ñôn vò ñieàu khieån. Caùc thanh ghi trong 8085A ñöôïc chia ra nhö sau: Boä ñeám chöông trình (PC) vaø con troû ngaên xeáp (SP): laø hai thanh ghi coù ñoä daøi 16 bit neân Vi xöû lyù coù theå truy xuaát ñöôïc moät löôïng oâ nhôù laø 216 = 65536 byte hay 64Kbyte. Boä tích luõy (Accummulator): Coù kyù hieäu laø A, ñoä daøi 8 bit. Ñaây laø thanh ghi quan troïng nhaát trong Vi xöû lyù, haàu heát caùc quaù trình tính toaùn ñeàu xaûy ra treân thanh ghi naøy. Thanh ghi traïng thaùi (Status Register): Coù teân khaùc laø thanh ghi côø (Flag), kyù hieäu laø F, thanh ghi naøy coù ñoä daøi 8 bit trong ñoù coù 5 bit traïng thaùi duøng ñeå phaûn aùnh traïng thaùi cuûa Vi xöû lyù khi thöïc hieän xong moät leänh. S Z x A x P x C C y S - Sign (bit daáu) S = 1 Khi keát quaû laø soá aâm. S = 0 Khi keát quaû laø soá döông. Z - Zero (bit zero) Z = 1 Khi keát quaû baèng 0. Z = 0 Khi keát quaû khaùc 0. AC - Auxiliary Carry (bit soá nhôù phuï)
 2. AC = 1 Khi pheùp tính bò traøn treân bit 3. AC = 0 Khi pheùp tính khoâng traøn treân bit 3. P - Parity (bit chaün leû) P = 1 Khi keát quaû laø soá chaün. P = 0 Khi keát quaû laø soá leû. Soá chaün laø soá coù toång soá bit [1] laø chaün, vaø ngöôïc laïi soá leû laø soá coù toång soá bit [1] laø leû. Cy - Carry (bit soá nhôù) Cy = 1 Khi keát quaû coù soá nhôù. Cy = 0 Khi keát quaû khoâng soá nhôù. Caùc thanh ghi coâng duïng chung: Goàm 6 thanh ghi coù ñoä daøi 8 bit ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø B, C, D, E, H vaø L. Caùc thanh ghi naøy coù theå keát hôïp thaønh töøng caëp 16 bit: BC, DE, HL vaø AF, trong ñoù A, B, D vaø H laø caùc thanh ghi cao vaø F, C, E vaø L laø caùc thanh ghi thaáp. II. TAÄP LEÄNH 8085A: Taäp leänh cuûa 8085A ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm nhö sau: - Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu - Nhoùm leänh soá hoïc - logic - Nhoùm leänh so saùnh - Nhoùm leänh nhaûy - Nhoùm leänh veà ngaên xeáp - Nhoùm leänh veà xuaát nhaäp - Nhoùm leänh ñieàu khieån
 3. 1. Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu: MOV ds, sr Truyeàn döõ lieäu töø thanh ghi sr ñeán thanh ghi ds. MOV ds, M Truyeàn döõ lieäu töø oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL vaøo thanh ghi ds. MOV M, sr Truyeàn döõ lieäu töø thanh ghi sr vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. MVI ds, data Truyeàn töùc thôøi döõ lieäu 8 bit vaøo thanh ghi ds. MVI M, data Truyeàn töùc thôøi döõ lieäu 8 bit vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. LXI rp, dw Naïp töùc thôøi döõ lieäu 16 bit vaøo caëp thanh ghi r p. LDA addr Naïp tröïc tieáp noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ laø addr vaøo thanh ghi A. LDAX rp Naïp giaùn tieáp noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi rp vaøo thanh ghi A. LHLD addr Naïp tröïc tieáp noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ laø addr vaøo thanh ghi L, noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ addr+1 vaøo thanh ghi H. STA addr Löu tröõ tröïc tieáp noäi dung thanh ghi A vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ addr. STAXrp Löu tröõ giaùn tieáp noäi dung thanh ghi A vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi rp. SHLD addr Löu tröõ tröïc tieáp noäi dung thanh ghi L vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ addr, noäi dung thanh ghi H vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ addr+1.
 4. XCHG Hoaùn chuyeån noäi dung giöõa caëp thanh ghi HL vôùi caëp thanh ghi DE. 2. Nhoùm leänh soá hoïc - logic: ADD sr Coäng khoâng löu yù soá nhôù noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr. ADD M Coäng khoâng löu yù soá nhôù noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. ADI data Coäng khoâng löu yù soá nhôù noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. ADC sr Coäng coù löu yù soá nhôù noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr. ADC M Coäng coù löu yù soá nhôù noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. ACI data Coäng coù löu yù soá nhôù noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. SUB sr Tröø khoâng löu yù soá thieáu noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr. SUB M Tröø khoâng löu yù soá thieáu noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. SUI data Tröø khoâng löu yù soá thieáu noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. SBB sr Tröø coù löu yù soá thieáu noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr.
 5. SBB M Tröø coù löu yù soá thieáu noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. SBI data Tröø coù löu yù soá thieáu noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. ANA sr AND giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr. ANA M AND giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. ANI data AND giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. ORA sr OR giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr. ORA M OR giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. ORI data OR giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. XRA sr EXOR giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr. XRA M EXOR giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. XRI data EXOR giöõa noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. INR reg Taêng noäi dung thanh ghi reg. INR M Taêng noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. DCR reg Giaûm noäi dung thanh ghi reg. DCR M Giaûm noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL.
 6. INX rp Taêng noäi dung caëp thanh ghi rp. DCX rp Giaûm noäi dung caëp thanh ghi rp. RRC Ñaåy noäi dung thanh ghi A veà phía phaûi. RLC Ñaåy noäi dung thanh ghi A veà phía traùi. RAR Ñaåy noäi dung thanh ghi A veà phía phaûi ngang qua cy. RAL Ñaåy noäi dung thanh ghi A veà phía traùi ngang qua cy. DAD rp Coäng noäi dung caëp thanh ghi HL vôùi noäi dung caëp thanh ghi rp. DAA Ñieàu chænh noäi dung boä tích luõy A. CMA Nghòch ñaûo noäi dung boä tích luõy A. STC Ñaët bit cy laø [1]. CMC Nghòch ñaûo bit cy. 3. Nhoùm leänh so saùnh: CMP sr So saùnh noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung thanh ghi sr. CMP M So saùnh noäi dung thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL. CPI data So saùnh noäi dung thanh ghi A vôùi döõ lieäu. 4. Nhoùm leänh nhaûy: JMP addr Nhaûy ñeán ñòa chæ addr khoâng ñieàu kieän. Jcondition addr Nhaûy ñeán ñòa chæ addr neáu thoûa ñieàu kieän:
 7. - JNZ Z = 0 - JZ Z = 1 - JNC Cy = 0 - JC Cy = 1 - JPO P = 0 - JPE P = 1 - JP S = 0 - JM S = 1 CALLaddr Goïi chöông trình con taïi ñòa chæ addr. Ccondition addr Goïi chöông trình con taïi ñòa chæ addr neáu thoûa ñieàu kieän: - CNZ Z = 0 - CZ Z = 1 - CNC Cy = 0 - CC Cy = 1 - CPO P = 0 - CPE P = 1 - CP S = 0 - CM S = 1 RET Trôû veà töø chöông trình con khoâng ñieàu kieän. Rcondition Trôû veà töø chöông trình con neáu thoûa ñieàu kieän: - RNZ Z = 0 - RZ Z = 1
 8. - RNC Cy = 0 - RC Cy = 1 - RPO P = 0 - RPE P = 1 - RP S = 0 - RM S = 1 RST c Goïi chöông trình phuïc vuï ngaét soá hieäu c. PCHL Naïp boä ñeám chöông trình PC töø caëp thanh ghi HL. 5. Nhoùm leänh veà ngaên xeáp: PUSHrp Chuyeån döõ lieäu cuûa caëp thanh ghi rp vaøo ngaên xeáp. POP rp Laáy döõ lieäu töø ngaên xeáp chuyeån vaøo caëp thanh ghi rp. XTHL Hoaùn chuyeån döõ lieäu giöõa ngaên xeáp vôùi caëp thanh ghi HL. SPHL Chuyeån noäi dung caëp thanh ghi HL vaøo thanh ghi SP. 6. Nhoùm leänh xuaát nhaäp: IN port Nhaäp döõ lieäu töø coång port vaøo thanh ghi A. OUT port Xuaát döõ lieäu töø thanh ghi A ra coång port. 7. Nhoùm leänh ñieàu khieån:
 9. NOP Leänh troáng. HLT Leänh döøng chöông trình cho ñeán khi coù leänh ngaét hoaëc RESET. EI Cho pheùp yeâu caàu ngaét. DI Khoâng cho pheùp yeâu caàu ngaét. 8. Nhoùm leänh ñaëc bieät: SIM Leänh naøy söû duïng caùc bit trong thanh ghi A ñeå thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: SO SO x R MS M M M D E 7.5 E 7.5 6.5 5.5 M 7.5 - M 6.5 - M5.5 = [0]: Cho pheùp yeâu caàu ngaét. = [1]: Ngaên yeâu caàu ngaét. MSE = [0]: Caùc bit töø 0 ñeán 2 cuûa thanh ghi A coù taùc duïng. = [1]: Caùc bit töø 0 ñeán 2 cuûa thanh ghi A khoâng taùc duïng. RST 7.5 = [0]: Khoâng aûnh höôûng. = [1]: Reset Flip Flop RST 7.5 SOE = [0]: Bit thöù 7 cuûa thanh ghi A khoâng göûi ra ngoõ SOD. = [1]: Bit thöù 7 cuûa thanh ghi A ñöôïc göûi ra ngoõ SOD. SOD : Chöùa döõ lieäu caàn göûi ñeán ngoõ ra noái tieáp SOD.
 10. RIM Keát quaû cuûa leänh RIM sau khi thöïc hieän ñöôïc traû laïi trong thanh ghi A cho bieát caùc traïng thaùi sau: SI I I I 6.5 IE M M M D 7.5 6.5 7.5 6.5 5.5 M 7.5 - M 6.5 - M 5.5 = [0]: Yeâu caàu ngaét bò ngaên. = [1]: Yeâu caàu ngaét ñöôïc pheùp. IE = [0]: Vi xöû lyù khoâng chaáp nhaän yeâu caàu ngaét. = [1]: Vi xöû lyù chaáp nhaän yeâu caàu ngaét. I 7.5 -I 6.5 - I 5.5= [0]: Cho bieát khoâng coù yeâu caàu ngaét. = [1]: Cho bieát yeâu caàu ngaét ñang chôø. SID : Chöùa döõ lieäu cuûa ngoõ vaøo noái tieáp SID.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản