intTypePromotion=3

đo lực và ứng suất, chương 4

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
83
lượt xem
20
download

đo lực và ứng suất, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DAC n bit Mã số ra Mạc h đếm n bit dốc lên EOC CK xung đồn g hồ tần số fc START Để tạo điện áp mẫu nấc thang so sánh với điện áp vào dùng mạch ADC mà số nhị phân vào được lấy từ một mạch đếm lên như hình vẽ. Nếu ngã ra của mạch so sánh cho thấy VR

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đo lực và ứng suất, chương 4

  1. Chương 4: Maïch ADC duøng ñieän aùp maãu VR hình naác thang  Daïng maïch cô baûn: V (+) - a V=V + R DAC S R FF DAC n bit Q Q EOC Maõ soá ra CK xung ñoàn g hoà Maïc h ñeám taàn soá fc n bit doác leân START Ñeå taïo ñieän aùp maãu naác thang so saùnh vôùi ñieän aùp vaøo duøng maïch ADC maø soá nhò phaân vaøo ñöôïc laáy töø moät maïch ñeám leân nhö hình veõ. t t V= V VR (t) R DAC
  2.  Maïch ADC duøng maïch ñeám leân xuoáng: (+) - Va V=V + R DAC DAC n bit Maõ soá ra Counter Up/Down Control Ligic CK Va(t) VR Khoâng thaây ñoåi kòp so vôùi Va(t) VR Neáu ngaõ ra cuûa maïch so saùnh cho thaáy VR
  3. VR seõ khoâng theo kòp Va thì soá ñeám cuûa maïch ñeám khoâng phaûi laø maõ nhò phaân mong muoán. a. Maïch ADC laáy gaàn ñuùng keá tieáp SAR: Caùc maïch ñeám ôû treân ñeàu khoâng ñöôïc duøng trong thöïc teá. ÔÛ ñaây xeùt maïch ñoåi laáy gaàn ñuùng keá tieáp duøng caùch ñoåi ñieän aùp maãu moät caùch hieäu quaû hôn khieán soá laàn chuyeån ñoåi ra maõ soá n bit chæ maát n chu kyø xung CK. Maïch ñoåi goàm maïch so saùnh, maïch ghi chuyeån ñaëc bieät vaø maïch ADC.
  4. Va(t) - Vc V=V + R DAC DAC n bit Maõ soá ra SAR CK START Maïch ghi chuyeån ñaëc bieät ñöôïc goïi laø maïch ghi laáy gaàn ñuùng keá tieáp (Successive Approximation Register: SAR) laø maïch coù hôïp luoân phaàn ñieàu khieån logic. Khi coù xung baét ñaàu maïch SAR ñöôïc ñaët leäch veà 0. Ngaõ ra cuûa DAC ñöôïc laøm leäch ½ LSB ñeå taïo ñaëc tính chuyeån ñoåi, keá ñeán SAR ñöa bit coù nghóa lôùn nhaát (MSB) leân 1, caùc bit khaùc baèng 0. Soá nhò phaân ra ôû SAR ñöôïc ñöa vaøo maïch DAC. Neáu VR>Va (ñieän aùp töông töï vaøo) ngaõ ra Vc cuûa maïch so saùnh möùc [0] khieán SAR boû ñi MSB (laøm cho noù baèng 0). Neáu VR
  5. Tín hieäu chuaån töøng naác ñöôïc taïo bôûi maïch ADC coù theå ñöôïc thay theá bôûi ñieän aùp chuaån doác lieân tuïc do maïch taïo tín hieäu doác leân lieân tuïc taïo ra. Va (t) - Vc (t) 1 EOC S Q VR + FF R Q - Vc2(t) + Maïch taïo tín hieäu Maïch ñeám doác leân n bit CK Maõ soá ra START Ban ñaàu: Maïch so saùnh SS1 coù V(-)=Va >V(+)=Voffset  ngaõ ra cuûa SS1 laø VC1=[0]. Maïch so saùnh SS1 coù V(+)=Voffset < V(-)=0  ngaõ ra cuûa SS1 laø VC2=[0].  Khi cho xung START ñaët vaøo maïch ñeám n bit veà 0 vaø khôûi ñoäng maïch taïo tín hieäu doác leân, VR töø giaù trò hôi aâm taêng ñeán khi ñöôøng doác caét truïc 0V. Trong khoaûng thôøi gian t1 – t2. Maïch SS2: V(+)=VR > V(-)=0  VC2=[1]. Maïch SS1: V(+)=VR < V(-)=Va  VC1=[0]. Taïi FF S=0 Q=0  R=START =1 Q=1.
  6. Taïi coång AND Q =1  Ñöa xung CK vaøo boä ñeám. VC2 START C t - R Vr(t) Va,VR V R + Voffset t R OÅn ñònh vaøo Vc1 high t Hình b. Vc 2 high t CK t EOC t Tc Hình a.
  7.  Khi VR>Va: Maïch SS1: VR=V(+) > V(-)=Va  VC1=[1]. Taïi FF: S=VC1=[1]. Q=1=EOC R= heát xung START =[0] Q=0Ñoùng coång AND laïi khoâng cho xung CK vaøo maïch ñeám, taïo tín hieäu EOC. Tín hieäu doác leân thöôøng ñöôïc taïo bôûi maïch tích phaân noái ñeán ñieän aùp maãu VR (hình b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản