intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

ĐỒ THỊ PHỤ TẢI

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
109
lượt xem
19
download

ĐỒ THỊ PHỤ TẢI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ thị phụ tải', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ THỊ PHỤ TẢI

 1. Chương 2: ĐỒ THỊ PHỤ TẢI 1 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 2. I. Khaùi niệm về ñoà thò phuï taûi  Sự biến thieân của phụ tải theo thời gian cuaû caùc thieát bò ñieän ñöôïc bieåu dieãn baèng caùc ñoà thò.  Ngöôøi ta phaân bieät ñoà thò phuï taûi coâng suaát taùc duïng P(t), ñoà thò phuï taûi coâng suaát phaûn khaùng Q(t), ñoà thò phuï taûi coâng suaát bieåu kieán S(t). 2 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 3. Phaân loaïi ñoà thò phuï taûi: Ñoà thò phuï taûi ngaøy Ñoà thò phuï taûi muøa Ñoà thò phuï taûi naêm 3 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 4. Ñoà thò phuï taûi ngaøy Sự biến thieân của phụ tải trong moät ngaøy ñeâm P Pmax.ng Naêng löôïng tieâu thuï trong 1 ngaøy 24 A ng = ∫ P( t )dt 0 t(giôø) 0 4 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 5. Ñoà thò phuï taûi ñöôøng gaáp khuùc Ñoà thò phuï taûi ñöôøng baäc thang 5 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 6. II. Coâng duïng cuûa ñoà thò phuï taûi Xaùc ñònh thôøi gian khôûi ñoäng vaø döøng caùc toå maùy Xaùc ñònh naêng löôïng phaùt ra hay tieâu thuï trong 1 ngaøy, naêm hoaëc caùc thôøi kyø vaän haønh khaùc. Laäp keá hoaïch ñöa caùc thieát bò chính cuûa NMD hay TBA ra söûa chöõa. Bieát ñöôïc söï bieán thieân cuûa phuï taûi, töø ñoù coù theå tính toaùn, löïa choïn soá löôïng vaø coâng suaát toái öu cuûa thieát bò 6 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 7. III. Caùc heä soá ñaëc tröng cuûa ñoà thò phuï taûi 1. Coâng suaát cöïc ñaïi Pmax, Pmin : coâng suaát lôùn, nhoû nhaát cuûa ñoà thò phuï taûi Coâng suaát trung bình Ptb: P Pmax A Ptb = T T – Soá giôø laøm vieäc A – Naêng löôïng Nhìn chung: Pmin Pmax + Pmin Ptb ≠ 2 t(giôø) 0 7 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 8. Caùc heä soá ñaëc tröng cuûa ñoà thò phuï taûi A 2. Heä soá ñieàn kín phuï taûi αpt : α pt = T.Pmax Ptb Maø α pt = ⇒ A = Ptb .T Pmax αptmax=1 ⇒ Thieát bò luoân laøm vieäc vôùi Pmax αpt caøng lôùn ⇒ Thieát bò caøng laøm vieäc gaàn vôùi Pmax αpt caøng nhoû ⇒ Vieäc taän duïng thieát bò caøng keùm ⇒ αpt ñaëc tröng cho hieäu quaû söû duïng thieát bò 8 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 9. Caùc heä soá ñaëc tröng cuûa ñoà thò phuï taûi 3. Thôøi gian söû duïng coâng suaát cöïc ñaïi Tmax : A = Tmax Pmax P .T Maø A = Ptb .T ⇒ Tmax = tb = α pt .T Pmax αpt caøng lôùn caøng taän duïng ñöôïc thieát bò ⇒ Tmax cuõng ñaëc tröng cho hieäu quaû söû duïng thieát bò 9 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp
 10. Caùc heä soá ñaëc tröng cuûa ñoà thò phuï taûi Tmax vaø αpt cuûa NMÑ vaø TBA phuï thuoäc vaøo ñaëc tính phuï taûi cuûa chuùng. Phuï taûi chieáu saùng vaø caùc NMÑ laøm vieäc ñoäc laäp: Tmax = 2000 ÷ 4000 giôø vaø αpt= 0,23 ÷ 0,45 Phuï taûi ñoäng löïc, laøm vieäc 3 ca: Tmax = 4000 ÷ 7000 giôø vaø αpt= 0,45 ÷ 0,8 10 02 Jan 2011 401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản