ĐỒ VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI WEBSITE QUẢN LÝ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
697
lượt xem
332
download

ĐỒ VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI WEBSITE QUẢN LÝ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Đề tài: Tìm hiểu, phân tích hệ thống quản lý và giao dịch tiền gửi tiết kiệm để nắm rõ được nghiệp vụ giao dịch và quản lý tiết kiệm. Tìm hiểu môi trường mạng Client – Server. Tìm hiểu các công cụ lập trình mạng như: ASP, ASP.NET, VBSCRIPT… Tìm hiểu hệ quản trị CSDL SQL Server 7.0.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI WEBSITE QUẢN LÝ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

 1. T RÖÔØNG Ñ AÏ I H OÏ C BAÙ CH KH OA H AØ NOÄI KH OA COÂNG NGH EÄ T H OÂNG T I N Ñ OÀ VAÊN T OÁT N GH I EÄP Ñ EÀ TAØI WEBSI T E QUAÛ N LYÙ T I EÀN GÖÛ I COÙ KYØ H AÏ N GI AÙ O VI EÂN H ÖÔÙ N G D AÃN : T H AÏ C BÌ N H CÖÔØN G SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN NGUYEÃN QUOÁC CÖÔØNG MSSV:97D2239 N I EÂN KH OÙ A: 1997 - 2002
 2. GI ÔÙI TH I EÄU Qua thôøi gian khaûo saùt vaø tìm hieåu veà nghieäp vuï tieát kieäm taïi boä phaän tieát kieäm thuoäc NHNo & PTNT chi nhaùnh tænh Khaùnh Hoøa. Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa giaùo vieân höôùng daãn vaø söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa coâ chuù, anh, chò thuoäc boä phaän tieát kieäm em ñaõ choïn ñeà taøi “Xaây döïng WebSite quaûn lyù tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn
 3. M U Ï C T I EÂU CU Û A Ñ OÀ AÙ N Tìm hieåu, phaân tích heä thoáng quaûn lyù vaø giao dòch tieàn göûi tieát kieäm ñeå naém roõ ñöôïc nghieäp vuï giao dòch vaø quaûn lyù tieát kieäm. Tìm hieåu moâi tröôøng maïng Client – Server. Tìm hieåu caùc coâng cuï laäp trình maïng nhö: ASP, ASP.NET, VBSCRIPT… Tìm hieåu heä quaûn trò CSDL SQL
 4. ÖÙNG DUÏ NG Xaây döïng heä thoáng giao dòch vaø quaûn lyù tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn. ÖÙng duïng ñöôïc xaây döïng treân heä quaûn trò CSDL SQL Server 7.0. Söû duïng coâng cuï ASP vaø VBSCRIPT ñeå vieát maõ. Söû duïng trình duyeät Internet Explore ñeå chaïy öùng duïng.
 5. PH AÂN TÍ CH BAØI T OAÙN Qua thöïc teá khaûo saùt, caùc ñoái töôïng chính caàn quaûn lyù trong heä thoáng tieát kieäm nhö sau: Khaùch haøng, soå tieát kieäm, caùc nghieäp vuï phaùt sinh, loaïi tieát kieäm, nhaân vieân giao dòch.
 6. Ñ OÁI T ÖÔÏ N G CAÀN QUAÛ N LYÙ Khaùch haøng: caàn quaûn lyù hoï, teân, soá CMND, nôi caáp, ngaøy caáp, ñòa chæ, quoác tòch, ñieän thoaïi, Email, giôùi tính. Soå tieát kieäm: caàn quaûn lyù maõ soå, soá tieàn göûi, ngaøy môû soå, loaïi kyø haïn, laõi suaát, soá taøi khoaûn. Loaïi kyø haïn caàn quaûn lyù loaïi
 7. PH AÂN TÍ CH H EÄ TH OÁNG TH OÂNG TI N -Hoà sô Thoâng tin veà khaùch haøng. khaùch haøng. Heä thoáng -Laõi suaát vaø Thoâng tin veà quaûn lyù nhaät kyù. ieát kieäm. tieát kieäm -Baùo caùo vaø Thoâng tin veà caùc thoâng keâ ieàn göûi. veà tieàn göûi D ÖÕ L I EÄU D ÖÕ VAØO L I EÄU RA
 8. PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG VAØ THIEÁT KEÁ DÖÕ LIEÄU BIEÅU ÑOÀ PHAÂN CAÁP CHÖÙC NAÊNG BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU MÖÙC KHUNG CAÛNH BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU MÖÙC KHUNG ÑÆNH BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU MÖÙC DÖÔÙI ÑÆNH SÔ ÑOÀ THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP MÖÙC QUAN NIEÄM SÔ ÑOÀ THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP MÖÙC VAÄT LYÙ
 9. BI EÅU ÑOÀ PH AÂN CAÁP CH ÖÙC NAÊNG H EÄ T H OÁN G QU AÛ N L YÙ CHÖÙC NAÊNG QUAÛN NHAÂN CHÖÙC NAÊNG QUAÛN VIEÂN TRÒ TRÒ Chöùc Chöùc naêng tìm naêng tìm kieám kieám Lieät keâ Lieät keâ danh danh saùch saùch Giao dòch Chöùc naêng theâm môùi Thoáng Hieäu keâ vaø chænh baùo vaø caäp bieåu nhaät Quaûn lyù Chöùc thu chi naêng xoùa
 10. BI EÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LI EÄU M ÖÙC KH UNG CAÛNH Yeu cau giao dich Yeu cau KHACH HANG BAN LANH DAO Giao dich HE THONG Bao cao QUAN LY VA GIAO DICH Thong bao hoa don,chung tu
 11. BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU MÖÙC KHUNG ÑÆNH YC goi tiet kiem TB va goi tra ho so Tra 2 ban chi tien mat XU LY GOI DS Nhan Vien Cap Nhat DS TIET KIEM DS Khach Hang Cap Nhat DS DS So Tiet Kiem KHACH HANG NHAN VIEN SO TIET KIEM Ma Tiet Kiem DS Ma KH Ma Nhan Vien YC rut tien XU LY RUT YC kiem tra phieu goi va chu ky NHAN VIEN KHACH HANG TIEN QUAY TIET Tra giay va tien mat In 2 ban chi tien mat KIEM Ma Khach Hang KHACH_HANG XU LY YC chuyen ky han CHUYEN YC chuyen ky han moi KY HAN TB ky han da chuyen TB da chuyen YC Tra Cuu TT HE THONG Cac Thong Tin Tra Cuu TRA CUU TT Cua Phien Giao Dich YC Tra Cuu TT TT Ve Viec Tra Cuu BAN QUAN GIAO DICH TRI PHONG YC Lap Bang Liet Ke Giao Dich TIET KIEM Cap Nhat DS Giao Dich Bang Liet Ke Giao Dich DS Cac Giao Dich YC Lap Bang Liet Ke Giao Dich LAP BANG LIET KE GIAO DICH SO_TIET_KIEM Bang Liet Giao Dich KHACH__HANG TT ve So Tiet Kiem TT Ve Khach Hang HE THONG YC Thong Ke THONG KE GIAO_DICH TT Ve Giao Dich KQ Thong Ke
 12. SÔ Ñ OÀ PH AÂN RAÕ CH ÖÙ C N AÊN G GÖÛ I T I EÁT KI EÄM YC goi tiet kiem YC kiem tra va lap phieu HE THONG Ho So Khong Hop Le GIAO DICH Tra 2 Ban Thu Tien Mat KHACH TIET KIEM HANG Bang Giao Dich Goi Tiet Kiem YC Mo So Tiet Kiem NHAN VIEN 2 Chu Ky Mau QUAY TIET Phieu Thu Tien Mat Va Giay Tuy Than KIEM Cap Nhat DS Bang Giao Dich Goi Tiet Kiem HE THONG DS Khach Hang MO SO TIET DS Nhan Vien KHACH HANG KIEM Cap Nhat DS NHAN VIEN DS So Tiet Kiem SO TIET KIEM Ky Han Va Lai Xuat LAI SUAT Chung Tu Va Giay Chung Nhan Goi Tien HE THONG YC Ket Thuc Giao Dich LAP PHIEN TB va goi tra ho so GIAO DICH Ban Dang Ky Giao Dich Goi Tiet Kiem DS Cac Giao Dich GIAO__DICH Them Vao Mot Giao Dich
 13. SÔ ÑOÀ PHAÂN RAÕ CHÖÙC NAÊNG RUÙT TIEÀN GÖÛI KHACH HANG SO TIETKIEM [DS Ma KH] [Ma Tiet Kiem] [YC rut tien] [YC kiem tra phieu goi va chu ky] HE THONG XU LY RUT [Ma Nhan Vien] TIEN [In 2 ban chi tien mat] NHAN VIEN KHACH HANG QUAY TIET BYCCTM Va Giay To Tuy Than KIEM NHAN VIEN HE THONG [Tra giay va tien mat] CAP NHAT TB Da Cap Nhat DS Giao Dich Quy PHAN HE QUY YCCN Vao Phan He Ngan Quy GIAO DICH QUY Cap Nhat Vao Giao Dich Quy BYCCTM : Baûng Yeâu Caàu Chi Tieàn Maët YCCN : Yaâu Caàu Caäp Nhaät TB : Thoâng Baùo DS : Danh Saùch YC : Yeâu Caàu
 14. SÔ ÑOÀ PHAÂN RAÕ CHÖÙC NAÊNG CHUYEÅN KYØ HAÏN KHACH_HANG [Ma Khach Hang] HE THONG [YC chuyen ky han] TIEP NHAN Thoi Han Moi YEU CAU [So Tiet Kiem] TRUCTIEP SO_TIET_KIEM KHACH HANG [CN SoTiet Kiem] NHAN VIEN QUAY TIET KIEM [TB ky han da chuyen] HE THONG [YC chuyen ky han moi] TB VA Phieu Chuyen Ky Han CHUYEN KY HAN [TB da chuyen] HE THONG Chap Nhan Chuyen KIEM TRA
 15. SÔ Ñ OÀ PH AÂN RAÕ CH ÖÙ C N AÊN G T RA CÖÙ U GIAO DICH_QUY GIAO DICH DL GIAO DICH QUY [TT Cua Phien Giao Dich] [YC Tra Cuu TT] HE THONG [YC Tra Cuu TT] TRA CUU NHAN VIEN QUAY TIET BAN QUAN KIEM TRI PHONG MA GIAO DICH HAY GIAO DICH QUY TIET KIEM [TT Ve Viec Tra Cuu] XEM CHI [Cac Thong Tin Tra Cuu] TIET GIAO DICH DL VE CHI TIET GIAO DICH DL CHI TIET GIAO DICH QUY CHI TIET GIAO DICH QUY CHI TIET GIAO DICH
 16. SÔ ÑOÀ THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP MÖÙC QUAN NIEÄM CT_GIAO_DICH_QUY KHACH_HANG MA_CTGDQ MAKH MA_LTO TENKH QUOC_TICH SOTO DIACHI MAQT SO_GCMND CAPNGAY TENQT NOICAP EMAIL GIAO_DICH_QUY PHONE SO_BTQ GIOITINHKH NGAY_GDQ TINHTRANGKH SOTIEN NHAN_VIEN MANV TENNV SO_TIET_KIEM MATKHAU CHUCVU MASO THUOC_CHI_NHANH SOTIENGOC GIOITINHNV NGAYDENHAN NGAYMOSO TINHTRANGNV SOTIENLAI SOTIEN_DTL GIAO_DICH SOBUTTOAN SOGIAODICH CHI_TIET_GIAO NGAYGIAODICH KY_HAN DICH SOTIENGD MAKYHAN KYHAN LAISUAT TAI_KHOAN MATK QUAY TENTK MAQUAY SODU_DAUKY SODU_CUOIKY TENQUAY NO CHI_NHANH LOAI_TIEN CO MALOAITIEN MACHINHANH NOTHANG TENCHINHANH TENLOAITIEN COTHANG NONAM DIADIEM CONAM
 17. SÔ ÑOÀ THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP MÖÙC VAÄT LYÙ KHACH_HANG QUOC_TICH MAKH VARCHAR(10) MAQT VARCHAR(5) CT_GIAO_DICH_QUY MAQT = MAQT MAQT VARCHAR(5) TENQT VARCHAR(50) MA_CTGDQ VARCHAR(7) SO_BTQ TENKH VARCHAR(30) VARCHAR(7) DIACHI VARCHAR(50) MA_LTO VARCHAR(10) SOTO INTEGER EMAIL VARCHAR(40) PHONE VARCHAR(15) MAKH = MAKH SO_GCMND VARCHAR(10) SO_BTQ = SO_BTQ CAPNGAY DATETIME NOICAP VARCHAR(50) GIAO_DICH_QUY GIOITINH VARCHAR(3) SO_BTQ VARCHAR(7) TINHTRANGKH VARCHAR (1) MAKH VARCHAR(10) MANV VARCHAR(7) MAKH = MAKH NGAY_GDQ DATETIME SO_TIEN MONEY NHAN_VIEN MANV VARCHAR(7) MATKHAU VARCHAR(20) SO_TIET_KIEM MANV = MANV MASO VARCHAR(10) TENNV VARCHAR(30) CHUCVU VARCHAR(20) MAKH VARCHAR(10) THUOC_CHI_NHANH VARCHAR(30) MANV VARCHAR(7) GIOITINH VARCHAR(3) MAKYHAN VARCHAR(7) TINHTRANGNV VARCHAR(1) SOTIENGOC MONEY MANV = MANV NGAYMOSO DATETIME MANV = MANV DATETIME NGAYDENHAN SOTIENLAI MONEY SOTIEN_DTL MONEY SOBUTTOAN = SOBUTTOAN GIAO_DICH SOBUTTOAN VARCHAR(7) MAKYHAN = MAKYHAN MANV VARCHAR(7) MASO VARCHAR(10) CHI_TIET_GIAO_DICH MAQUAY VARCHAR(7) MATK VARCHAR(7) SOGIAODICH VARCHAR(7) MASO = MASO NGAYGIAODICH DATETIME KY_HAN_ SOBUTTOAN VARCHAR(7) MAKYHAN VARCHAR(7) SOTIENGD MONEY MALOAITIEN VARCHAR(7) MAQUAY = MAQUAY MATK = MATK KYHAN VARCHAR(2) LAISUAT IREAL TAI_KHOAN QUAY MATK VARCHAR(7) MAQUAY VARCHAR(7) MACHINHANH = MACHINHANH MALOAITIEN = MALOAITIEN TENTK VARCHAR(30) MACHINHANH VARCHAR(7) SODU_DAUKY MONEY TENQUAY VARCHAR(30) SODU_CUOIKY MONEY NO MONEY LOAI_TIEN CO MONEY CHI_NHANH MALOAITIEN VARCHAR(7) NOTHANG MONEY MACHINHANH VARCHAR(7) TENLOAITIEN VARCHAR(20) COTHANG MONEY TENCHINHANH VARCHAR(30) NONAM MONEY DIADIEM VARCHAR(50) CONAM MONEY
 18. KEÁT QU AÛ Ñ AÏ T Ñ ÖÔÏ C Ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñaët ra vaø caøi ñaët hoaøn chænh heä thoáng quaûn lyù qua trình duyeät IE vôùi caùc chöùc naêng giao dòch chính. Naém ñöôïc caùc nghieäp vuï giao dòch tieát kieäm vaø trình quaûn lyù tieàn göûi tieát kieäm. Naém ñöôïc phöông phaùp xaây döïng heä thoáng thoâng tin töø khaâu khaûo saùt, phaân tích ñeán khaâu laäp döï aùn vaø hoaøn thaønh döï aùn cuûa baøi toaùn quaûn lyù.    
 19. Ñ AÙ N H GI AÙ CH ÖÔNG T RÌ N H Öu ñi eå m • - Tính baûo maät töông ñoái. • - Giao dieän chöông trình thaân thieän. • - Heä thoáng chi traû tieàn cuõng nhö ñaêng kyù göûi tieàn deã söû duïng. • - ÖÙng duïng chaïy ñöôïc treân moâi tröôøng maïng neân vieäc quaûn lyù cho pheùp taäp trung ôû moät truï sôû chính. • - Quaûn trò vieân coù theå thao taùc deã daøng, thöïc hieän moät caùch nhanh choùng caùc phaùt sinh maø ngaân haøng yeâu caàu trong luùc hoaït ñoäng.    
 20. Khuyeá t ñi eå m • - Do cô sôû döõ lieäu taäp trung neân phaûi lieân laïc vôùi Server nhieàu laàn nguy cô quaù taûi, do ñoù ñoøi hoûi caáu hình maïng phaûi ñuû maïnh. • - Tính baûo maät chöa cao. H öôùng pha ùt tr i eå n • -Xaây döïng hoaøn chænh chöông trình theâm moät soá chöùc naêng sau: • + Xaây döïng theâm phaàn tieàn göûi khoâng kyø haïn, kyø phieáu…vaø caùc loaïi phöông thöùc tính laõi suaát khaùc. • + Xaây döïng heä thoáng ñaêng kyù göûi tieàn tröïc tieáp qua maïng keát hôïp caùc phöông thöùc chi traû tieàn göûi thoâng qua caùc hình thöùc nhö: chuyeån khoaûn, sex, ngaân phieáu, maùy ruùt tieàn töï ñoäng ATM… •   -Vì ñaây laø chöông trình ñöôïc vieát ñeå söû   dung treân maïng neân caàn taêng tính baûo maät

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản