intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới công tác đào tạo liên thông, hệ vừa làm, vừa học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

27
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đổi mới công tác đào tạo liên thông, hệ vừa làm, vừa học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới trình bày vấn đề đổi mới công tác đào tạo liên thông, hệ vừa làm, vừa học nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới công tác đào tạo liên thông, hệ vừa làm, vừa học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới

KYÃ NIÏÅM 70 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN (15/5/1<br /> <br /> ÀÖÍI MÚÁI<br /> AÁC<br /> CÖNG<br /> ÀAÂO<br /> AÅO<br /> T LIÏN<br /> T THÖNG, HÏÅ VÛÂA<br /> ÀAÁP ÛÁNG YÏU CÊÌU NGUÖÌN NHÊN LÛÅ<br /> PHAN VÙN SÚN*<br /> <br /> T<br /> <br /> ûâ nhûäng ngaây múái thaânh lêåp, Trûúâng Àaåi hoåc<br /> duåc vaâ Àaâo taåo coá chuã trûúng vaâ cho pheáp möåt söë<br /> Cöng àoaân àaä luön coi troång àaâo taåo têåp trung trûúâng àaåi hoåc töí chûác àaâo taåo liïn thöng, trong àoá<br /> vaâ àaâo taåo khöng têåp trung, nhùçm àaáp ûáng coá trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân.<br /> nguöìn caán böå cho töí chûác Cöng àoaân vaâ nguöìn nhên<br /> Nùm 2008, Khoa Giaáo duåc thûúâng xuyïn àûúåc<br /> lûåc cho xaä höåi. Trong àoá, àaâo taåo liïn thöng vaâ hïå thaânh lêåp, coá nhiïåm vuå töí chûác àaâo taåo liïn thöng<br /> vûâa laâm, vûâa hoåc (taåi chûác) luön laâ möåt nhiïåm vuå<br /> caác hïå vûâa laâm, vûâa hoåc; liïn thöng têåp trung chñnh<br /> quan troång trong caác mùåt hoaåt àöång cuãa Nhaâ trûúâng; quy tûâ trung cêëp, cao àùèng lïn àaåi hoåc caác ngaânh<br /> Ban giaám Hiïåu luön quan têm, têåp trung chó àaåo vaâ Kïë toaán, Taâi  chñnh - Ngên haâng,  Quaãn trõ kinh<br /> giao Khoa Giaáo duåc thûúâng xuyïn trûåc tiïëp àaãm doanh. Àaâo taåo liïn thöng laâ quaá trònh  àaâo taåo<br /> nhiïåm tûâ cöng taác tuyïín sinh, àïën töí chûác quaãn lyá cho pheáp sûã duång kïët quaã hoåc têåp àaä coá cuãa ngûúâi<br /> quaá trònh àaâo taåo.<br /> hoåc àïí hoåc tiïëp úã trònh àöå cao hún cuâng ngaânh<br /> Vúái kinh nghiïåm 20 nùm (1981) töí chûác àaâo taåo nghïì hoùåc khi chuyïín sang ngaânh àaâo taåo khaác.<br /> àaåi hoåc hïå vûâa laâm, vûâa hoåc, nùm 2000, Nhaâ trûúângLaâ möåt loaåi hònh múái, caách töí chûác àaâo taåo múái,<br /> àaä töí chûác raâ soaát laåi chûúng trònh, nöåi dung àaâo Nhaâ trûúâng àaä kõp thúâi triïín khai xêy dûång nöåi<br /> taåo, kiïån toaân cöng taác töí chûác quaãn lyá, xêy dûång cú dung, chûúng trònh, nöåi quy, quy chïë àaâo taåo. Trïn<br /> súã vêåt chêët, àaáp ûáng yïu cêìu àöíi múái giaáo duåc àaâocú súã chûúng trònh khung cuãa Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo<br /> taåo. Trïn cú súã àoá, quy mö àaâo taåo àaåi hoåc hïå vûâa taåo vaâ chûúng trònh àaâo taåo trònh àöå cao àùèng,<br /> laâm, vûâa hoåc àaä phaát triïín vïì bïì röång vaâ chiïìu sêu úã àaåi hoåc, Nhaâ trûúâng töí chûác khaão saát chûúng trònh<br /> hêìu khùæp caác tónh, thaânh trong caã nûúác. Ngoaâi möåtàaâo taåo cuãa caác trûúâng, àïí xêy dûång chûúng trònh<br /> söë ñt cú súã liïn kïët àaâo taåo cuä, caác lúáp Quaãn trõ kinhliïn thöng  cuâng bêåc phuâ  húåp vúái muåc  tiïu, àöëi<br /> doanh vûâa laâm, vûâa hoåc, Nhaâ trûúâng àaä múã caác thïm tûúång àaâo taåo tûâng ngaânh. Hònh thûác àaåo taåo liïn<br /> caác ngaânh múái nhû: Baão höå lao àöång, Cöng taác xaä thöng múã ra àaä thu huát haâng ngaân lûúåt sinh viïn<br /> höåi, kïë toaán, Taâi chñnh - Ngên haâng.<br /> theo hoåc, têåp trung chuã yïëu caác ngaânh Kïë toaán,<br /> Àaâo taåo hïå vûâa laâm vûâa hoåc àaä àaáp ûáng yïuTaâi chñnh - Ngên haâng vaâ Quaãn trõ kinh doanh.<br /> cêìu àaâo taåo caán böå Cöng àoaân, àaâo taåo nguöìn nhên Àöëi vúái caác lúáp liïn thöng hïå têåp trung chñnh quy<br /> lûåc coá chêët lûúång cao, giuáp cho nhiïìu caán böå lúánàûúåc töí chûác taåi Trûúâng theo àuáng quy àõnh cuãa<br /> tuöíi khöng coá àiïìu kiïån theo hoåc têåp trung daâi haån Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo; Caác lúáp liïn thöng hïå<br /> úã trûúâng, àûúåc hoåc àaåi hoåc àïí nêng cao trònh àöå, vûâa laâm vûâa hoåc àûúåc töí chûác taåi caác tónh, thaânh<br /> àaáp ûáng yïu cêìu cöng taác. Nhaâ trûúâng àaä töí chûác trong caã nûúác vúái hònh thûác liïn kïët àaâo taåo.<br /> nhiïìu hònh thûác àaâo taåo phuâ húåp vúái caác àöëi tûúång Nùm 2009, vúái tinh thêìn àöíi múái giaáo duåc vaâ àaâo<br /> hoåc, khyïën khñch caán böå àang cöng taác, tûâng bûúác taåo, tinh goån böå maáy, Nhaâ trûúâng àaä raâ soaát, sùæp<br /> nêng cao trònh àöå àaáp ûáng yïu cêìu chuêín hoáa caán xïëp, thöëng nhêët cöng taác quaãn lyá àaâo taåo àaåi hoåc hïå<br /> böå, vûâa thûåc hiïån chuã trûúng xaä höåi hoáa hoåc têåp<br /> vûâa laâm, vûâa hoåc; àaâo taåo liïn thöng vïì möåt möëi<br /> cuãa Àaãng vaâ nhaâ nûúác. Chêët lûúång àaâo taåo hïå vûâa<br /> nhùçm tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá. Tûâ àoá, khoa Taåi<br /> laâm, vûâa hoåc cuãa Nhaâ trûúâng àûúåc dû luêån xaä höåi<br /> chûác àaä àûúåc saát nhêåp vaâo Khoa Giaáo duåc thûúâng<br /> àaánh giaá cao.<br /> xuyïn coá nhiïåm vuå töí chûác quaãn lyá caác lúáp vûâa laâm<br /> Vúái yïu cêìu ngöìn nhên lûåc coá trònh àöå cao àaáp vûâa hoåc, caác lúáp liïn thöng trong caã nûúác.<br /> ûáng sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët<br /> Àûúåc sûå quan têm chó àaåo trûåc tiïëp cuãa Àaãng<br /> nûúác; haâng triïåu caán böå coá trònh àöå trung cêëp vaâ caouãy, Ban Giaám hiïåu, caác àoaân thïí trong Nhaâ trûúâng,<br /> àùèng cuãa caác ngaânh kinh tïë àoâi hoãi phaãi àûúåc àaâo<br /> taåo laåi, àaâo taåo nêng cao. Trûúác thûåc tïë àoá, Böå Giaáo*  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> 50 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br /> Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn<br /> sûå quyïët têm cuãa caác Khoa, Phoâng, Böå mön, cöng giaãng daåy cho caác ngaânh hoåc. Chûúng trònh àaâo<br /> taác àaâo taåo hïå vûâa laâm, vûâa hoåc, liïn thöng àaä ài taåo àaáp ûáng àûúåc sûå liïn thöng giûäa caác cêëp hoåc,<br /> vaâo nïì nïëp, thu huát àöng àaão sinh viïn theo hoåc.<br /> ngaânh hoåc vaâ traánh truâng lùæp nöåi dung; àöìng thúâi<br /> Nhêët laâ àöëi vúái loaåi hònh àaâo taåo liïn thöng, möîi nùmàaãm baão chûúng trònh khung cuãa Böå Giaáo duåc vaâ<br /> töí chûác tuyïín sinh hai àúåt vúái haâng ngaân thñ sinh Àaâo taåo quy àinh. Àa daång hoáa caác hònh thûác àaâo<br /> àùng kyá dûå thi.<br /> taåo, hoåc trong giúâ haânh chñnh chuã yïëu àöëi vúái caác<br /> Trong nhûäng nùm qua, hïå vûâa laâm vûâa hoåc; liïn lúáp liïn thöng têåp trung chñnh quy. Hoåc caác buöíi töëi<br /> thöng chuã yïëu caác trûúâng tûå töí chûác tuyïín sinh theo trong tuêìn, hoùåc hoåc vaâo ngaây thûá 7 vaâ chuã nhêåt<br /> Quy chïë cuãa Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo. Ban giaámàöëi vúái àa söë caác lúáp vûâa laâm, vûâa hoåc. Tûâ àoá, àaä<br /> hiïåu nhaâ trûúâng giao Khoa Giaáo duåc thûúâng xuyïn, taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho ngûúâi hoåc, nêng cao<br /> Phoâng Àaâo taåo coá nhiïåm vuå tiïën haânh múã röång liïnchêët lûúång àaâo taåo; tyã lïå sinh viïn ra trûúâng haâng<br /> kïët, töí chûác khaão saát nùæm nguöìn, liïn hïå caác cú súã nùm khaá, gioãi àaåt trïn 40%, trung bònh khaá laâ 30%,<br /> àaâo taåo trong caã nûúác, taåo nguöìn chuã àöång trong coân laåi 10% àaåt loaåi trung bònh.<br /> cöng taác tuyïín sinh. Àïën nay hïå vûâa laâm, vûâa hoåc<br /> Àaâo taåo hïå vûâa laâm, vûâa hoåc; liïn thöng trong<br /> àaä vaâ àang têåp trung tuyïín sinh àaâo taåo caác ngaânh: nhûäng nùm qua àaä goáp phêìn àaáp ûáng yïu cêìu cung<br /> Quaãn trõ kinh doanh, Kïë toaán, Taâi chñnh - Ngên haâng, cêëp nguöìn caán böå Cöng àoaân vaâ nguöìn nhên lûåc<br /> Baão höå lao àöång, Xaä höåi hoåc , Cöng taác xaä höåi, Luêåt.<br /> chêët lûúång cao cho xaä höåi. Laâ hònh thûác àaâo taåo phuâ<br /> Haâng trùm lúáp àûúåc múã trïn àõa baân caã nûúác, tûâ húåp àöëi vúái caán böå vûâa cöng taác vûâa hoåc têåp. Àa söë<br /> Laâo Cai, Cao Bùçng, Laång Sún àïën Bònh Dûúng, Cêìn<br /> caán böå àûúåc àaâo taåo àaä phaát huy töët, àûúåc tñn nhiïåm;<br /> Thú, An Giang... Àaä coá haâng chuåc ngaân sinh viïn<br /> coá àöìng chñ àûúåc giao troång traách, nhiïåm vuå úã nhûäng<br /> thuöåc caác ngaânh töët nghiïåp ra trûúâng.<br /> võ trñ chuã chöët coá uy tñn. Chêët lûúång àaâo taåo vûâa<br /> Àïí tùng  cûúâng cöng taác quaãn lyá, nêng cao chêët<br /> laâm, vûâa hoåc, liïn thöng cuãa Nhaâ trûúâng àûúåc dû<br /> lûúång àaâo taåo, Nhaâ trûúâng àaä têåp trung chó àaåo caác<br /> luêån xaä höåi àaánh giaá cao. Möåt söë àöìng chñ àaä trúã<br /> Khoa, Phoâng, Böå mön tùng cûúâng phöëi húåp, haån<br /> thaânh caán böå laänh àaåo úã caác cêëp Cöng àoaân, tûâ cêëp<br /> chïë quaãn lyá chöìng cheáo, truâng lùæp, khöng àuáng chûác<br /> cúã súã àïën caác Ban, Ngaânh Àõa phûúng vaâ Cú quan<br /> nùng giûäa caác böå phêån, giûäa Nhaâ trûúâng vúái caác<br /> Töíng Liïn àoaân.<br /> àún võ liïn kïët. Töí chûác höåi nghõ vïì nêng cao chêët<br /> lûúång àaâo taåo hïå vûâa laâm, vûâa hoåc; àaâo taåo liïn Phaát huy nhûäng kïët quaã àaä àaåt àûúåc, vúái xu thïë<br /> ,<br /> thöng, lêëy yá kiïën àoáng goáp cuãa caác àún võ liïn kïët, höåi nhêåp nïìn kinh tïë khu vûåc vaâ kinh tïë thïë giúái<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân àang tñch cûåc àöíi múái<br /> cuãa caác lúáp nhùçm tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá. Àöëi<br /> tûúång sinh viïn vûâa laâm, vûâa hoåc, liïn thöng chuã toaân diïån cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng, nhêët laâ àaâo<br /> yïëu laâ caán böå quaãn lyá, caán böå Cöng àoaân, cöngtaåo liïn thöng, hïå vûâa laâm,  vûâa hoåc, nhùçm  goáp<br /> nhên, viïn chûác ûu tuá nïn Nhaâ trûúâng àaä chuá troång phêìn cung cêëp nguöìn caán böå Cöng àoaân; nguöìn<br /> lao àöång chêët lûúång cao cho xaä höåi. Nhaâ trûúâng têåp<br /> xêy dûång phong traâo tûå quaãn cuãa sinh viïn. Nêng<br /> cao traách nhiïåm quaãn lyá sinh viïn cuãa giaãng viïn trung  àöíi  múái  nöåi  dung,  xêy  dûång  nhiïìu  khung<br /> lïn lúáp, quaãn lyá giúâ hoåc trïn lúáp theo àuáng Nöåi quy, chûúng trònh, vúái nhiïìu hònh thûác àaâo taåo phuâ húåp<br /> Quy chïë, goáp phêìn nêng cao chêët lûúång àaâo taåo vúái àöëi tûúång vûâa laâm vûâa hoåc. Tiïën haânh àöíi múái<br /> cuãa Nhaâ trûúâng. Ngay sau khi khai giaãng àaä kõp cöng taác tuyïín sinh, ûu tiïn àaâo taåo nguöìn nhên<br /> thúâi kiïån toaân töí chûác lúáp, cûã Ban caán sûå, hònhlûåc cao cho vuâng sêu, vuâng xa, nhêët laâ caác tónh<br /> thaânh caác töí hoåc têåp. Tiïën haânh kiïím tra vùn bùçng miïìn nuái vuâng Têy Bùæc, Têy Nguyïn, Têy Nam Böå<br /> chûáng chó theo Quy àõnh cuãa Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo vaâ caác khu kinh tïë têåp trung; khuyïën khñch múã caác<br /> taåo. Lêåp söí coá daán aãnh sinh viïn àïí theo doäi, àiïím lúáp àaâo taåo nguöìn caán böå Cöng àoaân coá kyä nùng töí<br /> danh caã quaá trònh hoåc têåp. Àön àöëc caác giaãng viïn chûác, hoaåt àöång trong phong traâo cöng nhên vaâ<br /> cung cêëp àiïìu kiïån thi, àïì thi, àaáp aán cho Phoâng hoaåt àöång Cöng àoaân, àaáp ûáng höåi nhêåp khu vûåc<br /> Khaão thñ vaâ àaãm baão chêët lûúång ngay sau khi giaãng vaâ quöëc tïë.<br /> Sûå nghiïåp àaâo taåo, nghiïn cûáu khoa hoåc noái chung,<br /> xong theo Quy àõnh cuãa Nhaâ trûúâng.<br /> Àïí kõp thúâi triïín khai chuã trûúng àöíi múái cuãa Böå cöng taác àaâo taåo liïn thöng, hïå vûâa laâm vûâa hoåc cuãa<br /> Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo, chuyïín dêìn tûâ àaâo taåo niïn Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân noái riïng, chùæc chùæn seä<br /> chïë sang àaâo taåo tñn chó, Nhaâ trûúâng àaä chó àaåo ngaây caâng phaát triïín vïì quy mö vaâ chêët lûúång àaâo<br /> Khoa Giaáo duåc thûúâng xuyïn phöëi húåp chùåt cheä vúái taåo; goáp phêìn khùèng àõnh võ thïë Nhaâ trûúâng trong hïå<br /> Phoâng Àaâo taåo vaâ caác Khoa, Böå mön chuyïn mön thöëng giaáo duåc quöëc dên, xûáng àaáng laâ ngöi trûúâng<br /> àïì xuêët raâ soaát, caãi tiïën nöåi dung, chûúng trònh cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ lao àöång caã nûúác.<br /> <br /> 51 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2