intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một – Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn

Chia sẻ: Thamoioii Thamoioii | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

20
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày mục tiêu chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ được hoàn thiện, công tác tuyển sinh đào tạo; quản lý đi dần vào nề nếp của trường Đại học Thủ Dầu Một. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới giáo dục đại học của Đảng, nhà nước, ngành Giáo dục, trường đại học Thủ Dầu Một đã nỗ lực tạo bước phát triển cơ bản về quy mô, chất lượng, hiệu quả, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một – Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 - 2011<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ÑOÅI MÔÙI COÂNG TAÙC ÑAØO TAÏO ÔÛ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THUÛ DAÀU MOÄT<br /> MAÁY NHAÄN THÖÙC VAØ GIAÛI PHAÙP THÖÏC TIEÃN<br /> <br /> Nguyeãn Vaên Hieäp<br /> Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät<br /> <br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Trong hôn hai naêm khôûi ñaàu thöïc hieän söù meänh ñaøo taïo nguoàn nhaân löï c chaát löôïng<br /> cao cho tænh Bình Döông, coâng taùc ñaøo taïo taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät ñaõ vaø<br /> ñang chuyeån bieán tích cöïc. Muïc tieâu, noäi dung chöông trình ñaøo taïo theo heä thoáng tín<br /> chæ ñöôïc hoaøn thieän; coâng taùc tuyeån sinh, ñaøo taïo, quaûn lí ñi daàn vaøo neà neáp. Thöïc hieän<br /> chuû tröông tieáp tuïc ñoåi môùi giaùo duïc ñaïi hoïc cuûa Đảng, Nhaø nöôùc, cuûa ngaønh giaùo duïc,<br /> Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät ñaõ vaø ñang noã löïc taïo böôùc phaùt trieån cô baûn veà quy moâ,<br /> chaát löôïng, hieäu quaû, đổi mới phöông phaùp giaûng daïy, ñaùp öùng yeâu caàu nguoàn nhaân löïc<br /> cuûa tænh Bình Döông, khu vöïc kinh teá troïng ñieåm phía Nam trong thôøi kyø coâng nghieäp<br /> hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp quoác teá.<br /> Töø khoùa: ñaøo taïo, ñoåi môùi, phaùt trieån, quy moâ<br /> *<br /> 1. Ñaët vaán ñeà hieän ñaïi hoaù, xaõ hoäi hoaù, daân chuû hoùa vaø<br /> Trong boái caûnh neàn kinh teá nöôùc ta hoäi nhaäp quoác teá, trong ñoù, ñoåi môùi cô<br /> ñang hoäi nhaäp saâu roäng vaøo neàn kinh teá cheá quaûn lí giaùo duïc, phaùt trieån ñoäi nguõ<br /> theá giôùi, nhu caàu ñoåi môùi ñaøo taïo ôû baäc giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lí laø khaâu then<br /> ñaïi hoïc ngaøy caøng trôû neân quan troïng vaø choát. Taäp trung naâng cao chaát löôïng giaùo<br /> caáp thieát. Nghò quyeát Ñaïi hoäi toaøn quoác duïc, ñaøo taïo, coi troïng giaùo duïc ñaïo ñöùc,<br /> laàn thöù XI cuûa Ñaûng ñaõ xaùc ñònh moät loái soáng, naêng löïc saùng taïo, kó naêng thöïc<br /> trong ba khaâu ñoät phaù trong chieán löôïc haønh, khaû naêng laäp nghieäp.<br /> phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 2011 - 2020 laø Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät laø cô sôû<br /> phaùt trieån nhanh nguoàn nhaân löïc, nhaát laø ñaøo taïo coâng laäp, troïng ñieåm cuûa tænh Bình<br /> nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao, taäp trung Döông. Söù meänh cuûa tröôøng laø xaây döïng vaø<br /> vaøo vieäc ñoåi môùi caên baûn vaø toaøn dieän phaùt trieån cô sôû ñaøo taïo ñaïi hoïc, sau ñaïi<br /> neàn giaùo duïc quoác daân; gaén keát chaët cheõ hoïc ña ngaønh, ña lónh vöïc, chaát löôïng cao,<br /> phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vôùi phaùt trieån ngang taàm caùc ñaïi hoïc lôùn trong nöôùc, tieán<br /> vaø öùng duïng khoa hoïc, coâng ngheä. Ñònh tôùi ñaït trình ñoä khu vöïc vaø quoác teá; ñaøo taïo<br /> höôùng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, ñoåi môùi nguoàn nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi cho<br /> moâ hình taêng tröôûng, cô caáu laïi neàn kinh tænh Bình Döông, caùc tænh mieàn Ñoâng Nam<br /> teá ghi roõ: Ñoåi môùi caên baûn, toaøn dieän neàn Boä vaø khu vöïc kinh teá troïng ñieåm phía<br /> giaùo duïc Vieät Nam theo höôùng chuaån hoaù, Nam; phaùt trieån nghieân cöùu khoa hoïc coâng<br /> <br /> 3<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No2 – 2011<br /> <br /> <br /> ngheä, öùng duïng, chuyeån giao khoa hoïc coâng - Ñaåy maïnh phaùt trieån quy moâ ôû baäc ñaïi<br /> ngheä ña ngaønh, ña lónh vöïc, goùp phaàn giaûi hoïc vaø cao ñaúng theo höôùng öu tieân ñaøo taïo<br /> quyeát caùc vaán ñeà lí luaän vaø thöïc tieãn veà heä chính quy, phaùt trieån hôïp lí heä vaên baèng<br /> kinh teá xaõ hoäi, tö vaán hoaïch ñònh chieán 2, heä lieân thoâng, vöøa laøm vöøa hoïc. Trong hôn<br /> löôïc, chính saùch vaø caùc giaûi phaùp phaùt trieån 3 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån quy moâ ñaøo taïo<br /> beàn vöõng kinh teá xaõ hoäi, giaùo duïc ñaøo taïo, cuûa tröôøng taêng töø 2.000 sinh vieân trong naêm<br /> khoa hoïc coâng ngheä tænh Bình Döông; ñoùng hoïc 2009 - 2010 leân 4.000 sinh vieân naêm hoïc<br /> vai troø noøng coát trong heä thoáng giaùo duïc 2010 - 2011 vaø 8.000 sinh vieân trong naêm<br /> ñaïi hoïc tænh Bình Döông vaø mieàn Ñoâng hoïc 2011 - 2012.<br /> Nam Boä; hoã trôï chuyeân moân cho caùc tröôøng - Keá thöøa caùc ngaønh ñaøo taïo baäc cao<br /> ñaïi hoïc, cao ñaúng, caùc cô sôû giaùo duïc trong ñaúng töø Tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Bình<br /> tænh; trôû thaønh trung taâm giao löu quoác teá Döông, trong 3 naêm (2009 – 2011), tröôøng<br /> veà giaùo duïc, vaên hoùa, khoa hoïc kó thuaät ñaõ môû 12 ngaønh baäc ñaïi hoïc, 19 ngaønh baäc<br /> cuûa Bình Döông vaø caùc tænh mieàn Ñoâng cao ñaúng nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa xaõ hoäi.<br /> Nam Boä. Ñeå thöïc hieän söù meänh treân ñaây, Beân caïnh ñoù, Nhaø tröôøng coøn thöïc hieän hôïp<br /> vieäc ñoåi môùi coâng taùc ñaøo taïo laø yeâu caàu taùc lieân keát ñaøo taïo coù hieäu quaû vôùi caùc<br /> khaùch quan ñoøi hoûi caû veà nhaän thöùc laãn tröôøng: Ñaïi hoïc Sö phaïm thaønh phoá Hoà Chí<br /> nhöõng giaûi phaùp thöïc tieãn. Minh, Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân (Ñaïi hoïc<br /> 2. Thöïc teá laøm tieàn ñeà cho phaùt trieån Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh), Ñaïi hoïc<br /> Sö phaïm Kó thuaät thaønh phoá Hoà Chí Minh,<br /> Trong hôn hai naêm khôûi ñaàu thöïc hieän<br /> Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø Noäi… phuïc vuï kòp<br /> söù meänh cuûa mình, coâng taùc ñaøo taïo taïi<br /> thôøi yeâu caàu ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cao<br /> Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät ñaõ thu ñöôïc<br /> cho tænh Bình Döông.<br /> moät soá keát quaû laøm tieàn ñeà quan troïng cho<br /> - Baûo ñaûm chaát löôïng ñaøo taïo cô baûn,<br /> söï phaùt trieån. Ñoù laø:<br /> saûn phaåm ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng ñöôïc caùc<br /> - Trieån khai ñaøo taïo theo heä thoáng tín<br /> toå chöùc söû duïng lao ñoäng thöøa nhaän, tæ leä<br /> chæ ñoàng loaït ôû caû baäc ñaïi hoïc vaø cao ñaúng. sinh vieân toát nghieäp naêm 2010 laø 97%,<br /> Hoaøn thieän caùc vaên baûn taïo haønh lang naêm 2011 laø 84%; treân 90% sinh vieân coù<br /> phaùp lí cho hoaït ñoaït ñoäng ñaøo taïo theo heä vieäc laøm ngay sau khi keát thuùc khoùa hoïc.<br /> thoáng tín chæ (Quy cheá ñaøo taïo, Quy cheá<br /> - Coâng taùc tuyeån sinh ôû taát caû caùc baäc<br /> laøm vieäc cuûa giaûng vieân).<br /> ñaøo taïo ñöôïc thöïc hieän ñuùng quy cheá. Tröôøng<br /> - Xaây döïng chöông trình ñaøo taïo, ñeà ñaõ huy ñoäng löïc löôïng thöïc hieän chu ñaùo töø<br /> cöông chi tieát moân hoïc, ban haønh chuaån khaâu tö vaán tuyeån sinh, xöû lí hoà sô thí sinh<br /> ñaàu ra cho toaøn boä 12 ngaønh ñaøo taïo baäc ñaêng kyù döï thi, chuaån bò toát cô sôû vaät chaát,<br /> ñaïi hoïc, 19 ngaønh ñaøo taïo baäc cao ñaúng, 2 nhaân löïc, baûo ñaûm an ninh traät töï trong kyø<br /> ngaønh baäc trung caáp. Thöïc hieän quy cheá thi tuyeån sinh. Duø tröôøng môùi thaønh laäp,<br /> coâng khai ñoái vôùi cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc quy thöông hieäu coøn khieâm toán nhöng trong kyø<br /> ñònh taïi thoâng tö 09/2009/TT-BGD-ÑT cuûa thi tuyeån sinh ñaàu tieân ñaõ coù hôn 4000 thí<br /> Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. sinh töø 40 tænh thaønh cuûa caû nöôùc (caû ba<br /> <br /> 4<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 - 2011<br /> <br /> <br /> mieàn Baéc – Trung – Nam) ñaêng kyù döï thi; ñoùng goùp cuûa caùc sôû ngaønh, caùc toå chöùc,<br /> soá thí sinh döï thi ñaït 81%, moät tæ leä cao so doanh nghieäp söû duïng lao ñoäng treân ñòa baøn;<br /> vôùi tæ leä chung cuûa caû nöôùc. Khai giaûng naêm söï phoái hôïp giöõa caùc khoa, caùc caùn boä ñaàu<br /> hoïc 2011 – 2012, tröôøng coù 4032 taân sinh ngaønh trong xaây döïng chöông trình chöa<br /> vieân nhaäp hoïc (trong ñoù baäc ñaïi hoïc 1034 chaët cheõ. Hoaït ñoäng quaûn lí ñaøo taïo ôû moät<br /> sinh vieân, baäc cao ñaúng 1407 sinh vieân, baäc soá maët (toå chöùc lôùp, saép xeáp thôøi khoùa bieåu,<br /> trung caáp 887 sinh vieân, lieân keát ñaøo taïo phaân coâng giaùo vieân giaûng daïy, toå chöùc thi<br /> 1130 sinh vieân). hoïc phaàn, toå chöùc ñoäi nguõ coá vaán hoïc taäp)<br /> Thöïc teá treân ñaây döï baùo höôùng phaùt coøn thieáu chuyeân nghieäp vaø chöa beàn vöõng<br /> trieån khaû quan cuûa Nhaø tröôøng trong thôøi do nhaân löïc chöa ñuû kinh nghieäm, caùc<br /> gian tôùi, phuø hôïp vôùi keá hoaïch chieán löôïc phöông tieän kó thuaät coâng ngheä chöa ñöôïc<br /> ñeà ra. Nhöng ñoàng thôøi cuõng ñoøi hoûi trang bò ñaày ñuû.<br /> nhöõng nhaän thöùc môùi ñeå ñaûm baûo cho 3. Veà ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy<br /> coâng taùc ñaøo taïo cuûa tröôøng ñaùp öùng kòp theo hoïc cheá tín chæ: Coù moät boä phaän giaûng<br /> yeâu caàu phaùt trieån cuûa giaùo duïc ñaïi hoïc vieân chöa coù yù thöùc naâng cao naêng löïc chuyeân<br /> hieän nay. Cuï theå laø: moân, ít tham gia sinh hoaït cuûa tröôøng, cuûa<br /> khoa, chöa ñaàu tö ñuùng möùc cho vieäc thöïc<br /> 1. Veà vaán ñeà thöïc hieän hoïc cheá tín chæ<br /> hieän nhieäm vuï chuyeân moân trong giaûng daïy<br /> caàn nhaän thöùc roõ hieän traïng: Vieäc trieån khai<br /> vaø nghieân cöùu khoa hoïc. Vieäc giaûng daïy chöa<br /> ñaøo taïo theo heä thoáng tín chæ coøn gaëp nhieàu<br /> laøm cho lôùp hoïc coù moâi tröôøng töï hoïc, sinh<br /> khoù khaên do quy moâ ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng<br /> vieân coøn thuï ñoäng trong hoïc taäp, keå caû vieäc<br /> coøn nhoû; soá löôïng sinh vieân trong moät ngaønh<br /> khoâng naém roõ quy cheá hoïc taäp.<br /> hoïc coøn thaáp; cô sôû vaät chaát phuïc vuï giaûng<br /> daïy vaø hoïc taäp ñang trong quaù trình baét ñaàu 3. Maáy vaán ñeà giaûi phaùp<br /> xaây döïng; trang thieát bò, giaùo trình, saùch Moät laø, taêng nhanh quy moâ ñaøo taïo<br /> tham khaûo, taøi nguyeân phuïc vuï giaûng daïy vaø vaø xaây döïng ñoäi nguõ<br /> hoïc taäp coøn thieáu. Nhaän thöùc cuûa caùn boä, Phaûi phaùt trieån quy moâ sinh vieân ñoàng<br /> giaûng vieân veà ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ boä vôùi quy moâ giaûng vieân vaø caùn boä quaûn lí.<br /> chöa ñoàng ñeàu; moät boä phaän coù kieán thöùc, kó Ñaây laø vaán ñeà chieán löôïc, vöøa coù yù nghóa<br /> naêng khaù saâu saéc töø chuû tröông, ñöôøng loái tröôùc maét vöøa laø laâu daøi.<br /> ñeán khaâu thieát keá chöông trình, xaây döïng Theo ñeà aùn phaùt trieån Tröôøng Ñaïi<br /> chuaån ñaàu ra vaø toå chöùc giaûng daïy; beân caïnh hoïc Thuû Daàu Moät, ñeán naêm 2015, quy moâ<br /> ñoù vaãn coù nhöõng giaûng vieân coøn mô hoà, chöa cuûa tröôøng laø 15.000 sinh vieân. Tuy phaûi<br /> thaáy heát nhöõng lôïi ích, chöa chuû ñoäng ñoåi ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao veà nguoàn<br /> môùi trong giaûng daïy theo hoïc cheá tín chæ. nhaân löïc ñòa phöông vaø vuøng kinh teá<br /> 2. Veà chöông trình vaø quaûn lí ñaøo taïo troïng ñieåm, nhöng caàn chuù troïng taêng<br /> theo hoïc cheá tín chæ: Chöông trình ñaøo taïo chaát löôïng ñaàu vaøo vaø coù keá hoaïch naâng<br /> phaàn lôùn môùi ñöôïc xaây döïng, chöa coù thôøi cao chaát löôïng tuyeån sinh.<br /> gian ñeå coï saùt vôùi thöïc tieãn; vieäc xaây döïng Giaûng vieân vaø caùn boä quaûn lí taêng töø<br /> chöông trình chöa coù ñieàu kieän laáy yù kieán 173 ngöôøi naêm 2009 leân 460 ngöôøi naêm<br /> <br /> 5<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No2 – 2011<br /> <br /> <br /> 2010 vaø 560 ngöôøi naêm 2011. Trong giai chuù troïng phaùt trieån caùc ngaønh ñaøo taïo öùng<br /> ñoaïn 2012 - 2015, phaûi taêng soá löôïng giaûng duïng theo nhu caàu caùc toå chöùc, doanh<br /> vieân leân 700. Phaùt trieån soá löôïng phaûi ñi ñoâi nghieäp treân ñòa baøn vuøng kinh teá troïng<br /> vôùi vieäc chuaån hoùa, naâng cao chaát löôïng ñieåm phía Nam, Ñoâng Nam Boä, Taây Nam<br /> giaûng vieân, caùn boä, chuyeân vieân veà giaûng Boä, Taây Nguyeân.<br /> daïy, nghieân cöùu khoa hoïc vaø naêng löïc quaûn Hai laø, taêng cöôøng coâng taùc quaûn lí<br /> lí. Caàn xaây döïng keá hoaïch tuyeån duïng, ñaøo ñaøo taïo theo heä thoáng tín chæ<br /> taïo theo töøng naêm hoïc, töøng ñôn vò theo<br /> Caàn chæ ñaïo quyeát lieät ñeå thöïc hieän ñaøo<br /> höôùng taêng nhanh tæ leä tieán só, thaïc só; tieáp<br /> taïo theo hoïc cheá tín chæ, ban haønh ñaày ñuû<br /> tuïc thu huùt giaûng vieân coù trình ñoä töø thaïc só<br /> caùc vaên baûn phaùp lí, xaùc ñònh loä trình ñeå<br /> trôû leân veà tröôøng laøm vieäc. Raø soaùt chaát<br /> tieán tôùi thöïc hieän ôû taát caû caùc heä ñaøo taïo.<br /> löôïng ñoäi nguõ giaûng vieân, thöïc hieän ñuùng<br /> Chuù troïng ñaëc ñieåm ñoäi nguõ caùn boä, giaûng<br /> nguyeân taéc giaûng vieân phaûi coù trình ñoä töø<br /> vieân, cô sôû vaät chaát cuûa Nhaø tröôøng ñang<br /> thaïc só trôû leân môùi ñöôïc ñöùng lôùp ôû baäc cao<br /> trong quaù trình baét ñaàu xaây döïng, caàn phaûi<br /> ñaúng, ñaïi hoïc. Taïo ñieàu kieän ñeå caùc giaùo sö,<br /> coù söï tìm hieåu thaáu ñaùo, tieáp caän vaø hoaøn<br /> phoù giaùo sö ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc<br /> thieän daàn, chæ trieån khai aùp duïng ôû caùc baäc<br /> nôi veà laøm vieäc cho tröôøng. Coù keá hoaïch ñaøo<br /> hoïc coù ñuû ñieàu kieän.<br /> taïo, boài döôõng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ<br /> Taïo söï thoáng nhaát vaø cô cheá quaûn lí phuø<br /> caùn boä, giaûng vieân.<br /> hôïp giöõa caùc caáp laõnh ñaïo tröôøng, khoa vaø<br /> Phaùt trieån quy moâ giaûng vieân vaø sinh toaøn theå ñoäi nguõ caùn boä, giaûng vieân; huy ñoäng<br /> vieân cuõng ñoøi hoûi môû roäng quy moâ ngaønh taát caû caùc khoa, caùc boä moân tham gia vaøo<br /> hoïc. Phaùt huy theá maïnh cuûa caùc ngaønh coâng vieäc vaø coù söï phaân coâng, phaân nhieäm töø<br /> phuïc vuï yeâu caàu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi boä maùy caáp tröôøng tôùi caáp khoa, caáp boä moân,<br /> cuûa tænh Bình Döông (caùc ngaønh sö phaïm, traùnh tình traïng chæ coù moät boä phaän caáp<br /> kinh teá, moâi tröôøng, xaây döïng) ñoàng thôøi tröôøng thöïc hieän taát caû moïi coâng vieäc thay<br /> nghieân cöùu, chuaån bò ñieàu kieän ñeå môû theâm cho caáp khoa.<br /> moät soá ngaønh môùi, phuïc vuï thieát thöïc söï Thöôøng xuyeân raø soaùt, caäp nhaät, boå<br /> nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa sung hoaøn thieän heä thoáng vaên baûn quaûn lí<br /> (Luaät, Quaûn lí coâng nghieäp, Quaûn lí ñoâ thò, cho phuø hôïp vôùi thöïc tieãn. Taêng cöôøng tính<br /> Khoa hoïc giaùo duïc). Löïa choïn vaø xaây döïng chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ caùn boä, chuyeân<br /> moät soá ngaønh ñeå ñaøo taïo chaát löôïng cao, vieân caùc phoøng, khoa, ñaëc bieät laø chuyeân<br /> ñaøo taïo cöû nhaân taøi naêng. vieân Phoøng Ñaøo taïo; chuù troïng ñoäi nguõ caùn<br /> Xaùc laäp cô caáu ngaønh ñaøo taïo cuûa moät boä vaên phoøng khoa, xaây döïng ñoäi nguõ coá<br /> tröôøng ñaïi hoïc ña ngaønh, troïng ñieåm cuûa vaán hoïc taäp. Trang bò heä thoáng thoâng tin<br /> tænh ñaùp öùng nhu caàu nguoàn nhaân löïc phuïc quaûn lí ñaøo taïo hieän ñaïi. Xaây döïng caùc<br /> vuï söï nghieäp giaùo duïc ñaøo taïo, söï nghieäp phaàn meàm chuyeân nghieäp phuïc vuï coâng taùc<br /> chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân vaø söï nghieäp tuyeån sinh, ñaøo taïo, quaûn lí sinh vieân. Toå<br /> coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, phaùt trieån chöùc quaûn lí chaët cheõ quaù trình ñaøo taïo, ñaëc<br /> beàn vöõng kinh teá xaõ hoäi tænh Bình Döông; bieät laø coâng taùc quaûn lí giaûng daïy, quaûn lí<br /> <br /> 6<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 - 2011<br /> <br /> <br /> hoïc taäp, toå chöùc thi, kieåm tra vaø ñaùnh giaù. Boán laø, thöôøng xuyeân ñoåi môùi<br /> Xaây döïng quy trình quaûn lí ñaøo taïo theo phöông phaùp giaûng daïy<br /> hoïc cheá tín chæ ngaøy caøng hoaøn thieän, khoa Tieáp tuïc trang bò kieán thöùc, kó naêng,<br /> hoïc, hieän ñaïi, mang tính chuyeân nghieäp cao; phöông phaùp giaûng daïy ñaïi hoïc theo hoïc<br /> chuù troïng boài döôõng giaûng vieân, caùn boä laõnh cheá tín chæ, boài döôõng nghieäp vuï sö phaïm<br /> ñaïo quaûn lí, naâng cao trình ñoä caû veà chuyeân cho taát caû caùn boä, giaûng vieân. Thöïc hieän<br /> moân vaø nghieäp vuï sö phaïm cuûa giaûng vieân, cheá ñoä döï giôø, caûi tieán chaát löôïng döï giôø,<br /> naêng löïc saùng taïo vaø tính chuyeân nghieäp cuûa tieán tôùi laáy yù kieán phaûn hoài sinh vieân, cöïu<br /> caùn boä quaûn lí. sinh vieân veà noäi dung moân hoïc ñeå laøm cô sôû<br /> ñieàu chænh phöông phaùp giaûng daïy. Khuyeán<br /> Ba laø, caäp nhaät vaø khoâng ngöøng<br /> khích caùc khoa, phoøng toå chöùc hoäi nghò, hoäi<br /> hoaøn thieän chöông trình ñaøo taïo<br /> thaûo, seminar veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy<br /> Thöïc hieän ñuùng cam keát chuaån ñaàu ra hoïc.<br /> caùc ngaønh ñaøo taïo. Taêng cöôøng tính lieân<br /> Thöôøng xuyeân ñoåi môùi phöông phaùp<br /> thoâng trong chöông trình giaùo duïc giöõa baäc<br /> giaûng daïy, aùp duïng caùc phöông phaùp giaûng<br /> ñaøo taïo (ñaïi hoïc – cao ñaúng – trung caáp),<br /> daïy hieän ñaïi, phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñaøo taïo<br /> lieân thoâng giöõa caùc ngaønh ñaøo taïo; lieân<br /> theo hoïc cheá tín chæ treân caû ba tieâu chí:<br /> thoâng vôùi caùc tröôøng taïi thaønh phoá Hoà Chí<br /> trang bò caùch hoïc, phaùt huy tính chuû ñoäng<br /> Minh vaø trong khu vöïc kinh teá troïng ñieåm<br /> cuûa ngöôøi hoïc, söû duïng coâng ngheä thoâng tin<br /> phía Nam.<br /> vaø truyeàn thoâng trong hoaït ñoäng giaûng daïy;<br /> Haøng naêm tieán haønh raø soaùt, caûi tieán khai thaùc caùc nguoàn taøi nguyeân môû vaø<br /> chöông trình ñaøo taïo treân cô sôû tham khaûo nguoàn tö lieäu treân maïng internet phuïc vuï<br /> chöông trình cuûa caùc ñaïi hoïc lôùn trong nöôùc, ñaøo taïo; tham khaûo chöông trình, giaùo trình<br /> tham khaûo yù kieán phaûn hoài cuûa nhaø tuyeån tieân tieán cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc trong nöôùc<br /> duïng, toå chöùc, doanh nghieäp söû duïng nhaân vaø quoác teá.<br /> löïc, yù kieán cuûa sinh vieân, cöïu sinh vieân. Ñaåy<br /> 4. Keát luaän<br /> maïnh vieäc bieân soaïn giaùo trình rieâng cuûa<br /> tröôøng cho taát caû caùc moân hoïc. Xaây döïng Ñeå thöïc hieän muïc tieâu vaø söù meänh cuûa<br /> mình, Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät caàn<br /> nguoàn taøi nguyeân hoïc taäp phong phuù bao<br /> tieáp tuïc ñoåi môùi toaøn dieän coâng taùc tuyeån<br /> goàm caû giaùo trình, saùch tham khaûo, taøi lieäu<br /> sinh, ñaøo taïo, quaûn lí, taïo böôùc chuyeån bieán<br /> ñieän töû tröïc tuyeán.<br /> cô baûn veà quy moâ, chaát löôïng, hieäu quaû, ñaùp<br /> Thöôøng xuyeân caäp nhaät, ñoåi môùi öùng yeâu caàu nguoàn nhaân löïc trình ñoä cao<br /> chöông trình ñaøo taïo theo höôùng cung caáp cuûa tænh Bình Döông, khu vöïc kinh teá troïng<br /> tri thöùc cô baûn, toång hôïp, kó naêng ngheà ñieåm phía Nam trong thôøi kyø coâng nghieäp<br /> nghieäp hieän ñaïi, saùng taïo; ñaûm baûo cho hoùa, hieän ñaïi hoùa. Phaán ñaáu ñeán naêm 2015,<br /> sinh vieân toát nghieäp ra tröôøng coù kieán thöùc, Tröôøng trôû thaønh cô sôû ñaøo taïo coâng laäp, ña<br /> kó naêng laøm vieäc ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ngaønh, troïng ñieåm cuûa tænh Bình Döông coù<br /> cuûa toå chöùc söû duïng lao ñoäng. thöông hieäu maïnh, naêng löïc caïnh tranh<br /> <br /> 7<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No2 – 2011<br /> <br /> <br /> cao, thích öùng vôùi cô cheá thò tröôøng ñònh tieân phaùt trieån ñoäi nguõ giaûng vieân vaø caùn<br /> höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, chaát löôïng ñaøo boä quaûn lí nhö moät khaâu then choát, ñoàng<br /> taïo theo kòp caùc tröôøng ñaïi hoïc lôùn trong thôøi taäp trung naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo,<br /> nöôùc, moät soá ngaønh tieáp caän trình ñoä caùc coi troïng giaùo duïc ñaïo ñöùc, loái soáng, naêng<br /> nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. löïc saùng taïo, kó naêng thöïc haønh, ñaûm baûo<br /> saûn phaåm ñaøo taïo vöøa goùp phaàn cung caáp<br /> Caùc giaûi phaùp thöïc tieãn ñaët ra ñeàu phaûi<br /> nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao cho xaõ hoäi<br /> laáy söù meänh, muïc tieâu theo Chieán löôïc phaùt<br /> vöøa xaây döïng, quaûng baù ‚thöông hieäu‛ cuûa<br /> trieån Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät laøm caên<br /> tröôøng.<br /> cöù. Trong giai ñoaïn 2011 – 2015, caàn öu<br /> *<br /> TRAINING REFORM IN THU DAU MOT UNIVERSITY<br /> SOME PERCEPTION AND PRACTICAL PROBLEMS<br /> Nguyen Van Hiep<br /> Thu Dau Mot University<br /> ABSTRACT<br /> For over two years, starting with the mission of training high quality human resources<br /> for Binh Duong province, training activities at Thu Dau Mot University have been<br /> undergoing positive changes. The objective of implementing curriculum contents using the<br /> credit system has been completed, while the steps of recruitment, training, management are<br /> steadily being likewise implemented. In concordance with the national policy of reforming<br /> superior education, Thu Dau Mot University has attempted fundamental shifts in scale,<br /> quality, effectiveness and teaching methods to meet the requirements for improving human<br /> resource for Binh Duong province, which is one of South's key economic regions in this<br /> period of industrialization, modernization and international integration.<br /> Keywords: traning, reform, development, scale<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> [1]. Chæ thò soá 296/CT-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû Veà ñoåi môùi quaûn lí giaùo duïc ñaïi hoïc<br /> giai ñoaïn 2010- 2012, Haø Noäi, 2010.<br /> [2]. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù XI, NXB Chính trò<br /> quoác gia, 2010.<br /> [3]. Ñaûng boä tænh Bình Döông, Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng boä tænh laàn thöù IX, Bình Döông, 2010.<br /> [4]. Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät, Baùo caùo toång keát naêm hoïc 2010 – 2011, Bình Döông, 2011.<br /> [5]. Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät, Baùo caùo moät soá hoaït ñoäng cuûa tröôøng töø ngaøy thaønh laäp<br /> ñeán thaùng 8/2011, Bình Döông, 2011.<br /> [6]. Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät, Thoáng keâ tình hình sinh vieân naêm hoïc 2011 – 2012, Bình<br /> Döông, 2011.<br /> [7]. Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät, Ñeà aùn phaùt trieån Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät, Bình<br /> Döông, 2009.<br /> <br /> 8<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2