intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

9
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các môn lý luận chính trị (LLCT) góp phần hình thành thế giới quan khoa học, trang bị phương pháp luận, ý thức hệ cho sinh viên, hình thành tư duy độc lập và vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Bài viết Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 trình bày yêu cầu đối với việc giảng dạy Lý luận chính trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 Tô Mạnh Cường Trường Đại học Thủy lợi, email: tomanhcuong@tlu.edu.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG với việc con người phát minh ra bóng bán dẫn, điện tử, kết nối thế giới liên lạc được với Các môn lý luận chính trị (LLCT) góp phần nhau: Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, hình thành thế giới quan khoa học, trang bị Internet… phương pháp luận, ý thức hệ cho sinh viên, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hình thành tư duy độc lập và vận dụng lý luận tư đang diễn ra từ những năm 2000, còn gọi để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. là cuộc cách công nghệ 4.0. Năm 2013, thuật Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ và ngữ "Công nghiệp 4.0" xuất hiện tại Đức nhanh chóng tác động tới mọi lĩnh vực của đời trong một báo cáo của chính phủ. Ngày nay sống xã hội. Cuộc cách mạng lần này đặt ra chúng ta đang ở giai đoạn đầu của Cuộc cách yêu cầu phải đổi mới việc giảng dạy LLCT mạng công nghiệp lần thứ tư. trong giai đoạn hiện nay. Điều khác biệt giữa CMCN 4.0 với ba 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU cuộc cách mạng trước đó là CMCN 4.0 không gắn với sự ra đời của một công nghệ - Bài báo sử dụng phương pháp duy vật nào cụ thể mà là kết quả hội tụ của nhiều biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử; công nghệ khác nhau. Cuộc cách mạng này phương pháp hệ thống; phương pháp lôgíc và trực tiếp nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó lịch sử,v.v… kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ - Phương pháp tổng hợp, phân tích, khảo ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh cứu tài liệu. học". Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong CMCN 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và 3.1. Bối cảnh đổi mới dữ liệu lớn (Big Data). Bối cảnh phát triển mạnh mẽ của CMCN Cho đến nay, nhân loại đã trải qua 3 cuộc 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt cách mạng khoa học kỹ thuật lớn: Nam đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới đối Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên từ với việc giảng dạy các môn LLCT. Bên năm 1784 được bắt đầu bằng việc phát minh cạnh đó, Ban Bí thư đã ra Kết luận 94- ra động cơ hơi nước, mở ra một kỷ nguyên KL/TW về tiếp tục đổi mới việc học tập mới trong lịch sử nhân loại – kỷ nguyên sản LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân: xuất cơ khí. “Đổi mới việc học tập lý luận chính trị Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo hai được bắt đầu vào cuối thế kỷ 19 và đầu bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao thế kỷ 20 với sự ra đời của điện và dây hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - chuyền lắp ráp. Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong ba bắt đầu vào những năm thập niên 1960 đời sống xã hội” [1]. 296
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 Nghị quyết Đại hội lần thứ XII (2016) của niềm tin khoa học, tình cảm trong sáng, ý Đảng cũng đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới chí kiên cường và lý tưởng cách mạng. mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của Trong các yếu tố này, tri thức khoa học là giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát yếu tố quyết định. Bởi, có tri thức khoa triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi học sẽ hình thành niềm tin, tình cảm, và lý mới chương trình, nội dung giáo dục theo tưởng cách mạng. hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp * Đổi mới phương pháp giảng dạy: với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề. Đa dạng Những thành tựu của khoa học tự nhiên và hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu xã hội có tác động to lớn tới sự phát triển của cầu của các bậc học, các chương trình giáo triết học và các môn học LLCT. Hệ thống tri dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của thức LLCT có tính lô gic và khoa học sâu mọi người” [2]. sắc. Người thầy trong thời đại CMCN 4.0 là Đó là cơ sở cho việc cần tiếp tục đổi mới người kiến tạo và kích thích khả năng tự tìm việc giảng dạy các môn LLCT trong giai hiểu của người học. Giáo viên phải giúp đoạn hiện nay. người học định hướng về chất lượng và ý 3.2. Yêu cầu đối với việc giảng dạy Lý nghĩa của nguồn thông tin, định hướng cho luận chính trị người học tự tìm đến những cách hiểu mới. Vì thế, người giảng viên cần phải ngày * Đổi mới nội dung, chương trình: càng bản lĩnh, không ngừng trau dồi năng lực Các môn LLCT được giảng dạy trong của mình để đáp ứng yêu cầu mới. các trường đại học hiện nay bao gồm: Triết Để thực hiện đổi mới phương pháp giảng học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị; Chủ dạy đi vào chiều sâu và có hiệu quả thì cần nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí phải quán triệt một số biện pháp như: Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. - Áp dụng phương pháp lấy người học làm Học thuyết của Mác là học thuyết mở. trung tâm, giáo viên chủ yếu trang bị phương Trong bối cảnh mới, trên cơ sở những pháp học cho sinh viên thay vì cố gắng nhồi nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhét nội dung kiến thức, giáo viên thiết kế lộ chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung nội trình học tập và yêu cầu để sinh viên chủ hàm cho các pham trù, khái niệm và vận động nghiên cứu và báo cáo kết quả… dụng quy luật cho phù hợp với cuộc CMCN - Đa dạng hóa và kết hợp nhuần nhuyễn 4.0. Ví dụ, khái niệm giai cấp công nhân, các phương pháp giảng dạy như sử dụng phạm trù sứ mệnh lịch sử của giai cấp công phương pháp đối thoại trực tiếp giữa người nhân, nội dung của đấu tranh giai cấp và vấn học và người dạy, kết hợp phương pháp đề dân tộc, học thuyết giá trị, học thuyết giá thuyết trình và thảo luận, cho sinh viên tham trị thặng dư... quan thực tế… Giảng viên cần phải liên hệ Bên cạnh đó, phải bổ sung thêm những tri với thực tiễn của thế giới, của đất nước; của thức mới, tổng hợp những thành tựu khoa địa phương; của bản thân mỗi sinh viên. học tự nhiên và khoa học xã hội có tác động Giảng viên có thể gợi mở, đàm thoại với đối tới sự khái quát triết học. Triết học là “cái tượng giảng dạy, dẫn ra những thực tiễn của nôi” cho các khoa học và ngược lại, các khoa địa phương, đất nước hay cá nhân và từ đó học cung cấp chất liệu để triết học đưa ra tri khái quát làm sáng tỏ về mặt lý luận. thức mang tầm khái quát. Các thành tựu của - Tiến hành các biện pháp đổi mới công khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cần tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, từ phải được cập nhật thường xuyên, tăng tính khâu ra đề, hình thức thi, cách thức thi, tổ thuyết phục cho bài giảng. Với thành tựu của chức thi… Giảng viên có thể giao bài và CMCN 4.0, các tri thức đó có thể tiếp cận đánh giá thông qua mạng hoặc sử dụng các một cách dễ dàng mọi lúc, mọi nơi. phần mềm hỗ trợ. Với cách đánh giá này, Như chúng ta đã biết, các môn LLCT sinh viên có thể tự đánh giá kết quả của mình trang bị cho sinh viên tri thức khoa học, ỏ mọi thời điểm, biết mình đang ở đâu và bổ 297
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 sung những gì mình còn thiếu. Giảng viên học với hành, kích thích sự hứng thú, tim tòi cũng có thể theo dõi kết quả học tập của từng cho sinh viên. em sinh viên ở nhiều thời điểm khác nhau, - Thứ ba, có khả năng nghiên cứu khoa nắm được điểm mạnh, yếu của từng sinh viên học: Giảng viên cần chú trọng nghiên cứu để từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp khoa học và xem đây là một nhiệm vụ không giảng dạy. thể thiếu trong đổi mới phương pháp. Nghiên - Khuyến khích, gợi mở những đề tài cứu khoa học là động lực thúc đẩy say mê nghiên cứu cho sinh viên tìm hiểu, khám phá. nghề nghiệp, giúp cho giảng viên làm chủ Thông qua đó giúp cho sinh viên say mê với được tri thức trên cơ sở độc lập suy nghĩ, nghề… Qua việc hướng dẫn nghiên cứu cho sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào bài giảng sinh viên, giảng viên cũng trau dồi thêm kiến cũng như thực tiễn cuộc sống. thức cho bản thân. - Thứ tư, có trình độ ngoại ngữ: Muốn tiếp Trong CMCN 4.0, việc đổi mới phương cận những tri thức khoa học và công nghệ pháp có điều kiện rất thuận lợi. Ứng dụng tiên tiến thời đại công nghệ 4.0, chúng ta công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số không thể thiếu ngoại ngữ. Đây là điều cần và hệ thống mạng, thực tại ảo, các phần mềm thiết để giảng viên hội nhập với xu hướng kết hỗ trợ học tập, phần mềm kiểm tra, đánh giá nối toàn cầu, hội nhập với giáo dục đại học kết quả, các hình thức đào tạo online, đào tạo thế giới. Vì thế người giảng viên cần nâng ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng… sẽ tác động cao trình độ ngoại ngữ bằng nhiều biện pháp mạnh tới việc đổi mới phương pháp giảng khác nhau. dạy của giảng viên. Điều đó cũng đòi hỏi đội ngũ giảng viên LLCT nâng cao hơn nữa trình 4. KẾT LUẬN độ chuyên môn và các kỹ năng của mình. CMCN 4.0 đang tác động tới mọi lĩnh vực * Đổi mới đội ngũ giảng viên LLCT: của đời sống xã hội. Đổi mới nội dung, - Thứ nhất, đội ngũ giảng viên LLCT phải phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên thực sự tâm huyết với nghề và có chuyên môn đang là yêu cầu cấp bách đặt ra. Cuộc cách vững vàng: mạng lần này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho Giảng viên LLCT phải thực sự là người hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng tâm huyết với nghề nghiệp và có phông kiến nhưng cũng đặt ra những thách thức, yêu cầu thức sâu rộng. Trong bối cảnh tri thức nhân mới đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy. loại tăng lên rất nhanh, mỗi giảng viên phải tự trang bị, bổ sung kiến thức chuyên ngành, 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO liên ngành và phương pháp giảng dạy thường xuyên; Thực sự yêu nghề sẽ giúp cho giảng [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành viên tìm tòi phương pháp giảng dạy mới và Trung ương, Kết luận số 94-KL/TW ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Ban Bí thư về không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận - Thứ hai, phải có năng lực sử dụng các chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. phương tiện công nghệ phục vụ quá trình [2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội dạy học: Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2016, tr115. học, công nghệ hiện đại, sự bùng nổ của công [3] http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao- nghệ thông tin, giảng viên phải có năng lực doi/dai-hoc-40/giao-duc-trong-thoi-dai- quản lý tài nguyên mạng, có khả năng sử cach-mang-cong-nghe-4-0-mot-so-van- dụng thành thạo các phương tiện công nghệ dung-trong-giang-bai-quan-diem-chinh- phục vụ quá trình dạy học, các phần mềm hỗ sach-cua-dang-va-4629. trợ giảng dạy. Sử dụng các phương tiện kỹ [4] http://bvu.edu.vn/bvu/- /asset_publisher/1SS24BzdXWeD/content/c thuật nhằm thay đổi phương pháp dạy chay, ach-mang-cong-nghiep-4-0-voi-giao-duc-ai- học chay; giúp sinh viên tiếp cận được khoa hoc-noi-chung-va-ai-hoc-ba-ria-vung-tau- học kỹ thuật, gắn lý luận với thực tiễn, gắn noi-rieng. 298
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2