intTypePromotion=3

Đổi mới giáo dục quản trị kinh doanh bậc đại học nhằm nâng cao trách nhiệm trong kinh doanh vì sự phát triển bền vững của xã hội

Chia sẻ: ViVatican2711 ViVatican2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
4
lượt xem
0
download

Đổi mới giáo dục quản trị kinh doanh bậc đại học nhằm nâng cao trách nhiệm trong kinh doanh vì sự phát triển bền vững của xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi và hình thành nhân cách con người. Giáo dục quản trị kinh doanh nâng cao khả năng đánh giá cũng như các kỹ năng nhằm giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới giáo dục quản trị kinh doanh bậc đại học nhằm nâng cao trách nhiệm trong kinh doanh vì sự phát triển bền vững của xã hội

 1. TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 22 (47) - Thaùng 11/2016 Đổi mới giáo dục quản trị kinh doanh bậc đại học nhằm nâng cao trách nhiệm trong kinh doanh vì sự phát triển bền vững của xã hội Reform higher management education to enhance corporate responsibility for sustainable development Tr Nguyen Thuc Anh, Ph.D. Foreign Trade University Tóm tắt G á d đó mộ va rò q a r r q á rì â a ậ ứ , ể đổ à v và ì à â á G á d q ả rị k d a â a k ả ă đá á ũ á kỹ ă ằm ả q ế á vấ đề về p á r ể bề vữ ăm 2007, ậ ứ đ ợ ầ a đổ độ đà k d a p v ê ầ p á r ể bề vữ , sá ê ắ G á d Q ả rị k d a ó rá ệm (Pr ciples of Responsible Management Education – PRME) đã đ ợ xâ dự ằm đị ớ á d để â a ă lự ủa ữ àk d a la r vệ ra á rị lâ dà , bề vữ d a ệp, ề k ế và xã ộ ô q a v ệ a đổ ộ d ,p p áp ũ mô r á d , kế ợp ặ ẽ vớ ê ứ và ra đổ vớ d a ệp, ộ đồ Bà v ế à p â í ộ àm k d a ó rá ệm, mố q a ệ ữa k d a ó rá ệm và p á r ể bề vữ , va rò ủa á d và ộ d á ê ắ á d k d a ó rá ệm, làm ề đề ữ ê ứ sâ về v ệ đổ mớ á d k d a r r đ đáp ứ ữ a đổ r mô r và ê ầ q ả rị k d a r a đ mớ Từ khóa: quản trị có trách nhiệm, kinh doanh có trách nhiệm, phát triển bền vững, đổi mới giáo dục. Abstract Education plays a vital role in knowledge enhancement, behavior direction and ethic development. Management education empowers individuals and businesses to better evaluate problems and provide solutions for sustainable development. In 2007, recognizing changes in the demand for business education for a more sustainable world, six Principles of Responsible Management Education were introduced to promote a reform in education in order to create a generation of future business leaders who are able to create long-term and sustainable values for their organizations as well as society. The principles initiate changes in educational content, methods, and environment, encouraging a closer tie to researching and exchanging with businesses and the community. This article analyzes the concept of responsible business, its connection with sustainability, the role of education and the content of the six Principles of Responsible Management Education in order to invite more in-depth studies in higher education reform to cater to the needs of business management and leadership in the new era. Keywords: responsible management, responsible business, sustainability, education reform. 55
 2. 1. Đặt vấn đề r k d a vì mộ ề k ếp á P á r ể bề vữ (s s a able r ể bề vữ là ê ầ ấp bá devel pme ) là mộ vấ đề đ ợ đề ập 2. Kinh doanh có trách nhiệm và à à ề á d đà k ế xã sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ộ và k a à a k mà á K d a ó rá ệm, rá độ ủa ôm a đe d a â ra ệm xã ộ ủa d a ệp là á ậ ữ ậ q ảk ô l sự ồ ữ à à đ ợ sử d ề r và p á r ể ủa xã ộ à ma Cá vấ á độ k d a , ấ là k sự đề về a đổ k í ậ , bề vữ s á, p á rể m mẽ ủa ề k ế ế ớ bề vữ í rị xã ộ rở à ữ k ế á độ k d a rở vấ đề đ ợ q a âm à đầ ề ổ à độ í và q a r r ứ q ố ế lớ L ê ợp q ố , â xã ộ r ớ ữ ểm a ó ể ả à ế ới… Ở V ệ am, p á r ể bề ở đế sự p á r ể bề vữ r vữ đa là vấ đề đ ợ đặ b ệ q a la b ế đổ k í ậ vớ ữ âm r bố ả ộ ập q ố ế và mô a a ê ê k ủ k ếp, ô m r ra k ố l ệ à a mô r số và sự kệ ồ à ê , đâ l là l là vấ đề a đ ợ ê ê ê đặ ra ữ á ứ á d a ệp q a âm đú mứ Ô vô ù lớ sự p á r ể bề vữ ủa m mô r â ra ừ á k ô bả â á d a ệp ũ ộ ệp, k k ế và á độ k đồ á ế ệ la ì rá ệm d a đa ó v ợ ỡ ị xã ộ ủa mỗ á â , mỗ ập ể à đự ủa ệ s á Hà l á à rở ê q a r độ k d a â ổ mô r ế kỷ XX, m ê à đầ r , ộ đồ ầ đâ r ợp ủa á d a ệp là ố đa óa á rị các công ty Vedan, Tung Kuang, giấ â ủa ổ đô ê , á d a ệp ô, H r ad, mía đ Lam s , mía k ô ồ mộ á độ lập ù vớ đ ô Cố , b a s , ô á ổ đô ủa mì mà ồ r mộ Masa và ầ đâ ấ là sự k ệ r ề k ế, mộ xã ộ à ầ vớ ề độ ủa F rm sa làm ô m ớ bể bê ó q ề lợ và ĩa v l ê q a Lợ mề r , ô Vệ P ớ â ô í ủa mộ d a ệp, mộ độ m sô à ò , mía đ Hòa bì k d a đ ợ đá á bằ ề ê â ô m sô B ở, á độ ík á a ,k ô đ ầ ỉ ó lợ ô ệp â ô m k ô k í, ệ í à í r ớ ự ế đề kệ k í ợ sử d ấ ấm r ă ô ậ , mô r à à a đổ p ứ â ra ì r ự p ẩm bẩ rà la p, ồ à ê à à kệ, â ậ q ả êm r sứ k ỏe rủ r k ế, rủ r í rị ũ bấ ộ đồ v v là ữ ồ ô ả ổ xã ộ à à êm r , sự ổ ỉ về sự ế rá ệm, ế đ đứ đị và ị v ợ ủa mộ d a ệp k d a , đe d a sự ồ v ủa d a ó rê ũ ề k ếq ố a và ệp ũ ộ đồ r bố ế ớ ó k ô ỉđ ầ là ả đó, v ệ p á va rò ủa á d sự a ă ủa á vậ ấ V ệ đề a để ă ậ ứ , kỹ ă , đ đứ q á mứ lợ ậ à í ề k đã 56
 3. dẫ đế ữ ậ q ả k ô l , ủ rá ệm vớ mô r rá ệm ềm ủa ộ đồ đố vớ á vớ bê à ể ệ rá ệm đó g d a ệp, đe d a sự ồ lâ dà ủa óp sự ổ đị , p á r ể , ị v ợ í á d a ệp ủa ộ đồ địa p , xâ dự mố K d a ó rá ệm lê ệ ặ ẽ vớ đố á , à ấp (responsible b s ess) a v ệ ự ệ và k á à , bả vệ q ề và rá ệm xã ộ ủa d a ệp rộ là đó óp và v ệ ả q ế ( rp ra e resp s b l ) đ ợ ể ừ mố q a âm ủa à ế ớ về ề k ía k á a Aguilera, vấ đề mô r ệ a à a , á Rupp, Williams, and Ganapathi (2007) sử k á ệm về rá ệm xã ộ đã đ ợ d k á ệm về rá ệm xã ộ đã mở rộ , k ô ỉ ba ồm ó rá đ ợ đề ập đế r Davis (1973), theo ệm vớ ộ đồ xã ộ , rá ệm đó, rá ệm xã ộ ủa d a ệp là vớ mô r mà ò ứa đự ữ vệ d a ệp “xem xé và đáp ứ á ê ầ về m b , q ả rị ô ê ầ k ô ỉ ba ồm á ê ầ về K d a ệp ự ệ đầ và kin ế, kỹ ậ và p áp lý để ma l lợ độ sả x ấ , ấp à óa và í về xã ộ , mô r ù vớ lợ í dị v e ớ ó rá ệm vớ mô k ế mà d a ệp ớ ớ” r và xã ộ , á d a ệp k ô Morgan, Ryu, and Mirvis (2009) xá đị ỉđ ầ â ủ á q đị p áp d a ệp ó rá ệm là d a l ậ mà ò â a đ ợ k ả ă ệp e đ ổ m ê ế ố đa ra ủa mì ố kê ấ , á á độ xấ và ma l lợ í lớ ấ d a ệp ự ệ k d a ó ữ đố ợ ó l ê q a Ủ ba rá ệm đ đ ợ kế q ả à í ố C â Â (E r pea C mm ss ) đ a ra Ví d , í r bì á d a ệp k á ệm về rá ệm xã ộ ủa d a r ỉ số D m 400 al I dex ó ệp là v ệ á ô “ự ệ í á rị đầ ổp ế a á d a ợp á ế ố mô r và xã ộ r ệp ộ ỉ số &P500 k ả độ k d a và r a dị 1%/ ăm, mứ lợ ứ đầ và ỉ số vớ ữ đố ợ ó lê q a rá D w J es s a able I dex ă k ả ệm xã ộ k ô ỉđ ầ là v ệ 180% s vớ mứ ă 125% ủa ỉ số ự ệ á q đị p áp l ậ mà ò ó Dow Jones Global Index.1 ĩa là d a ệp ự ệ “đầ ” Lợ í ể r vệ ự ệ và ồ â lự , mô r và á mố rá ệm xã ộ ủa á d a ệp q a ệ vớ á đố ợ ó lê q a ó ể kể đế sa : rá ệm xã ộ ủa d a ệp a - V ệ ự ệ rá ệm xã ộ ủa làm a óm: rá ệm r ộ bộ và d a ệp sẽ á độ đế mố q a ệ vớ bê à rá ệm r ộ bộ vớ â v ê , đố á , k á à , ă d a ệp là rá ệm vớ â vê sự r à ủa á á â đố r v ệ đầ p á rể ồ â vớ d a ệp ũ ă lự , bả đảm a à sứ k ỏe ă s ấ la độ ủa â v ê V ệ ự la độ ũ q ả lý sử d ồ ệ rá ệm xã ộ sẽ làm ă í à ê r sả x ấ e ớ ó ủa d a ệp, dẫ đế sự ắ kế 57
 4. ủa â vê , k á à vớ d a ứ mớ , đò ỏ á à q ả rị d a ệp (Aguilera et al., 2007) Cam kế ự ệp ầ ó êm ề kỹ ă Ủ ba ệ rá ệm xã ộ ủa d a ệp Kin d a vì sự p á r ể bề vữ ủa â a ì ả ủa d a ệp, ă ế ớ (W rld B s ess C l f r dự đị m a à ũ sự ủ ộ ủa s a able Devel pme ) rằ “ á khách hàng (Park & Kim, 2015). à lã đ la sẽ ầ ó á kỹ - ô q a vệ ự ệ rá ă và k ả ă đố vớ ữ a đổ ệm xã ộ , á mố q a ệ r ộ bộ r xã ộ và mô r dự q a d a ệp ũ ữa d a ệp đ ểm p á r ể bề vữ ó va rò q a vớ ộ đồ đ ợ ủ ố (Aguilera et r r v ệ đ ề òa á mố q a ệ, al., 2007). ra a đổ và đị la ” - V ệ đầ p á rể ô ệ â Cù q a đ ểm ự, á k ế Lã ệ vớ mô r , ế k ệm ồ lự , đ ó rá ệm à ầ (Gl ball d a ệp sẽ ự ệ đ ợ vệ ắ Responsible Leadership Initiative – GRLI) ảm p í dà , q a đó â a ệ rằ lã đ á d a ệp r q ả sả x ấ k d a la sẽ p ả đố mặ vớ á á - ố vớ xã ộ , v ệ ự ệ rá ứ : () độ r mô r à ệm xã ộ ủa d a ệp sẽ ảm bớ ầ óa; ( ) mở rộ m đí độ áp lự ủa á độ k ế ủa ủa d a ệp ba ồm ả rá ệm lê mô r , ệs á , â bằ đố vớ xã ộ ; ( ) đ đứ sẽ là mộ ế ữa k a á và á ồ lự , ữ ì ốq a r à đầ r s ĩ và rậ ự, ổ đị xã ộ và d đó đảm bả à độ ; ( v) ể đổ r âm á ồ lự sự p á r ể r la . d k d a ớ ớ rá ệm à Mặ dù r ắ , á ê ứ ầ ủa d a ệp (Bá á à lập về mố q a ệ ữa lợ ậ và v ệ ự GRLI – Globally Responsible Leadership – ệ rá ệm xã ộ ò đ a ra á kế A Call for Engagement, 2005, trang 2). q ảk á a , ữ ê ứ về mố Bả bá á rê ủa GRLI ũ ỉ ra q a ệ ữa rá ệm xã ộ và kế q ả rằ r mô r à ầ mớ , k á à í ủa d a ệp r a đ ệm k d a ầ a đổ , v ợ ra dà ấ vệ ự ệ ấ q á rá à m đí vì lợ ậ e q a ệm xã ộ r mộ a đ à dài có tác ệm r ớ đâ để ba àm m ê ra độ í ự đế kế q ả k d a ế bộ xã ộ và k ế mộ á bề (P r er & M les, 2013), ợ ý mộ mố q a vữ và ó rá ệm à ầ K á ệ í ự ữa rá ệm xã ộ ủa ệm về q ả rị k d a d đó ầ p ả d a ệp và sự bề vữ dà . đ ợ a đổ để đáp ứ á ê ầ mớ 3. Sự thay đổi môi trường kinh doanh r mô r Q ả rị k d a ó và yêu cầu quản trị kinh doanh có rá ệm k ô ò ỉ ba ồm v ệ trách nhiệm trong giai đoạn mới đị , ổ ứ , lã đ và k ểm s á Q á rì à ầ óa d ra m độ ủa á à vê ũ ổ mẽ ù vớ á vấ đề về xã ộ , s ứ sử d á ồ lự để đ đ ợ á , q ả rị, k a ếm ồ lự đa á m ê đã đ ợ xá đị , mả đ ợ đặ á d a ệp r ớ ữ á mở rộ vớ ộ àm p ứ p 58
 5. Q ả rị k d a ó rá ệm (Resp s ble ma a eme ) Cấp độ q ả lý Q bề vữ Q rá ệm Q đứ (E s (Sustainability Mgt) (Responsibility Mgt) management) K á ệm ố lõ (C re ep s) K ố lõ Lợ í 3 ầ ( r ple ố ợ ó q ề lợ Cá vấ đề về đ đứ bottom line) liên quan (Stakeholders) (Ethical issues) K d a ó rá ệm (Resp s ble b s ess) Cấp độ doanh ệp ự bề vữ (B s ess rá ệm KD đứ KD (B s ess sustainability) (Bizresponsibility) ethics) Nguồn: Trích dẫn Principles of Responsible Management: Global sustainability, Responsibility, and Ethics, Cengage learning 2013, trang viii. Cù vớ x ớ q ố ế, ữ k ả ă ầ ế để ó ể q ả rị d a á ứ đố vớ sự p á r ể bề vữ ệp à ô r ớ ữ a đổ r la ũ đã đ ợ ả và à r mô r k d a và xã ộ ớ Vệ am đặ ra Q ế đị số 4. Sự cần thiết phải đổi mới đào tạo 432/Q -TTg p ê d ệ C ế l ợ P á quản trị kinh doanh bậc đại học nhằm r ể bề vữ V ệ am a đ 2011 – nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 2020 ị q ế r 24-NQ/TW G á d đó mộ va rò q a r à 3/6/2013 Hộ ị r 7 r q á rì â a ậ ứ , ể k óa XI về ủ độ ứ p ó vớ b ế đổ đổ à v, ì à â á k í ậ , ă q ả lý à ê và C 36, rì ị sự 21 bả vệ mô r đã xá đị đị ớ ủa L ê H ệp Q ố ăm 1992 ( e da ê à đầ là p á r ể k ế bề 21) xá đị “ á d ó va rò q a vữ và ả p áp q a r là ă r r vệ ú đẩ p á r ể bề sự am a ủa ộ đồ d a ệp, vữ và â a k ả ă ủa ú đẩ á d a ệp ự ệ rá r vệ ả q ế á vấ đề về p á ệm xã ộ , rá ệm vớ mô r , r ể và mô r ”2 . r á độ sử d ệ q ả á ồ lự vậ , á d , á d q ả rị k d a để ếp ộ ập sâ rộ và ề k đ ợ là mộ độ lự à đầ ằm ế ế ớ ũ để đảm bả d rì và a đổ ế ớ đẩ m p á rể , á d a ệp V ệ G á d q ả rị k d a ô am ũ ầ ế p ả í ợp á m đ ợ ự ệ ừ bậ đ Xé ê p á r ể bề vữ , rá ệm xã về k ía âm lý, ở lứa ổ đ , sự ộ k xá đị á m ê k d a p á r ể rí ệ ủa đầ đủ , đồ á à q ả rị d a ệp k ả ă d sâ sắ và rộ mở, ă ũ ầ p ả ự ra bị á kỹ ă và lự ậ ứ ế ớ a ũ 59
 6. đ ề k ệ ếp xú vớ mô r , ị ả ữa á d vớ ự ầ ủa ị ở ủa mô r ề ựp á r la độ r ể về rí lự và ể lự sẽ k ả ă r á rì đà k lĩ ộ mộ á ố ,k ả ă ấp ế, k d a và q ả lý ở V ệ am ệ r ứ m mẽ ấ ũ sá a , vấ đề rá ệm, đ đứ k ấ r vệ ứ d á r ứ đã ó d a ủ ế đ ợ xâ dự d ớ d G á d q ả rị k d a ở lứa ổ mộ mô r ê b ệ bắ b ộ ặ ự này ó ể ó á độ ữ ệ ằm a Mộ số mô k d a à đổ ậ ứ , á độ và à v ủa í , kế á ũ ó mộ p ầ ỏ, ữ à lã đ d a ệp la ô ở ữ đầ ó về để ó ể đố p ó vớ ữ vấ đề về xã đ đứ à ề vớ ộ d ma ộ, ự ê ũ đáp ứ á ê ầ ề í lý ế và a ự sự á về q ả lý à à ặ ẽ ằm đảm độ đế ậ ứ , à v ủa bả ồ lự xã ộ đ ợ sử d ó ệ Kế q ả k ả sá 178 s vê à q ả ấ q ả rị k d a ủa mộ r đ Cá r đà k d a đó ó í V ệ am ấ ,s vê mộ va rò q a r r vệ ấp vẫ đề a á m tiêu tài chính cá nhân ồ â lự lự p v p á rể k là ữ m ê vì sự p á r ể bề ế Cù vớ sự x ấ ệ và p á r ể ủa vữ ộ đồ và ỉ ó k ả 50% á r k d a ở á ớ ê ế s v ê đá á á ộ d về đ đứ rê ế ớ H a Kỳ, C â Â ập k d a ,k d a ó rá ệm đã ê 1960, 1970 ế kỷ r ớ , k ế ế đ ợ ớ ệ r rì và ự ớ b ớ và kỳ p á r ể m mẽ sự ữ í ề à ấ , á d ấ vớ q mô ă ầ 5 lầ sa 50 k d a ó rá ệm, ó đ đứ ăm3 ê , sự ập r q á ề a ự sự ó ệ q ả r á và lợ í vậ ấ ắ , ộ ập rì k d a ệ k ế q ố ế ù vớ sự ẹ á ế rê sở q a đ ểm rằ á ố xã ộ , s á , dâ ộ , địa p , d ó á độ làm a đổ ể bế, đ đứ , rá ệm r á độ q a đ ểm, á độ và à v ủa đà k d a đã óp p ầ ê và d đó s v ê q ả rị k d a ữ ự k d a đe d a í bề ầ p ả đ ợ ra bị ữ k ế ứ và vữ ủa mô r ũ ề k ế kỹ ă ầ ế r la mà ữ (Doherty, 2015). Vớ sự a đổ r mô rì q ả rị k d a ệ r và q a ệm về q ả rị k a đáp ứ đ ợ , năm 2007, rấ ề d a , độ á d q ả rị k r đ đà về k d a à d a ầ p ả đ ợ a đổ để ra bị đầ rê ế ớ đã ù xâ dự ê Cá đầ đủ á k ế ứ , kỹ ă ầ ế ê ắ G á d Q ả rị k d a ữ à lã đ d a ệp la ó rá ệm (Pr ples f Resp s ble đáp ứ ữ a đổ r mô r Management Education – PRME). Các mớ , ấ m và đề a rá ệm vớ n ê ắ à đò ỏ á d p ả â ộ đồ , xã ộ và mô r ủa d a a đ ợ ă lự ủa ữ à k ệp ằm đảm bả ắ kế ặ ẽ d a la r vệ ra á rị lâu 60
 7. dà , bề vữ d a ệp, ề ầ ủa ỏa ậ à ầ Lê k ế và xã ộ ô q a v ệ a đổ Hợp Q ố M ê ủa sá k ế xâ ộ d , p p áp ũ mô dự á ê ắ q ả rị k d a ó r á d , kế ợp ặ ẽ vớ rá ệm là ằm k ế k í và ê ê ứ và ra đổ vớ d a ệp, p r độ á d , ê ộ đồ rê sở á ê ắ à , ứ ũ d lã đ e đị ề r đ đà k ớ ó rá ệm rê à ế ớ d a /q ả lý rê ế ớ đã và đa ự rê sở á ê ắ à , á r ệ đổ mớ độ á d và đà k d a sẽ ự ệ đổ mớ ủa mì ằm â a ý ứ , rá rì mô , á độ ả d , ệm k d a ủa ữ à q ả lý ê ứ , ợp á ô – ũ d a ệp la vì mộ mô r , xâ dự mô r đà ằm â xã ộ p á r ể bề vữ à ể a ậ ứ về p á r ể bề vữ và ộ đồ Cù vớ x ớ a đổ rá ệm ủa d a ệp, q a đó độ đà k d a rê ế ớ ra sự a đổ r à v , q ế đị ủa e ớ ă rá ệm k á à lã đ d a ệp la d a ủa d a ệp để đáp ứ ê e ớ ma l lợ í à ể ầ ủa xã ộ , á r đà k ộ đồ , xã ộ ứk ô ỉ e đ ổ d a V ệ am ầ đổ mớ ộ d , á m ê k ếp v ổ đô p p áp đà , á độ ê 5.1. Nội dung của các Nguyên tắc ứ k a , kế ố ộ đồ v v để ó Giáo dục kinh doanh có trách nhiệm ể á d ữ à q ả rị la Cá ê ắ á d q ả rị k ữ kế ứ , kỹ ă kế ố và í d a ó rá ệm đ ợ xâ dự ập ợp á vấ đề xã ộ , mô r và á r và : ( ) m đí ủa độ á q ế đị k d a để xâ dự mộ d ằm p á r ể k ả ă ra á rị ề k ế à ầ ấ ảm , bề vữ à ể xã ộ và ề k ế kế ợp lợ ậ vớ á lợ í về xã ộ à ầ ; ( ) đề a rá ệm đố vớ và bề vữ á vấ đề xã ộ đã đ ợ đ a ra r 5. Nguyên tắc giáo dục quản trị ỏa ậ à ầ ủa L ê Hợp Q ố ; kinh doanh có trách nhiệm ( )p p áp đổ mớ rì và Cá ê ắ G á d Q ả rị á ếp ậ để ra ữ lã đ ó k d a ó rá ệm (Pr ples f rá ệm; ( v) ê ứ để â a Management Education - PRME) ba ồm ể b ế về á á độ ủa d a ệp sá (06) ê ắ ma í đị ớ đế v ệ ra á á rị bề vữ xã đ ợ xâ dự ăm 2007 bở mộ óm 60 ộ , mô r và ề k ế; (v) xâ ệ r ở và đ d ệ á r k dự mố q a ệ đố á ữa d a d a và á ổ ứ ê ứ à đầ ệp và r để ìm ể á vấ ế ớ đề x ấ ằm xâ dự ề ả đề về rá ệm xã ộ ; (v ) đố để vệ ự ệ độ q ả rị k ra đổ á vấ đề về xã ộ , bề vữ d a ó rá ệm r á ổ ứ vậ , mặ dù là á ê ắ á á d à ế ớ để đảm bả sự p á d ữ ữ ê ắ á d r ể bề vữ á ế ệ la rê q ả rị k d a ó rá ệm k ô 61
 8. ỉ ập r và lĩ vự ả d mà trách nhiệm một cách hiệu quả”. Nguyên ò ấ m đế v ệ ê ứ ũ ắ à đề ập rự ếp đế v ệ a đổ mô r để ó rì , p p áp, và à l ệ ể đà ra ữ à q ả rị ó rá ả d ằm í ợp á ế ố rá ệm r la ệm ủa d a ệp và mô rừ Nguyên tắc 1: “Chúng ta sẽ phát triển mộ số rì q ả rị k d a khả năng của sinh viên để trở thành những à đầ ệ a , ầ ế á ng người tạo ra giá trị bền vững cho doanh rì đà q ả rị k d a rê ế nghiệp và cho xã hội nói chung và làm việc ớ đề a ự sự ó sự í ợp á trong một nền kinh tế toàn cầu bền vững và vấ đề rá ệm xã ộ và á mô mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên”. a và đó, r á rì ê ắ à là m đí ủa v ệ xâ sẽ ó mộ ấ p ầ ả d về đ đứ dự á ê ắ q ả rị k d a ó k d a rê ê ắ á d rá ệm và ũ í là m đí ủa kinh doanh có rá ệm k ế k í á ổ ứ á d q ả rị k d a vệ í ợp á ộ d á d q ả k rể k a ự ệ á ê ắ rị ó rá ệm và rì , và q ả rị k d a ó rá ệm, đò ỏ ừ mô êm và đó, ê ắ à ể độ ũ á bộ, ả v ê ũ á d k d a ó rá ệm lã đ p ả ậ ứ và xá đị k ế k í v ệ đổ mớ p p áp m ê đà để ự ệ á ê ả d để s v ê ó ể rả ệm ắ rê á ộ d về đ đứ k d a ,d Nguyên tắc 2: “Chúng ta sẽ đưa vào rì ả ở ủa ữ ộ d à ớ các hoạt động học thuật cũng như chương á q ế đị , à v ủa trình học các giá trị trách nhiệm xã hội đã Nguyên tắc 4: “Chúng ta sẽ tham gia được đề cập đến trong các sáng kiến quốc vào các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn tế như Thỏa thuận Toàn Cầu của Liên Hợp nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, cơ Quốc (UN Global Compact)”. ỏa ậ chế hoạt động và tác động của các doanh à ầ đ a ra mộ ập ợp á á rị k nghiệp trong việc tạo ra giá trị kinh tế, môi d a ằm xâ dự mộ ế ớ ố đẹp, trường và xã hội bền vững” Cù vớ p á r ể bề vữ r la Cá ả d , ê ắ á d k d a á rị à là ữ đị ớ mà ó rá ệm ũ ấ m và p á độ đà ớ ớ ê , ũ rể độ ê ứ để ỗ rợ, ó ữ q a đ ểm rằ ỏa ậ k ế k í ìm ể về á vấ đề l ê à ầ k ô p ả bộ á rị d ấ và q a đế đ đứ , rá ệm k d a , d đó, á ổ ứ á d q ả rị k q a đó ứ d ũ mở ma á d a ó ể ập r e đ ổ ữ á kế ứ ả d r rì rị mà mì lựa , e ữ ứ ự Nguyên tắc 5: “Chúng ta sẽ trao đổi tiên khác. với các nhà quản lý doanh nghiệp để nâng Nguyên tắc 3: “Chúng ta sẽ xây dựng cao hiểu biết về những thách thức mà khung chương trình, học liệu, quy trình và doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện trách môi trường đào tạo nhằm tạo điều kiện học nhiệm xã hội và môi trường và cùng tìm tập để trở thành những nhà lãnh đạo có kiếm những hướng đi hiệu quả để vượt qua 62
 9. các thách thức này” Mố q a ệ đố á ằm d sự ồ và p á r ể bề vữ vớ á d a ệp ầ đ ợ k ế ủa d a ệp, ủ ố á rị ủa d a k í để ă sự ắ kế ữa k ế ệp đố vớ xã ộ , mô r ứ ả d r à r và ữ 5.2. Đặc điểm của các Nguyên tắc vấ đề ự r k d a ằm Giáo dục quản trị kinh doanh có trách nhiệm ra bị á kế ứ ự - Cá ê ắ ma í kỳ v sự ữ d ự am a ủa d a ệp (asp ra al), đị ớ : ê ắ r độ á d q ả rị k á d k d a ó rá ệm đ ợ d a ó ểđ ợ ự ệ ô q a ộ ế kế để k ế k í ( sp re) ũ ả ,m ả , ra đổ , ê ứ Q a đị ớ ( amp ) độ á d ữ độ à , ữ á ứ k d a ó rá ệm Cá ê ắ ự ế ũ á ả q ế ủa d a à ra mộ k k ổ vệ ự ệp k d a đ ợ ra đổ , p â í , ệ x ê và l ê ữ ả ỏ, ữ â ỏ đặ ra r k tế r ê ứ và ả d r đ ợ ê ứ , ìm ể để k ế ị ả lĩ vự q ả rị k d a ằm ra bị p áp ỗ rợ á d a ệp ữ kế ứ và ữ Nguyên tắc 6: “Chúng ta sẽ hỗ trợ đối kỹ ă ữ í , đáp ứ đ ợ ê ầ thoại và tranh luận giữa những nhà giáo k d a ằm bả vệ sự bề vữ ủa dục, sinh viên, doanh nghiệp, chính phủ, rá đấ người tiêu dùng, truyền thông, các tổ chức - C ỉ ma í ê ắ , mỗ ổ xã hội và các tổ chức liên quan hoặc có ứ á d về q ả rị k d a sẽ lựa quan tâm khác về các vấn đề quan trọng á ế l ợ ,b ớ đ ể để ệ liên quan đến bền vững và trách nhiệm xã ự óa á ê ắ rê K ệm hội toàn cầu”. ê ắ à mở rộ ủa ừ ổ ứ à v ê sẽ đ ợ a mố q a ệ ợp á ữa sở á d và sẻ, đ ợ ỏ và làm đị ớ ộ đồ , k ô ỉ đ ầ là á ữ à vê k á d a ệp M ê ủa ê ắ à - Cá ê ắ ó ểđ ợ ệ ự là k ế k í lắ e và ra đổ vớ óa ừ p ầ ở á ấp độ k á a ừ á óm đố ợ ó q ề lợ và lợ í bả , rê sở đề x ấ ủa á á â l ê q a đế á độ k d a để ả vê , s vê ặ d a ệp q a đó ìm ể á q a đ ểm, ó ì đế ấp độ a vớ ữ a đổ về k á a về vấ đề q ả rị k d a ó ế l ợ đà , ấ rú rì , rá ệm mô r đà , đị ớ ê ứ vậ , á ê ắ á d và ợp á vớ d a ệp dựa rê sự q ả rị k d a ó rá ệm xâ a đổ ậ ứ ủa bả â lã dự đị ớ v ệ đổ mớ àn đ ũ á đề x ấ , k ế ị ủa dệ độ đà ũ mô á bộ, ả v ê r đà ằm ra bị á kỹ ă - Cá ê ắ ó mố q a ệ đị í sá , ổ ứ và đ ề à ỗ vớ a và k ô á r . d a ệp vớ m ê ma l lợ í - Cá ê ắ á d q ả rị ấ ả á đố ợ l ê q a , k ô kinh doanh có rá ệm k ô p ả bộ ỉ ập r và ủ sở ữ d a ệp ê ẩ để đá á ấ l ợ 63
 10. rì đà C ấ l ợ đà á k bắ đầ á rì (ví d rì d á ổ ứ ó ứ ă r k d a C pe a e ), ớ k ểm đị , đá á ấ l ợ ự ệ dẫ s v ê xá đị ầm ì mộ á 5.3. Kinh nghiệm và kết quả ó ệ ố về q ả rị k d a ó rá thực hiện Nguyên tắc giáo dục Quản trị ệm, í ợp rá ệm k d a kinh doanh có trách nhiệm tại các cở sở r m đ vị ứ ă ủa d a đào tạo quản trị kinh doanh trên thế giới ệp ( al , re í đế đ ểm á 12 ăm Dame, Was v v.) thông qua 2015, sa 8 ăm ra đ , đã ó 6374 vệ a đổ bố rí a , kế ấ mô r đ và r đà k ,p p áp ả d và đá á d a am a ứ d ê ắ Gá Ví d , mô về đ đứ , p á r ể bề d q ả rị k d a ó rá ệm vữ đ ợ xâ dự là mộ mô rê sở ê ắ á d k d a í , bắ b ộ a vì ự và đ ợ bố ó rá ệm, ũ ự r và rí và đ ểm đầ ủa mỗ k óa đị ớ p á r ể ủa ừ r , mỗ n ằm ra bị ữ k ế ứ bả về r sẽ ó á ếp ậ ũ lộ đ đứ , rá ệm k d a r ớ k rì k á a để đ a ộ d q ả rị á mô ê mô G ữa á mô k d a ó rá ệm và p á r ể ó sự ắ kế , l ê ô và để bề vữ í ợp r á độ đà x ê ủ ố á kế ứ , kỹ ă và , ê ứ , á ệp để â a d về rá ệm xã ộ , ộ d rá ậ ứ , ì à ý ứ và kỹ ă ệm xã ộ đ ợ í ợp và ề mô ả vê ũ Kế r s ố q á rì đà ủa q ả ự ệ ê ắ á d q ả rị rì ô q avệ p â í , ả k d a ó ể đ ợ óm ắ sa 5: l ậ ữ vấ đề về rá ệm ể - V ệ áp d ê ắ q ả rị r á ì ố k d a r á k d a ó rá ệm là độ lự để mô . k ở độ á a đổ à dệ , ó ệ - ự a đổ ộ d r á mô ố r á r đa k d a đ ợ ự ệ thông qua 2 kênh Vệ a đổ à d ệ đầ ê là đổ mớ í : ứ ấ, á ộ d về đ đứ rì đà và ộ d ủa ề k d a đ ợ í ợp và r ầ ế mô Q ế đị r ể k a áp d á mô , sử d á bà ập ì ê ắ á d q ả rị k d a ó ố ô d ứ a , á vấ đề về rá ệm ú đẩ v ệ độ lự p á r ể bề vữ đ ợ đề ập đế r l ợ để đổ mớ rì và ă á vă k ệ ủa q ố ế M iêu phát ợp á , ra đổ ữa á đ vị ó rể ê ê kỷ (M lle m ê mô k á a , a đổ vă óa Devel pme G als) đã đ ợ đ a và ũ á ứ xử ủa bả â sở r ộ d ề mô á d r á rì - Q á rì í ợp á ộ d ủa k óa, ă á độ ập p á r ể bề vữ là độ lự để ê q a rả ệm, ứ d ề r ứ p p áp ả d và mô r đã ử ệm a đổ ậ ứ về rá ập mớ , k ô ỉ đ ầ ả ệm r k d a s vê a d rê lớp mà p ả rự ếp rả ệm, 64
 11. p ù ợp vớ v ệ ả d á vấ đề s vê k ô ỉ am a ập mà p ứ p về p á r ể bề vữ Ví d á ò am a ê ứ về á độ xã ộ r Leeds, â ủa độ k d a Vệ ứ d q ố , Be le , Erasm s ê ắ á d k d a ó rá v v đã ự ệ a đổ mô r ệm ũ ă ô k a, m ập k ô ỉ rê lớp mà q a rả b và rá ệm ủa á r , q a đó ệm ở mô r ự ế ặ mô â a í ủa r ề r p ỏ , am q a ự địa, ổ ứ á đã mì mộ ổ sở ự ệm ộ và am a á dự á vấ ù rá ệm xã ộ và ự ệ í ợp vớ d a ệp. trách nh ệm xã ộ và á độ á - ố vớ v ệ p á r ể độ ệp r ộ bộ r ê ứ về rá ệm xã ộ và p á 6. Một số bài học rút ra cho Việt Nam r ể bề vữ d là ữ ê rê sở k ệm ứ d ủa ứ đa à ê ề r đã à á r rê ế ớ , mộ số bà ó lập á r âm ê rá để ập r ể rú ra á r đ ở Vệ ồ lự ê ứ và kế ố vớ á Nam sa : đố á bê à - V ệ áp d ê ắ q ả rị - â a ă lự ủa ả v ê là k d a ó rá ệm là độ lự để ế ốq a r đ ợ á r đặ b ệ đổ mớ độ đà e x ớ quan tâm. k d a q ố ế ệ a ê để v ệ - Cá r k ế à đổ mớ ự ệ ó ệ q ả ầ sự ếp ậ ừ độ đà q ả rị k d a e ó độ ế l ợ ứ là r bả â đị ớ ủa á ê ắ á d lã đ á r đ ầ ó sự q a q ả rị k d a ó rá ệm đã ế tâm, ủ ộ và đặ à mộ r ữ lập ề q a ệ đố á vớ d a ệp, ệm v đà ủa r á ổ ứ p í p ủ, ộ đồ địa -Vệ a đổ à d ệ r ớ ế là p ng, các khoa chuyên môn khác trong đổ mớ rì đà và ộ d bả â ổ ứ ủa mì ặ á r ủa ề mô V ệ bố rí mộ mô à H ế ữa, mố l ê ệ vớ s đ lẻ sẽ k ô ệ q ả mà ầ p ả vê , ự s vê ặ ẽ và ă độ ó sự í ợp ộ d k doanh có s , C ve r , E DE đã rá ệm và á mô ũ rể k a á ộ d về p á r ể bề ả d l ê mô V ệ bố rí a và vữ k ô ỉ trong ngành kinh doanh p p áp ả d và đá á ó va mà ò á lĩ vự k á , ra mộ sự rò q a r , để ă sự ắ kế a đổ ổ ể về ý ứ , ậ ứ về ữa á mô và ă rả ệm rá ệm xã ộ r à bộ ổ ứ ự ế s vê ủa mì ề r ũ đã ế lập - Bê v ệ đổ mớ rì q a ệ ợp á vớ á ổ ứ bê à và mô , ầ ă ợp á , ra ằm đẩ m độ đà q ả rị đổ ữa á đ vị ó ê mô k á k d a ó rá ệm ủa mì , ví d a , a đổ vă óa ũ á ứ á ổ ứ ộ m l ớ ỏa ậ xử ủa bả â sở á d ằm â à ầ Glas w Caled a , a ý ứ , í ự á ủa ả v ê ũ 65
 12. s v ê về rá ệm vớ ộ đồ đứ và rá ệm k d a , ó k ả và mô r ă ứ p ó vớ á a đổ ủa mô - H độ ê ứ về rá ệm r là mộ ớ đ p ù ợp ằm ă và bề vữ ầ đ ợ k ế k í ô ữa sự ộ ập ũ ập q a á dự á , r âm ỗ rợ ê ứ ậ ủa á d đ V ệ am, â liên ngành. a ấ l ợ đà , đáp ứ ầ - ế lập ề q a ệ đố á vớ mớ ủa ề k ế xã ộ d a ệp, á ổ ứ p í p ủ, ộ đồ địa p , uyên gia trong Chú thích: 1 e bá á “Pr m a E r pea ề lĩ vự ô q a a sẻ ô framework for Corporate S al Resp s b l ”, (q a ộ ả , a đàm), độ ê PRME Green paper 2001, trang 7. ứ , vấ ũ độ đà 2 M 3, p ầ ,C 36, rì ị ( am q a ự địa, ổ ứ á sự 21 ( e da 21), Hộ ị ợ đỉ rá rì đà lê )… đấ (Ear mm ), R de Ja e r , 1992 3 7. Kết luận ố kê ủa W rld Res r e I s e, 2013 4 a đổ ó q e k d a , ê Bá á về à v ê am a PRME, ập dù e ớ ó rá ệm để bả vệ ậ à 20/3/2016 www prme r 5 sự p á r ể ủa í bả â d a ổ ợp ừ H ớ dẫ ự ệ PRME (PRME I sp ra al G de) á ăm 2012, 2013 ệp ũ bả đảm sự a à ủa mô r , sự p á r ể ủa ộ đồ , TÀI LIỆU THAM KHẢO xã ộ là mộ đò ỏ ấp bá r ự ế 1. Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C. A., k d a à a k đa & Ganapathi, J. (2007). Putting the S back in p ả đố mặ vớ ữ ệ q ả k ô corporate social responsibility: A multilevel l ủa á độ k d a ỉ vì theory of social change in organizations. Academy of Management. The Academy of m ê lợ ậ bộ G á d q ả Management Review, 32(3), 836-863. rị k d a vớ va rò ra độ ũ 2. Davis, K. (1973). The case for and against q ả lý, k d a r ề k ế ầ business assumption of social responsibilities. p ả đ ợ đổ mớ ằm â a ể bế Academy of Management Journal(16), 312-323. về á á độ ủa d a ệp đế v ệ 3. Doherty, B. (2015). The business case and ra á á rị bề vữ xã ộ , mô barriers for responsible management r và ề k ế, ra bị k ế ứ , education in business schools. Journal oof kỹ ă lã đ r mô r à Management Development, 34(1), 34-60. ầ , ă đ đứ k d a vì sự 4. Morgan, G., Ryu, K., & Mirvis, P. (2009). p á r ể lâ dà và bề vữ r x Leading corporate citizenship: governance, structure, systems. Corporate Governance, ế đổ mớ á d q ả rị kinh doanh 9(1), 39-49. à ầ , ứ d á ê ắ á 5. Park, H., & Kim, S.-Y. (2015). A moderated d q ả rị k d a ó rá ệm mediation model of corporate social ằm â a ệ q ả đà , xâ dự responsibility. Journal of Communication ồ â lự ó ầm ì dà , óđ Management, 19(4), 306-323. à ậ bà : 17/10/2016 Bê ập x : 15/11/2016 D ệ đă : 20/11/2016 66

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản