intTypePromotion=1

Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 1

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
36
lượt xem
2
download

Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung từ quan niệm lịch sử đến tư duy mới về chiến lược quốc phòng của nước Việt Nam trong thời kỳ mới, giáo dục quốc phòng - con đường đúng đắn về xác lập ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi người dân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 1

124.2597071<br /> T550D<br /> <br /> GUYEN BA Dl/QNG<br /> <br /> TU DUY LY LUAN CUA DANG TA<br /> VE DOI M6| GIAO DUC OUOC PHONG<br /> TRONG TINH HINH HIEN NAY<br /> (Sach chuyen khao)<br /> <br /> PGS.TS. NGUYIN BA DiraNG<br /> <br /> TL/ DUY LY LUAN CUA DANG TA<br /> VE DOI M6| GIAO DUC QUOC PHONG<br /> <br /> TRONG TINH HINH HIEN NAY<br /> (Sach chuyen khao)<br /> <br /> TW/VIENTfWHBINH THUAW<br /> <br /> 3KV5<br /> CTQG - 2009<br /> <br /> NHA XUAT BAN CHINH TRI QUOC GIA<br /> Ha No! - 2009<br /> <br /> MUC L U C<br /> Trang<br /> 7<br /> <br /> Lcfi Nhd xudt ban<br /> Md dau<br /> <br /> I.<br /> <br /> II.<br /> III.<br /> <br /> 9<br /> <br /> ChUdng 1<br /> TIT QUAN NIEM LICH Str DEN Tir DUY M 6 I<br /> VE CHIEN LUOC QUOC PHONG CUA<br /> N U 6 C VIET NAM TRONG T H d l KY M 6 I<br /> Dang nii6c di doi v6i giQ niidc - tu tUdng chi dao<br /> xay dung nen quoc phong, bao ve To quoc cua dan<br /> toe va Dang Cong san Viet Nam<br /> Su phat trien tU duy ly luan ve quoc phong cua<br /> Dang Cong san Viet Nam<br /> S u phat trien tif duy ly luan ve chien lUcfc quoc<br /> phong cua Dang Cong san Viet Nam<br /> <br /> 19<br /> <br /> 19<br /> 31<br /> 45<br /> <br /> Chiidng2<br /> GIAO<br /> DUNG<br /> <br /> DUC QUOC P H O N G - CON D U C N G<br /> D A N DE X A C L A P Y THlTC B A O VE<br /> <br /> TO Q U O C X A H O I C H U N G H I A C U A<br /> <br /> MOI N G U d i DAN VIET NAM<br /> I.<br /> Su phat trien tU duy ly luan ve doi m6i giao due<br /> quoc phong cua Dang ta<br /> I I . Cach tiep can va siJ phat trien tU duy ly luan ve<br /> giao due quoc phong cvia Dang ta<br /> I I I . Tinh tat yeu ciia doi mdi giao due quoc phong<br /> trong tinh hinh hien nay<br /> IV. Noi dung doi m6i giao due quoc phong trong he<br /> thong giao due quoc dan hien nay<br /> <br /> 74<br /> 74<br /> 87<br /> 92<br /> 103<br /> <br /> V.<br /> <br /> Yeu cAu ve doi mdi noi dung giao due quoc phong<br /> hien nay<br /> <br /> 107<br /> <br /> .:.in V;>.':'-r.;'<br /> <br /> ..•<br /> <br /> Chiidng 3<br /> TINH TAT YEU KHACH QUAN VA THU6C DO<br /> G I A TRI D O I M 6 I G I A O D U C Q U O C P H O N G<br /> T R O N G T I N H H I N H M61<br /> <br /> I.<br /> II.<br /> <br /> NhQng van de c6 ti'nh quy luat eiia ddi mdi giao<br /> duequocphong<br /> Tfnh quy dinh va nhiing can eii danh gia ket qua<br /> ddi mdi giao due quoc phong<br /> <br /> III.<br /> <br /> 116<br /> <br /> 136<br /> <br /> Tinh h i e u qua cua giao due quoc phong trong he<br /> thong giao due quoc dan<br /> <br /> 144<br /> <br /> ChitOng 4<br /> C U A D A N G T A V E D O I M 6 I GIAO D U G QUOC P H O N G<br /> <br /> 148<br /> <br /> Tdng q u a n ve t i n h h i n h v a ket qua giao due quoc<br /> quoc d a n h i e n n a y<br /> <br /> 148<br /> <br /> Bieu h i e n c u the tu duy ly l u a n cua Dang t a trong<br /> thuc t i l n giao due quoc phong h i e n nay<br /> <br /> 153<br /> <br /> Cong tac giao due quoc phong - an ninh trong nhQng nam<br /> qua da dUdc Dang, Nha nifdc, Chinh phu quan tam. Bo Chinh<br /> t r i da ban hanh nhieu chi thi, Chinh phu da ban hanh nghi<br /> cd quan ngang bo, cd quan thuoe Chinh phii da ban hanh nhieu<br /> <br /> GlAO D U C Q U O C P H O N G T R O N G T H 6 I K Y M 6 I<br /> Tac dong cua t i n h h i n h t h e gidi, khu vUc d e n sU<br /> <br /> 194<br /> <br /> 194<br /> 207<br /> <br /> Giai p h a p h i e n thUc hoa tu duy ly l u a n cua Dang<br /> giao due quoc dan h i e n nay<br /> <br /> 213<br /> <br /> '<br /> <br /> phong, an ninh da di vao nen nep va c6 bude phat trien mdi. De<br /> quoc Viet Nam xa hoi chii nghia, chung ta phai chii dong, tich<br /> cue xay dung nen quoc phong toan dan vQng manh, t r o n g do ddi<br /> mdi, nang cao c h a t lUdng, hieu qua giao due quoc phong - an<br /> <br /> ninh khong chi c6 y nghia trUdc mat, ma con la van de cd b a n va<br /> <br /> ta ve doi mdi giao due quoc phong t r o n g he thong<br /> <br /> Ketluan<br /> Phu luc<br /> <br /> van ban chi dao td chiic thUc hien. V i vay, cong tac giao due quoc<br /> thvfc hien t h i n g Idi cong cuoc ddi mdi, xay dUng va bao ve To<br /> <br /> Q u a n diem cua Dang t a ve ddi mdi giao due quoc<br /> phong trong t i n h h i n h mdi<br /> <br /> 6<br /> <br /> quan sxi can thiet de tham gia vao sU nghiep xay dUng, cung eo'<br /> <br /> d i n h ; l i e n bo da ban h a n h thong tU h u d n g d i n thUc h i e n ; cac bo,<br /> <br /> phong cua Dang v a Nha nUde ta<br /> <br /> III.<br /> <br /> toan dan, nham gop phan dao tao con ngvfdi phat trien toan<br /> <br /> Q U A N D I E M vA G I A I P H A P H I E N T H U C H O A<br /> <br /> p h a t t r i e n tu duy ly l u a n ve ddi mdi giao due quoc<br /> <br /> II.<br /> <br /> quoc gia, la noi dung cd ban trong xay dUng nen quoc phong<br /> <br /> ChMng 5<br /> T U DUY LYLUAN CUA DANG TA VE DOI M 6 I<br /> <br /> I.<br /> <br /> Giao due quoc phong la bo phan hdp thanh cua nen giao due<br /> <br /> nen quoc phong toan dan.<br /> <br /> phong cho c a c do'i tUdng t r o n g he thong giao due<br /> <br /> II.<br /> <br /> «<br /> <br /> dien, c6 dao diie, sijfe khoe va kien thilc quoc phong, ky nang<br /> <br /> BIEU HIEN TRONG THUG T I I N T U D U Y LY LUAN<br /> <br /> I.<br /> <br /> L d l NHA XUAT BAN<br /> <br /> 116<br /> <br /> 245<br /> 249<br /> <br /> lau dai.<br /> <br /> Nhan dip ky niem 65 nam ngay thanh lap Q u a n doi nhan dan<br /> Viet Nam (22-12-1944 - 22-12-2009), 2 0 nam ngay hoi Quoc phong<br /> <br /> 7<br /> <br /> toan d a n , sO ket h a i n a m to chijfc t h u c h i e n C h i t h i so' 1 2 - C T / T W<br /> ngay 3-5-2007 c u a Bo C h i n h t r i ve Tang cUbng siC Idnh dao<br /> <br /> cua<br /> <br /> Dang dot vdi cong tdc giao due quo'c phong, an ninh trong tinh<br /> hinh mdi v a N g h i d i n h so 1 1 6 / 2 0 0 7 / N D - C P<br /> <br /> ngay 10-7-2007 c u a<br /> <br /> C h i n h p h u ve Giao due quo'c phong - an ninh n h l m gop p h a n<br /> lam<br /> <br /> M d DAU<br /> <br /> cho cac cd q u a n , ddn v i , d i a phUdng, cac hoc v i e n , n h a<br /> <br /> trifcing t h a c h i e n to't cong tac giao due quo'c phong - a n n i n h dap<br /> <br /> Sau<br /> <br /> i i n g y e u c a u n g h i e n c i i u , hoc t£ip c u a c a n bo, d a n g v i e n , hoc v i e n<br /> <br /> k h i gia<br /> <br /> n h a p To<br /> <br /> chiic T h u o n g<br /> <br /> m a i the<br /> <br /> gi6i<br /> <br /> trong ca nxidc, N h a x u a t b a n C h i n h t r i quo'c gia xu^i't b a n cuo'n<br /> <br /> (WTO)<br /> <br /> s a c h c h u y e n k h a o Tii duy ly luan cua Dang ta ve ddi mdi giao<br /> <br /> Hoi<br /> <br /> due quo'c phong trong tinh hinh hien nay do P G S . T S . N G L / T .<br /> <br /> cd, v a n h o i p h a t t r i e n , t h U c h i e n t h S n g I d i c o n g cuoc d o i<br /> <br /> N g u y e n B a DucJng - Hoc v i e n C h i n h t r i - Bo Quo'c phong n g h i e n<br /> <br /> mdi,<br /> <br /> d a t n\l6c v i<br /> <br /> muc<br /> <br /> cdxx, bien soan.<br /> <br /> t i e u d a n g i a u , nii6c m a n h , xa h o i cong bang, d a n<br /> <br /> chu,<br /> <br /> Cuo'n s a c h gidi t h i e u mot each c6 he tho'ng n h i i n g q u a n<br /> diem c u a D a n g , N h a niidc, C h i n h p h u t a ve diidng lo'i x a y dUng<br /> nen<br /> <br /> quo'c phong toan d a n , n a n g cao c h a t lUdng x a y dUng n e n<br /> <br /> va t r d t h a n h t h a n h v i e n k h o n g c h i n h t h i l c cua<br /> <br /> d o n g B a o a n L i e n h d p quo'c, n\idc t a c6 t h e m<br /> <br /> cong n g h i e p hoa,<br /> <br /> h i e n d a i hoa<br /> <br /> thdi<br /> <br /> van minh.<br /> Tuy<br /> <br /> nhien,<br /> <br /> c u n g v d i n h i J n g t h d i cd, t h u a n I d i l a<br /> <br /> n h u t n g k h o k h a n , t h a c h t h i i c d a , d a n g v a se n a y<br /> <br /> sinh<br /> <br /> quo'c phong toan d a n , x a y dUng y t h i i c bao ve T o quo'c x a hoi c h i i<br /> <br /> t r o n g q u a t r i n h mci cvfa, g i a o l i i u , h o i n h a p quo'c t e . D o<br /> <br /> n g h i a trong thdi k y mdi.<br /> <br /> l a m o t thiJc t e k h a c h q u a n . C h u n g t a v u i m t f n g v i s a u<br /> <br /> X i n gidi t h i e u cuo'n s a c h c u n g b a n doc.<br /> <br /> nhieu nam kien t r i phan dau, Viet N a m<br /> <br /> da la t h a n h<br /> <br /> v i e n c h i n h thijtc c u a W T O , c6 q u a n h e s o n g p h U d n g ,<br /> <br /> da<br /> <br /> Thdng 10 nam 2009<br /> <br /> p h u d n g v d i n h i e u nvfdc t r e n t h e g i d i . T h o n g q u a q u a n h e<br /> <br /> NHA XUAT BAN CHINH TRI QUOC GIA<br /> <br /> h d p tac quo'c t e , u y t i n , v i t h e c u a V i e t N a m d i i d c k h i n g<br /> d i n h v a n g a y c a n g n a n g cao.<br /> <br /> T h e n h i i n g , m d cila,<br /> <br /> giao<br /> <br /> l u u , h o i n h a p quo'c t e , d d n c a i m d i , c a i to't de x a y d U n g ,<br /> phat<br /> <br /> t r i e n d a t nifdc,<br /> <br /> t h i ciing luc<br /> <br /> do,<br /> <br /> k h o n g p h i i hdp vdi dieu k i e n , h o a n c a n h<br /> se t h e o vao,<br /> <br /> to't,<br /> <br /> niidc t a c i i n g<br /> <br /> g a y ro'i b a n , c a n t r d c o n g cuoc d o i m d i , x a y<br /> <br /> d u n g v a bao ve T o quo'c x a h o i c h u n g h i a .<br /> <br /> 8<br /> <br /> cai k h o n g<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2