intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng viết tiếng Anh ở trung học phổ thông Việt Nam

Chia sẻ: Kinh Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
13
lượt xem
3
download

Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng viết tiếng Anh ở trung học phổ thông Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của vài viết là đề xuất phương pháp và thủ thuật dạy kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam dưới hướng lấy người học làm trung tâm và đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng viết tiếng Anh ở trung học phổ thông Việt Nam

 1. TAP CHÍ KHOA HOC ĐHQGHN, NGOAI NGỮ. T XXIH. số 1. 2007 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PH Á P GIẢNG DẠY KỈ NẢNG VIỄT TIẾN G ANH ở TRUNG HỌC P H ổ THÒNG VIỆT NAM H o ả n g V ả n V ã n ’*' W ritin g is b a sica lly a p rocess o f c o m m u n ic a tin g so m eth in g (content) on p a p e r to an audience. I f th e w riter h a s n o th in g to sayy w ritin g w ill not occur. (V iet về cơ b ản ỉà m ộ t q u á t r ì n h giao tiếp m ột cái gi đó (nội dung) tré n giầy với cử toạ. N ếu ngưòi v iết k h ô n g có gì để nói th ì v iết sẽ k h ô n g xảy ra,) (A dew um inu O luw adiya) 1« Dan luận m ột cái gi đó mới đ ể viết h av dể diễn đ ạ t Khi học m ộ t ngoại ng ủ . c h ú n g t a học ý tư ỏ n g c ù a m ình. C h ín h đ â y là lúc các d ể giao tiế p vối n h ữ n g ngưòi k hác: hiểu em p h á t h iện ra n h u c ầu th ự c sự đ ể tìm đ ú n g từ ng ữ để d iền d ạt. Môì q u a n hệ họ, nói với họ* đọc n h ủ n g gi h ọ v iế t và v iết đ ể họ h iể u m in h . V iế t đ ể n h ữ n g g ầ n gũi giữa viết và p h á t tr iể n t ư duy là m cho v iết Irỏ th à n h m ột p h ầ n quan ngưòi k h á c h iể u m in h k h ô n g p h ả i chi là m ột lí do d u y nhâ^t đ ể kĩ n ă n g v iế t trỏ trọ n g cù a b á t kì chương t r ì n h và sách th à n h m ộ t p h ầ n c ù a ch ư ơ n g t r ì n h và giáo kh oa ngoại ngữ nào. sách giáo k h o a ngoại n g ũ ở t r u n g học M ục đích bài viết n ày ]à n gh iẻn cửu phổ thông. Còn m ột lí do t h ử h ai n h ư n g và để x u ấ t phư d ng p h á p và th ú th u ậ t lại r ấ t q u a n trọngi đó là. v iế t để giúp học d ạ y kl n ă n g viết tiến g A nh cho học sinh sin h học n g o ại n g ủ , g iú p các em c ủ n g cô" t r u n g học phổ th ỏ n g Việt N a m dưới án h kiến thử c n g ữ p h á p , cách d ù n g t ừ ngữ, s á n g củ a đưòng hướng lày ngưdi học làm và q u a n t r ọ n g hơn, k h i học s in h viết, các t r u n g tâ m và dưòng h ư ón g d ạ v ngôn ngữ em có cơ hôi đ ể t h ử n â n g lưc n eo ai ne:ữ eiao tiếp, n ể h át rfẨu. rhúnf? tôi Hự đinh m ìn h đ a n g học, vượt r a khỏi n h ữ n g gì sẻ tô chức bài viết x u n g q u a n h bố n nộì m ìn h v ừ a mới học nói, dọc ho ặc nghe. d u n g chính: (i) m ột s ố đưòng hư ớng dạv Hơn n ữ a, k h i viết học s in h p h ả i tập v iế t tro n g lớp học ngoại ngử; (ii) m ục liêu tr u n g sự c h ú ỹ n h iể u hơn. c ố g ă n g để c ù a việc d ạv viết tiến g A n h ở t r u n g học điền đ ạ t các ý tư ỏ n g t h à n h lòi, thư ờ ng p h ổ thông; (iii) kĩ n ă n g viết tro n g chương xuyên sừ d ụ n g m á t. ta y . v à nẫo, v à đây t r ì n h và sách giáo khoa tiên g A nh tru n g c h ín h là các cách h ừ u h iệ u đ ể c ủ n g cỗ* học p h ổ thông; và (iv) m ột sô" t h ù t h u ậ t việc học m ộ t ngoại ngữ . H ơn n ữ a , kh i học d ạ v v iết tiến g A nh cho học sin h tr u n g s in h “v ậ t lộn'’ với n h ữ n g gi sẽ được viết học p h ổ th ô n g theo đưòng hư ớng lấy tiếp h a y t r ì n h b ày n h ữ n g ý tư ở n g trê n người học làm t r u n g tâ m và đưòng tr a n g giấy, các em th ư ò n g p h á t h iệ n ra h ư ón g d ạ y ngôn n g ù ^ a o tiếp. POSTS.. Khoa Sau Đâi hoc. Đa< hoc Quòc gia Hà NÔI. 52
 2. M i m ôi phươnịĩ phdp giáng day k i náng Vìèi iK^ng Anh ứ trung hoc p h ổ Ihỏng V id t Nam. 53 2. Một số đường hưởng dạy viết sin h v ào việc nắììì v ữ n g các h in h thửc t r o n g lớp h ọ c ngoại ngữ ng ũ p h á p . Đ ư ờng h ư ỏ ng d ạ y v iết lừ kiểm so ái cỉến t ự do là d ư ò ng h ư ớ n g di theo Trước h c t c ần ph ải k h ả n g dịnh rán g trìn h lự: học s in h dược giao nhiệm vụ k h ô n g có câu Irả lời du y n h ấ t cho câu hỏi viết c ả u , s a u dó v iế t đ o ạn , sừ d ụ n g các vể việc day viết tiên g Anh cho học sinh th a o tá c n h ư ch u v ể n c âu từ khẩnR dịtih t r u n g học phô thô n g n h ư t h ế nào là tôt s a n g p h ủ đ ịn h , l ừ p h ú đ ịn h s a n g nghi n h ấ t. Lí do là vi. viết là m ột kì nAng vấn, dối d ộ n g t ừ t ừ h iệ n tạ i đơn s a n g q uá ph ử c tnp. T ro n g khi vièi. ngưòi viêl phải k h ử đơn, đổi d a n h t ừ t ừ s ố ít s a n g số cỏ k iê n ihưc và ph ài q u a n tả m đ ến nhiều n h iể u . v.v. C ác em làm việc với ngữ liệu nội d ư n g n h ư cú p h á p (câ\i trú c cáu, d ã cho v à th ự c h iệ n n h ữ n g n hiệm vụ r a n h giới câu. lựa chọn v ăn phong), ngủ Lhco y ê u c ầ u c ủ a g iá o viê n . Với n h ữ n g p h á p (thi. thể, thức, và th á i của dộng từ. nội d u n g v iế t cỏ k iểm so át nàv, học sinh sỏ c ủ a d a n h từ, sự hoà hợp giữa chủ có t h ể v iế t được r ố t n h i ề u m à k h ỏ n g bị v à d ộ n g từ. V.V.), nội dung bài viếl (sự phù ra ắ r lỗi. Lí do đơn g ià n là vi các em có rất hỢp, s ự rõ ràn g, tín h độc đáo, logic), q u á ít cơ hội đ ể m ác lỗi, v à n h iệ m vụ của giáo Irình viết Oấy ý. b ắ t d ầu viêt, viêt. nhóp. vién là c h ấ m n h ữ n g bài v iế t n àv của học viết lại. V.V.), độc giả (ai sẽ là ngưòi dọc bài sin h m ộ t cách d ẻ d à n g . Chỉ khi học sinh viết của học sinh), m ục dích viết (viết để d ạ t (ỉược t r ì n h độ t i ế n g cao ih ì c ấc em là m gi?), chọn lừ ngữ (từ vựng, th à n h mỏi được p h é p v iết t ự do. Diíòng hướng ngủ> dộ ir a n g trọng), lố chửc bài viết (các d ạy v iết n à v q u a n tâ m đ ến việc p h á t đ oạn , chú dé\ hồ trợ, Uón k ết và mạch triế n b a k h ía cạn h: ngữ p h á p , cú pháp và lạc), các k h ía cạnh cơ học (chữ viết, rliính các kh ía cạn h cơ hục. nó n h ấ n m ạnh vào độ tà. d ấ u ch«ím câu. V.V.). S ự phức tạ p cùa chinh xác hơn là dỏ lưu loát của ngôn ngữ. viêl còn dược th ể h iện iro n g sự cla d ạ n g cù a các dường hướng dạy v iêt được các 2.2. Đ ư ờ n g h ư ớ n g v iế t tư do n h à ^ á í ) hụr p h á p ngoại ní?ử để x u ấ t nià sẽ dư(íc ch ú n g tôi trin h bàv dười dây. N gưực lạ i VƠI d ư ơ n g h ư ơ n g v ic t iư kiểm ísoảt đ ến l ự do, d ư ò ng hiiứng viết tự 2.1 >D ư ờ n g h ư ở n g d a v v iế t t ừ k iê m so á i do c h ủ trươnfj giao cho học s in h một chủ đ ế n t ự do để và học s in h tự xoay xở dc viết về chủ Diííliig hướng dạv viết t ừ kiêm soát dề dó, lỏi c ủ a bài viết chi được clìửa có d ên tự (lo có nguón gốc từ đưòng hưỏiig nìửc (!ộ. T r ọ n g táiì) của đư ò n g hướng dạy nghe-nói iro ng giang d ạy ngoại ngO cùa v iêi n à v dược d ặ t vào nội d u n g và dò lưu n h ữ n g lì Am 1950 • 1960. Theo dưòng loát củ a n g ô n ngử. Nó được dựn trò n giả h ư đn g này. k h ấ u ngừ có vaì trò chính cỉịnh cho r a n g m ột kh i các ý tướng dược vếu cùn bú l ngữ. dặc biệt ỉà viếl cỏ vai th ể h iệ n t r ê n t r a n g giấv thì dộ c h ín h xác trò t h ứ yêu. ỉuục (lích củ a nó chi nhằm củ a ngỏn ngpữ, các h in h th ứ c ngử p háp, tổ c ủ n g cố vả hồ irợ cho việc n á m vừ np các chức c ủ a b ài v iế t và n h ữ n g đặc điểm h ìn h thử c ngủ pháp. Đi th e o (ỉưòng k h á c c ù a q u á t r m h viết d ầ n d ầ n sẽ được hư ớng này, giáo viên ngoại ngữ p h á t tr iể n các th ủ t h u ậ t d ạy viết, h ư ớng học k iê n to àn . Tap (hi Khoa hoi O H Q (ỉfỉS . NtỊtHỉi nịỉír. r ĨOƠIi. Sổ Ị. 2m7
 3. 54 ÌÌcMng Vàn Ván ỉ)ể n h ấ n m ạn h vào dộ lưu loát, đưòng cáu ch ù dè phù hợp, thòm hoặc l)ớt cảu. hư ỏng v iêt tự (ỉo th ư ò n g b á t đ ầu b àn g D ưòng hướng n àv được d ự a trô n nguyên việc vẻu cầu học sin h v iế t vế m ột ch ù để tắ c cho rằ n g tro n g các nền v àn h ó a khác n ào dó, k h ô n g cần phải b ăn k h o ăn đến n h a u người ta x ầ \ d ự n g h a v tổ chức giao các lỗi ngữ p h á p h av ch ín h Lá. (M ột ví dụ tiếp vói n h a u thoo các oách k h ác nhcTU. m in h h o ạ cho dư òng hướng v iế t tự đo là: Vì vặv ngav cả khi học sin h tố chức tốt W ith in Ĩ5 0 w ords, w rite a b o u t your được n h ữ n g ý tư ỏ n g cúa m ình trong s u m m e r vocaiion). M ột tro n g n h ừ n g đặc tié n g m ẹ đẽ, các oni v ẫ n cần p h á i xem điểm của đư òng hư ớng d ạy viết tự do là xét, p h á n tích, và thự c h à n h các đậc giáo viên k h ò ng m ày k h i chữ a lỗi, họ chỉ điem củ a m ột bài v iết tro n g tiế n g A nh. th u ầ n tú v dọc n h ữ n g bài viết của học Đ ưòng hưởng viết th eo đoạn vầ n m ẫu có s in h và, n ếu có th ể, n h ặ n x é t đỏi đ iều vể n h iề u th ế lợi. Nó giúp học sin h , n h ấ t là m ột sô" ý m à học sin h diễn đ ạt. M ột sỏ" n h ữ n g học sin h mới học ngoại ngữ có học s in h có th ể s ả n sà n g đọc bài v iết của n h ử n g cán cử h av m ẫu dể tậ p viết. T uv m ìn h trư ớ c lớp. Do dó. đường h ư ó n g d ạy n h iê n , nếu cử tiếp tục với dường hướng v iế t tự do q u an lả m đến củ toạ v à nội d ạy v iết n ày Ihì có th ể sẽ đ á n h m ấ t k h ả d u n g v iế t n h iể u hơn. đặc b iệt là vì n h ữ n g n ă n g sá n g tạ o cù a học sinh. bài v iế t tự do th ư ờ n g xoav q u a n h n h ữ n g 2 .4 . D ư ờ n g h ư ở n g t ổ c h ử c n g ữ p / i á p - ch ủ đề học sin h q u a n tâ m đ ên , và n h ữ n g cú p h ả p ch ủ đế n à y sa u đó h ìn h th à n h n ên cơ sd cho n h ữ n g n h iệm vụ viết tiế p theo. T uy M ột số n h à giáo học p h á p cho rà n g n h iên , đôì với hợc sình tru n g học phô v iết k h ông n ê n được xem n h ư là kỉ n ă n g thông thì viết tự do nên được dạy ô giai được d ạy tách b iệt với các k h ía cạn h đoạn n ào cần phải (ỉược cân n h ắc kỉ lưõng- k h ác của ngôn ngữ. Đi th eo đư òng hướng dạy v iết này, giáo viên h ay n h ữ n g ngưòi 2.3. Đ ư ờ n g h ư ớ n g d a y v iế t th e o m ẫ u đoan vân p h á t triể n tư liệu p h ải th iế t kẽ r a n h ữ n g nHiệiii v ạ viốt ịịỉúp \ịỌi. q u a ii lũui T h a y vì n h ấ n m ạ n h vào độ ch ín h xác đ ến tổ chửc của bài viết troní? k h i các om của ngữ p h á p h a y độ lưu lo át của nội làm việc vâi ngủ p h áp và cú pháp. Vỉ dụ. du n g , d ư ò n g hư óng d ạv v iết th eo m ẩu dể viết m ột tậ p hỢp n h ử n g h ư ỏng d ầ n về doạn v ả n th ư ò n g n h ấ n m an h vào k h ía cách s ủ d ụ n g bộ điểu k h iển TV lừ xa n h ư cạ n h to chức cù a b à i viết. Học s in h th a m th ê n ào (xem sách piáo k h o a tiế n g A nh k h ảo n h ữ n g đ o ạn v ăn m ẫu , p h â n tích lớp 10, U n it 5), học sin h cần ỉìh iếu nội h ìn h th ứ c h a y cách tổ chức của nó, và d u n g chử k h ỏng p h ải chỉ cắn đ ến từ sa u dó d ự a vào bài v iết n àv để tạ o ra inột vựng. C ác em cẩn d ẽn các h ìn h th ứ c đơn b à i v iế t tương tự vể tổ chức. T ro n g các cù a động từ, một d à n ý được d ự a th eo h o ạ t động d ạy v iế t theo đường hư ỏng trìn h tự th ò i fia n , các tr ạ n g từ chỉ trìn h này, học sin h dược vêu cẩu sắp xếp các lự thòi gian n h ư first, th en /second(ly), câu bị trộ n lầ n lại th eo t r ậ t tự logic của th ỉrd (ly), fin a lly , và có th ể cả cấu trú c nó, xác đ ịn h n h ữ n g n h ậ n đ ịn h k h á i q u á t câu n h ư W hen..., th e n ... T ro n g k h i th â o và n h ặ n đ ịn h cụ th ể , chọn h a y tự v iế t ra lu ậ n và c h u ẩ n bị cho n h iệm vụ v iết, tấ t T ạ p cht KhOiì hoi OHQ(ÌÌtN. tìĩỊtl T w //. sỏ / . 2
 4. ĐỎI m ờì phương phảp giáng day k i nâng viéi Ii^ng Anh 0 Irung hoc phò IhỏnỊ* V i^ t Nam. 55 cã nhQ ng nội d u n g n ày d ếu (ỉược xem xét vour classroom ?” k h ông chỉ là m ột bài lại và được dạv rh o học sin h lẳ n đ ầ u tiên . tậ p để sử d ụ n g th ì h iện tạ i và giới từ chỉ Học sin h n h ậ n ra môì liên hệ giữ a n h ử n g nơi chôn; nó còn d ảm nhiệm n h iểu khía gì các em d a n g cô g ắ n ^ v iết với n h ữ n g gì cạ n h k h ác k h i ch ù để được viêt. N hững các em cần p h ải v iết. Do đó, đưòng độc giả th ự c sự cù n g có th ể được đưa vào h ư ớ n g tô chửc ngữ p h áp -cú p h á p là n h ữ n g bài tậ p v iết k iểu nảy, nêu học dư ờng hư ớng li^n hộ m ục đích viết vài sin h đóng vai (liền, tra o đổi th ư từ, viết cảc h ìn h thức ngôn ngữ đưỢc c ẳn đ ến để th ư tr ả lòi n h a u , đ ặ t cảu hói và n h ậ n tru y ế n đạt th õ n g điệp. Đ âv là đường xét. V iết th eo dư òng hướng giao tiếp h ư ỏ n g viết có lợi cho học s in h tr u n g học cũng là m ột k h ía c ạ n h cỏ th ể k h a i thác ph ổ th ô n g và cần p h ài được sử d ụ n g để d ạv viết tiế n g A nh cho học sin h tru n g tro n g ^ a i đ o ạn g iản g dạv n ào giáo viên học phổ thông. ih ấ v p h ủ hợp. 2,6, Đ ư ờng h ư ởn g viết th eo q u á trin h 2 .5 . Đ ư ờ n g h ư ở n g g ia o tiế p N h ữ n g đ ư òng hư óng d ạv v iết trìn h Đ ư àng hướng giao tiếp n h ấ n m ạnh bày tro n g 2.1 • 2.5 q u an tâ m n h iêu hơn vào m ạc đích của việc vièt và vào cử toạ đ ến sả n p h ẩm v iết của học sin h . G ần dây củ a nó. T ro n g (ỉưòng hướng nảy, học sinh việc dạy v iế t tro n g các lớp học ngoại được k h u y ến khích lự xem m ìn h n h ư là đă ch ử n g k iế n m ột sự th a y đổi trọng n h ữ n g n h à v â n tro n g dời sống th ự c và tâm ; đó là viết tậ p tru n g vào q u á trìn h . p h a i lự hỏi ch ín h m ình n h ữ n g câu hói T rong đ ư àn g hướng dạy viết này, người q u a n trụ n g về m ục tỉích của viêt và cử viết khỏng n h ử n g tự hòi m inh n h ữ n g cáu toạ: ví d ụ , ‘T ạ i sao m ình lụi viết?” và “Ai hòi vể m ục đích v iết và vể cử toạ m à còn sẽ là n ^ ò i đọc bài viết của m ình?” cà n h ữ n g câu hỏi như; “M ình viết chủ đế nàv th ô nào?*' “M ình b á t d ầu bài viết ra T heo tru y ế n thống, chi ró giáo viên sao dãv?” T ro n g th ự c té. k h i được yêu TTií^ì In n p iírti ílọ r 'ỉA n phỉVm v io t r u íi h ọ r cau v iel vé inọt clìu do. mọi học sin h dcu sin h . T u y nhiôn, một số người cảm th ây ra n h ữ n g q u y ết cỉịnh vé việc b á t d ầu n h ư rằ n g n^iíòi vịct sõ cô h ế t sức m ình th ê n ào và tô chửc nhiệm vụ viét cùa kh i vict th ự c sự là niộl h à n h động giao m inh ra sao. N h ữ n g hiỵc. sin h được rèn tiép . nhỉVl là khi họ ỈÌXUỊC cho rh n ^ m ình luyện v iết n h ié u th ấ y rủ n g n h ù n g g i !à Iihà v ản viốl cho n h ử n g dộc già liểm m ình viết lầ n đ ẳ u thiíòng khỏ n g p h ài là tà n g . Do dỏ, n h ữ n g ^ á o viên sử d ụ n g sả n phẩm cuối củng m à chỉ lả bước khởi dư ờng hướng viỗt gìiìo tiếp tro n g lớp học đ ầu với n h ữ n g ý tư à n g dược d ư a vào lần ngoíỊÌ ngừ đ à mở rộng p h ạm vi độc già. viết nháịỉ. G iáo viên cần p h ải chi cho học H ọ chữ cả tìhừng học sin h k h ác tro n p lớp sin h b iết rẳ n g n h ữ n g từ ngừ viết Irẽn đọc sán p h ắ m viếl. Giáo viên có th ế cụ giâV lầ n đ ẳ u k h ông p h ài lúc nào củng th ể hoá độc già à ngoài lớp học và, do đó, h o àn hảo ngay. T rong đư òng hướng viết cu n g cấp cho họo sin h m ột vAn cảnh th eo q u á trìn h , học sin h k h ông viết chủ tro n g đó các em có th ể lựa chọn nội dung, để th eo thòi ^ a n cỉưọc quy đ ịn h v à không ngôn n gữ và cấp dộ ngôn ngử tra n g trọ n g nộp sả n p h ẩm viết của m ình đé giáo viên p h ù hỢp. M ột ch ù để viết n h ư “D escribe T ư p i iu KtuHỉ tuH D U Q iìỉiN . NĩiiHàt tìỊịứ. T > X ỈỈ. S) /. 2(H97
 5. 56 H o jn g Vủn V4n chấn) và sử a lỗi. T rá i lại, các v m k)iám dặc b iệ t coi trọng. Viốl dược Llìiêt kê như p h á ch ủ đổ ihỏiiỊĩ q u a v iếl, chi cho giáo là m ột kì nAng riònp l>iệl, có vị ih ế binh viôn và các bọn n h ữ n g bàn viết n h á p , và d á n g tro n g giảng dạy và kiếm tra với các d ụ n g n h ừ n g gi các em v iế t dỗ đọc, suy kĩ n ầ n g nghe, nói, cỉọt' và trọ n g tãin npôn ng hĩ, và tìm ra n h ữ n g ý mớĩ. n^ữ. Q u an diem , nội dunịí và phương T heo S h ih (1986). (lạy viết thoo quá p h áp d ạy viôt tiô n ^ Anh ỏ trunK học phố trìn h p ú p học sinh cách chuvển các kiến th ò n g có th e dược tôtn tỉit tro n g doạn thức, ý nghỉ th à n h bài viết ihpo các bước, tríc h dưới dây: tao điểu kiện cho các em thực hiện các bưỏc V iết thưìPìg dưtk: cho là còng uiệc khó ta p viết. Theo H oàng Vản V âneí. QÌ (2001) k h ả n vá p h ừ c tọ p đỏí vời cà học sinh uà tro n g môi q u a n h ệ với việc d ạy kl n ă n g g iá o viên. M ặc d ù k h á c vởi nói, trong kh i viết cho sin h viỏn đ ạ i học ch u v ẻn n g à n h uiết học sin h có thờ i gian su y n g h ĩ vá có tiế n g A nh à giai đ o ạn n ả n g cao, v iế t th eo ihẻ th a y đỏi đưỢc n h ừ n g g i m in h d ă viết q u á tr ìn h là m ột q u á trìn h th ự c h à n h có ra n h ư n g viết lạ i kh ỏ hơn nói ở chỗ là nó ý th ứ c, đòi hỏi ngưòi học p h ải động năo p h à i được gọ t rủữ cẩn th ậ n và p h ả i tuản tích cực. P hư ơ n g p h á p n àv piúp học sin h theo m ột q u y trin h và n h ữ n g q u y ưởc hết th u n h ậ n k iến th ứ c ch ủ động hơn và sứ c n ghiêm ngặt. M ột d iểm q u a n trọng n h a n h hơn, vượt q u a được cái m à các em nữữ yèu cáu người viẻi p h ả i lưu ý đậc th ư ò n g p h à n n à n là không b iế t gì. Theo nhiều n h à giáo h
 6. uổi mỏi phmmg phủp giániĩ iệt là cúa dưòiìK hướng kiếm Ira viết của Anh quốc, piáo viên 2. Nó k h uy ến k h ích tín h sá n g tạ o cúa th ư ừ n g rh o học sin h các cảu với m ột sổ từ h ọ r sin h : n g h ĩa là. nó caing cấp các h o ạt nội tlung và kèm Lheo m ẩu dưục ^ á i dộng gâv h ử n g Lhú dế tậ p LruĩìK sự ch ú ỷ th ích . N hiệm vụ cù a lìọc sinh là dựa vào của học sin h vào n h ữ n g vàVì dế d a n g nhữní? từ nội d u n g đã cho, kết hựp ch ú n g dược học. Ngoài ra . nội d u n g vici tiến g lại và viết th à n h câu hoàn ch in h tro n g A nh còn k h u y ến khích việc sử d ụ n g giáo dỏ các yếu tố ngữ p h áp n h ư sỏ' của d an h cụ trự c q u a n n h ư b ăn g h ìn h , tra n h ản h , từ , th ì, th ể , thức, thái» cùa động từ , giới T u p i h Kh(H4 hiK D H Ọ ÍỈH N . Nx^puỉ ỉiịỊữ. TXXỈỈI. S ii'ỉ, 2(H>7
 7. 58 f i n i ng Vủn VAn từ , q u á n lừ , V.V.. đưọ(* y ê u c ầ u b ỏ s u n g n à y , th o o n h iế u n h à ngh iò n cứu, k h ông vào đ ể hoàn ch ỉn h câu . Một h ìn h thử c p h á t h u y h ế t được tín h lích vực của học dạy viết câu ph ố biến k h ác có th é ilược sin h . M ột như ợ c điem n ừ a của phư ơng gọi là giải thích n g h ĩa củ a câ u gốc. Ví dụ, p h á p n à y là nó gia đ ịn h ră n g học s in h đà nẽu câu gôc là cáu chủ cỉộng th i học sinh biếi v iết v à giáo viên sừ d ụ n g ồÙn p h ấm được yêu cầu p h ài đổi s a n g câu hị dộng v iết c ú a học s in h n h ư là m ôt h ìn h th ứ c và ngược lại, n ếu câu gốc là c âu trự c liếp k iểm I r a k h à n á n g đó. N hược diểm th ử th ì học sinh dược yêu cầu phải đôi nó b a củ a p h ư ơ n g p lìáp d ạ v v iết tru y é n s a n g câu giixn tiếp và n ^ ợ c lại; n ếu cáu th ố n g là, g iáo viỏn chi q u a n tâ m đ ến các b á t đ ầu b à n g một liên từ + m ộ t'c ú hay h ìn h th ứ c n h ư cú p h á p , h ìn h th á i từ hơn m ệnh dế n h ư a lth o u g h c h ẳ n g h ạ n th ì học là nội d u n g v iết. Nội đ u n g ch ù y ếu được sin h dược yèu cầu p h ả i v iế t lại câu b ầng xem n h ư là cỏng cụ đ ể d iễn d ạ t đ ú n g các m ột liên từ k h ác đồng n g h ỉa n h ư in spite n iẫ u ih ứ c n g ù p h á p được d ạ y và việc sù o f h ay d espite, th a v đổi c ấu trú c cùa các d ụ n g từ đú n g . th à n h p h ẩ n (ỉi sa u nó và ngửỢc lại. Các h ìn h th ử c viết trê n cả u n h ư viết đoạn, 4.2. Đ ư ờ n g h ư ớ n g v à q u y tr in h d a y v ié t v iế t lu ậ n th eo th ê loại h ầ u n h ư không tiế n g A n h ò t r u n g h o c p h ô th ô n g được để cập đên, n ẻu có th ì nỏ chi dừ ng D ạy v iế t tiế n g A nh à p d ụ n g cho phố lại ỏ m ửc độ giáo viên cho học sin h một ih ỏ n g tr u n g học là áự k ê i hựp cùa n h iểu ch ù để, yôu cầu học sin h viêt k h o ản g 20 đư ờ n g h ư ớ ng. N ó có bốn đ ặc diêm q u a n p h ú t, sa u đó ^ á o viên th u bài về chấm trọ n g ; (i) ngưòi ta v iế t có m ụ c dich, (ii) và sử a lại cho học sin h , n ế u có thố, ở tiết người ta v iế t đổ g iao tiế p với độc giá, (iii) học sau. C ác bài tậ p k ế t hợp câu ih à n h người la v iế t để h o à n I h à n h n h ù n g m ục n h ữ n g ddn vị lớn hơn r ấ t ít được dạy. ó m ột sỏ* trư ờ n g ỏ th à n h phố. m ột sô giáo đích cụ th ể , v à (iv) k h i v iết ngưòi ta tu á n v iên cô" g ắn g d ạy học sin h tậ p viếi các th e o m ột q u y tr in h phử c tạ p . đơn vị trê n c âu n h ư v iết đ o ạn v ản hay T hự c h à n h v iếi là m ột p h ầ n k h ông v ip t t iế n lu í) n , v í
 8. M i mới phưc phổ .sô cáu hỏi liôn q u a n đ ến ch ù dc đế các thông- Thoo ỏng, đẽ thự c h à n h clạv v iết có cni tr á lòi, sủ d ụ n g tra n h á n h liên quan iú ộ u q u ã IP A o v iô ii 1 \C'U di th o o m ôỉ 'ị u y d ến ch ú để dể các em làm iịuerìs thảo trin h lõn lỏp gồm hai giai đoạn cơ bân: (i) lu ận , tim từ nựừ h ay cách diẻn d ạ t đẻ p a i d o ạ n i T ú à c k h i Vìêt và (ii) g ia i d o ạ n c h u à n bị ch u von sa n g giai đoạn th ứ hai, tro n g khi viết b ao gồm v iế t n h á p , sử a lụi v.v... l)ài v iết và sáết chíiìh thức. Q uv trin h nàv X á c đ ị n h v ấ n đé\ Nhi(‘rn vụ củ a họr được nhiều n h à giáo hc)c p h á p ngoại UỊĩiỉ sinh là p h â n tích và xác (lịnh nhử n^ chia sẻ và, u h ư có thê th â v tro n g các tiểu dịnh yêu cầu cần p h ài viết. H oạt áộng m ụ c dư ởi đây, n ó k ẽ t hỢị} cà n h ữ n g ý tư ò n g này bao gồm việc xác đ ịn h câu hỏi mà rù a nhiều đường hưống dạy viết, đẠc biột là bài viêt yêu cầu p h ải hoàn th à n h , ở của dường hướng dạv viết g iao tiố p với tru n g học phô th ô n g h ầ u hết các chủ để đ ư ò n g hướng d ạ y v iế t th o o q u á trìn h . dểu yêu cầu học sin h viẽi th(*o n h ữ n g thể loại cụ th ể n h ư mỏ tá . kể ch u y ện v iết thư 4.3. G ia i d o a n trư ớ c k h i v iế t (p h àn n â n , giới th iệu ) th eo hai phong cách th á n m ậ t và xã giao và th ư ờ n g bát G iai cloan trư ỏc khí v iế t có th ể bao đầu b ằn g describe .... give a n account o f gồm n h ữ n g h o ạ t động s a u : (i) bài đọc (ke về), w rite a letter o f (viết m ột bức th ư T ạ p i h i K hí H ỉ liíX O IIQ (jỊIN . N ịỉoui Iiíiữ, T XXĨU. Số' ỉ. 2iH)7
 9. I foang Vân Ván vè). Dày là n h ử n g lừ n gử ch ù chỏt có tác y êu cầu họi' ÃÌnh s à n sinh ra các ỷ tưỏn^. d ụ n g gợi ý hư ỏng gì ni quyêt cho m ột l)âí Đ ây là h o ại dộng q u a n trọ n p iroĩìK v iết, n ếu k h ô n g h iéu ilược ý n g h ĩa của trìiìh viết. 'Prong h o ạ t dộng này, học sinh ch ú n g th i bài viêt r á t dễ có th ể bị lạc dxiiK' yêu cầu |)hdi (lộng n ão đe tìni ra các hư óng m à tru yến th ố n g gọi là *’lạc dề’*. ý cho bài viết của m ình. Động n»ĩo. theo G iớ i h a n c h ủ đ ê. (ỉiới h ạ n ch ủ dế là Brow n (I9ÍM), là niột h o a t động có lợi cho bưỏc k ể tíể p sa u khi yèu cầu của dề bài viết bỏi vì lìó cho J)h é p ngưòi học viết được xác đ ịnh. MỘI sai lầm p h ồ b iên dổi liép cận chủ cỉể m ột cách th o á n g đàng. với học sin h tru n g học ph ổ th ô n g là các Bời vì người học viêt k h ông di\nh g\ấ ý em th ư ò n g k h ô n g b iết cách giúi h ạ n chủ tưởng, cho n ên họ có th ê tự do p h á t Irien dế xuỏVig m ột p h ạ m vi cỏ th ể v iế t được. c h ú n g m à b ạn th ậ m chí có th ế khỏng C h ín h vi vậy tro n g n h ữ n g lòi p h è của b iết là họ có- G iáo v iên có ih é giúp lì ọc giáo viên th ư ờ n g th â y x u ấ t hiộn cụm từ sin h động não th ô n g q u a m ột trong ba n h ư “q u á tham*’ h av “q u á rộng’*. C ố gÁng h ì n h i h ử c s a u : liệl k õ ý , v i ế t l ự d o k h ỏ n g giải q u v ế t n h ữ n g v ấn dể q u á rộ n g tro n g c ần p h ài liệt kê ý trư àc, và nhóm các ý m ột k h o ản g thời ^ a n và k h ô n g g ia n vô lại. T rong mỗi h ìn h thức, ^ ả o viên có th e cùng h ạ n h ẹp (m ột liê t học i 5 p h ú t) là vẻu cầu học sin h hoặc làm việc Iheo cá việc làm phi thự c tẻ' và k h ỏ n g có hiệu q uả, C h ín h vi vậy, dể viết h ay và có hiệu n h ả n , hoặc làm việc th eo cập, hoậc làm q u à . m ột tro n g n h ũ n g vêu cầ u cơ b ả n đôì việc th eo nhóm tư ơ ng tác để tra o dối và với giáo viên ià p h á i g iú p h
 10. DiM mỚ! phmmg pháp giáng day k ĩ nàng vidt tiéng Anh ò ư u n g hoc phò thòng V ig i Nam. 61 đ ịn h rá n g nếu học sin h có v iết n h á p thì L ần v iết n h á p d ầu tic n không đòi hỏi các em củ n g chỉ có các th ủ th u ậ t viết p h ả i “hoàn hảo”; và tro n g th ự c tẻ th ì lần n ẽ n g của m inh m à thôi ch ứ không học v iế t n h á p sẽ khỏ n g th ể nào h o àn hảo dược cách viết của n h ữ n g b ạn k h ác tro n g được bồi vì m ục đích chính lúc n ày là viết lớp. T rong clưòng hư ỏng dạy viết theo r a được càn g n h iều th ô n g tin và bám q u á trin h , viết n h á p được xem n h ư là càn g s á t n h ữ n g ý tro n g d àn ý đă xây m ột công đoạn q u a n trọ n g bao gồm một d ự n g càn g tốt. tậ p hợp các chiến lược phức tạp , nẳm s ừ a i ạ i b á i v i ế t Dâv là giai đoạn v ữ n g được n h ử n g ch iến lược n ày đòi hỏi cực kì q u a n trọ n g tro n p q u á tr in h dạy p h à í m ấ l n h iề u thời g ian và p h à i được viết. G iai đ o ạn n àv bao gổm h a i bưỏc. hướng đ ẳn . O sh im a & H ogue (1994: 12), Bước m ột y ẻu cầu học sin h xem xét lại gợi ý m ột sỏ' th ủ th u ậ t g iú p học sin h viết nội d u n g v à cấu trú c cùa bài v iết, kể cả n h á p m ột đ o ạn v ản có h iệu q u ả. N hững các đặc điểm làm cho bài viết trơ th à n h th ú ih u ặ t này cùng có th e á p d ụ n g để dạy m ột v ăn b à n ch ỉn h th ẻ n h ư tín h th ố n g học sm h tru n g học phò thông. n h ấ t, độ m ạch lạc, dộ liên k ế t v à logic củ a bài viết. Học sin h dược k h u y ê n là có • Gợi ý cho các em suy n p h ì vể độc th ể th a y đổi. sắ p xếp lại, bổ su n g hoặc tiểm tàn g ; n g h ĩa là, ngoài giáo viên ra v ử t bỏ m ột s ố chi tiế t các em đ ả v iết ỏ th ì ai sẽ là người đọc bài v iế t của m ình. giai doạn v iết n h áp . Cho các em biết • V iết cả u ch ủ để và gạch c h â n dưới rằ n g m ục dích cuối cùng của v iế t là giao cảu ch ủ đề dó. Líini n h ư vậy sẽ nhắc cho tiếp tư duy cùa m ình m ột cách rõ ràn g học sm h trọng tâm của doạn vàn/bài viêt. hơn, h iệu q u á hơn và làm cho độc giả cảm th ấ y h ử n g th ủ hon k h i dọc bài viêt • Mỗi cảu /d o ạn cỉế cách m ột hai dòng của m ình. C ác h o ạ t (ỉộng dưởi d ây có th ể và để lể rộng ỏ cả bên p h ải và b ên trá i. phù hợp với bước một: N hữ ng k h o án g trô n g nàv sẽ ^ ú p các em bổ su n g th êm các chi tiế t h a v th ô n g tin • Dọc bài v iết cẩn th ậ n để có cái nhìn đp ró thô p h á t rripn d ẩv đ ù r á r V tiíỏ n e tòng q u á t; tậ p tru n g vào các k h ía cạn h củ a m ình. Oổng thòi các em r ủ n g có thê k h á i q u á t cú a bải viét; đ án h d á u vào lê bổ su n g th êm n h ữ n g n h ậ n xét ở h a i bên tra n g giây n h ử n g chẻ cần sủa chữa. lể để lưu ý sau này, ví d ụ . kiêm tra chính • Kiểm tra xem bài viết của m inh xem tá . xem lạ i các V ch in h của đ o ạ n !b à i viết có d ạ t dược nhữ ng m ục úẻu dà đế ra không- v.v. • Kiểm tr a xeni bài viết của m ình có • K huyên học sin h khi viết n ên bám m ạch lạc và iôgic không s á t vào d â n ý. C ố g ắ n g v iếl đáy đủ n h ữ n g ý dà n g h ĩ ra xem bài v iế t đưọc • Kiêm tr a đé bảo đảrn rà n g bài viết p h á t t r i ể n như i h ế n à o , k h ỏ n g n ô n t h ê m có cảu ch ú đé và ràn g cảu ch ù đế hay các ý k h ô n g n ám tro n g d à n ý trừ khi n h ậ n đ ịn h chù đé p h ái có các ý giới h ạ n ch ú n g p h ù hỢp. b à i viết. • K huyên học sin h k h i v iết n h áp • Kiếm tr a tỉn h Lhòng n h ấ t của bài k h ô n g n ên b à n k h o ăn q u á n h iều về lỗi viết> lược bỏ n h ữ n g câu n ào k h ô n g hỗ trợ ngữ pháp, c h ín h lả và d ấ u chấm câu. cho câu ch ù đề cù a đoạn vản. T a p . hi KhtHi kiH Ỉ)H Q (ÌH N . T )OQỈỈ. sỏ ỉ . 2(XƯ
 11. (ì2 Hojng Vún Vi^n • Kièin tra đế l)ào dáni rằ n g các ý V iế t c h i n h tlìử c . S a u khi dọc và sú a h a u chò bni viết hav
 12. {KSi mới phương phùp g ijn g Jay k ỉ n jn g VIC( hcng Anh ờ lru n ^ hoc phổ I h ^ g ViiM Nam 63 - S ứ (iụng phư ơng p h á p mô td , n h ãn cần p h ái cho điếm bÀng số ih ì giáo viên q u á , so sán h /d ô ì clìiếu có th é tạ o ih a n g điếĩn cho từ n g phạm trù • T rọ n g lâ m n h ấ l q u á n một. C h ú n íĩ tỏi xin gợi ý cách đánh th a n g dicin tù n g phnrn Irù n h ư sa u (tính 2. Tồ chửc ihf'O th a n g clièm 10 h iện hành): - (ìiới th iộ u có hiộu quá Nội d u n g 0 - 3 .5 • T rìnl) tự các ý có lôgic • K ẽt lu ận Tô chửt: 0 - Lõ ' ỉ)ộ dài p h ù hợp N gòn bàn 0 - 1.0 •ỉ. N gỏn hán C ú p h áp 0 - 1 .5 • C á u chủ dể • T ừ vự ng 0 - 1 .5 S ự ih ố n g n h à t cùa từ n g đo ạn vồn • C ác từ ngữ ch u y ên tiếp • C ác th à n h p h ẩ n cơ họr 0 - 1.0 • C ác d ảu h iệu ngỏn b ản T ổng cộng: 10 d iể m • ỈÀên kỏt Bí q u v ết của việc đ án h giá th à n h • \ í ạ c h lạc cỏng là lâtn cho sin h viên hiếu được rỗng th ứ h ạn g , điểm sô, và nhử ỉìg n h ặ n xét • Các quy ưóc vễ tu từ hay phép hùng biộn của giáo viên và các b ạ n củng lớp là - (ịu y chiếu n h ữ n g hinh th ứ c hổi ãm k h ác n h a u rấ t - T iê t kiẹin từ ngử c*ó lợi cho các em. Đánh giá chinh xác và • S ứ d ụ n g từ ngừ da daỉìg khárh quan sè tạo ra những dộng lực ban 4. Cú p h á p diiii khuyên khích học sinh viết lốt hơn. 6. K ẻt lu ậ n 5. T ừ ư Ịờ ỉg 6. Cữc th à n h p h ẩ n cơ học T rong bài viếl T i à y chúng lỏi đã trin h bày m ột sỏ cư sở lí lu ậ n và ih ự c tiề n c‘ho • ('h ìn h lâ viêc d av hnì kì nânR đọc vn vi^V tiốnp U au oham cau Anh cho học sinh tru n g học phô thông. T rích (iẫn (nỏu có) Người dọc có th ế th ấ y ra n g m ột số - T rin h bày gọn g àn g và snnfj sủ a phương p h á p và ih ừ th u ậ t ilvíợc chúng lôi (lố x u ấ l không Ịìhải hoàn lo àn mỏi, C ần phài n h ấ n m an h ran g , cảc giáo c h ú t i g tổiì t a i c á t r o n g c ác Ị) h ư ơ n g p h á p viôn d ạy viết k h ác n h au thường khóc (iny ngoại ììịỊử In iy ẻ n thống. T ư tưòng n h a u vể hệ ih ố n g d à n h piá các p h ạm trù trinh bày trong bài Vìêt là n h ùng phương tr í‘n; n g h la là, tro ĩig s?\u p h ạm trù ihì piìáp và tlìủ th u ậ t nào có thế p h á t huy p hạm tr ù n ào là xếp n h ấn cúa học sinh dc các otìì có ih ể ih a m gia m ạn h vào các p h ạm tr ù nội d u n g hon là n h iểu n h ấ t vào q u á trìn h dạv-IìỌC đểu có vào các p h ạm Lrù h in h ih ử r (cú pháp, từ th ế dược xem là m ội p h ầ n của h ệ hình vựng, cảc th à n h p h ầ n kì th u ậ t), n h ữ ng giáo dục lấv ngưòi h
 13. 64________________ _______________________________ __ ___ _______________ Hi>an^ V à n VAn TẢI LIỆU THAM KHẢO 1. Shih, M.. Content-based Approaches to Teach I Academic Writing. T E S O L Quartvrly . 2 0 (4 ), 1 9 8 6 . p p . 6 1 7 -6 4 8 . 2. O s h i m a . A . a n d A .. H a if u e , W r i t i n g A c a d c m t c E n ị ỉ l í s h , S e c o n d K d ỉlỉo n . N o w Y o r k : A d d is o n - Wi*st]e>\ 1994. 3. B row n, H. D., Do E n g lis h F a c u ltie s R a t e W ritin g S a m p le I)ỉffi*rcnllv? T E S O L Q u a r t e r h 2 5 (4 ), 1 9 9 1 . p p .5 8 7 - 6 0 3 . 4. Brown. H. D.. Teaching By Principles: an interactive approach to language padogogy. New J e r s e y : P r e n tic e H a ll. 1994. 5. Hoàng Vàn Ván et. ol, Đường hươnịỉ lấy ngườt h ( K ‘ trung tám ờ gỉQĩ đoạn nàn^ỉ cao. Đế tài nghiên cửu khoa học cấp Đại học Quốc gia, 2001, 6. H o à n g V ă n V â n . H o à n g T h ị X u ả n H o a . D ỗ T u ấ n M in h . N g u y é n T h u P h ư ơ n g v à N g u y ề n Quôc Tuấn. Tiếng Anh lỡ . Hà Nội. NXB Giảo dục. 2004. 7. Hoàng Ván Ván, Hoàng Thị Xuân Hoa. Đào Ngọc Ivộc. Vũ Thị Dỏ Tuấn Mmh và N guyln Quòc Tuấn, Tiéng Anh 12, aách giáo vtén. Hà Nội, NXB Cĩìảo dục. 2004. VNU JOURNAL OF SCIENCE, Foreign Languages, T XXIU, 2007 IN N O V A T IO N S IN T E A C H IN G W R IT IN G S K IL L S TO S T U D E N T S O F E N G L IS H IN v ib : t n a m k s e U P P E R SECO N D A RY sch o o ls A s so c .P ro f.D r. H o a n g V an V an School o f G raduate Studicíĩ • VNƯ 'I'h is p a p e r p re se n ts th e in n o vrttỉons in tea c h in g w ritin g ỉ^kills to s tu d e n ts of E n g lish in Vietnam proaches in w hich the* co m m u n icativ e a n d th e process a p p ro ach es piny a lio m in an t role. H aving o u tlin e d th e ap p ro ach to le a c h in g w ritin g in V ietn am ese uppor-socondary iichools, the p a p e r su g g e sts a tw o -stag e te a c h in g p rocedure w hich is th o u g h t to be a p p ro p ria te in V ietn ain eso u p p er-so ro n d ary school context • th e pro vvritinp sta g e an d che while- w ritin g one, each of w hich c o n sists o f a n u m b e r or slops. In th e la st section, iht* p ap er a tte m p ts to sugg

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản