intTypePromotion=1

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong giờ đọc hiểu văn bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong giờ đọc hiểu văn bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng người học biết cảm thụ một tác phẩm văn học là vấn đề có nhiều trăn trở trong đổi mới dạy một giờ văn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Bài viết đề cập: Một số vấn đề lí luận, thực trạng dạy đọc hiểu văn bản hiện nay, một số đổi mới trong dạy đọc hiểu văn bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn theo tiếp cận hình thành phẩm chất, năng lực cho người học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới phương pháp giảng dạy trong giờ đọc hiểu văn bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

ÀÖÍI MÚÁI PHÛÚNG Y<br /> PHAÁP<br /> TRONG<br /> GIAÃNG<br /> GIÚÂ ÀOÅC<br /> DAÅ HIÏÍU<br /> THEO CHUÊÍN, KIÏËN<br /> KÔ NÙNG<br /> THÛÁC<br /> VUÄ THÕ THANH HUYÏÌN*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 02/11/2017; ngaây sûãa chûäa: 03/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 09/11/2017.<br /> Abstract:<br />  The objective of teaching literature at school is to educate student the truth, the good and the beautiful, forming learn<br /> the lessons that help them to appreciate the beauty and the great, to love, know and express their emotions with good deeds, and <br /> towards evil and injustice. Helping learners learn how to appreciate a literary work is a necessity in the innovation of methods o<br /> under knowledge-skill based approach. The article addresses innovation of the teaching method in the reading comprehension <br /> skill  based  approach  in  term  of  some  theoretical issues,  situation  of  teaching  reading  comprehension  and  some  innovatio<br /> comprehension under knowledge-skill<br />  based approach in order to improve the quality of literary teaching in the approach of capacity build<br /> Keywords:<br />  Knowledge, learner, skills, teacher.<br /> <br /> 1. Múã àêìu<br /> haânh, liïn hïå thûåc tïë coá  kô nùng tñnh toaán, veä hònh,<br /> Quyïët àõnh söë 16/2006/QÀ-BGDÀT vïì chuêín kiïën dûång biïíu àöì...<br /> thûác, kô nùng àûúåc cuå thïí hoaá úã tûâng mön hoåc, theo<br /> Bûúác sang thïë kó XXI, xu thïë cuãa thïë giúái coá nhiïìu<br /> tûâng lúáp hoåc nhùçm khùæc phuåc traång quaá taãi trong giaãng<br /> thay àöíi vúái sûå phaát triïín nhû vuä baäo cuãa khoa hoåc kô<br /> daåy, hoåc têåp; giaãm thiïíu daåy thïm, hoåc thïm [1]. Àöëi thuêåt, muåc tiïu cuãa giaáo duåc àûúåc Àaãng vaâ Nhaâ nûúác<br /> vúái mön Ngûä vùn, baám saát muåc tiïu baâi hoåc nhùçm àaåtta àûa ra nïu roä trong Àiïìu 23  Luêåt Giaáo duåc<br />  laâ: Àaâo<br /> àûúåc  nhûäng  yïu cêìu töëi thiïíu vïì kiïën thûác<br /> , kô nùng, taåo thïë hïå nhûäng con ngûúâi yïu nûúác, hiïíu biïët vaâ coá<br /> àaãm baão khöng quaá taãi vaâ khöng quaá lïå thuöåc vaâo saáchniïìm tin vaâo lñ tûúãng àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä<br /> giaáo khoa; mûác àöå khai thaác sêu kiïën thûác phuâ húåp vúáihöåi; tûå haâo vïì truyïìn thöëng dûång nûúác, giûä nûúác vaâ<br /> khaã nùng tiïëp thu cuãa hoåc sinh (HS); vêån duång phûúng nïìn vùn hoaá àêåm àaâ baãn sùæc dên töåc; quan têm àïën<br /> phaáp phuâ húåp phaát huy tñnh chuã àöång saáng taåo cuãavêën àïì bûác xuác coá aãnh hûúãng àïën quöëc gia, khu vûåc<br /> ngûúâi hoåc,  reân  luyïån phûúng  phaáp  tû duy  saáng taåo, toaân cêìu; tin tûúãng goáp phêìn thûåc hiïån muåc tiïu “Dên<br /> nùng lûåc tûå hoåc tûå nghiïn cûáu; taåo niïìm vui phêën khúãi,giaâu,  nûúác maånh,  xaä  höåi  cöng  bùçng,  dên  chuã,  vùn<br /> thaái àöå tûå tin trong hoåc têåp; ngûúâi daåy thiïët kïë nhûäng cêu<br /> minh”; coá löëi söëng laânh maånh, cêìn kiïåm, coá loâng nhên<br /> hoãi, baâi têåp nhùçm phaát huy sûå saáng taåo vaâ giuáp ngûúâi<br /> aái; coá  tinh thêìn húåp  taác yá  thûác traách nhiïåm.  Àïí laâm<br /> hoåc coá thoái quen vêån duång vêën àïì àaä hoåc vaâo thûåc tiïîn<br /> àûúåc nhiïåm vuå àoá, mön Ngûä vùn coá taác àöång maånh<br /> cuöåc söëng. Baâi viïët  àïì cêåp: <br /> 1) Möåt söë vêën àïì  lñ luêån;meä àïën tû tûúãng, tònh caãm, giuáp ngûúâi hoåc coá nhûäng<br /> 2) Thûåc traång daåy àoåc hiïíu vùn baãn hiïån nay; 3) Möåt söërung caãm trûúác caái cao caã, caái àeåp,...<br /> àöíi múái trong daåy àoåc hiïíu vùn baãn theo chuêín kiïën<br /> Nghõ  quyïët  söë  29-NQ/TW  ngaây  04/11/2013  vïì<br /> thûác, kô nùng nhùçm goáp phêìn nêng cao chêët lûúång “àöíi múái cùn baãn, toaân diïån GD-ÀT, àaáp ûáng yïu cêìu<br /> giaãng  daåy  mön Ngûä  vùn  theo  tiïëp  cêån  hònh  thaânh CNH,  HÀH  trong  àiïìu  kiïån  kinh  tïë  thõ  trûúâng  àõnh<br /> phêím chêët nùng lûåc cho ngûúâi hoåc.<br /> hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë” àùåt ra<br /> 2. Nöåi dung.<br /> yïu cêìu thay àöíi caách tiïëp cêån giaãng daåy laâ chuyïín tûâ<br /> 2.1. Möåt söë vêën àïì lñ luêån<br /> tiïëp cêån daåy truyïìn thuå kiïën thûác (GV àoåc, thuyïët trònh;<br /> Daåy àoåc hiïíu laâ viïåc giaáo viïn (GV) hûúáng dêîn HS HS nghe vaâ ghi cheáp) sang tiïëp cêån daåy hònh thaânh<br /> sûã duång nhûäng kô nùng àïí àoåc hiïíu vùn baãn thöng phêím chêët nùng lûåc (GV hûúáng dêîn, gúåi múã; HS suy<br /> qua  caác hoaåt  àöång, thao taác  vaâ theo  möåt quy trònh nghô tûå tòm caách giaãi quyïët vêën àïì) <br /> [2]. Àoá laâ vêën àïì<br /> nhêët àõnh naâo àoá. Khi àoåc hiïíu àïì cao vai troâ cuãa chuã khoá àùåt ra cho mön Ngûä vùn, àùåc biïåt laâ phêìn àoåc<br /> thïí tñch cûåc, saáng taåo cuãa HS trong hoaåt àöång àoåc. hiïíu vùn baãn.<br /> Chuêín kiïën thûác yïu cêìu ngûúâi hoåc phaãi hiïíu roä vaâ 2.2. Thûåc  traång<br /> nùæm vûäng caác kiïën thûác cú baãn trong chûúng trònh,<br /> Trong nhûäng nùm gêìn àêy, vúái sûå àöíi múái phûúng<br /> saách giaáo  khoa àïí tûâ àoá  coá thïí phaát triïín  nùng lûåc phaáp  trong  daåy  hoåc,  chêët  lûúång  daåy  -  hoåc <br /> Ngûä  vùn<br /> nhêån thûác úã cêëp cao hún<br /> trong  nhaâ  trûúâng  coá  nhiïìu  chuyïín  biïën.  Tuy  nhiïn,<br /> Chuêín kô nùng yïu cêìu phaãi biïët vêån duång  caác<br /> kiïën thûác àaä hoåc àïí traã lúâi cêu hoãi, giaãi baâi têåp, laâm thûåc<br /> * Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> 94 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> kïët quaã daåy hoåc Ngûä vùn úã trûúâng chûa àaáp ûáng vaâ bùæt<br /> thú àïí coá thïí àûa ra lúâi bònh: - Vïì hoaân caãnh ra àúâi cuãa<br /> kõp vúái sûå phaát triïín cuãa thúâi àaåi vúái yïu cêìu phaát triïín<br /> baâi thú? Thúâi àaåi cuãa “vang boáng möåt thúâi” khi Nho hoåc<br /> cuãa àêët nûúác trong thúâi kò <br /> CNH, HÀH.<br /> àang ngûå trõ; - Vïì têm traång cuãa öng àöì? Laåi möåt muâa<br /> Coá nhiïìu nhaâ giaáo trùn trúã trong viïåc daåy hoåc mön xuên vïì öng àöì vêîn ngöìi àêëy nhû xûa, àûúâng phöë vêîn<br /> Ngûä vùn theo tinh thêìn àöíi múái phûúng phaáp, vò àêy àöng ngûúâi qua laåi, maâ sûå coá mùåt cuãa öng àöì khöng hïì<br /> laâ mön hoåc liïn quan trûåc tiïëp àïën caãm xuác thêím mô coá ai biïët àïën; - Suy ngêîm cuãa öng àöì?  Öng ngöìi àêëy<br /> cuãa ngûúâi hoåc. À<br /> ûáng trûúác möåt taác phêím vùn chûúng, lùång  leä nhûng  loâng  öng  laâ möåt  têën  bi  kõch; nöîi  buöìn<br /> ngûúâi daåy bao giúâ cuäng phaãi àùåt ra rêët nhiïìu cêu hoãi:thêëm vaâo nhûäng vêåt vö tri “Nöîi buöìn cuãa giêëy àoã - Nöîi<br /> Taåi sao? Nhû thïë naâo? Phaãi laâm gò?... Àïí daåy möåt giúâsêìu cuãa nghiïn mûåc”; nhûäng nghïå thuêåt àùåc sùæc maâ<br /> ngûä vùn coá sûác cuöën huát, bïn caånh caác phûúng phaáp taác giaã sûã duång àïí miïu taã têm traång, buát phaáp nhên<br /> àoåc phên tñch, nïu vêën àïì thò lúâi bònh vêîn laâ phûúng hoaá laâm cho ta thêëy chó àoåc thöi àaä thêëy ngêåm nguâi, coân<br /> phaáp quen thuöåc trong giúâ àoåc hiïíu vùn baãn. Noá nhû gò buöìn hún khi nhûäng vêåt vö tri cuäng thêëm àêîm nöîi<br /> möåt bñ quyïët bònh thú, vùn. Ai biïët bònh vaâ bònh gioãi giúâsêìu, coân gò buöìn hún khi hònh aãnh thú miïu taã chùèng<br /> vùn seä hûáng thuá, khöng coá giúâ vùn naâo thaânh cöng phaãi laâ caái mûa dêìm dïì sêìu naäo ghï gúám maâ chó laâ<br /> maâ laåi thiïëu lúâi bònh cuãa ngûúâi hûúáng dêîn vaâ HS. Nhaâ<br /> mûa buåi, mûa chùèng thïí laâm ûúát aáo ngûúâi qua àûúâng<br /> phï bònh Hoaâi Thanh coá nhùæc laåi yá cuãa Töíng bñ thûmaâ aãm àaåm buöët giaá àïën xoát xa.<br /> Trûúâng Chinh laâ: Bònh thú cuäng nhû àaánh àaân àïåm<br /> Khi giaãng vïì thú Nguyïîn Du, ngûúâi daåy cêìn hûúáng<br /> cho ngûúâi ta haát, lïn dêy chuâng möåt tñ hay cùng möåt dêîn ngûúâi hoåc phaãi hiïíu àûúåc phong caách thú öng<br /> tñ cuäng laåc àiïåu; noái nhiïìu cuäng khöng nïn, phaãi biïët cuäng nhû cêìn phaãi hiïíu vïì thúâi àaåi cuãa öng, coá thïí<br /> dûâng  laåi  àuáng  chöî, àuáng  luác  àïí  cho ngûúâi  àoåc  suyàûa ra nhûäng gúåi múã: - Hoaân caãnh thúâi àaåi cuãa nhûäng<br /> nghô múã röång coá khi khöng cêìn noái gò àïí cho ngûúâi taác phêím thú  Nguyïîn Du?  (Àoá laâ  thúâi àaåi coá nhiïìu<br /> àoåc tiïëp xuác vúái cêu thú khöng möi giúái.<br /> biïën cöë, öng têån mùæt chûáng kiïën thúâi Lï maåt, sûå dêm<br /> Trïn thûåc tïë, giúâ daåy àoåc hiïíu vùn baãn nïëu khöng ö, xa hoa truåy laåc cuãa giai cêëp thöëng trõ, nhûäng caãnh<br /> coá phûúng phaáp phuâ húåp dïî dêîn àïën “haân lêm” xuöi àiïu linh loaån laåc chiïën tranh liïn miïn giûäa caác triïìu<br /> chiïìu, ñt phuâ húåp vúái suy nghô cuãa ngûúâi hoåc, ñt tñnh<br /> àaåi phong kiïën. Coá thïí noái Nguyïîn Du laâ möåt nhên<br /> vùn chûúng, khoá ài vaâo caãm xuác aãnh hûúãng àïën rung chûáng söëng thêëu hiïíu xaä höåi àiïn àaão àoá, caãnh àau<br /> caãm  thêím  mô  khi  caãm  nhêån  taác  phêím, khöng  kñch khöí khöng chó riïng cho möåt lúáp möåt haång ngûúâi maâ<br /> thñch àûúåc sûå toâ moâ, oác saáng taåo cuãa ngûúâi hoåc. laâ söë phêån cuãa nhûäng ngûúâi lûúng thiïån); - <br /> Thú Nguyïîn<br /> 2.3. Möåt söë àöíi múái phûúng phaáp trong caách daåy<br /> Du thïí hiïån tinh thêìn nhên àaåo cao caã  nhû thïë naâo?<br /> Àöíi múái phûúng phaáp trong giúâ àoåc hiïíu vùn baãn (Tinh thêìn nhên àaåo trong thú öng laâ tinh thêìn bao<br /> theo chuêín kiïën thûác kô nùng coá nhiïìu caách àïí tiïëp quaát thïë giúái cuãa nhûäng con ngûúâi bõ chaâ àaåp, daây xeáo<br /> cêån  vùn  baãn  giaãi  phaáp bònh  thú  vùn  laâ  con  àûúâng vïì thïí xaác cuäng nhû tinh thêìn. Möîi lúâi thú nhû möåt lúâi<br /> ngùæn nhêët àïí àïën vúái taác phêím: bònh vùn thú laâ möåtan uãi nhûäng keã bêët haånh. Àöìng thúâi gúåi lïn trong loâng<br /> cöng viïåc nghïå thuêåt rêët phûác taåp vaâ rêët tïë nhõ:<br /> hoå möåt nöîi uêët ûác, tûác giêån, möåt sûå phêîn nöå cùm húân<br /> - Thûá  nhêët,  ngûúâi bònh phaãi hiïíu,  phaãi caãm  sêu chïë àöå bêët cöng taân nhêîn); - Sûå thïí hiïån tinh thêìn<br /> sùæc àöå  biïën noá thaânh rung  caãm caãm xuác,  tònh caãm<br /> nhên àaåo cao caã àoá trong caác taác phêím cuå thïí cuãa<br /> chuã quan nhûng khöng vò thïë maâ tiïëng noái cuãa mònh Nguyïîn  Du?   Khi  miïu  taã  nhên  vêåt  Maä  Giaám  Sinh<br /> lêën aát tiïëng noái cuãa nhaâ vùn nhaâ thú.<br />  Ngûúâi daåy phaãi trong  Truyïån  Kiïìu,  öng  àïì  cêåp  àïën  nhûäng  chi  tiïët<br /> luön laâ  ngûúâi trung gian àûa  tiïëng noái cuãa  nhaâ vùn trong böå mùåt, daáng àiïåu, lúâi noái, cûã chó àïí phúi baây böå<br /> nhaâ thú àïën vúái ngûúâi hoåc möåt caách nhanh nhêët. Muöënmùåt xêëu xa cuãa hùæn. Nguyïîn Du töë caáo böå mùåt hoå Maä<br /> vêåy,  ngûúâi  GV phaãi  lûåa choån  àiïìu  gò  àiïím  gò àaángkia chó bùçng nhûäng cêu thú ngùæn goån: Vïì diïån maåo<br /> bònh nhêët. Vúái taác phêím vùn chûúng hay taác phêím thò “Quaá niïn traåc ngoaåi tûá tuêìn, Maây rêu nhùén nhuåi<br /> thú phaãi lûåa choån àiïím nhòn, choån àêu laâ tûâ “thêìn” cuãaaáo quêìn baãnh bao”; Vïì caách noái nùng: “Hoãi tïn rùçng:<br /> cêu thú.<br /> “Maä Giaám Sinh”, Hoãi quï rùçng: “Huyïån Lêm Thanh<br /> Vñ duå: Khi noái vïì hònh aãnh öng àöì caãm nhên hònh cuäng gêìn”. Sûå giaã döëi tûâ diïån maåo àïën lai lõch, haânh<br /> aãnh cuãa lúáp ngûúâi vïì thúâi möåt ài khöng trúã laåi, taác giaã Vuä<br /> àöång cûã chó thò caâng laâm cho ngûúâi ta khinh bó: “<br /> Ghïë<br /> Àònh Liïn viïët nhûäng cêu thú maâ giûúâng nhû nhaâ thú trïn ngöìi toát söî saâng”. Vúái vaâi tûâ miïu taã lúâi noái cöåc löëc,<br /> caãm àöång àïën têån àaáy loâng: <br /> “Giêëy àoã buöìn khöng thùæm/ vúái cûã chó thò chó möåt tûâ “toát” thöi cuäng àaä coá sûác gúåi taã<br /> Mûåc àoång trong nghiïn sêìu/Laá vaâng rúi trïn giêëy/Ngoaâi hònh aãnh, diïîn taã haânh àöång thö löî; cuäng vúái tûâ “toát”<br /> trúâi mûa buåi bay” (Öng àöì -  Vuä Àònh Liïn). Ngûúâi daåy Nguyïîn Du àaä löåt taã àûúåc hoå Maä vúái têët caã baãn chêët<br /> cêìn phaãi hûúáng dêîn cho ngûúâi hoåc caãm nhêån àûúåc baâixêëu xa àöëi lêåp vúái bïì ngoaâi baãnh choåe).<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 95<br /> <br /> - Thûá hai, khi bònh, phaãi nïu àûúåc vêën àïì coá yá khaái chó möåt tûâ “àiïím” thöi nhûng bûác tranh thiïn nhiïn trúã<br /> quaát nöåi dung nghïå thuêåt<br /> . Khi phên tñch Truyïån Kiïìu nïn söëng àöång coá höìn); - Sûå khai thaác bûác tranh thiïn<br /> cuãa Nguyïîn  Du phaãi  khai  thaác  hïët  àûúåc  tñnh  nhên nhiïn àïí noái lïn têm traång àûúåc Nguyïîn Du thïí hiïån<br /> àaåo, buát phaáp cuãa Nguyïîn Du nhû: - Sûå thïí hiïån loâng taâi  tònh (Nhûäng  bûác  tranh thiïn  nhiïn  trong  Truyïån<br /> cùm gheát nhûäng haång ngûúâi vö laåi trong xaä höåi trong Kiïìu sùæc neát hún khi caãnh àoá laåi àûúåc nhòn qua têm<br /> Truyïån Kiïìu cuãa Nguyïîn Du laâ nhûäng àöëi tûúång naâo? traång khi taã caãnh “Kiïìu úã lêìu Ngûng Bñch” diïîn taã àûúåc<br /> (Nguyïîn Du thûúng xoát cho Kiïìu bao nhiïu thò öng<br /> sûå  cö  àún  buöìn  tuãi  cuãa  Kiïìu  núi  àêët  khaách:  “Buöìn<br /> laåi caâng cùm gheát boån laâm khöí Kiïìu bêëy nhiïu. Öng tröng cûãa bïí chiïìu höm/Thuyïìn ai thêëp thoaáng caánh<br /> gheát cay gheát àùæng boån quan laåi trong xaä höåi truyïånbuöìm xa xa/Buöìn tröng ngoån nûúác múái sa/Hoa tröi<br /> Kiïìu,  gheát  tûâ  àaám  sai  nha  bùæng  nhùæng,  haách  dõchman maát biïët laâ vïì àêu/ Buöìn tröng nöåi coã dêìu dêìu/<br /> xöng vaâo nhaâ hoå Vûúng nhû möåt àaám ruöìi xanh àïën Chên mêy mùåt àêët möåt maâu xanh xanh/ Buöìn tröng<br /> Maä Giaám Sinh, Baåc Baâ, Baåc Haånh vò tiïìn laâm traái lûúng<br /> gioá cuöën  mùåt duïình/ÊÌm  êìm  tiïëng  soáng  kïu quanh<br /> têm, Khuyïín Ûng vò tiïìn maâ gêy töåi aác: “Maáu tham hïî ghïë ngöìi”. Àiïåp ngûä “buöìn tröng” kïët húåp vúái êm àiïåu<br /> thêëy húi àöìng laâ mï”; - Mùåt traái cuãa àöìng tiïìn àûúåc thïí gieo thanh bùçng, thanh khöng múã ra khöng gian nöíi<br /> hiïån nhû thïë naâo trong taác phêím? (Sau caái hêåu àaâi lïnh vö àõnh nöîi buöìn chêët chöìng keáo daâi trong caãnh<br /> phong kiïën möåt chïë àöå múái cuäng bùæt àêìu löå mùåt hung<br /> ngöå cö àún thên phêån boåt beâo, àan xen loâng thûúng<br /> haän kiïu cùng cuãa noá. Àöìng tiïìn coá thïí àöíi trùæng thay nöîi nhúá vaâ sûå baâng hoaâng lo súå dûúâng nhû coá caái gò<br /> àen, tùæc oai tùæc quaái haäm haåi dên laânh. Àöìng tiïìn choàang rònh rêåp vêy quanh lêëy naâng).<br /> pheáp luä aác ma nhû Maä Giaám Sinh, Tuá Baâ, Baåc Baâ... keã - Thûá ba, cêìn hûúáng dêîn HS biïët bònh baâi thú nhû<br /> mua ngûúâi baán dûúái sûå che chúã cuãa phaáp luêåt khiïënmöåt “lúâi tûå sûå”.<br />  Lúâi bònh tïë nhõ giaâu thuyïët phuåc khöng<br /> chuáng àûúåc nghïnh ngang: “Möåt ngaây laå thoái sai nha/ nhûäng khïu gúåi trñ tûúãng tûúång maâ coân böí sung böìi<br /> Laâm cho khöëc haåi chùèng qua vò tiïìn”. Öng caãm thöng àùæp thïm vöën thûåc tïë cho HS hiïíu vaâ caãm àûúåc nöåi<br /> vaâ bïnh vûåc cho con ngûúâi coá taâi coá àûác coá sùæc coá tònh<br /> dung tûâng baâi möåt caách àuáng àùæn, dïî daâng sêu sùæc.<br /> nhû Kiïìu cuäng chó laâ moán haâng qua laåi, baán mua nïn<br /> Vñ duå, khi bònh hai cêu thú: “Söëng trong caát chïët<br /> öng cùm gheát caái sûác nùång cuãa àöìng tiïìn, noá àeâ nùångvuâi trong caát/Nhûäng traái tim nhû ngoåc saáng ngúâi”, <br /> ngûúâi<br /> lïn kiïëp ngûúâi tay khöng vaâ lûúng thiïån. Öng haã hï<br /> daåy cêìn hûúáng dêîn àïí ngûúâi hoåc tûå bònh hoùåc tûå tòm<br /> khi Kiïìu baáo ên baáo oaán, àïí cho Kiïìu cêìm caán cên àûúåc lúâi bònh - <br /> nhû nhaâ phï bònh Hoaâi Thanh viïët: Töi<br /> cöng lñ trûâng trõ boån bêët lûúng. Öng cöí vuä cho Tûâ Haãitûúãng chûâng nhû nghe laåi cêu noái ghï ngûúâi cuãa kinh<br /> vung gûúm cheám hïët luä bêët nhên. Ngoâi buát cuãa öng thaánh àaåo Gia Tö “thên caát buåi trúã vïì caát buåi”, cêu noái<br /> cuäng  ngheån ngaâo  buöìn  tuãi khi  Tûâ  Haãi  bõ  giïët  vò  tin<br /> àeâ  nùång  lïn  àúâi  söëng  töi  trong  nhûäng  nùm  daâi  thï<br /> ngûúâi); - Nghïå thuêåt buát phaáp cuãa Nguyïîn Du khi mö thaãm; töi àaä coá caãm giaác nhû sùæp rúi vaâo chaán chûúâng<br /> taã nhên vêåt, caãnh vêåt? <br /> (Öng miïu taã ngûúâi anh huâng tuyïåt voång, khöng ngúâ tiïëp sau àoá laåi laâ cêu “Nhûäng<br /> thò quaã ñt coá taác giaã naâo miïu taã àûúåc nhû vêåy: “Choåc<br /> traái tim nhû ngoåc saáng ngúâi”. Lúâi bònh tûúãng chûâng rêët<br /> trúâi  khuêëy  nûúác  mùåc  dêìu/Doåc  ngang  naâo  biïët  trïn chuã quan nhûng laåi coá giaá trõ nhû möåt nhêån àõnh khaái<br /> àêìu coá ai”. Vúái nhên vêåt àûúåc nhiïìu yïu mïën, Nguyïîn quaát vïì quan àiïím chñnh trõ vaâ taâi nùng nghïå thuêåt.<br /> Du thûúâng daânh nhûäng trang thú  àêìy ûu aái vúái buát<br /> Hoùåc khi caãm nhêån cêu thú taã caãnh thiïn nhiïn<br /> phaáp ûúác lïå àïí miïu taã hoùåc so saánh vúái veã àeåp cuãacuãa Baác:  “Tiïëng suöëi  trong  nhû tiïëng haát  xa/ Trùng<br /> thiïn nhiïn, veã àeåp cuãa Thuyá Kiïìu hoaân mô àïën hoa löìng cöí thuå boáng löìng hoa”, GV cêìn hûúáng dêîn HS so<br /> húân  nguyïåt  theån:  “Laân  thu  thuyã  neát  xuên  sún/Hoa saánh vúái nhûäng cêu thú taã caãnh thiïn nhiïn nhû “trùng<br /> ghen thua thùæm liïîu húân keám xanh”. Àùåc biïåt nhûäng nhúá”  cuãa  Nguyïîn  Du,  caãnh  “ao  thu”  cuãa  Nguyïîn<br /> trang thú taã caãnh thiïn nhiïn quaã laâ hiïëm thêëy, caãnh Khuyïën, “con nai vaâng ngú ngaác” cuãa Lûu Troång Lû,<br /> àöìng quï “caãnh chiïìu höm”, “caãnh non xa trùng gêìn”,<br /> “caánh coâ phên vên” cuãa Xuên Diïåu, “nùæng ngêín ngú<br /> caãnh “êìm êìm tiïëng soáng”: “Dûúái cêìu nûúác chaãy trongbuöìn” cuãa Huy Cêån... àïí thêëy àûúåc trùng vaâ hoa trúã<br /> veo/Bïn cêìu tú liïîu boáng chiïìu thûúát tha”).<br /> vïì bïn thú Baác yïu kiïìu löång lêîy cöí àiïín maâ hiïån àaåi.<br /> Trong möåt  cêu thú  Nguyïîn Du  vêån duång  têët caã<br /> - Thûá tû, lúâi bònh coá khi laâ lúâi khen chï trûåc tiïëp coá yá<br /> caác  giaác  quan  àïí  taã  àïí  caãm,  cuäng  laâ  taã  caãnh  öng nghôa khaái quaát vïì giaá trõ möåt baâi thú, möåt aáng vùn, coá<br /> mûúån hònh aãnh thú cöí Trung Quöëc “Phûúng thaão liïn khi laâ lúâi àaánh giaá vïì quan àiïím saáng taác.<br /> thiïn bñch - Lï chi söí àiïím hoa”, nhûng cêu thú múái<br /> GV cêìn hûúáng dêîn ngûúâi hoåc<br />  bònh theo caách so<br /> chó giúái thiïåu sûå xuêët hiïån cuãa sûå vêåt, coân thú Nguyïîn<br /> saánh àöëi chiïëu, phaåm vi so saánh àöëi chiïëu bònh vùn<br /> Du cho ta thêëy sûå saáng taåo tuyïåt vúâi: “Coã non xanh thú khöng chó haån chïë trong möëi quan hïå vúái nhûäng<br /> têån chên trúâi/Caânh lï trùæng àiïím möåt vaâi böng hoa”, baâi vùn, baâi thú, nhûäng cêu vùn yá thú tûúng àöìng, coá<br /> <br /> 96 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> khi liïn hïå vúái cuöåc söëng thûåc tïë, hoùåc têm traång, cuöåcxêëu xa thöëi naát, caãnh ngûúâi dên phaãi bêìn cuâng nhû<br /> àúâi taác giaã àïí lúâi bònh coá tñnh thuyïët phuåc.<br /> chõ Dêåu. Cêìn hûúáng dêîn àïí ngûúâi hoåc nhêån thûác roä:<br /> Vñ duå, khi bònh vïì mêëy baâi thú Thu cuãa Nguyïîn Taác giaã múái dûâng laåi úã taác phêím hiïån thûåc, öng coân coá<br /> Khuyïën, cêìn hûúáng dêîn, gúåi yá àïí ngûúâi hoåc<br />  so saánh caái nhòn bi quan  vïì  söë  phêån  ngûúâi  nöng dên, àiïìu<br /> vúái “thu” cuãa Chïë Lan Viïn, hay “Àêy muâa thu túái” cuãa kiïån  hiïån  thûåc  luác  àoá  khiïën  öng  chûa  nhêån  ra  con<br /> Xuên  Diïåu,  “thu  rûâng”  cuãa  Huy  Cêån, thu  trong  thú àûúâng àïí giuáp nöng dên tûå giaãi phoáng nhû thïë naâo,<br /> Xuên Diïåu vúái: “AÁo mú phai dïåt laá vaâng” röìi “Gioá thêìm<br /> nïn kheáp laåi taác phêím bùçng cêu “Trúâi töëi àen nhû tiïìn<br /> mêy  lùång  daáng  thu  xa”...  vïì  caách lûåa  choån  tûâ  ngûä, àöì cuãa chõ”.<br /> hònh aãnh, maâu sùæc...<br /> 3. Kïët luêån<br /> Thu trong thú Chïë Lan Viïn: “Muâa thu rúám maáu<br /> Viïåc àöíi múái phûúng phaáp trong giúâ àoåc hiïíu vùn<br /> rúi tûâng phuát/Trong laá vaâng thu àoã ngêåp trúâi/Àûúâng vïìbaãn trong daåy - hoåc Ngûä vùn theo chuêín kiïën thûác kô<br /> thu trûúác xa xa lùæm/Maâ keã ài vïì chó möåt töi”; hay: “Ainùng àang àûúåc nhiïìu GV böå mön aáp duång àïí ngûúâi<br /> àêu  trúã  laåi  muâa  thu  trûúác/Nhùåt  lêëy cho  töi nhûäng  laá<br /> hoåc khöng thêëy goâ boá trong tiïëp cêån, giuáp hoå tûå caãm<br /> vaâng”... Coân thu trong thú Nguyïîn Khuyïën àêåm àaâ nhêån tûå àaánh giaá möåt taác phêím vùn hoåc, coá caái nhòn<br /> thi võ maâ coá sûác löi cuöën àoá laâ mùåt ao thu nûúác trong<br /> khaách quan, khaái quaát sûå vêåt hiïån tûúång trong xu thïë<br /> vùæt, chiïëc laá vaâng bay “veâo”. Caách lûåa choån tûâ ngûä,<br /> vêån àöång. <br /> hònh aãnh maâu sùæc àaä thïí hiïån àûúåc nhûäng rung caãmTaâi liïåu tham khaão<br /> sêu sùæc trûúác muâa thu.<br /> [1] Böå GD-ÀT (2006). Quyïët àõnh söë 16/2006/QÀ.<br /> Khi so saánh tû tûúãng yïu nûúác cuãa ba taác giaã: Lyá BGDÀT vïì Chuêín kiïën thûác kô nùng<br /> [2] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2013). <br /> Nghõ quyïët söë<br /> Thûúâng  Kiïåt,  Trêìn  Quöëc  Tuêën,  Nguyïîn  Traäi  trong<br /> 29-NQ/TW ngaây 4/11/2013 vïì àöíi múái cùn baãn toaân<br /> phêìn Vùn hoåc trung àaåi, GV coá thïí gúåi múã àïí HS tûå ruát<br /> ra baâi hoåc vïì sûå phaát triïín trong nhêån thûác: baâi “<br /> Nam diïån  giaáo  duåc  vaâ  àaâo  taåo,  àaáp  ûáng  yïu  cêìu  cöng<br /> nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ<br /> Quöëc sún haâ” coá hònh thûác nhû möåt baâi sêëm khùèngtrûúâng  àõnh  hûúáng  xaä  höåi  chuã  nghôa  vaâ  höåi  nhêåp<br /> àõnh quyïìn tûå chuã vaâ leä têët thùæng cuãa quên ta; “<br /> Hõch quöëc tïë.<br /> tûúáng sô” àûúåc xem nhû möåt “trûúâng thiïn àaåi luêån” [3] Nguyïîn Haãi Chêu (chuã biïn, 2007). Möåt söë vêën àïì<br /> cêëu taåo logic àaánh vaâo têm höìn, lñ trñ àaåi diïån cho tinh àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc vaâ kiïím tra, àaánh giaá<br /> . NXB Haâ Nöåi<br /> thêìn dên töåc yïu nûúác cuãa phong kiïën cêìm quyïìn; mön Ngûä vùn 10<br /> “Bònh  ngö àaåi  caáo”  cuãa  Nguyïîn  Traäi,  tû  tûúãng  yïu [4] Trêìn  Àùng Suyïìn  (2012). Phûúng  phaáp  nghiïn<br /> . NXB Giaáo duåc<br /> nûúác àaåt àïën trònh àöå cao hún. “Caáo bònh Ngö” coá giaá cûáu vaâ phên tñch taác phêím vùn hoåc<br /> Viïåt Nam<br /> trõ  nhû möåt vùn  kiïån, möåt aáng  “thiïn  cöí huâng vùn”,<br /> [5] Vuä Quêìn Phûúng (1994). <br /> Thú vúái lúâi bònh<br /> . NXB<br /> loâng yïu nûúác gùæn liïìn vúái tû tûúãng nhên nghôa: “Yïu Giaáo duåc.<br /> nûúác  thûúng dên,  cûáu  nûúác  phaãi dûåa  vaâo  dên,  lêëy [6] Quöëc höåi (2009). <br /> Luêåt Giaáo duåc sûãa àöíi<br /> .<br /> dên laâm göëc”, àêy laâ quan àiïím tiïën böå vûúåt bêåc trong [7] Hoaâi Thanh (2006). Thi nhên Viïåt Nam - Möåt thúâi<br /> yá thûác hïå phong kiïën.<br /> àaåi trong thi ca. NXB Vùn hoåc.<br /> Qua lùng kñnh lúâi bònh cuãa ngûúâi daåy phaãi laâm cho<br /> ngûúâi hoåc bònh khöng chó coá khen, khi cêìn thiïët cuäng<br /> phaãi chï. Khi chï GV khöng nïn laâm töín haåi àïën tònh<br /> caãm àeåp cuãa HS vúái taác giaã. Khi noái àïën haån chïë cuãa<br /> (Tiïëp theo trang 102)<br /> “Hoaâng Lï nhêët thöëng chñ”, GV cêìn phaãi laâm cho HS<br /> [11] Lï Minh Cûúâng - Àöî Àûác Thöng (2013). <br /> Thiïët kïë<br /> nhêån thûác àûúåc: mùåc dêìu coân nhiïìu haån chïë vúái thúâi<br /> vaâ sûã duång baãn àöì tû duy trong daåy hoåc mön Toaán úã<br /> àaåi, caác taác giaã do chûa àêìy àuã vïì tiïìn àïì lõch sûã - xaätrûúâng trung hoåc phöí thöng. <br /> Taåp chñ Khoa hoåc, Trûúâng<br /> höåi cuäng nhû tiïìn àïì truyïìn thöëng vùn hoåc nghïå thuêåt, Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi, söë 58, tr 57-64.<br /> Sûã duång<br /> “Hoaâng Lï nhêët thöëng chñ” chó àaåt àïën àiïín hònh têm [12] Àùång Vùn Àûác - Vuä Thõ Hûúâng (2012). <br /> . Taåp chñ Khoa hoåc,<br /> lñ kiïíu Àöng ki söët cuãa Xec-van-teát cuäng búãi tiïìn àïì baãn àöì tû duy trong daåy hoåc Àõa lñ<br /> lõch sûã chûa àêìy àuã vïì cuöåc àêëu tranh giai cêëp, nhûng Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi, söë 4, tr 120-131.<br /> [13] Adam Khoo (2009). Töi taâi gioãi <br /> - Baån cuäng thïë<br /> !.<br /> àêy  cuäng laâ  cuöën tiïíu  thuyïët  bùçng  vùn  xuöi  ñt  thêëy NXB Phuå nûä.<br /> trong vùn hoåc cöí, àaánh dêëu bûúác phaát triïín àöåt xuêët [14]  Tony  Buzan  (2008).  Saách  hûúáng  dêîn  kô  nùng<br /> . NXB Töíng húåp TP.<br /> cuãa doâng vùn hoåc hiïån thûåc chuã nghôa cöí, cêån àaåi.hoåc têåp theo phûúng phaáp Buzan<br /> Höì Chñ Minh.<br /> Hay khi bònh vïì taác phêím “Tùæt àeân<br /> ”, phaãi laâm cho HS<br /> [15] Boyson, G. (2009). The Use of Mind Mapping in<br /> tûå khùèng àõnh àûúåc: taác giaã xêy dûång nhên vêåt àiïín Teaching  and  Learning .  The  Learning  Institute,<br /> hònh trong hoaân caãnh àiïín hònh, möåt xaä höåi vúái böå mùåt<br /> Assignment 3.<br /> <br /> Sûã duång sú àöì<br /> ... tû duy<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 97<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2