intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới thương hiệu

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

69
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi thế của người tiên phong có thể mang lại sự thống trị thị trường và vai trò dẫn đầu trong một khoảng thời gian nhất định, ngay cả khi xuất hiện sự cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới thương hiệu

  1. Đổi mới thương hiệu L ợ i th ế c ủ a ng ườ i tiên phong có th ể mang l ạ i s ự th ố ng tr ị th ị tr ườ ng và vai trò d ẫ n đ ầ u trong m ộ t kho ả ng th ờ i gian nh ấ t đ ị nh, ngay c ả khi xu ấ t hi ệ n s ự c ạ nh tranh. N ế u mộ t công ty không ở v ị trí d ẫ n đ ầ u trong ngành c ủ a mình và cũng không ph ả i là ng ườ i tiên phong trong mộ t lĩnh v ự c kinh doanh mớ i thì h ọ v ẫ n có th ể s ử d ụ ng cách khác là đ ổ i mớ i hay sáng t ạ o l ạ i th ươ ng hi ệ u đ ể thay đ ổ i s ự c ả m nh ậ n c ủ a khách hàng và t ạ o ra m ộ t hình ả nh t ươ i mớ i và năng đ ộ ng h ơ n. Đ ầ u tiên là ho ạ t đ ộ ng đ ị nh v ị th ươ ng hi ệ u. Đây là ho ạ t đ ộ ng liên quan đ ế n vi ệ c x ử lý nh ữ ng c ả m nh ậ n t ừ th ị tr ườ ng và trong các nhóm khách hàng, đ ồ ng th ờ i nghiên c ứ u hình ả nh th ươ ng hi ệ u c ủ a đ ố i th ủ c ạ nh tranh. Đ ị nh v ị th ươ ng hi ệ u là t ạ o ra hình ả nh c ạ nh tranh, và đ ể t ạ o ti ề n đ ề cho nó, các công ty c ầ n tr ả l ờ i hai câu h ỏ i: • T ạ i sao th ươ ng hi ệ u c ủ a chúng ta khác bi ệ t? • T ạ i sao th ươ ng hi ệ u c ủ a chúng ta t ố t h ơ n? Nh ữ ng câu h ỏ i này luôn n ằ m trong ti ề m th ứ c hay ý th ứ c c ủ a ng ườ i tiêu dùng khi h ọ ti ế n đ ế n quy ế t đ ị nh mua hàng, đ ặ c bi ệ t khi đánh giá s ả n ph ẩ m không th ấ p. Đ ị nh v ị t ố t s ẽ mang đ ế n nhi ề u l ợ i th ế c ạ nh tranh và m ộ t hình ả nh th ươ ng hi ệ u siêu h ạ ng, cho phép công ty xây d ự ng đ ượ c m ứ c giá t ố i ư u cho s ả n ph ẩ m và d ị ch v ụ c ủ a mình. Tái đ ị nh v ị mộ t th ươ ng hi ệ u là mộ t công vi ệ c r ấ t khó khăn, tuỳ vào m ứ c đ ộ thi ệ t hai phát sinh đ ố i v ớ i hình ả nh th ươ ng hi ệ u qua t ừ ng th ờ i kỳ. Nhu c ầ u tái đ ị nh v ị th ườ ng xu ấ t phát t ừ các d ấ u hi ệ u th ị ph ầ n và l ợ i nhu ậ n suy gi ả m; mộ t cu ộ c kh ả o sát th ị tr ườ ng có th ể d ễ dàng mấ t đi hay đang gia tăng s ứ c mạ nh hình ả nh c ủ a nó. Nguyên nhân d ẫ n đ ế n vi ệ c lu m ờ hình ả nh có th ể là do ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m/d ị ch v ụ suy gi ả m, thi ế u tính phù h ợ p và hi ệ n đ ạ im ho ặ c ho ạ t đ ộ ng đ ầ u t ư vào th ươ ng hi ệ u không phù h ợ p. Thông th ườ ng, đây là h ậ u qu ả c ủ a s ự y ế u kém trong qu ả n tr ị th ươ ng hi ệ u. Th ươ ng hi ệ u cũng gi ố ng con ng ườ i - n ế u không đ ượ c chăm sóc quan tâm đúng m ứ c, chúng s ẽ tàn l ụ i. Nissan là m ộ t ví d ụ hoàn h ả o v ề vi ệ c tái đ ị nh v ị m ộ t th ươ ng hi ệ u b ị l ơ là. Nissan v ẫ n ph ả i đ ố i m ặ t v ớ i m ộ t vài thách th ứ c l ớ n, nh ư ng vi ệ c xoay chuy ể n tình th ế c ủ a h ọ qu ả là m ộ t đi ề u th ầ n kỳ d ướ i s ự d ẫ n d ắ t c ủ a Carlos Ghoson. M ộ t ví d ụ khác là Samsung, sau khi ph ả i v ậ t l ộ n hàng ch ụ c năm v ớ i m ộ t hình ả nh v ậ t v ờ và m ộ t “di s ả n” v ề ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m b ị nghi ng ờ , gi ờ đây h ọ đã tr ở thành mộ t th ươ ng hi ệ u phát tri ể n nhanh nh ấ t th ế gi ớ i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=69

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2