intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đổi mới và phát triển tổ chức

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

348
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả những áp lực thúc đẩy, tạo ra sự thay đổi, trình bày những áp lực chống lại, kháng cự sự thay đổi, tóm tắt mô hình thay đổi của Kirt Lewin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới và phát triển tổ chức

 1. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c i m i & Phát tri n T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 M c tiêu K t thúc vi c h c t p ch ng này, b n s có kh : 1. Mô t nh ng áp l c thúc y, t o ra s i 2. Trình bày nh ng áp l c ch ng l i, kháng c s i 3. Tóm t t mô hình thay i c a Kirt Lewin 4. Gi i thích nh ng giá tr n n t ng c a nh ng n l c phát tri n t ch c 5. Nh n ra nh ng c tính quan tr ng c a các t ch c sáng t o, im i 6. Li t kê nh ng c tính c a t ch c h c t p 7. nh ngh a v Qu n lý tri th c và gi i thích v t m quan tr ng c a nó Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Thay i & Phát tri n T ch c Áp l c Thay i it ng áng c i nt i T ng lai T i sáng Center for Excellence in Management Development Chúng ta ph i phát tri n m t kh !"!# nhìn th$ gi i theo cách m i m% m i ngày. S t&n t i c a chúng ta òi h'i i u này. Th$ gi i kinh doanh ngày nay òi h'i nh ng ng (i có th i tình th$ hi n th c hóa các t m nhìn, s m ng, và nh ng m)c tiêu c a t ch c. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Chúng ta c n d*ng c m r(i b' “th$ gi i c*” và b t u khám phá m t “th$ gi i m i”. Chúng ta c n t+ b' cách g n ch t v i nh ng “câu tr l(i úng” (câu tr l(i úng c a chúng ta d a trên nh ng kinh nghi m c a ngày hôm qua ch không ph i th$ gi i ngày nay). Center for Excellence in Management Development Lòng d*ng c m “M c t t c nh ng gì b n cm . ó là v p c a trí tu c a con ng i! Làm t t c nh ng gì b n mu n làm. ó là s c m nh c a ý chí i! T tin trong ki m tra t i h n c a b n. ó là s d ng c m t t i thành công!” Bernard Edmonds Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c S T nt iv ch ng a T ch c c quy n C nh tranh Nhà ! c, Kinh doanh chính quy n Công c ng T nhân Qu c gia Toàn c u Center for Excellence in Management Development S T nt iv ch ng a T ch c Khía c nh D ng m u c D ng m u m i T c Ch m R-t nhanh Ph m vi T+ t+, t"ng d n R-t l n M)c tiêu K$t qu ng n h n, kh3i x ng s Nh ng k$t qu ng n và dài h n; kh3i x ng, thay i qu n lý và duy trì s i Thái c a R i ro và sai l m ph i c lo i tr+; Th hi n s khuy$n khích; có r i ro nhi u tinh th n các l i l m s2 b ph t h1n trong vi c không thay i; nh ng l i l m c nhìn nh n là s phát hi n và nh ng c1 h i cho h c t p Phong cách Nh0 nhàng, l ch s Làm ol n Ngu&n g c T+ trên xu ng d i T+ c-p trung và c-p th-p c*ng nh t+ c-p c a thay i cao M c c a Cao: “S/n sàng, s/n sàng, s/n sàng, M i nh-t: “S/n sàng, b n, nh m” ho ch nh nh m, nh m, nh m… b n!” S . ng M tl n Liên t)c B n ch-t “N$u nó không v,, không )ng t i” “N$u nó không v,, p v, nó!” Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Các lo i Thay i THAY 'I TI(N TRI)N THAY 'I T*N G+C Ti n b! liên t c Duy trì s cân b"ng #nh h $ng n m!t b! ph n c a t ch c Thông qua c%u trúc và quá trình qu n lý hi n t i Công ngh m i Hoàn thi n s n ph&m Ngu n: A. Meyer, J. Goes và G. Brooks. (1992) Center for Excellence in Management Development ! sâu c a Thay i Sâu nh%t Ph Ph i it t oora ramm t tt t ch ch ccmm i i! ! Thay Chú Chútrtr ng ngvào vào Thay i it t oora ram!tm!tt t ch ch cc HH th th cc mm i iv-v-ch%t ch%t Ph Ph i ithay thay i icách cáchth th cct t duy Chú VV nnhóa duy Chútrtr ng ngvào vào hóa và vàhành Thay hành ng! i ng! T0m nhìn và giá tr/ Thay i T0m nhìn và giá tr/ CC nntái táichú chútrtr ng! Chú Chi ng! Chútrtr ng ngvào vào Chi nnll ,c ,c Thay Thay i imm cctiêu l l ,c tiêu&&Chi Chi nn ,c Chú Chútrtr ng ngvào vào VV nnhành hành Ch Ch cc nnth th cchihi nnt t t thh n! n! Hi Không Khôngthay thay i iss mm ng ng&&giá giá Hi uusu%t su%t tr/ tr/ B- m.t Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c S T nt iv ch ng a T ch c • Nh ng y$u t thành công c a cá nhân Lu t l K$t qu &ng h& – th(i gian T qu n lý K5 lu t Ngh a v) T ch c M ng quan h Hoà &ng v i m i 4nh h 3ng t i ng (i nh ng ng (i khác Center for Excellence in Management Development L c l ng Lao ng Tình hì hình Chí Chính tr Công ngh th gi i Áp l c Thay i Các xu h ng Các cú cú shock Xã h i Kinh t C nh tranh Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Qu n lý Thay i ,c Ho ch /nh Thay Thay ii M M cctiêu tiêucc aaThay Thay ii Làm Làmcho choss vv t,t,hihi nntt ng, ng, công côngvivi cckhác khác i.i. ,c Ho ch ,c Ho ch /nh /nh: : Thay ii Hoàn Hoànthithi nnn"ng n"ngl l cccc aat t Thay ,c ho ,c ho ch ch /nh /nh chch cc thích thích ng ngvv i i nhnh ngngthay thay i itrong trongmôi môi trtr (ng c a nó. (ng c a nó. Ch Ch th th ii Thay Thay i ihành hànhvivicc aacác cáccá cá nhân nhân và các nhóm trongt t và các nhóm trong ch ch c.c. Center for Excellence in Management Development Kháng c i Các d ng c a kháng c iv is i Công khai và tr c ti$p Ng-m ng m và trì hoãn Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Kháng c i Kháng Khángcc ii Kháng Khángcc cá cánhân nhân Kháng Khángcc TT ch ch cc •• Nh n th Nh n th c c •• C-u C-u trúc t ch cc trúc t ch •• Tính Tínhcách cách •• V"n V"nhóa hóat t ch ch cc •• Thói Thóiquen quen •• SS gigi i ihh nncc aanh nh ng ng •• eedd aa i ivv i iquy quy nnl l cc ngu&n l ngu&n l c c và s và s nh h 3ng nh h 3ng •• Nh Nh ngng uut t trtr cc ây ây •• Lo Loss vv nh nh ngng i i uu •• Nh ng th'a thu n Nh ng th'a thu n ã ký ã ký không khôngbi$t bi$t •• Nh Nh nglýlýdo ng dokinh kinht$t$ Center for Excellence in Management Development V ,t qua Kháng c i Chi Chi nnthu thu ttgi gi i iquy quy ttvv i inh1ng nh1ng kháng c kháng c 2 2 i: i: •• Giáo Giáodd ccvà vàtruy-n truy-n tt •• Tham Thamgia gia •• H3 H3tr, tr,và vàlàm làmd4 d4dàng dàng •• àm àmphán phán •• VV nndd ng ngvà vàkk ttnn pp •• Tr5ng Tr5ngph ph tt Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Chính tr/ c a Thay i Nh ng áp l c cho s i th (ng $n t+ bên ngoài ch th i Các ch th i bên trong b 67 a l n nh-t b3i s m-t i nh ng a v trong t ch c Nh ng ng (i n m gi quy n l c quá lâu có 89 h ng ch: th c hi n nh ng thay i ti m ti$n, t+ t+ K$t c)c c a cu c -u tranh v quy n l c trong t ch s2 xác nh t c và ch-t l ng c a s i Center for Excellence in Management Development Mô hình Thay ic a Kurt Lewin Làm rã ra Thay i Làm ông l i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Mô hình Phân tích Áp l c Kháng c Tình tr ng c mong i Kháng c Áp l c Thay i Kháng c Áp l c Tình tr ng Thay i Hi n t i Áp l c Thay i Tr c khi Trong khi Sau khi thay i thay i thay i Center for Excellence in Management Development Phân tích Áp l c Áp l c Thay i Kháng c i Tình tr ng Tình tr ng hi n t i Mong mu n trong t 1ng lai Ngu&n: Adapted from Zand, D. E. Force field analysis. In N. Nicholson (ed.), Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior. Oxford, England: Blackwell, 1995, 181. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Mô hình áp l c c a s 2 i (Force-field Model of Change) Tình tr ng c mong i Áp l c kháng c Tình tr ng hi n t i Áp l c thay i Th i gian Center for Excellence in Management Development Nghiên c u Hành !ng Nghiên Nghiêncc uuHành Hành !ng !ng MM ttquá quátrình trìnhthay thay i idd aatrên trênvivi cc thu thu th p thông tin m t cáchcó th p thông tin m t cách cóhh th th ng và ; 9 ó ch n l a cáchành ng và ; 9 ó ch n l a các hành L,i L,iích íchcc aa ng ngthay thay i idd aatrêntrênnhnh ng ngk$t k$tqu qu cc aaphân tích thông phân tích thông tin.tin. nghiên nghiêncc uu--hành hành !ng: !ng: Các Chú Chútrtr ng ngvào vàov%n v%n -- 6à6à Cácbb cc: : t t pptrung 1.1. Ch&n trung vào gi i ipháp. vào gi pháp. Ch&n oán oán SS tham thamgia giatích tíchcc c,c,r!ng r!ngrãi rãi 2.2. Phân tích Phân tích cc aang ng 7i lao !ng làmgi 7i lao !ng làm gi mm 3.3. Ph Ph nnhh i i kháng khángcc 22 i.i. 4.4. Hành Hành !ng !ng 5.5. LL ,ng ,nggiá giá Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Phát tri n T ch c Phát Pháttri tri nntt ch ch cc (OD) (OD) Các Cácgiá giátr/ tr/cc aaOD: OD: Center for Excellence in Management Development K8 thu t Phát tri n T ch c Hu%n Hu%nluy luy nnnh nh yycc m m Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c K8 thu t Phát tri n T ch c Ph Ph nnhh ii kh kh oosát sát Center for Excellence in Management Development K8 thu t Phát tri n T ch c TT v%n v%nquá quá trình trình Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c K8 thu t Phát tri n T ch c Phát Pháttri tri nn !i !i Các Cácho ho tt !ng !ngphát pháttri tri nn !i: !i: • • Thi Thi t tl l ppmm cctiêu tiêuvà vàcác các uutiên tiên • • Phát tri n các quan h qua Phát tri n các quan h qua l i l i gi1a gi1acác cáccá cánhân nhân • • Phân Phântích tíchvai vaitrò tròvà vàngh9a ngh9avv cc aa t5ng thành viên t5ng thành viên • • Phân Phântích tíchquá quátrình trìnhcc aa !i!i Center for Excellence in Management Development K8 thu t Phát tri n T ch c Phát Pháttri tri nnss 22 ác 22 ác Gi gi1a Gi i iquy quy ttv%%n --22 vv%n áác 22c gi1a các nhóm các nhóm gi1 gi1a cá ác nhó ccác nh óm: gi1a nhóm: NhNh ngngnn l l ccOD OD ii thái , nh ng nh n th c thiên thái , nh ng nh n th c thiên l l ch chmà màcác cácnhóm nhómcó cóvv nhau. nhau. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c K8 thu t Phát tri n T ch c Khám Khám phá phá nh1ng nh1ng ii m mmm nh nh Khám Khámpháphánh1ng nh1ng i i m m (Appreciative mm nh nh: : (Appreciative Inquiry) Inquiry) • • Khám Khámphá: phá: Theo Theo uu i ivivi ccnh nh nnraranhnh ngngph ph mm ch-t ch-tvà vànhnh ng ng i i m mm m nh nh ccbibi tt cc aam m tttt chch c,c, dd aavào vào óómà mà • • MM c:c: hoàn hoànthi thi nnvivi ccth th cchihi n. n. • • Thi Thi t tkk : : • • VV nnmm nh: nh: Center for Excellence in Management Development Nh1ng Ch - Hi n i: Khuy$n khích im i ii m m ii CC s$ $ cc aa i im ss$ m i:i: MM ttýýtt 3ng 3ngm m ii cc • • CCác ác bibi nnc% %u trú cc%u úc trtrúc áp d)ng áp d)ng kh3i x kh3i x ngng ho ho cc hoànhoànthi thi nnss nn ph ph m, quá trình,ho m, quá trình, ho cc ddch v). ch v). • • VV nnhó óa t t ch hhóa ch cc • • Ngu Ngu nnnhân nhânl l cc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Nh1ng Ch - Hi n i: T o ra T ch c H c t p TT ch ch cc HH cc tt pp MM tttt ch ch ccliên liênt)c t)cphát c ii m ..c phát m: : tri n nh ng kh !"!#< tri n nh ng kh !"!#< àà n"ng l c c a nó 1.1. NN:m :m gi1 gi 1 mm!t gi1 !t t0 m nhì t0t0mnh ìn chung nhìn chung n"ng l c c a nó thích thích ngngvàvà i.i. 2.2. VV t tb; bb; ;
 17. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Nh1ng Ch - Hi n i: T o ra T ch c H c t p Nh1ng Nh1ngv%nv%n --trong trongcác các tt ch c truy-n th=ng: ch c truy-n th=ng: Nh1ng Nh1ngnhànhà ? ?@@ /ch /ch v- A 2 $ng v- A 2 $ng • • M!t M!tss v> v>vv nndd aatrên trên chuyên chuyênmôn mônhóahóasâu. sâu. • • Quá Quáchú chútrtr ng ngvào vàocc nh nh tranh. tranh. • • N.ng N.ngv- v-ph ph nn ng ngvà và
 18. i m i & Phát tri n T ch c Hành vi T ch c Nh1ng Ch - Hi n i: Qu n lý Tri th c (KM) Qu Qu nnlý lýtri tri th th cc T0m T0mquan quantrtr ng ngcc aaKM KM: : MM ttquá quátrình trìnhtt ch ch ccvà và Các phân Cáctài tàiss nntrí trítu tu làlàr%t r%tquan quan phânbb nh nh ngngtinh tinhthông thông trtr ng =i v i t ch ng =i v i t ch c. c. cc aatt ch ch ccsao saochocho nh nh ngngthông thôngtintin $n$n Khi Khicáccáccácánhân nhânr7i r7ikh;i kh;it t cc úng úngng ng (i(i úng úng ch c, h mang theo ch c, h mang theo nh1ng nh1ng lúc lúc == cccác cácquy$t quy$t kiki nnth th ccvà vàkinh kinhnghi nghi m. m. nh nhkhôn khônngoan. ngoan. M!t M!thh th=ng th=ngququ nnlýlýtri trith th cc giúp cho t ch c ho giúp cho t ch c ho t !ng t !ng có cóhihi uusu%t su%tcao caohh n.n. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2