ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Benq Benq | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
150
lượt xem
17
download

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng tôi xin bảo đảm độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

  1. M Éu 9: M Éu ®¬n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - tù do - h¹nh phóc ---------------------------------------------- Qu¶ng Ninh, ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2003 §¥N XIN §¡NG Ký §¹T TI£U CHUÈN M¤I TR¦êNG KÝnh göi: Chñ ®Çu t: 1. Tªn c«ng ty: 2. § ¹i diÖn ®îc uû quyÒn: Chøc vô C: Quèc tÞch Q: §Þa chØ th êng tró: 3. Trô së chÝnh: §iÖn tho¹i: Fax: Tªn Doanh nghiÖp: Tªn tiÕng Anh: Môc tiªu ®Çu t : §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n: Nh÷ng hå s¬ göi kÌm: - - Chóng t«i xin b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu trong c¸c v¨n b¶n ®a tr×nh vµ cam kÕt r»ng dù ¸n cña chóng t«i kh«ng sö dông c¸c lo¹i ho¸ chÊt trong danh môc cÊm cña Nhµ níc ViÖt Nam vµ trong c¸c c«ng íc
  2. Quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. Chóng t«i còng xin b¶o ®¶m r»ng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®îc trÝch lôc vµ sö dông trong b¶n ®¨ng ký cña chóng t«i ®Òu chÝnh x¸c vµ ®ang cã hiÖu lùc. Chóng t«i xin cam ®oan sÏ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i ®óng thêi h¹n vµ sÏ ®¶m b¶o kinh phÝ vËn hµnh c«ng tr×nh xö lý vµ gi¸m s¸t m«i tr êng. NÕu cã g× sai ph¹m chóng t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt Níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam. Chóng t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ x¸c nhËn. (§¹i diÖn chñ ®Çu t ký / ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản