Dòng điện trong chất khí

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
1.249
lượt xem
157
download

Dòng điện trong chất khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất khí là môi trường cách điện. - Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. - Bản chất dòng điện trong chất khí. -Quá trình dẫn điện từ lực trong chất khí và điều kiện tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dòng điện trong chất khí

  1. kÝnh chµo quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh
  2. Dßng ®iÖn trong ng trong chÊt khÝ chÊt
  3. TiÕt 1: TiÕt -ChÊt khÝ lµ m«i tr−êng c¸ch ®iÖn. ch II-Sù dÉn ®iÖn cña chÊt khÝ trong ®iÒu kiÖn th−êng. chÊt III-B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ. ng TiÕt 2: IV-Qu¸ tr×nhdÉn ®iÖn tù lùc trong chÊt khÝ vµ ®iÒu kiÖn t¹o ra qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn tù lùc. V-Tia löa ®iÖn, qu¸ tr×nh t¹o ra tia löa ®iÖn. VI-Hå quang ®iÖn, ®iÒu kiÖn t¹o ra hå quang ®iÖn. quang n, quang
  4. Môc tiªu tiÕt häc: Môc 1-Gi¶i thÝch ®−îc qu¸ tr×nh ion ho¸ chÊt khÝ nhê t¸c thÝch nh©n ion ho¸ vµ qu¸ tr×nh nh©n sè h¹t t¶i ®iÖn. nh 2-N¾m ®−îc b¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ. NhËn ng biÕt ®−îc qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn kh«ng tù lùc.c.
  5. Qu¸ tr×nh ion ho¸ chÊt khÝ T¸c nh©n Ion ho¸ - + - - - - + + + - - - - + - - - -
  6. - + - - - - - + + - - - + - - ur + - - E
  7. Qu¸ tr×nh nh©n sè h¹t t¶i ®iÖn ur E - + - - - - - - - + - -- - - - - - - + - - - + ++ + + - -- - - - + + - + + - + - -- -- - - - + -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản