intTypePromotion=3

Đồng tháp di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh: phần 1

Chia sẻ: Xuân Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
21
lượt xem
2
download

Đồng tháp di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mục đích thực hiện tốt chức năng giáo dục truyền thống, giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương Đồng tháp. qua đó, nhân lên hào khí dựng nước, giữ nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Đồng tháp ngày càng văn minh, tiến bộ, xứng đáng với thành quả của bao thế hệ ông cha ta đi trước. phần 1 19 những di tích và danh lam thắng cảnh, mời các bạn tham khảo phần 1 .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồng tháp di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh: phần 1

i ruu vtEN ooxc rr'lAP<br /> <br /> ffOmg rhf,p<br /> lil<br /> <br /> 1l I<br /> <br /> ll I<br /> <br /> ill lillllllllllillillllll lll<br /> <br /> DI TICH LICH S fl<br /> <br /> NAM L997<br /> <br /> i<br /> !1<br /> <br /> F<br /> <br /> F<br /> <br /> &,<br /> <br /> "al<br /> <br /> {44sffix3<br /> <br /> U.<br /> <br /> #<br /> <br /> *e<br /> *&.<br /> <br /> .@<br /> :*&u**-'w<br /> <br /> i''"5:;-;<br /> <br /> a<br /> <br /> %*.-*.<br /> <br /> $e<br /> <br /> ,ryffi<br /> <br /> .r, €@il<br /> <br /> @i#"ea<br /> .#6:'-=#<br /> <br /> *l#<br /> ,<br /> <br /> rt<br /> <br /> Gffi<br /> <br /> ux&re<br /> x<br /> g<br /> v<br /> <br /> ?<br /> <br /> &*t& Y *x&r*& &4ru$I<br /> ,:,e:i:'.r<br /> <br /> .<br /> <br /> w<br /> Ee'^<br /> <br /> 'r-<br /> <br /> v<br /> <br /> '4<br /> <br /> ,<br /> <br /> SO VAN HO<br /> nAo rAmc o<br /> h{AM 1997<br /> <br /> -<br /> <br /> 'tr-<br /> <br /> "qe'<br /> --a<br /> <br /> A<br /> <br /> ONG TIN-:<br /> <br /> cu,nG BA\n oQc<br /> nidu bidt m&nh ddt minh dang sdng ad truydn thdng<br /> ddu tranh anh dfi,ng, kiin cddng, th\ng minh, sdng tg,o<br /> ctta cha 6ng ta trong sudt qud. trinh llch sil chdng chgi<br /> odi thidn nhidn, adi gi(.c ngoq.i rd.m. ld hdt stc cd.n thitt,<br /> nhdt ld ddi adi thd hQ trd - thd hQ ld.m chfi ddt nddc tddng<br /> lai.<br /> <br /> VAi tnwc dich th{c hiQn tdt chtc nd.ng gid.o d\.te<br /> truydn thdng, B&o tdng D6ng Thdp cho xudt bd.n td.i tiQu:<br /> "Edng Thd.p di tich l[ch silt ad, danh lam thd.ng cdnh',,<br /> nhd.m girtp mgi ngddi hidu sd.u sd.c hon cdc gid tri llch st,<br /> od.n h6a ad. o0 dep thidn nhiin cit,a qui huong D6ng Thdp.<br /> Qua d6, nhd.n tOn hd.o khi d{ng nddc, giil nddc, gi{t gin<br /> bd,n sd.c ad.n h6a dd.n tQc ud. dfi.c trdng cfia dla phttong,<br /> g6p phdn xd,y d{ng quO hdong Ddng Thd.p ngdy cdng odn<br /> minh, tidn bQ, rtng ddng udi thd.nh qud. crta bao thd he<br /> 6ng cha ta di trddc dd. lehing qud.n m6 hil| xddng md.u<br /> tq.o d{ng nin.<br /> aidt ndy st dqng nhidu tur liQu tlch sfii dd.<br /> duqc xudt bdn trong ud ngod.i tinh nhd: 30 ndm hhd.ng<br /> chidn, llch st Ddng Ddng Thdp tQp 7, SaDdc xda ad, nay,<br /> Caa Ld.nh 54, Vinh Long anh hilng... Ban. bi|n tQp chfing<br /> t\i dd cd gdng tra ctu nhilng s{ tziQn lich sfi, so sd.nh adi<br /> nhidu td liCu, song chd.c rdng nhfing nQi dung ndry hhi<br /> ddn tay bq.n dgc, sE cbn nhilng thi€u s6t, Mong nhQn ddqc<br /> st! d6ng g6p chdn tinh cit.a dQc gid trong ad. ngod.i tinh.<br /> Cd.c bd.i<br /> <br /> BAN BIEN T4P<br /> <br /> Anlr : Thanh<br /> <br /> F{h&n<br /> <br /> :'<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản