intTypePromotion=1

ĐỘT BIẾN LỆCH BỘT - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
25
download

ĐỘT BIẾN LỆCH BỘT - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ chế nào dẫn đến đột biến dị bội nhiễm sắc thể a) do sự không phân ly của cặp nst ở kỳ sau của quá trình phân bào b) do sự không phân ly của cặp nst ở kỳ cuối nguyên phân c) do sự không phân ly của cặp nst ở kỳ sau của quá trình giảm phân d) do sự không phân ly của cặp nst ở kỳ sau của quá trình nguyên phân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỘT BIẾN LỆCH BỘT - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12

  1. ð T BI N L CH B I Cơ ch nào ñã d n ñ n ñ t bi n d b i NST: Câu 1 Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình phân bào A) Do s không phân ly c a c p NST kỳ cu i nguyên phân B) Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình gi m phân C) Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình nguyên phân D) A ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a 1 NST ñư c g i là: Câu 2 Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) A ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u 1 NST ñư c g i là: Câu 3 Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) B ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u m t 1 c p NST tương ñ ng Câu 4 ñư c g i là: Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) D ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a nhi u NST c a m t c p NST Câu 5 tương ñ ng nào ñó ñư c g i là: Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) C ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a NST thu c hai c p NST ñ ng Câu 6 d ng khác nhau ñư c g i là: Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) B ðáp án S r i lo n phân ly NST d n ñ n ñ t bi n d b i x y ra: Câu 7 kỳ gi a c a gi m phân A) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. kỳ sau c a nguyên phân B) kỳ sau c a các quá trình phân bào C) kỳ sau c a l n phân bào 1 ho c l n phân bào 2 c a gi m phân D) C ðáp án ð t bi n d b i có th x y ra các lo i t bào nào dư i ñây: Câu 8 T bào sôma A) T bào sinh d c B) H pt C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án S r i lo n c a m t c p NST tương ñ ng các t bào sinh dư ng s làm Câu 9 xu t hi n các lo i giao t mang b NST: N,2n+1 A) N,n+1,n-1 B) 2n+1,2n-1 C) N+1,n-1 D) B ðáp án S r i lo n phân ly c a m t c p NST tương ñ ng các t bào sinh dư ng s Câu 10 làm xu t hi n : Th kh m A) Th ñ t bi n B) Th d b i C) Th ña b i D) A ðáp án Cơ th mang ñ t bi n NST d ng kh m là cơ th : Câu 11 M t ph n cơ th mang b NST b t thư ng A) Mang b NST b t thư ng v c s lư ng l n c u trúc B) V a mang ñ t bi n NST v a mang ñ t bi n gen C) Mang b NST b t thư ng c t bào sinh dư ng l n t bào sinh d c D) A ðáp án H i ch ng ðao ngư i x y ra do: Câu 12 Th ba nhi m c a NST 21 A) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY C) Th ñơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO D) A ðáp án H i ch ng Claiphentơ ngư i x y ra do: Câu 13 Th ba nhi m c a NST 21 A) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY C) Th ñơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO D) C ðáp án H i ch ng T cnơ ngư i x y ra do: Câu 14 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. Th ba nhi m c a NST 21 A) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY C) Th ñơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO D) D ðáp án T l h i ch ng ðao tăng lên trong trư ng h p: Câu 15 Tu i m tăng, ñ c bi t khi tu i ngoài 35 A) Tu i m tăng, ñ c bi t khi tu i dư i 35 B) Tr ñ ng sinh cùng tr ng C) Tu i b tăng, ñ c bi t khi tu i trên 35 D) A ðáp án Ngư i m c h i ch ng ðao s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 16 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con A ðáp án Ngư i m c h i ch ng Claiphentơ s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 17 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con C ðáp án Ngư i m c h i ch ng T cnơ s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 18 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con B ðáp án Ngư i m c h i ch ng 3X s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 19 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con D ðáp án ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 18 trong l n phân bào 1 c a m t t Câu 20 bào sinh tinh s t o ra: Tinh trùng không có NST 18(ch có 2 NST, không có NST 18) A) 2 tinh trùng bình thư ng (23 NST v i 1 NST 18) và hai tinh trùng th a 1 B) NST 18 (24 NST v i 2 NST 18) 2 tinh trùng thi u NST 18 (22 NST, thi u 1 NST 18) và 2 tinh trùng th a C) 1NST 18 (24 NST, th a 1 NST 18) 4 tinh trùng b t thư ng, th a 1 NST 18 (24 NST, th a 1 NST 18) D) C ðáp án ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 21 trong l n phân bào 2 1 trong 2 Câu 21 t bào con c a t bào sinh tinh s có th t o ra: 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng th a 1 NST 21 A) 2 tinh trùng thi u 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thư ng B) 2 tinh trùng bình thư ng, 1 tinh trùng th a 1 NST 21 và 1 tinh trùng thi u 1 C) NST 21 4 tinh trùng b t thư ng D) C ðáp án ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 13 trong l n phân bào 2 c a quá Câu 22 trình gi m phân c a m t t bào sinh tr ng s d n ñ n s xu t hi n: 1 tr ng bình thư ng A) 1 tr ng b t thư ng mang 22 NST, thi u 1 NST 13 B) 1 tr ng b t thư ng mang 22 NST, th a 1 NST 13 C) Ba kh năng trên ñ u có th x y ra D) -D ðáp án M t ngư i mang b NST có 45 NST v i 1 NST gi i tính X, ngư i này: Câu 23 Ngư i nam m c h i ch ng Claiphentơ A) Ngư i n m c h i ch ng Claiphentơ B) Ngư i nam m c h i ch ng T cnơ C) Ngư i nam m c h i ch ng T cnơ D) D ðáp án M t c p v ch ng sinh ra m t ñ a con m c h i ch ng ðao, cơ s t bào h c Câu 24 c a trư ng h p này là: S r i lo n phân ly c p NST 21 x y ra t bào sinh tr ng c a ngư i m làm A) xu t hi n tr ng b t thư ng mang 24 NST v i 2 NST 21 ñư c th tinh b i tinh trùng bình thư ng thư ng c a b S r i lo n phân ly c p NST 21 x y ra t bào sinh tinh c a ngư i b làm B) xu t hi n tinh trùng b t thư ng mang 24 NST v i 2 NST 21 ñư c th tinh http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. b i tr ng bình thư ng c a m Do m l n tu i nên t bào b lão hoá làm s phân ly c a NST 21 d b r i C) lo n A và B ñúng D) -D ðáp án H i ch ng Claiphentơ là h i ch ng có ñ c ñi m c a b NST trong các t bào Câu 25 sinh dư ng c a cơ th như sau: 47, XXX A) 45, XO B) 47, +21 C) 47, XXY D) D ðáp án H i ch ng ðao là h i ch ng có ñ c ñi m c a b NST trong các t bào sinh Câu 26 dư ng c a cơ th như sau: 47, XXX A) 45, XO B) 47, +21 C) 47, XXY D) C ðáp án H i ch ng T cnơ là h i ch ng có ñ c ñi m c a b NST trong các t bào sinh Câu 27 dư ng c a cơ th như sau: 47, XXX A) 45, XO B) 47, +21 C) 47, XXY D) B ðáp án ð c ñi m ph bi n c a các h i ch ng liên quan ñ n b t thư ng s lư ng Câu 28 NST ngư i: Ch m phát tri n trí tu A) B t thư ng b m sinh c a ñ u, m t , n i t ng B) Vô sinh C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án S r i lo n phân ly c a c p NST gi i tính m s có kh năng làm xu t hi n Câu 29 các trư ng h p b t thư ng NST sau: XXX; XXY A) XXX; OX; OY B) XXX; OX; OY; XXY C) XXX; OX D) C ðáp án S r i lo n phân ly c a c p NST gi i tính b s có kh năng làm xu t hi n Câu 30 các trư ng h p b t thư ng NST sau: XXX A) OX B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. OY C) XXY D) C ðáp án S r i lo n phân ly trong l n phân bào 1 c a c p NST gi i tính 1 t bào Câu 31 sinh tinh c a ngư i b s cho các lo i giao t mang NST gi i tính sau: Giao t không có NST gi i tính và giao t mang NST XX A) Giao t không có NST gi i tính và giao t mang NST XY B) Giao t mang NST XX và giao t mang NST YY C) Giao t không mang NST gi i tính và giao t mang NST gi i tính XX ho c D) YY B ðáp án ð có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính XX, s r i lo n Câu 32 phân ly c a NST gi i tính ph i x y ra: kỳ ñ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân A) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ ñ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân C) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân D) D ðáp án ð có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính YY, s r i lo n phân Câu 33 ly c a NST gi i tính ph i x y ra: kỳ ñ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân A) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ ñ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân C) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân D) D ðáp án ð có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính XY, s r i lo n Câu 34 phân ly c a NST gi i tính ph i x y ra: kỳ ñ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân A) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ ñ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân C) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân D) B ðáp án Lý do làm t l tr m c h i ch ng ðao có t l gia tăng theo tu i m , ñ c Câu 35 bi t là ngư i m trên 35 tu i là do: T bào b lão hoá làm quá trình gi m phân c a t bào sinh tr ng không x y A) ra T bào b lão hoá làm phát sinh ñ t bi n gen B) T bào b lão hoá làm cho s phân ly NST d b r i lo n C) T t c ñ u ñúng D) C ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản