Dreamwaver 7 : Site từ xa

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
25
download

Dreamwaver 7 : Site từ xa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dreamwaver 7 : site từ xa', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 7 : Site từ xa

  1. DR WEAV 8 REAW VER SITE TỪ XA E Ừ A Hãy dành thời gian vạch ra các nhu cầu củ khách hà và sau đó đến cấu trúc và sự định v ủa àng u ự hướng của Site trên p a giấy trước k bắt đầu tạo mọi th trong Dre phác thảo g khi hứ eamweaver r. I.ĐỊNH NNGHĨA SIT TỪ XA : TE 1. Site Từ xa hoạ động trên Web Serv , là đích của các Fi e ạt n ver h iles , các Fo older Con tr rong Fold Web ở Ổ Cứng của Bạn. der a 2. Dreeamweaver kết nối với Web Serve bằng 1 s cách : i er số • FTP. • SFTP ( Secure FTP ). P • Kết nối qua 1 giao thức là We DAV. o eb 3. Trư khi kết nối bạn cần biết một s thông tin về Web S ước n số n Server : • Loại kết nối : FTP – SFTP – W DAV. ết Web • Địa chỉ FTP – SFTP – Web DA . P AV • Passwo . ord • Đường dẫn của Fo older trên S Server. II.ĐỊNH NGHĨA SI ITE TỪ XA BẰNG FTP HOẶC SF P FTP : 1. Men Site > M nu Manage Site > Pixel S > Edit . (H1). es Site 2. Nếuu trước đó đã sử dụn HT Site ng Definition nầy , nó vẫn giữ xác n lập trước đó .(H t H2).
  2. 3. Tab Basic > N b Next> Next > Next hiện ra : How do you con nnect to your remote s server chọ FTP. ọn • Nhập FT TP. • What is the hostna s ame FTP ad ddress of yo Web Se our erver : Ở đâ bạn đang sử ây dụng 1 Host Serve Free là : www.freew er webtown.co Bạn nhậ địa chỉ t om. ập trang Web nầ vào đây . ầy • What Folder on the Server do you want to store yo files in ? Nhập : o our WEBSIT TES10. • What is your FTP l s login ? Nhậ : utbinh0 ập 021. • What is your FTP p s password ? Nhập : 000000000. • Nhấp Nút Test Con N nnection để bảo đảm rằng Dream ể mweaver có thể kết nố ó ối thành công với We Server c bạn .(H3). c eb của 4. N ext > Chọn mặ định > N ặc Next .(H4).
  3. 5. Bản SUMMAR xuất hiện với thông tin mà bạn đã nhập cho các Site Cục bộ và Site ng RY g à Từ Xa > Done . (H5). e 6. Ra bảng Mana Sites . G thích sử dụng Bản nầy : age Giải ử ng Setting the Manage Sites dialog box options e e x The purpose o this dialo box is to let you cre e of og eate a new site, edit a site, duplic cate a site remove a site, or im e, mport or exp port a site.
  4. To create, edit, or delete a site: 1. Select a site from the window. 2. Click a button to select one of the options: New enables you to create a new site. For more information, see Setting up a new Dreamweaver site. Edit enables you to edit an existing site. For more information, see Editing settings for a Dreamweaver site. Duplicate creates a copy of the site you selected. The copy appears in the site list window. Remove deletes the selected site. Dreamweaver alerts you that you cannot undo this action. Export enables you to save the exported site as an XML file. For more information, see Importing and exporting sites. Import enables you to select an XML file for a site to import. For more information, see Importing and exporting sites. 3. Click Done to close the dialog box. 4
Đồng bộ tài khoản