intTypePromotion=1

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 3

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
156
lượt xem
54
download

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số dự phòng kể đến sự tăng trưởng công nghiệp của địa phương trong tương lai lấy a = 1.1 + b - Hệ số rò rỉ lấy b = 1.1 + + đêm. 2 - Công suất trạm bơm I. QI = QII* KXL = 19733 * 1.09 = 21696 m3 /ng.đêm . Trong đó : + QII - Công suất trạm bơm I. + KXL - Hệ số kể đến lượng nước thất thoát và rửa lọc trong bản thân trạm xử lý theo 20 TCN 33 - 85 ,KXL = 1.1 3 - Phân bố lưu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 3

  1. Chương 3: C«ng suÊt tr¹m xö lý 1- C«ng suÊt cña tr¹m b¬m II . QII =  (a * Qngay ) max +  QT-íi +  QCN  * 1.1 Trong ®ã: + a - HÖ sè dù phßng kÓ ®Õn sù t¨ng tr-ëng c«ng nghiÖp cña ®Þa ph-¬ng trong t-¬ng lai lÊy a = 1.1 + b - HÖ sè rß rØ lÊy b = 1.1 +  QT-íi - Tæng l-îng n-íc t-íi . +  QCN - Tæng l-îng n-íc cña 2 XN VËy : QII = 1.1 *11700   936  2933  1200*1.1 = 19733 m3/ngµy ®ªm. 2 - C«ng suÊt tr¹m b¬m I. QI = QII* KXL = 19733 * 1.09 = 21696 m3 /ng.®ªm . Trong ®ã : + QII - C«ng suÊt tr¹m b¬m I. + KXL - HÖ sè kÓ ®Õn l-îng n-íc thÊt tho¸t vµ röa läc trong b¶n th©n tr¹m xö lý theo 20 TCN 33 - 85 ,KXL = 1.1 3 - Ph©n bè l-u l-îng n-íc tiªu thô theo c¸c giê trong ngµy. Ta cã c«ng suÊt cña tr¹m b¬m II , QII = 21696 m3/ ng.®ªm,lµ c«ng suÊt cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña ®Þa ph-¬ng vµ hÖ sè rß rØ . §Ó ph©n bè l-u l-îng n-íc tiªu thô tõng giê trong ngµy ta lËp b¶ng tÝnh to¸n ®Ó ph©n bè l-u l-îng cña c¸c giê thµnh % tr¹m b¬m II , qua ®ã ta ®-îc l-u l-îng % cña c¸c giê trong ngµy . §Ó lËp b¶ng ta c¨n cø vµo Kgiê lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê cña khu d©n c- vµ c¸c XNCN.
  2. Ta cã : + max K gio cña l-u l-îng n-íc sinh ho¹t = 1.61 talÊy b»ng = 1.7 + Kgiê cña XN I cã ph©n x-ëng nãng = 2.5 + Kgiê cña XN II kh«ng cã ph©n x-ëng nãng = 3 Nh÷ng hÖ sè Kgiê trªn ta tra b¶ng phô lôc II - H-íng dÉn §AMH - trang 55. - N-íc sinh ho¹t khu d©n c- mçi giê x a ( hÖ sè dù phßng ) - N-íc ph©n bè theo ca lµm viÖc . - N-íc t-íi ®-êng , t-íi c©y ph©n bè theo giê cña 2 lÇn t-íi trong ngµy . - N-íc t¾m cña c«ng nh©n trong XN ph©n bè theo giê sau 1 ca lµm viÖc. Qua b¶ng ph©n bè l-u l-îng theo giê trong ngµy ta thÊy : + Giê dïng n-íc lín nhÊt trong m¹ng . Qgiêmax = 6.62 % Qng.®ªm ( ë 13 - 14h ) 6.62 * 19733 Qgiêmax = = 1306.77 m3/h. 100 + Giê dïng n-íc nhá nhÊt lµ. Q giêmin = 1.28 % Qng.®ªm = 252.71 m3/h. ( B¶ng ph©n phèi l-u l-îng xem trang bªn ) . X¸c ®Þng dung tÝch ®µI vµ dung tÝch bÓ chøa .
  3. 3.1- X¸c ®Þnh dung tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi. §Ó x¸c ®Þnh W®h ta dùa vµo chÕ ®é tiªu thô n-íc tõng giê trong ngµy cña thÞ trÊn ,qua dã ta chän chÕ ®é b¬m II sao cho s¸t víi chÕ ®é tiªu thô trong ngµy ®Ó cho W®h lµ nhá nhÊt . Chän 2 cÊp b¬m cho tr¹m b¬m II lµ ( 2% vµ 6% ) vµ lËp b¶ng tÝnh theo ph-¬ng ph¸p thèng kª ta cã ®-îc dung tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi n-íc . Ta cã : W®h = ( 1.2 = 3.53 ) = 4.73 Qng.®ªm W®h = 934 m3 3.2 - X¸c ®Þnh dung tÝch ®µi n-íc. ' Wh = W®h + WCC15 Trong ®ã : 15 * 60 * qCC * n WCC15 = ( m3 ) 1000 + WCC15 - L-îng n-íc dù tr÷ ch÷a ch¸y trong 15 ‘ cña ®¸m ch¸y + qCC - Tiªu chuÈn cho 1 ®¸m ch¸y qCC = 25 l/ s + Sè ®¸m ch¸y n = 2. 15 * 60 * 25 * 2  WCC15 = = 45 m3 1000 VËy : W® = 934 + 45 = 979 m3 . 3.3 - X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh vµ chiÒu cao cña ®µi n-íc . Ta cã quan hÖ gi÷a D vµ H0 cña ®µi H0 / D = 0.7  H0 = 0.7D  * D2  * D2  W® = * H0  * 0.7D = 0.785 D2 * 0.7D = 4 4 0.55D3
  4. Wd 979  D= 3 = 3 = 12.12 m. 0.55 0.55  H0 = 0.7 D = 0.7 * 12.12 = 8.5m - ChiÒu cao x©y dùng ®µi HXD 0.25 + H0 + 0.2 Trong ®ã : + 0.25 - ChiÒu cao tÝnh ®Õn líp cÆn ®äng l¹i ë ®¸y ®µi . + 0.2 - ChiÒu cao thµnh ®µI tõ mÆt n-íc lªn . HXD = 0.25 + 8.5 + 0.2 = 8.95 m 3.4 - X¸c ®Þnh dung tÝch cña bÓ chøa. ë phÇn x¸c ®Þnh cña W®h cña ®µi ta chän ®-îc chÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m II lµ 2% vµ 6% Qng.®ªm nªn viÖc x¸c ®Þnh dung tÝch W®hbÓ ta dùa vµo chÕ ®é b¬m nµy .Dïng ph-¬ng ph¸p biÓu ®å ®Ó x¸c ®Þnh dung tÝch W®hbÓ Ta cã chÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m I lµ . 100% Q=  4.17% §©y lµ chÕ ®é b¬m 1 cÊp . 24 ChÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m II lµ 2 cÊp : + CÊp I : 2% Qng.®ªm b¬m trong 11h. + CÊp II : 6% Qng.®ªm b¬m trong 13h. Do ®ã : W®hbÓ = ( 6% - 4.17% ) * 13h = 23.8% Qng.®ªm HoÆc = ( 4.17% - 2% ) * 11h = 23.8% Qng.®ªm
  5. 23.8 * 19733 3  W®hbÓ =  4693.45 m . 100 BiÓu ®å x¸c ®Þnh dung tÝch bÓ chøa 3.5 - X¸c ®Þnh dung tÝch bÓ chøa . Wbc = W®hbÓ + WCC3h + Wb.th©n Trong ®ã : + WCC3h - L-îng n-íc ch÷a ch¸y trong 3h. 3 * 3600 * qCC * n WCC3h = ( m3 ) 1000 - qCC - Tiªu chuÈn n-íc cho 1 ®¸m ch¸y qCC = 25 l/s - n - Sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi n =2 3 * 3600 * 25 * 2  WCC15 = = 540 m3. 1000 - Wb.th©n - l-u l-îng n-íc dù tr÷ cña b¶n th©n tr¹m xö lý (m3 ) Wb.th©n = 5% Qng.®ªm = 986.65 m3 VËy : Wbc = 4693.45 + 540 + 986.65 = 6220 m3 Chän 2 bÓ mçi bÓ cã dung tÝch :
  6. 6220 W1bc = = 3110 m3. 2 3110 Chän bÓ chøa h×nh ch÷ nhËt : H = = 8.72m. 16 * 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2