intTypePromotion=1

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 8

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
32
download

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tổng diện tích bể lọc được xác định theo công thức F= Q T * Vtb  3.6 * W * t1  a * t 2 * Vtb( m2 ) Trong đó : + Q - công suất trạm xử lý Q = 21696 m3/ngđ . + T - thời gian làm việc của trạm trong 1 ngày đêm lấy bằng T = 24 (h) + Vtb - Tốc độ lọc tính toán ở chế độ làm việc bình thường (m/h) Theo TCN 33-85 điều 6.254 thì vtb=10(m/h) với đường kính cỡ hạt vật liệu lọc là d = 0.7 -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 8

  1. Chương 8: tÝnh to¸n bÓ läc nhanh Tæng diÖn tÝch bÓ läc ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Q F= ( m2 ) T * Vtb  3.6 * W * t1  a * t 2 * Vtb Trong ®ã : + Q - c«ng suÊt tr¹m xö lý Q = 21696 m3/ng® . + T - thêi gian lµm viÖc cña tr¹m trong 1 ngµy ®ªm lÊy b»ng T = 24 (h) + Vtb - Tèc ®é läc tÝnh to¸n ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng (m/h) Theo TCN 33-85 ®iÒu 6.254 th× vtb=10(m/h) víi ®-êng kÝnh cì h¹t vËt liÖu läc lµ d = 0.7 - 0.8 mm . HÖ sè kh«ng ®ång nhÊt  =1  1.2 vµ chiÒu dµy líp vËt liÖu läc lµ 0.8 m .ë ®©y ta chän lµ Vtb = 6 m/h. + a - sè lÇn söa mçi bÓ trong 1 ngµy ®ªm ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng ; chän a =2. + W - c-êng ®é n-íc söa läc (l/s-m2),chän w = 12 (l/s- m2) + T1 - thêi gian söa läc (giê) ,lÊy b»ng 0,1 (giê). + T2 - thêi gian ngõng bÓ läc ®Ó söa ; chän t2 = 0,35(giê) 21696 VËy :F = = 160.14 m2 24 * 6  3.6 * 12 * 0.1  2 * 0.35
  2. Theo c«ng thøc tÝnh to¸n sè bÓ läc : N  0.5 F = 0.5 160.14 = 6.2 bÓ Chän N = 6 bÓ KIÓm tra l¹i tèc ®é t¨ng c-êng víi ®iÒu kiÖn ®ãng 1 bÓ ®Ó röa . N Vtc = vbt * N 1 6 Vtc = 6 * = 7.2 ( m3 / h ) .§¶m b¶o n»m trong 65 kho¶ng t¨ng c-êng tõ 6 - 7.5 m3 / h . DiÖn tÝch 1 bÓ lµ : F 160.14 F1bÓ = = = 26.69 m2 N 6 Chän kÝch th-íc 1 bÓ lµ L*B =5.4*5 =27 m2 chiÒu cao toµn phÇn cña bÓ läc nhanh : Hbl = H® + hv + hn + hp (m) Trong ®ã : H® - ChiÒu cao líp sái ®ì lÊy theo b¶ng 4.7 GTXLNC cñaTS NguyÔn ngäc Dung H® = 0.7m hv - ChiÒu dÇy líp vËt liÖu läc lÊy theo b¶ng 4.6 hv =0.8m hn - ChiÒu dµy líp n-íc trªn mÆt líp vËt liÖu läc lÊy b»ng 2(m) hp - ChiÒu cao phô lÊy b»ng 0,5(m) VËy Hbl= 0.7 + 0.8 + 2 + 0.5 = 4.0(m). *TÝnh to¸n hÖ thèng ph©n phèi n-íc röa läc
  3. Chän biÖn ph¸p röa läc b»ng giã n-íc kªt hîp, C-êng ®é n-íc röa läc lµ (12l/s-m2), c-êng ®é giã röa läc lµ: Wgiã=15 - 20 (l/s-m2) * L-u l-îng n-íc röa 1 bÓ läc : F1be, * Q Qr = = 0.324 m3 /s. 1000 Chän ®-êng kÝnh èng chÝnh dÉn n-íc lµ dc=450(mm) víi vËn tèc n-íc trong èng chÝnh lµ 1,9 m/s (§¶m b¶o qui ph¹m
  4. Chän lç cã ®-êng kÝnh d = 12mm (qui ph¹m d = 10 - 12mm) VËy diÖn tÝch 1 lç lµ: 3.14 * 0.0012 2  lç = = 0.000113m2 4 Tæng sè lç sÏ lµ : 0.0556 n0 = = 492 lç. 0.000113 492 - Sè lç trªn mçi èng nh¸nh sÏ lµ : = 14.91 lç. 33 Trªn mçi èng nh¸nh c¸c lç xÕp thµnh 2 hµng so le nhau, h-íng xuèng phÝa d-íi vµ nghiªng 1 gãc 450 so víi mÆt ph¼ng n»m ngang 14.91 .Sè lç trªn mçi hµng cña èng nh¸nh lµ: = 8 lç. 2 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç sÏ lµ : 5.4  0.475 a= = 0.3 lç. 2*8 0.475 lµ ®-êng kÝnh èng ngoµi cña èng giã chÝnh ( m ) * TÝnh to¸n hÖ th«ng dÉn giã röa läc. Chän c-êng ®é giã röa bÓ läc lµ Wgiã =15/s-m2 th× l-u l-îng giã tÝnh to¸n lµ : W gio  * F 15 * 27 Qgiã = = = 0.405m3 /s 1000 1000 LÊy tèc ®é giã trong èng dÉn giã chÝnh lµ 15m/s ( Qui ph¹m 15 – 20m/s ).§-êng kÝnh èng giã chÝnh lµ: 4 * Q gio ' 4 * 0.405 Dgiã = = = 0.185 m.  * V gio ' 3.14 *15
  5. LÊy trßn ®-êng kÝnh èng dÉn giã lµ d = 200 mm. + Sè èng nh¸nh còng lÊy b»ng 33 èng . 0.405 - L-îng giã trong 1 èng nh¸nh sÏ lµ : = 0.01227 m3 /s. 33 - §-êng kÝnh èng giã nh¸nh lµ : 4 * 0.01227 Dgiã = = 0.032 m = 32mm. 3.14 *15 - §-êng kÝnh èng giã chÝnh lµ 200mm , diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña èng giã chÝnh sÏ lµ:  *d 2 3.14 * 0.2 2 = = = 0.0314 m2 4 4 - Tæng diÖn tÝch c¸c lç lÊy b»ng 40% diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang èng giã chÝnh ( Qui ph¹m lµ 35 - 40% ) .SÏ lµ :  = 0.4 * 0.0314 = 0.01256 m2 Chän ®-êng kÝnh lç giã lµ 4mm ( Qui ph¹m 2 - 5 mm ) .DiÖn tÝch lç giã lµ: 3.14 * 0.004 2  lç = = 0.00001256 m2 4 0.01256 Tæng sç lç giã lµ: m = = 1000 lç 0.00001256 1000 Sè lç trªn 1 èng giã nh¸nh lµ : = 30 lç. 33 5.4  0.22 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç lµ : a = = 0.1726m. 2 * 15 Tong ®ã : 0.22 - §-êng kÝnh ngoµi cña èng giã chÝnh
  6. 15 - Sè lç trªn 1 hµng v× sè lç trªn èng giã nh¸nh ph¶i ®-îc ®Æt thµnh 2 hµng so le vµ nghiªng 1gãc 450 víi trôc th¼ng ®øng cña èng .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2