Dự án "Đánh thức một thế hệ xanh"

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
88
lượt xem
38
download

Dự án "Đánh thức một thế hệ xanh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay của toàn nhân loại , trong đó Việt Nam là một ví dụ điển hình (Việt Nam nằm trong top 5 nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án "Đánh thức một thế hệ xanh"

 1. Bài d thi “Hư ng ñ n m t hành tinh xanh - C ng ñ ng nơi b n sinh s ng c n s góp s c c a b n” D ÁN “ðÁNH TH C M T TH H XANH” THÔNG TIN CHUNG V D ÁN Tên D Án: ðánh th c m t th h xanh Ho t ñ ng chính: ði u tra nh n th c c ng ñ ng v môi trư ng và bi n ñ i khí h u ð a ñi m th c hi n: T ch c Online (toàn qu c) ðơn v th c hi n: Raising Awareness on Environment and Climate Change Program (RAECP) Cơ quan b o tr : Live & Learn Các ñ i tác c a d án: Các nhóm, các CLB tình nguy n v môi trư ng Vi t Nam, m t s website và các phương ti n truy n thông ð i tư ng mà d án hư ng t i: t p trung vào gi i tr , c ng ñ ng m ng Internet Th i gian th c hi n d án: 6 tháng Chi phí th c hi n: 16,800,000 VNð (mư i sáu tri u tám trăm ngàn ñ ng) MÔ T D ÁN I. Cơ s c a d án A. M c ñích: • Kêu g i s quan tâm c a c ng ñ ng ñ i v i v n ñ môi trư ng và bi n ñ i khí h u. • ði u tra nh n th c, ki n th c, thái ñ c a c ng ñ ng ñ i v i v n ñ môi trư ng và Bi n ñ i khí h u, trong ñó có thái ñ , quan ñi m c a các em h c sinh ñ i v i công tác giáo d c môi trư ng trong nhà trư ng. T o cơ s s li u cho các nghiên c u, ñánh giá, cũng như các d án môi trư ng, bi n ñ i khí h u. • Khuy n khích ngư i dân, ñ c bi t là gi i tr , tìm hi u các v n ñ v bi n ñ i khí h u, tác h i c a chúng ñ i v i Vi t Nam và th gi i,... thông qua nh ng câu h i có tính ch t g i m , hàm ch a thông tin • Ph bi n ki n th c v Môi trư ng và Bi n ñ i khí h u, tuyên truy n ñ n ngư i dân, ñ c bi t là các b n tr nh ng ho t ñ ng thay ñ i nh n th c, thay ñ i thói quen, hành vi. • M c tiêu ph : thông qua m t ho t ñ ng chung, g n k t ho t ñ ng các câu l c b môi trư ng, các câu l c b tình nguy n trên c nư c. B. Hi n tr ng môi trư ng, s bi n ñ i khí h u và nh n th c c a ngư i dân hi n nay:
 2. 1) Tác ñ ng c a bi n ñ i khí h u ñ i v i Vi t Nam- hi n t i và nh ng d báo tương lai Bi n ñ i khí h u là m t trong nh ng v n ñ l n nh t hi n nay c a toàn nhân lo i, trong ñó Vi t Nam là m t ví d ñi n hình (Vi t Nam n m trong top 5 nư c ch u nh hư ng l n nh t c a bi n ñ i khí h u). Ta có th d dàng nh n th y tác ñ ng c a nó trên m i m t c a ñ i s ng và xã h i. Nh ng tác ñ ng y g m có: Thay ñ i v nhi t ñ và lư ng mưa T năm 1900 ñ n năm 2000, nhi t ñ trung bình hàng năm tăng thêm 0.1 ñ C m i th p k . Mùa hè ngày càng tr nên nóng hơn v i nhi t ñ trung bình nh ng tháng hè tăng lên t 0.1 ñ n 0.3 ñ C/th p k . Như v y, có th d ñoán ñư c, t năm 1990 ñ n năm 2050, nhi t ñ s tăng thêm t 1.4-1.5 ñ 1 và nhi t ñ s tăng lên cao nh t khu v c ñ t li n. Nh ng thay ñ i trong lư ng mưa s tr nên ph c t p theo v trí ñ a lý và theo mùa. Lư ng mưa ñã và ñang gi m vào tháng 7, tháng 8 trên c nư c, tăng lên vào tháng 9, 10, 112, ñi kèm v i ñó là s d d i c a các tr n mưa tăng lên ñáng k . Theo các nghiên c u và d ñoán, so v i năm 1990, tính ñ n năm 2050, lư ng mưa hàng năm tăng kho ng t 2.5 ñ n 4.8%3. S gia tăng này m nh nh t mi n B c và nh nh t ñ ng b ng mi n Nam. Các k ch b n bi n ñ i khí h u ch ra r ng, lư ng mưa s t p trung trong mùa mưa nhi u hơn c hi n nay, d n ñ n v n ñ h n hán tr m tr ng vào mùa khô. Bi n ñ i khí h u khi n cho lư ng mưa không ñ ng ñ u và bi n thiên theo th i gian và ñ a ñi m.4 Lũ l t và h n hán Ngay c khi chưa tính ñ n vi c khí h u bi n ñ i trong tương lai, Vi t Nam v n trong vùng nguy hi m b i nh ng s ki n th i ti t tiêu c c. m t s vùng, ví d như các t nh mi n Trung và ñ ng b ng sông C u Long hi n nay, cư ng ñ lũ l t tăng lên r t m nh so v i n a ñ u th kh trư c, m c dù không rõ li u ñi u này có ph i ch ñơn gi n ph n ánh s gia tăng t v ñ nh cư, nuôi tr ng và phát tri n cơ s h t ng hay không. S tàn phá c a lũ l t ñư c d ñoán s tr m tr ng thêm m t s vùng b i lư ng mưa hàng ngày tăng t 12 ñ n 19% tính ñ n năm 2070 5, nh hư ng ñ n c m c lũ cao nh t và s l p ñi l p l i c a lũ l t. V n ñ h n hán s tr nên nghiêm tr ng do s bi n ñ i c a lư ng mưa và s b c hơi gây ra b i s gia tăng nhi t ñ . Bão nhi t ñ i T th p niên 50 ñên 80 c a th k 20, s lư ng các cơn bão Vi t Nam không ng ng tăng lên nhưng sau ñó, vào nh ng năm 90 l i suy gi m. Tháng ñ nh cao c a nh ng cơn bão ñ b vào ñ t li n ñã thay ñ i t khi thư ng vào tháng 8 trong 1 Hoàng ð c Cư ng, Tr n Vi t Li n (2006)- “Xây d ng các k ch b n v bi n ñ i khí h u c a th k 21 cho các vùng thu c lãnh th Vi t Nam” 2 B Tài Nguyên và Môi trư ng (2003)- “Viet Nam Initial National Communication Under the United Nations Framework Convention on Climate Change” 3 Hoàng ð c Cư ng, Tr n Vi t Li n (2006)- như trên 4 Schaefer, D. (2003)- “Recent Climate Changes And Possible Impacts On Agriculture In Viet Nam with Regard to the Red River Delta” (Presentation) 5 B Tài Nguyên và Môi trư ng (2003)- như trên
 3. nh ng năm 50, tr thành thư ng di n ra vào tháng 11 trong nh ng năm 90, và ngày càng tr nên khó d ñoán. ðư ng bi u th bão có xu hư ng d ch chuy n v phía Nam trong nh ng năm g n ñây, m c dù ñã ñư c d ñoán r ng, do s gia tăng nhi t ñ , mi n B c s d tr thành m c tiêu c a bão nhi t ñ i và cư ng ñ bão s l n hơn, d n ñ n c p gió m nh hơn và lư ng mưa s l n hơn nhi u. Vùng ven bi n s ph i ch u ñ ng nh ng tr n bão r t kh c li t, ñe do cu c s ng, sinh k , cơ s h t ng và s n xu t nông nghi p c a ngư i dân. C ng ñ ng nh ng vùng cao s ph i ñ i m t v i nh ng nguy hi m ngày càng tăng t lũ quét và s t l do nh ng tr n mưa l n. Kho ng 80-90% dân s Vi t Nam s b nh hư ng tr c ti p b i bão mà s bi n ñ i khí h u gây ra1. M c nư c bi n dâng M t vài nghiên c u ñã ch ra r ng m c nư c bi n Vi t Nam ñang dâng lên. Theo UNEP (1993), m c nư c bi n c a Vi t Nam cao lên kho ng 5cm tính t nh ng năm 1960 cho ñ n nh ng năm 1990. T ng c c khí tư ng thu văn ư c tính r ng m c nư c bi n m i năm tăng lên trung bình kho ng 2mm. S xói mòn cũng ñã ñư c ñ c p t i trong các nghiên c u, ví d như Cà Mau, kho ng 600 hecta ñ t b xói mòn, v i nh ng d i ñ t r ng g n 200 b m t m t s nơi. Các d ñoán v ñ dâng cao c a nư c bi n trong tương lai là r t khác nhau, trên các phương ti n truy n thông qu c gia thì kh ng ñ nh m t m c dâng kho ng 1m tính ñ n năm 2100 (B Tài nguyên và Môi trư ng, 2003). M c nư c bi n dâng s nh hư ng m nh m ñ n vùng ñ t th p ñ ng b ng sông C u Long, nơi mà vào m t sô th i ñi m trong năm, có th s hoàn toàn b chìm ng p. nh hư ng ñ i v i Nông nghi p M c nư c bi n tăng cũng s làm x u ñi tình tr ng nhi m m n các vùng ven bi n, ñi u ñã v n là m t v n ñ m t s vùng do vi c l c l y nư c ng t tư i tiêu, sinh ho t, vi c xây d ng các kênh ñào ñ ng b ng và ñ p nư c thư ng lưu. ð ng b ng sông C u Long s là nơi b nh hư ng nhi u nh t v i 1.77 tri u hecta ñ t nhi m m n, chi m 45% di n tích ñ t. S nhi m m n, h u qu là m t ñ t ñ ng b ng sông C u Long và m t ph n ñ ng b ng sông H ng, nh ng vùng s n xu t lúa quan tr ng nh t Vi t Nam, s ñe d a nghiêm tr ng ñ n xu t kh u lúa g o và an ninh lương th c qu c gia. Bên c nh lũ l t, h n hán, xâm l n nư c m n và bão, c nông nghi p và h sinh thái ñ u ch u nh hư ng do tăng nhi t ñ t i thi u. Nh ng ngày có nhi t ñ dư i 20 ñ C gi m d n, nh ng ngày có nhi t ñ cao hơn 25 ñ C ñã và ñang tăng d n. ði u này s nh hư ng ñ n th i v tr ng tr t, thu ho ch, t o ñi u ki n t n t i sâu b nh và virut ho t ñ ng, ñ ng th i s d ch chuy n các cây nhi t ñ i v phía B c t 100 ñ n 200 km và lên các ñ a hình núi cao t 100 ñ n 550m, nơi mà chúng s thay th 1 Ban ch ñ o phòng ch ng l t bão Trung Ương (2001)- “Chi n lư c qu c gia và k ho ch hành ñ ng phòng ch ng và gi m nh thiên tai Vi t Nam”
 4. b i nh ng loài á nhi t ñ i. M t s loài cây và ñ ng v t cũng có th b tuy t ch ng do h u qu c a ñi u ki n khí h u thay ñ i.1 nh hư ng ñ i v i Ngư nghi p và Lâm nghi p Bi n ñ i khí h u ñư c d ñoán s có nh hư ng ñáng k ñ n ngành ngư nghi p c a Vi t Nam, ngành ñã ñóng góp 3.9% GDP năm 20052. Lư ng cá nhi t ñ i v i giá tr kinh t th p (tr cá ng ) tăng lên và lư ng cá á nhi t ñ i v i giá tr kinh t cao hơn suy gi m. Các v a san hô có nguy cơ thoái hóa và nh ng loài cá s ng khu v c ñó có nguy cơ bi n m t. Hơn n a, s suy gi m nhanh chóng c a phù du s d n ñ n vi c cá di trú và gi m tr ng lư ng cá. H u qu là, ngành kinh t bi n- ngh cá c a Vi t Nam s gi m ñi ít nh t 1/3. Ngoài ra, nư c bi n dâng còn làm cho các trang tr i nuôi tr ng th y s n ph i d ch chuy n, ñ ng th i gây ra s nhi m m n m t s nơi và vi c thu nh khu v c r ng ng p m n s gây ra m t mát môi trư ng s ng c a sinh v t nư c ng t. Tuy nhiên, lư ng mưa tăng cũng có th t m th i gi m s t p trung mu i vào nư c bi n, nh hư ng ñ n m t s loài s ng khu v c ven bi n như ñ ng v t v kép thân m m. Bi n ñ i khí h u ñ i v i s c kh e con ngư i Bi n ñ i khí h u còn nh hư ng ñ n s c kh e ngư i dân b i nhi t ñ tăng t o ñi u ki n cho s sinh sôi và phát tri n c a r t nhi u lo i vi rút và v t mang m m b nh, d n ñ n s gia tăng t l b nh truy n nhi m như s t rét và s t xu t huy t. Hơn n a, th i ti t kh c nghi t và s m nh m hơn v c cư ng ñ và m t ñ c a thiên tai, ví d như bão, lũ l t,... ñe d a cu c s ng c a ngư i dân, d n ñ n nhi u r i ro, n u như nh ng phương án gi m nh và thích nghi v i bi n ñ i khí h u không ñư c tính ñ n. 2) Th c tr ng nh n th c v các v n ñ môi trư ng và bi n ñ i khí h u: Bên c nh nguyên nhân y u kém trong công tác qu n lý b o v môi trư ng mà báo chí ñã nêu thì nguyên nhân chính c a tình tr ng này là ý th c c a ngư i dân trong vi c b o v môi trư ng s ng còn quá kém. Vi c tuỳ ti n v t rác th i ra ñư ng ph , xu ng lòng sông, l n chi m sông r ch, thu h p dòng ch y…v n còn ph bi n.Các công ty v n ñ m c cho ch t th i công nghi p ñ c h i chưa ñư c x lý hu ho i môi trư ng t nhiên. Khói b i t các phương ti n giao thông cũng góp ph n làm cho môi trư ng càng ngày càng ô nhi m nghiêm tr ng. C ng ñ ng nói chung chưa có nh ng hi u bi t toàn di n v h u qu to l n do ô nhi m môi trư ng và bi n ñ i khí h u gây ra. Nh ng khu v c ñ t b s t l , nh ng xóm ung thư, b nh d ch và g n ñây nh t là tình tr ng ng p úng c a thành ph sau mưa, trong nh ng ñ t tri u cư ng...chính là nh ng h u qu t vi c ô nhi m môi trư ng và bi n ñ i khí h u mà c ng ñ ng ph i gánh ch u.Vi c kh c ph c h u qu này ñòi h i r t nhi u th i gian, công s c và ti n c a, nhưng môi trư ng thì v n ñang b xâm h i nghiêm tr ng. Dư ng như vi c th y l i ích trư c m t, như gi m b t chi phí s n xu t khi b 1 B Tài Nguyên và Môi trư ng (2003)- ñã d n 2 Theo s li u c a T ng c c th ng kê 2006
 5. qua vi c xây d ng h th ng x lý ch t th i, h n ch chi phí thu gom rác cho gia ñình... ñã khi n các nhà s n xu t cũng như các cá nhân trong xã hôi c tình quên và ph t l ñi nh ng h u qu to l n mà hi n t i và tương lai c xã h i ph i gánh ch u. ð ng th i các phương pháp giáo d c làm thay ñ i hành vi, thói quen cũng như ý th c c a c ng ñ ng v n chưa ph bi n. Vì v y vi c nâng cao nh n th c c a ngư i dân v môi trư ng và bi n ñ i khí h u là m t vi c làm h t s c c p thi t. 3) Các ho t ñ ng giáo d c môi trư ng /bi n ñ i khí h u Vi t Nam ð i v i ngư i dân nư c ta, bi n ñ i khí h u v n còn là m t v n ñ m i, chưa ñư c s quan tâm ñúng m c c a c ng ñ ng nói chung. G n ñây, các phương ti n thông tin ñ i chúng t i Vi t Nam ñang d n quan tâm t i v n ñ này. Nhi u thông tin v môi trư ng và bi n ñ i khí h u ñã ñư c ñăng t i r ng rãi. C ng ñ ng ñư c c nh báo v bi n ñ i khí h u khi các hi n tư ng th i ti t kh c nghi t di n ra v i m t ñ ngày càng cao. Ngoài ra, c ng ñ ng còn bi t ñ n v n ñ này qua m t s s ki n l n ñư c t ch c t i Vi t Nam như Gi Trái ñ t (Earth Hour),... hay các d án ñư c tri n khai t i các thành ph l n như Hành Trình Xanh (Go Green), 3R (JICA) .v..v.. Nh có m t s ho t ñ ng, s ki n l n ñư c t ch c, ngư i dân ñã có ñi u ki n ti p c n v i v n ñ bi n ñ i khí h u m t cách khá r ng rãi. Ví d , Vi t Nam, chi n d ch Gi trái ñ t ñã có s tham gia c a 1,1 tri u ngư i 5 thành ph l n (Hà N i, Hu , TP. H Chí Minh, H i An, ðà N ng), ti t ki m ñư c hơn 140.000 kWh ñi n, ñ ng th i nâng cao hơn ý th c c a ngư i dân v b o v môi trư ng xanh, s ch trư c s nóng lên toàn c u. Tuy nhiên, nh ng ho t ñ ng này m i ch mang tính th i ñi m, chưa tri t ñ , sâu s c, chưa liên t c, m nh m . Chính vì th , chúng chưa mang l i cho ngư i dân m t nh n th c toàn di n v bi n ñ i khí h u, chưa khi n h quan tâm, ñi sâu tìm hi u thêm v v n ñ này, cũng như chưa có cơ s xây d ng nên nh ng thói quen, hành vi thân thi n v i môi trư ng, góp ph n ch ng bi n ñ i khí h u. Bên c nh các phương ti n thông tin ñ i chúng, các ho t ñ ng giáo d c môi trư ng t i các cơ quan, trư ng h c cũng giúp ngư i dân nh n th c ñư c v v n ñ bi n ñ i khí h u. - Ch ñ o c a chính ph (t c p vĩ mô ñ n các c p trung gian): Theo ch ñ o c a B giáo d c và ñào t o, t năm h c 2009-2010, các s giáo d c s tri n khai l ng ghép giáo d c môi trư ng vào các môn h c thu c c p b c THPT và THCS. Vi c ñưa giáo d c môi trư ng vào h th ng giáo d c qu c dân ñã là m c tiêu ñư c B Chính tr Ban ch p hành Trung ương xác ñ nh t năm 1998. - Các t ch c khác: giáo d c môi trư ng ñư c ñưa ñ n v i ngư i dân thông qua nhi u t ch c xã h i, bao g m cơ quan nhà nư c (s Giáo d c ñào t o TP.H Chí Minh ph i h p v i công ty Tetra Pak th c hi n “Chương trình giáo d c môi trư ng t i 200 trư ng ti u h c”, “Hanoi Environmental Education Project”..v..v.), t ch c phi chính ph (UNICEF, UNDP,...v...v.) - Các câu l c b , nhóm tình nguy n v môi trư ng: Vi t Nam, có r t nhi u các câu l c b , t ch c tình nguy n ho t ñ ng trong lĩnh v c môi trư ng như 3R, Go Green, Green Zoom, TGC, C4E,..v..v...
 6. 4) Nhu c u v m t cu c ñi u tra Hi n t i, chưa có m t s li u c th nào ñánh giá m c ñ nh n th c c a ngư i dân v môi trư ng và bi n ñ i khí h u, cũng chưa có m t cu c ñi u tra nào v v n ñ này ñư c ti n hành v i quy mô l n, trên di n r ng Vi t Nam. Các cu c ñi u tra (ñã có) thư ng mang tính ch t t phát, quy mô nh , chi phí l n, ñư c th c hi n b ng cách ñưa phi u ñi u tra tr c ti p ñ n ngư i dân (“Phi u ñi u tra v ý th c môi trư ng và s thu mua sinh thái trong gia ñình trên khu v c Hà N i”, “Nghiên c u kh o sát toàn c u” c a UNEP t i Vi t Nam, các phi u ñi u tra nghiên c u c a sinh viên các trư ng ðH,..v..v...). Tính hi u qu c a nh ng cu c ñi u tra như v y thư ng không cao. Ví d , “Nghiên c u kh o sát toàn c u” (UNEP) là m t h th ng b ng h i g m 28 câu- 32 trang A4, ñư c xây d ng khá hay nhưng quá dài và không phù h p v i ñi u ki n Vi t Nam. H qu là r t ít ngư i ñư c bi t v phi u ñi u tra này, s li u thu th p ñư c r t nh l và không chính xác. Ngoài ra, chi phí ñ th c hi n ho t ñ ng ñi u tra (in, gi y, ñi l i, ñi u tra viên, th ng kê viên,...) cũng tương ñ i l n. Tuy v y, qua các k t qu th ng kê sơ b hi n có, nh n th c c a ngư i dân v môi trư ng và bi n ñ i khí h u nói chung còn r t th p. Ho t ñ ng ñi u tra là m t ho t ñ ng không th xem nh ñ i v i các t ch c, cá nhân ho t ñ ng trong lĩnh v c môi trư ng. Vi c ñi u tra không ch mang l i nh ng s li u th ng kê ñơn thu n v ý th c ngư i dân, mà còn là cơ s ti n ñ , thúc ñ y các ho t ñ ng c a các t ch c, giúp cho t ch c tìm ra nh ng hư ng ñi ñúng ñ n, phù h p v i ñi u ki n và hoàn c nh c th . Giáo d c môi trư ng tuy ñã và ñang ñư c ñưa vào trong nhà trư ng, trong m t s cơ quan, ñoàn th ,... nhưng v n chưa có m t cơ ch nào ñánh giá ñư c k t qu và hi u qu c a nó. Ví d như, trong m t năm h c m t c p h c nào ñó, ch có m t ti t h c v b o v môi trư ng (thu c b môn Giáo d c công dân), li u có truy n ñ t ñ n các em h c sinh ñ ki n th c ñ s n sàng thay ñ i hành vi ñ i v i môi trư ng hay không. Ho c như, 3R m i ch t ch c ñư c các ti t h c giáo d c môi trư ng m t s trư ng ti u h c t i Hà N i (Tây Sơn, Lý T Tr ng, Võ Th Sáu,...). ðây là m t con s quá nh bé so v i hàng ngàn trư ng ti u h c, trung h c trên ñ a bàn Hà N i, và hàng ch c ngàn trư ng trên c nư c. Vì v y, yêu c u có m t cu c ñi u tra ñ ñánh giá các ho t ñ ng giáo d c này, tìm ra nh ng ñi m thi u sót ñ kh c ph c, tăng cư ng tính hi u qu ho t ñ ng là h t s c c n thi t. th i ñi m này, bi n ñ i khí h u v i ngư i dân nư c ta v n còn là m t v n ñ r t m i. C ng ñ ng m i ch có nh n th c v v n ñ này, nhưng chưa có ñ ki n ñ thay ñ i thái ñ , hành vi môi trư ng, t o l p cách ng x thân thi n v i môi trư ng, t nguy n tham gia các ho t ñông b o v môi trư ng, ch ng bi n ñ i khí h u. Vi c ñưa ra m t phi u ñi u tra cũng góp ph n ph bi n ñ n ngư i dân nh ng ki n th c, thúc ñ y, xây d ng cho h nhu c u tìm hi u v môi trư ng, cũng như bi n ñ i khí h u, làm cho ñây không còn là m t là m t v n ñ xa l , m i m n a.
 7. Như ñã ñ c p trên, có r t nhi u câu l c b , nhóm tình nguy n ho t ñ ng môi trư ng Vi t Nam, ñ c bi t là các thành ph l n. Ho t ñ ng c a các nhóm này là tuyên truy n b o v môi trư ng, ñưa ra nh ng gi i pháp ho t ñ ng th c t . M i ch có m t t ch c duy nh t t p trung vào v n ñ bi n ñ i khí h u và nâng cao nh n th c c ng ñ ng là RAECP (Raising Awareness on Environment and Climate Change Program). Nhưng trong th i ñi m hi n nay, các t ch c này v n mang tính ch t cá nhân, chưa có s liên k t, ph i h p hành ñ ng. Các d án m i ch do t phát, chưa có m t cơ ch nào ñánh giá hi u qu tác ñ ng lên c ng ñ ng c a các d án này. Vì v y, chúng ta r t c n có m t ho t ñ ng chung, giúp ñ và t o ñi u ki n liên k t ho t ñ ng c a các t ch c tình nguy n, cũng như làm cơ s cho các ho t ñ ng chung khác, v i m c tiêu chung là b o v môi trư ng, sau này. V i d án ñi u tra nh n th c ngư i dân v môi trư ng và bi n ñ i khí h u, các t ch c tình nguy n s có cơ h i ñư c làm vi c cùng nhau trong vi c th c hi n ho t ñ ng (g i phi u ñi u tra ñ n các ñ i tư ng), tham gia vào cu c ñi u tra (v i tư cách ñ i tư ng ñi u tra), tích h p các ho t ñ ng khác (các ho t ñ ng gi i pháp sau khi ñã có k t qu ñi u tra),.v...v.. II. Cách th c th c hi n A. ð i tư ng d án hư ng t i C ng ñ ng thu c 3 nhóm tu i: • Dư i 15 tu i (h c sinh các c p 1 và 2) • T 15-25 tu i (h c sinh c p 3, sinh viên ðH, Cð, ngư i m i ñi làm) • Trên 25 tu i (công ch c, lao ñ ng,.v...v...) B. Phương th c ti p c n c a d án: Th c hi n cách ti p c n t ng h p nh m huy ñ ng s tham gia c a các t ch c tình nguy n, các câu l c b môi trư ng, các t ch c khác, c ng ñ ng- nh ng ngư i có kh năng s d ng Internet, ñ c bi t là gi i tr , ñ th c hi n cu c ñi u tra online trên toàn qu c, t p trung nhi u hơn vào các thành ph l n, các khu ñô th . C. Các ho t ñ ng chính (ñã và ñang th c hi n) 1) Nhân s th c hi n: Thành viên c a RAECP (“Raising Awareness on Environment and Climate Change Program”) và các nhóm tình nguy n môi trư ng trên c nư c 2) Các ho t ñ ng c th Xây d ng và th c hi n phi u ñi u tra nh n th c v môi trư ng và bi n ñ i khí h u 3) M c tiêu S ngư i tham gia ñi u tra: 10.000-50.000 ngư i 4) Th i gian Th i ñi m th c hi n: t tháng 7 năm 2009 ñ n h t tháng 12 năm 2009 5) Các bư c th c hi n: • Giai ño n 1 (2 tháng): Thành l p nhóm d án Nghiên c u th c t , ñánh giá nhu c u Xây d ng ñ án hoàn ch nh Xây d ng phi u ñi u tra hoàn ch nh
 8. - L p phi u ñi u tra - Chuyên gia v Môi trư ng, Bi n ñ i khí h u phân tích, ch nh s a - Chuyên gia v Tâm lý, ði u tra Xã h i góp ý và ch nh s a T ch c ñi u tra th nghi m • Giai ño n 2 (3 tháng): ðăng t i phi u ñi u tra lên m ng Liên k t các câu l c b , t ch c v môi trư ng, cùng g i phi u ñi u tra T ch c các ho t ñ ng kickoff t i các trư ng h c, cơ quan Kêu g i s h tr c a các cơ quan truy n thông: website, báo chí,..v..v... • Giai ño n 3 (1 tháng): K t thúc cu c ñi u tra Ki m soát và hi u ch nh s li u Phân tích s li u, ñưa ra ñánh giá Thông báo và công b k t qu cu c ñi u tra Nhi m v c th Mô t Th i gian (tu n) Thành l p nhóm d án T p h p nhân s th c hi n d án 0-1 Thăm dò ý ki n m t s CLB v vi c t ð xu t h p tác 0-8 ch c cu c ñi u tra, kh năng h p tác Tìm hi u thông tin v các phi u ñi u tra Thu th p s li u 0-2 trư c ñây, phân tích k t qu T o 1 phi u ñi u tra th nghi m nh m Xây d ng phi u ñi u tra ñánh giá bư c ñ u thái ñ c a ngư i dân 2 th nghi m ñ i v i phi u ñi u tra. Cơ s ñ xây d ng phi u ñi u tra Thu th p ý ki n v phi u ñi u tra th Thăm dò ý ki n 1 3-4 nghi m trong 1 nhóm nh kh o sát. Xây d ng ñ án hoàn Vi t ñ xu t d án chi ti t, l p k ho ch 4-5 ch nh ho t ñ ng và k ho ch tài chính. Ch nh s a, xây d ng D a trên cơ s kh o sát ban ñ u, các thành phi u ñi u tra hoàn ch nh viên xây d ng m t phi u ñi u tra ñ y ñ 5 cho c 3 nhóm ñ i tư ng cho 3 nhóm ñ i tư ng. ð xu t ý ki n, m i các chuyên gia v MT&BDKH và ñi u tra xã h i h c c v n M i chuyên gia 0-6 cho d án, ñánh giá và ch nh s a phi u ñi u tra. Các chuyên gia v môi trư ng và bi n ñ i Ch nh s a bư c 1 khí h u ñánh giá, phân tích phi u ñi u tra 6 v tính chính xác, m c ñ chuyên môn … Ch nh s a bư c 2 Các chuyên gia v tâm lý và xã h i h c 7
 9. ch nh s a tính logic, tính ñ y ñ , tính h p lý và xác th c c a các câu tr l i và b ng h i T ch c ñi u tra th nghi m t i 1 trư ng ði u tra th nghi m 8-9 ti u h c, 1 trư ng ñ i h c và 1 cơ quan D a vào k t qu ñi u tra th nghi m, hi u ch nh l i phi u ñi u tra và k ho ch ho t Hi u ch nh 10-11 ñ ng. Phân tích các khó khăn, thu n l i và rút kinh nghi m. ðăng t i phi u ñi u tra, t o ñư ng link ngày ñ u tiên ðăng t i phi u ñi u tra ng n g n cho phi u ñi u tra. tu n 12 Thông báo, kêu g i m i ngư i tham gia cu c ñi u tra online, qua các phương ti n truy n thông. Truy n thông qua Yahoo Messenger, Blog, các m ng xã h i, email, di n ñàn, website. Phi u ñi u tra có th ñư c ñăng t i tr c ti p trên website, Truy n thông forum, blog ho c g i link. 12-20 Kêu g i s tr giúp t các t ch c tình nguy n khác trên c nư c, tham gia ñi u tra và truy n t i link ñi u tra t i b n bè Kêu g i s h tr t phía truy n thông ñ c bi t là các t báo ñi n t , tham gia ñăng t i phi u ñi u tra. T ch c các ho t ñ ng offline (H i th o, nói chuy n, thuy t trình, dã ngo i, ñ p xe, 12-20 (2 tu n Ho t ñ ng thúc ñ y …) nh m qu ng bá, thúc ñ y m i ngư i 1 l n) tham gia cu c ñi u tra. Giám sát và ch nh s a các sai sót trong quá Giám sát ñi u tra trình nh p li u. Hư ng d n cho m i ngư i 10-20 cách tham gia ñi u tra. Công b k t qu m t s d li u ñi u tra Ngày cu i K t thúc ñi u tra ban ñ u. Ra thông cáo báo chí và c m ơn cùng tu n 20 s h tr c a các ñ i tác. Ki m tra l i toàn b s li u, hi u ch nh sai Hi u ch nh s li u 21-22 sót. S d ng ph n m m và các công c toán Phân tích s li u h c, phân tích k t qu th ng kê và ñưa ra 22-23 ñánh giá v k t qu ñi u tra Công b k t qu s li u ñánh giá, chu n Công b k t qu hóa cơ s d li u và chia s v i các cơ 24 quan liên quan.
 10. ðánh giá rút kinh nghi m. H ch toán kinh Ngày cu i T ng k t d án phí – gi i ngân. cùng tu n 24 Nhi m v c th Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Thành l p nhóm d án ð xu t h p tác Thu th p s li u Xây d ng phi u ñi u tra th nghi m Kh o sát th nghi m trong m t nhóm nh L p k ho ch ho t ñ ng L p k ho ch tài chính Ch nh s a, xây d ng phi u ñi u tra hoàn ch nh M i chuyên gia phân tích, góp ý Ch nh s a bư c 1 Ch nh s a bư c 2 ði u tra th nghi m Hi u ch nh phi u ñi u tra Ch nh s a k ho ch ho t ñ ng ðăng t i phi u ñi u tra x Truy n thông Ho t ñ ng thúc ñ y 1 (nói chuy n, h i th o…) Ho t ñ ng thúc ñ y 1 (dã ngo i, ñ p xe…)
 11. Ho t ñ ng thúc ñ y 1 (thuy t trình t i các cơ quan, trư ng h c…) Giám sát ñi u tra K t thúc ñi u tra x Hi u ch nh s li u Phân tích s li u Công b k t qu T ng k t d án x 6) Chi phí d ki n T ng ðơn kinh S giá STT N i dung chi phí Ghi chú lư ng (nghìn (nghìn ñ ng) ñ ng) I Nhân s H tr Ban qu n lý d 1 2000 án 5 400 Quà cho chuyên gia tư 2 v n xây d ng phi u 1000 5 200 Tr lương cho chuyên 3 gia phân tích s li u 1000 1 1000 T ng I 4000 II Truy n thông 1 Báo chí 10 400 4000 ðăng t i trên các 10 100 2 1000 website 3 Mua tên mi n 1 200 200 4 Băngron xe ñ p 10 40 400 5 Poster thông báo 400 0.5 200 T ng II 5800 III T ch c s ki n 1 H tr ñi l i 1000 (Ti n mua d ng c , thuê 2 H tr t ch c h i th o, ho t ñ ng 4000 ñ a ñi m, tài li u….)
 12. 3 H tr liên l c 1000 T ng III 6000 T ng I+II+III 15800 Chi phí d phòng 1000 T ng d án 16800 Mư i sáu tri u tám trăm nghìn Vi t Nam ð ng 7) K ho ch nhân l c: • Ban qu n lý d án: M t ban qu n lý d án ñư c thành l p khi d án ñư c t ch c ch qu n ch p nh n. Ban qu n lý có nhi m v t ch c th c hi n các ho t ñ ng trong khuôn kh d án. Ch nhi m d án: ñ i di n t ch c ñ xu t d án v i nhà tài tr , qu n lý tài chính.
 13. Cán b giao d ch c a d án: m i quan h gi a ban qu n lý d án và nhà tài tr (n u có) ñư c th c hi n thông qua cán b giao d ch c a d án. ði u ph i viên: qu n lý nhân l c c a d án, tìm ki m thành viên, liên h v i các CLB, trư ng h c, cơ quan,...; ñ ng th i giúp qu n lý truy n thông t ch c các s ki n bên l ,... Qu n lý truy n thông (PR): có trách nhi m t ch c th o lu n, hư ng d n, huy ñ ng s tham gia c a các bên liên quan, các phương ti n thông tin ñ i chúng,… nh m ph bi n phi u ñi u tra ñ n c ng ñ ng. Nhóm chuyên gia phân tích: kh o sát, ñánh giá và ñ xu t các phương pháp th c hi n, cũng như n i dung c a b n ñi u tra - Chuyên gia v môi trư ng và bi n ñ i khí h u (3) - Chuyên gia v tâm lý h c, xã h i h c (2) - Chuyên gia phân tích s li u (1) • Các bên liên quan: Các nhóm, các câu l c b , nhóm tình nguy n môi trư ng; các t ch c,... giúp phát ñ ng, thúc ñ y ngư i dân tham gia cu c ñi u tra và t ch c/ tham gia các s ki n bên l . • Nhóm c ng tác viên: thành viên c a RAECP, thành viên các CLB, t ch c v môi trư ng, các t ch c khác, các b n h c sinh, sinh viên, các cán b các cơ quan,... s cùng ph i h p ñ qu ng bá phi u ñi u tra r ng rãi (ch y u trên ñ a bàn c a h ), tham gia ki m duy t h th ng d li u. D. T ñánh giá m c ñ thành công- Tính ưu vi t c a d án: ð i tư ng ti p c n r ng: Phi u ñi u tra ñư c t ch c online, có th d dàng truy c p v i m t ñư ng truy n Internet t c ñ th p, th m chí là qua ñi n tho i di ñ ng. Theo th ng kê, hi n Vi t Nam có 20.2 tri u thuê bao Internet, chi m 23.4% dân s . Nhi u hình th c truy c p, d truy n thông: Phi u ñi u tra có th ñư c truy c p qua m t ñư ng d n ng n g n, d nh . ðư ng d n này có th d dàng g i qua email, message, sms, … Phi u ñi u tra cũng hoàn toàn có th ñư c ñăng t i l i trên các website, blog, m ng xã h i, email (Gmail)... Thu n ti n cho ngư i tham gia: Các câu h i ñư c s p x p linh ho t dư i d ng tr c nghi m. Câu h i và câu tr l i ng n g n, có n i dung phù h p v i t ng l a tu i. Chi phi th p Cu c ñi u tra ñư c t ch c online nên gi m các chi phí t ch c s ki n, nhân viên ñi u tra và phí ñi u tra, chi phí cho phi u ñi u tra (gi y, in n, bút). chi phí nh p li u … Vi c không t n gi y cho phi u ñi u tra cũng góp ph n gi m lãng phí tài nguyên Môi trư ng. ð b o m t và chính xác cao D li u ñư c ñ m b o không b th t thoát, hack, cu c ñi u tra ñư c thông su t 24/24. ð chính xác c a d li u ñ u vào cao, không b sai l ch do công tác s hóa d li u. Gi m th i gian
 14. D li u ñu c nh p tr c ti p vào h th ng ñ nh d ng excel, có kh năng linh ñ ng chuy n ñ i sang các ñ nh d ng khác phù h p v i các ph n m m phân tích s li u th ng kê như SPSS. Kh năng nhân r ng cao Cu c ñi u tra t ch c online, chi phí th p nên có th huy ñ ng s tham gia c a t t c các b n, câu l c b không phân bi t v trí ñ a lý (c nư c ngoài).
 15. TÀI LI U THAM KH O Ban ch ñ o phòng ch ng l t bão Trung Ương (2001)- “Chi n lư c qu c gia và k ho ch hành ñ ng phòng ch ng và gi m nh thiên tai Vi t Nam” B Tài Nguyên và Môi trư ng (2003)- “Viet Nam Initial National Communication Under the United Nations Framework Convention on Climate Change” C c B o v Môi trư ng (2007)- “Chương trình giáo d c môi trư ng cho h c sinh ti u h c t i Hà N i” http://www.thiennhien.net/news/150/ARTICLE/4017/2007-12-26.html H. Dung (2009)- “ðưa giáo d c môi trư ng vào trư ng h c” http://www.nld.com.vn/20090512103127301P0C1017/dua-giao-duc-moi-truong- vao-truong-hoc.htm Hanoi Environmental Education Project (2006)- “Chính sách và chương trình hành ñ ng giáo d c môi trư ng trong trư ng ph thông” http://www.truongbdcbgdhn.edu.vn/heep/vi/ee/-iid=16.htm Hoàng ð c Cư ng, Tr n Vi t Li n (2006)- “Xây d ng các k ch b n v bi n ñ i khí h u c a th k 21 cho các vùng thu c lãnh th Vi t Nam” Lê Nguyên (2008)- “S ngư i dùng Internet VN tăng 100 l n sau 8 năm” http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/09/3BA062A7/ Nguy n Kh c Hi u (2008)- “Thông báo Qu c gia v Bi n ñ i khí h u Vi t Nam so v i năm 1990” Nguy n T n H o (2008)- “B o v môi trư ng: Ph i b t ñ u t ý th c c a m i ngư i” http://www.laodong.com.vn/Utilities/FeedbackList.aspx?ID=72490 Peter Chaudhry và Greet Ruysschaert (2007)- “Climate Change and Human Development in Viet Nam”, UNDP Quỳnh Hoa (2009)- “Gi Trái ñ t: Vi t Nam gi m 140.000kWh ñi n” http://www.monre.gov.vn/monreNet/Default.aspx?tabid=211&idmid=&ItemID=6 2093 Schaefer, D. (2003)- “Recent Climate Changes And Possible Impacts On Agriculture In Viet Nam with Regard to the Red River Delta” (Presentation) Tr. B o (2009)- “Giáo d c môi trư ng t i 200 trư ng ti u h c”
 16. http://www.nld.com.vn/20090211034951218P0C1002/giao-duc-moi-truong-tai- 200-truong-tieu-hoc.htm UNDP- “Community-Based Adaptation to Climate Change” World Wildlife Fund (2009)- “Báo cáo t ng k t Earth Hour 2009”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản