intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự án phục hồi sau cơn bão nhiệt đới Alliso

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

85
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu phục hồi về nguy hiểm lụt lội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án phục hồi sau cơn bão nhiệt đới Alliso

  1. Dự Án Phục Hồi sau Cơn Bão Nhiệt Đới Allison Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội Các Thắc Mắc Thông Thường Dự Án Phục Hồi sau Cơn Bão Nhiệt Đới Allison là gì? Dự Án Phục Hồi sau Cơn Bão Nhiệt Đới Allison là một nỗ lực chung giữa Cơ Quan Điều Quản Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) và Khu Vực Kiểm Soát Lụt Lội Quận Harris (Khu Vực - District) để thu thập thông tin về Cơn Bão Nhiệt Đới Allison và thiết lập thông tin mới về nguy hiểm lụt lội cho toàn thể Harris. Kết quả là dân Quận Harris có thêm thông tin lụt lội và chuẩn bị chu đáo hơn cho kỳ lụt lội kế tiếp. Có thể tìm thêm thông tin tại www.tsarp.org. Và cuối cùng, dự án lập Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội bằng tín số của FEMA mới (FEMA Digital Flood Insurance Rate Maps - DFIRMs) cho toàn thể Quận Harris. DFIRMs mới đang được phát triển dùng kỹ thuật hiện đại và FEMA sẽ phát hành mẫu sơ lược vào cuối mùa xuân. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội là “xem trước” thông tin mới sẽ được phát hành cho cộng đồng khi nào có trước khi phát hành DFIRMs sơ lược. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội là gì? Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội là thông tin thu thập và phát triển qua TSARP để hỗ trợ Bản giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội mới. Tài Liệu Phục Hồi Lụt Lội kể cả, nhưng không bị giới hạn bởi, tài liệu định khu LiDAR cho Quận Harris, bản đồ đường viền dài 2 dặm của của quận Harris bắt nguồn từ tài liệu LiDAR, bản khảo sát mới làm tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát, mô hình điện toán thủy học và thủy lực (và thông tin hỗ trợ), trắc đồ rãnh, và bản đồ 1% và 0.2% khu vực bị lụt lội (100 và 500 năm) và đường lụt lội. Khi nào có giai đoạn tài liệu hoàn tất, nó sẽ được phát hành cho công chúng. -- Còn nữa --
  2. Tại sao phát hành Tài Liệu Phục Hồi Nguy Hiểm về Lụt Lội cho công chúng? Khu Vực Kiểm Soát Lụt Lội Quận Harris và FEMA tin rằng cho công chúng biết về nguy hiểm lụt lội rất là quan trọng. Vì lý do này, tài liệu được phát hành khi các giai đoạn của dự án hoàn tất. Toán dự án hy vọng công chúng dùng thông tin này để học hỏi thêm về nguy hiểm lụt lội. Tài liệu phát hành KHÔNG dùng điều hành hoặc cho mục đích bảo hiểm lúc này. Tại sao cần sửa Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội Quận Harris (FIRM’s) như một phần dự án TSARP? Bảng hiện tại có sai hay sao? Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội Quận Harris là tài liệu tốt nhất để biết khu vực nào có nhiều nguy cơ bị lụt lội nhất. Thông tin được giữ mới từ khi bắt đầu phát triển vào đầu thập niên 1980 qua nghiên cứu cập nhật hóa liên quan đến dự án giảm bớt thiệt hại lụt lội và dự án phát triển đất. Tuy nhiên, kỹ thuật mới liên quan đến thu thập thông tin mặt đất, phương pháp thiết kế, và mô phỏng vi tính cho phép phân tích tỉ mỉ hơn lụt lội có thể xảy ra. Nỗ lực của TSARP cũng nghiên cứu khoảng 100 dặm luồng nhiều hơn thông tin khu vực bị lụt lội hiện có. Khu vực và FEMA tiếp tục cam kết sẽ cung cấp thông tin khu vực bị lụt lội mới nhất và chính xác. Bản đồ của Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội có nhìn giống thông tin trên Bản Đồ Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội không? Thông tin về khu vực bị lụt lội trên bản đồ về lưu vực sông của Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội phải gần giống như những gì trình bày trên DFIRMs sơ khởi do FEMA phát hành vào đầu mùa xuân. Tuy nhiên, Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội phải được xem như là một bản “duyệt trước” của các sản phẩm mà FEMA phát hành, và thông tin có thể thay đổi khi FEMA kiểm soát lần cuối phẩm chất tiến trình làm bản đồ. Tiến trình kiểm soát phẩm chất lần cuối của FEMA có thể có thêm vài sửa đổi đồ họa và phân chia quận thành bản đồ FIRM điển hình. Tôi có thể tìm tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội ở đâu sau ngày phát hành 8 tháng Ba? Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội tìm được trên hệ thống mạng lưới tại www.tsarp.org. Quý vị cũng có thể gọi số 713-722-7227 để xin thêm thông tin. Tôi phải làm gì được nếu không thể xem Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội trên hệ thống mạng lưới sau ngày phát hành 8 tháng Ba? Ngoài www.tsarp.org, Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội còn có thể tìm được tại bất cứ thư viện địa phương nào có hệ thống mạng lưới hoặc gọi số 713-722-7227. -- Còn nữa--
  3. Bản đồ của Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội có phải là Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội không? Không. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội chỉ được phát hành cho mục đích thông tin. Thông tin không dùng được cho mục đích bảo hiểm lụt lội và không có ý dùng cho mục đích điều hành. Giá biểu bảo hiểm của tôi có thay đổi căn cứ trên Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội không? Không. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội là bản thảo và không phải là Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội. Giá bảo hiểm sẽ không thay đổi vì Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội, và sẽ không có bất cứ thay đổi điều hành nào lúc này. Tài liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Tại sao bản Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội đầu tiên không được phát hành cho toàn quận? Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội được phát hành cho công chúng theo từng giai đoạn khi công việc hoàn tất cho mỗi lưu vực sông. Tất cả các lưu vực sông không được hoàn tất cùng một lúc. Khi hoàn tất một lưu vực sông, thông tin sẽ được phát hành cho công chúng. Mạng lưới dự án, www.tsarp.org, sẽ được cập nhật hóa vào mỗi thứ Hai với Tài Liệu đã hoàn tất. Sẽ có tất cả các Tài Liệu của Quận Harris trong vài tháng kế tiếp. Làm sao biết được tôi cư ngụ ở lưu vực sông nào? Sau khi phát hành Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội đầu tiên vào ngày 8 tháng Ba, mọi người có thể viếng thăm www.tsarp.org và đánh vào địa chỉ của mình và trang mạng này sẽ cho quý vị biết là mình sống ở lưu vực sông nào. Mạng lưới cũng sẽ cho người dùng biết nếu Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội hiện có cho lưu vực sông đó và cung cấp nối kết hữu dụng đến thông tin về lưu vực sông nơi họ sống. Làm cách nào xem được Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội hiện có hiệu lực cho khu tôi? Quý vị có thể xem được Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội hiện có trên mạng lưới FEMA tại www.fema.gov. Theo nối kết đến Lưu Trữ Bản Ðồ Lụt Lội (Floor Map Store) và làm theo hướng dẫn thấy. Cũng sẽ có lựa chọn xem thông tin khu vực bị lụt lội mới nhất tại mạng lưới TSARP www.tsarp.org sau lần phát hành Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội đầu tiên vào ngày 8 tháng Ba, mặc dù bản đồ sẽ không giống như FIRM (có nghĩa là, sẽ không được trình bày như một bản đồ FEMA truyền thống). -- Còn nữa--
  4. Khi nào công chúng có Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội sơ khởi? FEMA dự tính phát hành FIRMs sơ lược cho công chúng vào cuối mùa Xuân năm 2004. Nếu tôi nghĩ là có sai lầm trong Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội thì sao? Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội là tài liệu giáo dục. Không ai có thể khiếu nại về tài liệu này. Nó sẽ được phối hợp với thông tin khác để giúp làm Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội bằng tín số cho FEMA mới, được dự tính phát hành vào cuối mùa Xuân năm này. Nếu tin rằng mình tìm thấy có lầm lỗi trong tài liệu này, xin ghi nhận điều này khi duyệt xét Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội sơ khởi, điều này có thể được khiếu nại theo diện kỹ thuật. Nên cho nhân viên điều hành khu vực bị lụt lội địa phương lúc đó biết thông tin này (cơ quan quản trị địa phương, chẳng hạn như nhân viên cấp giấy phép tòa nhà). Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội cho thấy là hiện tại tôi đang ở trong khu vực bị lụt lội. Tôi có nên mua bảo hiểm lụt lội bây giờ không? Quý vị có thể đủ điều kiện cho giá biểu bảo hiểm tốt hơn nếu có hợp đồng trước khi Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội bằng tín số mới có hiệu lực. Liên lạc nhân viên bán bảo hiểm hoặc hãng bảo hiểm hay liên lạc Chương Trình Bảo Hiểm Lụt Lội Quốc Gia tại số 1-888- FLOOD29. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội cho thấy hiện tại tôi không còn trong khu vực bị lụt lội nữa. Người cho mượn tiền còn bắt mua bảo hiểm lụt lội không? Rất có thể. Bản đồ Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội không phải là Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội, và cũng không phải là tài liệu cuối cùng. Tài liệu chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục. Một số loại tiền vay mua nhà bắt phải mua bảo hiểm lụt lội căn cứ theo luật liên bang bắt dùng Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội chánh thức. Quý vị nên liên lạc người cho mượn tiền để xin thêm thông tin. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội cho thấy là tôi không ở trong khu vực bị lụt lội. Tôi có cần bảo hiểm lụt lội không? Khu vực triệt để khuyến cáo mọi người xem xét mua bảo hiểm lụt lội, dù ở trong khu vực bị lụt lội hay không. Quận Harris là một khu vực dễ bị lụt lội hơn bình thường vì địa thế bằng phẳng và khí hậu nhiệt đới của chúng ta. Khu vực bị lụt lội trên bản đồ cho thấy những khu dễ bị lụt hơn từ dòng đã biết và nghiên cứu. Một số lụt lội trong các khu là từ mưa nặng địa phương làm nước tràn lên mặt đất ráng trôi đến rãnh, và, dĩ nhiên, các trận bão lớn có thể vượt quá giả sử bản đồ căn cứ theo. -- Còn nữa--
  5. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội cho thấy là bất động sản tôi muốn mua nằm trong khu vực bị lụt lội. Tôi nên làm gì? Tôi có nên mua không? Ðây không phải là một quyết định chúng tôi tư vấn cho quý vị được. Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội không ảnh hưởng luật lệ và bảo hiểm lụt lội. Thông tin được cung cấp để giúp người ta quyết định sáng suốt về nơi làm việc và sinh sống. Tôi làm cách nào để tìm hiểu thêm về bảo hiểm lụt lội và mua bảo hiểm ở đâu? Quý vị có thể liên lạc đại diện hoặc hãng bán bảo hiểm cho chủ nhà, quý vị gọi được số 1-888-FLOOD29, hoặc viếng thăm: www.fema.gov/nfip/answe2d.shtm. Nền địa hình lụt lội trên bản đồ của Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội so sánh như thế nào với nền địa hình lụt lội trên Bản Giá Biểu Bảo Hiểm Lụt Lội mới nhất (hoặc trên Giấy Chứng Nhận Ðịa Hình của tôi)? Nói chung, quý vị không thể trực tiếp so sánh hai trị số độ cao. Ðộ cao mặt đất trong khu vực bị thay đổi theo tốc độ khác nhau vì một hiện tượng gọi là lún xuống, phần lớn do giếng bơm nước dưới mặt đất gây ra. Nghiên cứu của TSARP thu thập tất cả thông tin đất mới dùng hệ thống tia laze trên không NASA phát triển gọi là LiDAR. Tất cả độ cao của khu vực bị lụt lội mới (nền lụt lội) liên quan đến định nghĩa mặt đất mới, có tính đến lún xuống. Ðây là một vấn đề khá phức tạp và có thể tìm thêm thông tin ở mạng lưới dự án, www.tsarp.org. Làm cách nào để học hỏi thêm về TSARP hoặc thông tin tổng quát về lụt lội? Quý vị học hỏi thêm được về TSARP và Tài Liệu Phục Hồi về Nguy Hiểm Lụt Lội tại mạng lưới TSARP – www.tsarp.org, hoặc bằng cách gọi số 713-722-7227 bắt đầu từ ngày 8 tháng Ba. Mạng lưới Khu Vực Kiểm Soát Lụt Lội Quận Harris (www.hcfcd.org) cũng có đầy đủ thông tin về tiến hóa của hệ thống dẫn lưu Quận Harris, lịch sử lụt lội, và những gì đang được làm. Ngoài ra, nếu một cộng đồng hoặc hiệp hội dân sự muốn có trình bày về TSARP, họ có thể yêu cầu xin sắp đặt một trình bày trên mạng lưới dự án, www.tsarp.org, hoặc bằng cách gọi số (713) 684-4015. ###
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=85

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2