Dự báo dòng tiền mặt

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
257
lượt xem
72
download

Dự báo dòng tiền mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược phát triển máy vi tính - dự báo dòng tiền mặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự báo dòng tiền mặt

  1. Chiến lược Phát triển Máy vi tính (CDS) D? báo dòng ti?n m?t - 2001 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T?ng Dư đầu kỳ $12,809 $30,875 $52,690 $74,579 $95,961 $112,205 $120,784 $127,132 $138,352 $155,359 $181,531 Nguồn vào (Thu nh ập) Thu các kho ản phải thu 1,659 1,616 1,853 2,047 2,047 1,960 1,680 1,413 1,163 1,529 1,831 1,847 18,986 Tiền cho vay 0 Doanh thu 32,319 37,059 40,937 40,937 39,213 33,611 25,424 23,269 30,595 36,628 46,539 41,799 428,330 Khoản khác 0 0 0 Tổng dòng tiền $33,978 $38,675 $42,790 $42,984 $41,260 $35,571 $27,104 $24,682 $31,758 $38,157 $48,370 $43,646 $447,316 Tổng dòng tiền có $33,978 $51,484 $73,665 $95,674 $115,839 $131,532 $139,309 $145,466 $158,890 $176,509 $203,729 $225,177 Nguồn chi Quảng cáo 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 Phí ngân hàng 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 Phí thẻ tín dụng 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Phí giao hàng 80 80 80 80 130 130 130 130 130 130 130 130 1,360 Bảo hiểm y tế 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 Bảo hiểm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Lãi suất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chi phí văn phòng 0 Lương 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Thuế thu nhập 10,475 10,475 10,475 10,475 8,954 8,954 8,954 8,954 10,475 10,475 10,475 8,954 118,095 Chi phí chuyên nghiệp 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 Thuê nhà 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Phí định kỳ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200 Nguồn cung cấp 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Thuế/giấy phép 600 660 706 706 600 609 507 476 559 631 739 685 7,478 Dịch vụ công 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Hao mòn workbook 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 Sản xuất workbook 1,840 1,220 1,540 1,660 2,020 1,460 760 600 1,200 1,740 2,680 1,791 18,511 Chi phí khác 0 Thuê máy tính 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 37,848 Duy tu 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 0 Bán tổng $21,169 $20,609 $20,975 $21,095 $19,878 $19,327 $18,525 $18,334 $20,538 $21,150 $22,198 $19,734 $243,532 Nguồn chi khác Chi phí vốn 0 Trả tiền vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chủ sở hữu rút 0 Khác 0 0 Bán tổng $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Tăng ngu ồn chi $21,169 $20,609 $20,975 $21,095 $19,878 $19,327 $18,525 $18,334 $20,538 $21,150 $22,198 $19,734 $243,532 Dòng tiền cuối kỳ $12,809 $30,875 $52,690 $74,579 $95,961 $112,205 $120,784 $127,132 $138,352 $155,359 $181,531 $205,443

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản