Dự báo nhu cầu dung lượng của mạng chuyển mạch ATM/IP - VTN

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
209
lượt xem
59
download

Dự báo nhu cầu dung lượng của mạng chuyển mạch ATM/IP - VTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự báo về: Năng lực chuyển mạc, Giao tiếp, Dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự báo nhu cầu dung lượng của mạng chuyển mạch ATM/IP - VTN

  1. Dù b¸o nhu cÇu dung lîng cña m¹ng chuyÓn m¹ch ATM/IP - VTN AT M/ I P Core V T N-H µ Néi N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 10Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 20Gb/s - 40Gb/s. Giai ®o¹n 2005-2010: 160Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 160Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. AT M/ I P Core V T N-Hå ChÝ M inh N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 20Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 20Gb/s - 40Gb/s. Giai ®o¹n 2005-2010: 160Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 160Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. AT M/ I P Core V T N-§µ N½ng N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 10Gb/s.
  2. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 10Gb/s - 20Gb/s. Giai ®o¹n 2005-2010: 40Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 160Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice-H µ Néi N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 10Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 10Gb/s - 20Gb/s. Giai ®o¹n 2005-2010: 40Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 80Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice-Hå ChÝ M i nh N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 10Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 10Gb/s - 20Gb/s. Giai ®o¹n 2005-2010: 80Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 80Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12.
  3. M ultiservice-§µ N½ng N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 5Gb/s -10Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn 10Gb/s. Giai ®o¹n 2005-2010: 20Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 80Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn §µ N½ng N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 40Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn H ¶ i Phßng N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s
  4. Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 20Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn Qu ¶ ng Ninh N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 20Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn H uÕ N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 2Gb/s - 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 2Gb/s - 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 10Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12.
  5. M ultiservice Bu ®iÖn Kh¸nh Hoµ N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 2Gb/s - 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 2Gb/s - 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 10Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn §ång Nai N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 20Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn B×nh d¬ng N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s
  6. Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 20Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn CÇn th¬ N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 20Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn Vòng Tµu N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2002: 2Gb/s - 5Gb/s. Giai ®o¹n 2003-2005: Tuú theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¹ng truyÒn dÉn, dù kiÕn tõ 2Gb/s - 5Gb/s lµ ®ñ cho giai ®o¹n nµy. Giai ®o¹n 2005-2010: 10Gb/s Kh¶ n¨ng më réng cña thiÕt bÞ ph¶i linh ho¹t, tèi thiÓu ph¶i hç trî më réng ®Õn 10Gb/s. Sè slots trªn mét module chuyÓn m¹ch tèi thiÕu lµ 12. M ultiservice Bu ®iÖn H µ T©y N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2005: 1Gb/s - 2Gb/s.
  7. Sè slots tèi thiÕu lµ 8. Giai ®o¹n 2005-2010: 5Gb/s M ultiservice Bu ®iÖn V Ünh Phóc N¨ng lùc chuyÓn m¹ch Giai ®o¹n 2001-2005: 1Gb/s - 2Gb/s. Sè slots tèi thiÕu lµ 8 Giai ®o¹n 2005-2010: 5Gb/s
Đồng bộ tài khoản