intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

du lịch bền vững: phần 2 - nxb Đh quốc gia hà nội

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
25
lượt xem
2
download

du lịch bền vững: phần 2 - nxb Đh quốc gia hà nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 2 giới thiệu phần nội dung còn lại: du lịch bền vững ở những vùng sinh thái nhạy cảm (du lịch bền vững ở vùng bờ biển, du lịch bền vững ở miền núi). giáo trình "du lịch bền vững" có thể sử dụng cho sinh sinh viên và học viên cao học của các khoa môi trường va khoa du lịch. cũng như làm tài liệu tham khảo rộng rãi đối với những người quan tam đến công tác quản lý và bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: du lịch bền vững: phần 2 - nxb Đh quốc gia hà nội

KET LUAN C H l / d N G li<br /> Du lich ben vùng là mot bó phàn cùa PTBV, xuàt hién nhù<br /> mot càch thùc kinh doanh mói cùa càc doanh nghiep du beh,<br /> mot càch ùng xù mói cùa du khàch va mot dòi hòi mói dó'i vói cong<br /> dóng dia phùdng. DLBV nhàm dàm bào dàu vào ben tue cho du<br /> beh trén ed sd bào ve mòi trùdng (trong dò co tài nguyén du lich)<br /> cùng nhù dóng góp vào nén kinh té va phùc Idi dia phùdng^.<br /> Nhu càu cùa DLBV dòi hòi noi dung bào ve mói trùdng phài<br /> dùde long ghép vàd chién lùdc, k é hoach va boat dòng kinh<br /> doanh du beh, trùóc hé't nhàm xanh hóa càc boat dóng du beh<br /> bién nay.<br /> Co the dùng khà nàng tài (sue chùa) làm tiéu chuàn' de<br /> dành già tinh ben vùng cùa du beh, tuy nbién sù dung bò chi thi<br /> mói trùdng là mot cóng cu hùu hiéu va ré tién hdn.<br /> Sù tham già tich cùc cùa cóng dóng dia phùdng vào du beh<br /> là mot tiéu chi ed bàn phàn biét DLBV vói càc loai bình du beh<br /> khàc.<br /> <br /> 109<br /> <br /> Chuang3<br /> <br /> DU LICH BEN VÙNG<br /> Ò CÀC VÙNG SINH THÀI NHAY CAM<br /> GIÒI THIÉU CHUNG<br /> Càc vùng sinh thài nbay càm là càc vùng eó nhùng tinh<br /> chat sau:<br /> ••<br /> <br /> Già tri tài nguyén mòi trùdng rà't lón nhùng chù yéu d<br /> dang già tri phi thi trùdng, de hi tón tbàt khi vùng dùde<br /> sù dung chd muc tiéu phàt trien kbàc vói dang tu nhién.<br /> <br /> •<br /> <br /> Là vùng eù t r ù cùa càc Idài dòng thùc vàt quy, hiém,<br /> Idài dac san, hdàc eó nguón gen quy.<br /> <br /> •<br /> <br /> Là vùng eó chùc nàng bàd ve nguón nUóc, cbóng xói<br /> món, lù quét, hdàc càc thién tai khàc.<br /> <br /> •<br /> <br /> Là vùng cu t r ù cùa eàc cóng dóng nghéd, bdc vàn tbàp,<br /> h à n h VI con bi diéu khién bòi luàt tue, nguón song chù<br /> yéu dua vàd già tri phi thi trùdng cùa he sinh thài,<br /> tbich nghi chàm vói sù cbuyén dói kinh té.<br /> <br /> P h à t t n é n du beh ben vùng d nhùng vùng nhù vày, nhiéu<br /> trùdng hdp là phùdng tién duy nhà't de xóa dói giàm nghéd. Tuy<br /> nhién, nhùng sai sót trdng quàn ly du beh eó the dàn dén nhùng<br /> <br /> 110<br /> <br /> suy thoài nàng né kbó dào ngùdc d nhùng vùng sinh thài nbay<br /> càm va day cong dóng dia phùdng ra ngoài lé cùa sù phàt trién.<br /> Trong phàn này, sé trình bay ve DLBV d 3 kiéu vùng sinh<br /> thài<br /> 1. Vùng ven bién (Coastal tourism)<br /> 2. Vùng nùi cao (Alpine tourism)<br /> 3. Càc he sinh thài con hoang sd (du beh sinh thài ecotourism)<br /> Là nhùng vùng sinh thài thùdng co càc he sinh thài nbay<br /> càm dac trùng.<br /> 3.1. DU LICH BEN Vl^NG Ò VÙNG BÒ BIEN<br /> 3.1.1. P h a m vi c ù a v ù n g b ò b i é n (VBB)<br /> Co rat nhiéu càch xàc dinh vùng bd bién (Coastal Zone) dùa<br /> trén càc quan diém dia dóng lue, dia sinh thài, quàn ly phàt<br /> trién... Theo quan diém phàt trièn du beh tbì "vùng bd bién" chi<br /> là nhùng kboàng khóng gian hep trong pham vi tùdng tàc bién lue dia ma tai dò eó càc tài nguyén du beh thu bùt du khàch. Dò<br /> thùdng là vùng bò bién càt co bài tàm. càc vàch bién va dai dàt<br /> hep ven bién dùng de phàt trién ed sd ha tàng du beh, rùng<br /> ngàp man, àm tiéu san ho, vùng vinh, dàm pbà, cùa song, con<br /> càt, càc dào, càc ngù trùdng gàn bò dùng cbo phàt trién du beh<br /> càu cà... Theo tinh toàn cua tò chùc Lù hành Chàu Au (1991),<br /> du beh ò bò bién chié'm 35% so' lùdng du khàch Chàu Au nàm<br /> 1990. Trong khi dò, càc loai hình du lich khàc chié'm ty le rat<br /> tbàp, vi du: Lù hành 19%, Dò thi 15%, Làng qué 10%, vùng nùi<br /> 6% v.v... (Hens, 1998) [10].<br /> Ili<br /> <br /> VBB Cd càc he sinh thài va cóng dóng dàn eù rat dàc trùng.<br /> Tuy nbién, du beh VBB d Dòng Nam À thùdng tàp trung vào<br /> càc bé sinh thài bài bién càt va àm tiéu san bó.<br /> 3.1.2. Càc y é u to sinh thài chinh ành hu'òfng dén du lich<br /> •<br /> <br /> Thùy<br /> <br /> triéu:<br /> <br /> Thùy triéu là mot trong nhùng yé'u tò quan trong bàc nhàt<br /> ành hùdng dé'n du beh VBB, eàc chu ky nhàt triéu, bàn nhàt<br /> triéu déu hay kbòng déu va bièn dò triéu là nhùng tham sò<br /> dàng chù y. Bién dò triéu là hiéu sò dò cao cùa mùc triéu lèn va<br /> mùc triéu rùt. Mùc triéu lén cao nhàt là vào ky triéu eùòng,<br /> mùc triéu rùt tbàp nhàt xày ra vàd ky triéu kiét. Ò nhùng kbu<br /> vùc eó bién dò triéu lón thùdng eó bài bién róng, thòi gian bài<br /> pbdi nàng dai tad diéu kién chd du beh bài bién pbàt trién. Càc<br /> vùng dàd dà thùdng eó bài bién rat hep, vùng dàt thà'p ven bd<br /> cùng rà't hep va cà hai thùdng bi de dda bòi song, gió, trdng<br /> •ihùng ngày bào.<br /> •<br /> <br /> Song<br /> <br /> bién:<br /> <br /> Song bién d nhùng vùng bièn md thuòng lón, nhàt là d<br /> ì.hùng nùi dà't nhó ra bién khÓng dùde che chàn bòi cÓn càt<br /> •igàm, dàd bay àm tiéu san bó. Quy luàt chung là bài bién d dò<br /> t hùòng r a t dóc. Che dò song phu thuòe nhiéu vàd thòi tiét. Càc<br /> hai bién eó song lón thùdng bi phà hùy, xói mòn. Vàt liéu phà<br /> bùy dùde vàn cbuyén ra vùng xa bò boàc dùde dòng song bièn<br /> theo ehiéu doc cùa bd mang dén làng dpng tai eàc dai bò eó song<br /> yéu hdn. Nhùng vùng bò eó song lùng (song dai dùdng) bién dò<br /> cad thùdng rat phù hdp vói du beh lùót song.<br /> 112<br /> <br /> •<br /> <br /> Dòng<br /> <br /> bién:<br /> <br /> Dòng bién doc bò co thè dùde tao ra dd song, hoàc do thùy<br /> triéu. Dòng bién co tàc dung vàn chuyén vàt liéu xói mòn tu bài<br /> bién va ràc thài, dòng thòi là hiém hda dói vói ngùdi tàm bién.<br /> Dòng bién do thùy triéu tao ra co toc do khà lón doc theo càc<br /> lach bién hep giùa càc con càt ngàm. Chiéu chày cùa dòng bién<br /> thay dòi theo hùóng ngùdc nhau mói khi triéu lén hay xuóng,<br /> trdng khi dò dóng thed ehiéu doc bò dd song gió tao ra chi tbay<br /> dói ehiéu theo mùa va toc do thùdng nhò. Tuy nbién. càc dòng<br /> chày sàt day sinh ra do song rùt sau khi vó bd nhiéu khi co toc<br /> dò nguy biém. dac biét d nhùng rành tbàp càt ngang con càt<br /> ngàm theo hùóng vuòng góc vói bò.<br /> 0 vùng cùa song, con co loai dòng chày do nuóc song tao n\.<br /> Loai dòng này rat bién dói tùy tbuóc vào lùdng nude .song va<br /> tình trang thùy triéu.<br /> •<br /> <br /> Dàc diém cua bò va bài<br /> <br /> bién:<br /> <br /> m<br /> <br /> Vàt liéu bài co lién quan chat che vói kiéu liài. Kiéu bài<br /> thoài thùdng co càt min. Càc bài bién dùói chàn càc vàch song<br /> vó (clifO tbuòng là cuoi tàng hoac dà kbòi. Riéng bài ti'iéii co<br /> tbùc vàt ngàp man thùdng là bùn.<br /> Vùng bò co càc àm tiéu san bó thùdng co càc bài càt san bó<br /> eó kich thùóc khàc nbau. Nhiéu cbó gap càc hòn cuoi, sòi san bò<br /> nàm xen trong càt. Càt san ho thùdng hi mài tròn khà tòt vi<br /> chùng co dò cùng tbàp va de bi hòa tan, mài mòn do nùóe mùa.<br /> Càc bài bién càt<br /> bat kboàng co nguón<br /> Nhiéu trùdng hdp dò<br /> ilmenit, zircon, vàng,<br /> <br /> pbàn bò' d vùng cùa song thùdng chùa càc<br /> gò'c tu vùng nùi thùdng nguón dóng song.<br /> là nhùng tich tu sa kboàng co già tri nbù<br /> thàm chi quàng phóng xa.<br /> 113<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản