intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Du lịch sinh thái- Lê Huy Bá - part 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
149
lượt xem
84
download

Du lịch sinh thái- Lê Huy Bá - part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'du lịch sinh thái- lê huy bá - part 6', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Du lịch sinh thái- Lê Huy Bá - part 6

 1. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1991 vôùi dieän tích 22.031 ha. Vöôøn neân do söï chia caét cuûa ñaù granit ñen doïc theo suoái Kim Quy quoác gia Baïch Maõ naèm ôû mieàn Trung Vieät Nam caùch thuû ñoâ du khaùch coù theå toå chöùc caém traïi, vui chôi vaø taém maùt. Haø Noäi 680 km, thaønh phoá Hueá 40 km vaø thaønh phoá Ñaø Ngoaøi ra ôû nhöõng nôi coù daân cö sinh soáng thì nhieàu Naüng 65 km. loaøi caây aên traùi ñöôïc troàng nhö xoaøi, choâm choâm, oåi, nhaõn, Vöôøn quoác gia Baïch Maõ coù heä sinh thaùi röøng möa nhieät maän… vôùi khu nhaø vöôøn thoaùng maùt, lòch söï. Du khaùch ñeán ñôùi raát giaøu vaø ñeïp ñöôïc coâng nhaän laø moät trong nhöõng trung ñaây seõ ñöôïc neám vò ngoït ngaøo cuûa caây traùi, ñoùn nhöõng luoàng taâm ña daïng sinh hoïc cuûa Ñoâng Döông. gioù maùt laïnh töø bieån caû meânh moâng. Töø nhöõng naêm 30, khu vöïc Baïch Maõ ñaõ noåi tieáng laø Baïch Maõ ngoaøi söï ña daïng sinh hoïc coøn coù nhöõng hình moät khu nghæ maùt lí töôûng ñeå traùnh caùi noùng böùc cuûa khu aûnh phong phuù sinh ñoäng cuûa söï ña daïng veà vaên hoaù. Baïch vöïc ñoàng baèng laân caän vaøo caùc thaùng heø. Hieän nay vöôøn Maõ khoâng nhöõng laø moät di chæ khaûo coå hoïc quan troïng cuûa quoác gia Baïch Maõ ñaõ vaø ñang ñöôïc ñaàu tö taùi phuïc laïi moät Vieät Nam maø coøn laø cuûa Ñoâng Nam AÙ, vôùi nhieàu hieän vaät coå soá bieät thöï cuõ, ñöôøng moøn sinh thaùi vaø caùc cô sôû haï taàng xöa, raát thích hôïp cho vieäc nghieân cöùu khaûo coå. khaùc nhaèm phuïc vuï cho vieäc tham quan nghieân cöùu vaø nghæ Ñeán vôùi Baïch Maõ thì chuùng ta nhö böôùc vaøo moät xöù sôû maùt cuûa du khaùch. khaùc. Bieån, nuùi vaø phong caûnh neân thô coù nhieàu neùt gaàn Neùt ñaëc bieät cuûa Baïch Maõ laø söï ña daïng, ñòa hình coù gioáng nhö Ñaø Laït, Sa Pa. Ñeán ñaây chuùng ta coù theå thöôûng röøng nuùi, soâng hoà, daïng ñoàng baèng… toång hôïp vôùi caùc theá ñaát, thöùc moät chuoãi caùc ñöôøng moøn ñoäc ñaùo chæ daønh cho nhöõng loïai ñaát taïo neân caùc khu sinh caûnh khaùc nhau. Ngoaøi ra, röøng ngöôøi yeâu thích thieân nhieân hoang daõ vaø vaên minh hay ñôn Baïch Maõ coøn coù caùc khu di tích khaûo coå, neàn vaên hoùa baûn ñòa giaûn laø nhöõng ngöôøi thöôûng thöùc nhöõng caûnh ñeïp thieân khoâng theå boû qua khi du khaùch ñaët chaân ñeán nôi naøy. nhieân ñaëc tröng ôû nôi naøy. Chuùng ta coù theå maát ít nhaát moät ngaøy ñeå khaùm phaù cho moãi con ñöôøng moøn maø khoâng caàn Taïi khu nghæ maùt coù nhieàu caûnh quan tuyeät ñeïp nhö Haûi baát kyø moät thieát bò leo nuùi ñaëc bieät naøo. Voïng Ñaøi ôû ñoä cao 1450 m, ta coù theå nhìn thaáy vònh Chaân Maây vôùi bieån trôøi non nöôùc, Thaùc Ñoã Quyeân cao treân 300m söøng söõng, roäng töø 20 – 30m uy nghi vôùi nhöõng maøu hoa Ñoã 15.2.2 Caùc khu BTTN, di saûn vaên hoùa, lòch söû Quyeân ñoû röïc bao phuû. Thaùc Baïc Chì cao chöøng 20m vôùi laøn Hieäp hoäi BTTN quoác teá (IUCN) vaø Boä Laâm nghieäp cuûa nöôùc baïc lung linh chaûy quanh naêm. Taïi ñaây, coøn coù moät heä nöôùc ta ñaõ xaây döïng moät heä thoáng phaân loaïi caùc khu baûo toàn thoáng naêm hoà roäng, nöôùc raát trong vaø maùt laïnh ñöôïc taïo trong ñoù ñònh roõ möùc ñoä söû duïng taøi nguyeân nhö sau: 301 302
 2. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi “Khu BTTN laø nhöõng khu ñöôïc baûo veä nghieâm ngaët, chæ pheùp caùc coäng ñoàng truyeàn thoáng ñöôïc quyeàn duy trì cuoäc daønh cho caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc, ñaøo taïo vaø soáng cuûa hoï maø khoâng coù söï can thieäp töø beân ngoaøi. Thoâng quan traéc moâi tröôøng. Caùc khu BTTN naøy cho pheùp gìn giöõ thöôøng, coäng ñoàng trong moät chöøng möïc nhaát ñònh vaãn ñöôïc caùc quaàn theå cuûa caùc loaøi cuõng nhö caùc quaù trình cuûa heä sinh pheùp khai thaùc caùc taøi nguyeân ñeå ñaûm baûo cuoäc soáng cuûa thaùi khoâng hoaëc ít bò nhieãu loaïn”. Hieän nay, ôû nöôùc ta coù 64 chính hoï. khu BTTN ôû khaép ba mieàn, trong ñoù moät soá khu coù quy hoaïch 15.2.3 Caùc vöôøn chim, caùc khu vui chôi do con nôi ñeå hoaït ñoäng DLST. ngöôøi taïo neân ñeå tham quan du lòch Di saûn vaên hoùa, lòch söû laø nhöõng khu coù caùc di tích lòch Con ngöôøi ngaøy caøng khao khaùt hít thôû khoâng khí trong söû, vaên hoùa vaø caùc caûnh quan coù giaù trò thaåm myõ nhö vònh laønh, thoaùng maùt, thích gaàn guõi vôùi thieân nhieân coù nuùi röøng Haï Long, phoá coå Hoäi An, coá ñoâ Hueá, ñòa ñaïo Cuû Chi, Beán xanh töôi, thô moäng, coù caùc loaøi thuù hoang daõ ñeå taâm hoàn ñöôïc Döôïc… thöôøng haáp daãn du khaùch tham quan vaø nghieân cöùu. saûng khoaùi, thanh thaûn. Töø ñoù, thuùc ñaåy ngaønh DLST ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ vaø kích thích moät soá nhaø kinh Khu quaûn lí nôi cö truù cuûa sinh vaät hoang daõ laø khu coù doanh coù taâm hoàn yeâu quí thieân nhieân ñaàu tö loaïi hình naøy. nhöõng ñieåm töông töï vôùi caùc khu baûo toàn nghieâm ngaët nhöng Ban ñaàu thöôøng laø töø nhöõng vöôøn chim cuûa nhöõng ngöôøi yeâu cho pheùp duy trì moät soá hoaït ñoäng ñeå ñaûm baûo nhu caàu ñaëc quí loaøi vaät nuoâi döôõng hay baûo veä caùc loaøi chim muoâng ñeå giaûi thuø cuûa coäng ñoàng. ÔÛ Vieät Nam coù Thaûo caàm vieân Thaønh phoá trí nhö dôi, coø, caù saáu… hoaëc nhöõng khu vui chôi giaûi trí ñôn Hoà Chí Minh vaø Vöôøn Baùch thuù Haø Noäi laø nhöõng nôi thu huùt thuaàn roài daàn daàn môû roäng, naâng caáp töï taïo thaønh nhöõng khu nhieàu ñoái töôïng du khaùch tham quan, hoïc hoûi, nghieân cöùu. vöôøn coù caây caûnh, coù nuùi röøng, soâng hoà, thaùc luõ vaø caùc loaøi thuù Khu baûo toàn caûnh quan treân ñaát lieàn vaø treân bieån ñöôïc hoang daõ gaàn gioáng vôùi töï nhieân ñeå thu huùt du khaùch thích thaønh laäp nhaèm baûo toàn caùc caûnh quan. ÔÛ ñaây cho pheùp khai loaïi hình DLST. Tieâu bieåu nhö Ñaàm Sen, Suoái Tieân ôû Thaønh thaùc, söû duïng taøi nguyeân theo caùch coå truyeàn, khoâng coù tính phoá Hoà Chí Minh, vöôøn coø ôû Caàn Thô, chuøa Dôi ôû Soùc Traêng… phaù huûy. Ñaëc bieät, taïi nhöõng nôi maø vieäc khai thaùc, söû duïng vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn hay ngaøy leã Teát thaät ñoâng ñaûo du taøi nguyeân ñaõ hình thaønh neân nhöõng ñaëc tính vaên hoùa, thaåm khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán vui chôi giaûi trí. myõ vaø sinh thaùi hoïc ñaëc saéc. Moät soá nôi naøy taïo nhieàu cô hoäi phaùt trieån cho ngaønh du lòch sinh thaùi. Caùc khu baûo toàn sinh quyeån vaø caùc khu döï tröõ nhaân chuûng hoïc: tieâu bieåu nhö vuøng sinh quyeån Caàn Giôø ñöôïc thaønh laäp ñeå baûo toàn taøi nguyeân thieân nhieân nhöng vaãn cho 303 304
 3. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi ñoäng vaät, thöïc vaät quí hieám ñöôïc ghi vaøo soå ñoû theá giôùi hoaëc 15.3 TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN DLST ÔÛ VIEÄT NAM coù nhöõng di saûn theá giôùi. Ngoaøi ra, coøn coù taøi nguyeân du lòch 15.3.1 Nhöõng naêm tröôùc ñaây vaên hoùa nhö ñình chuøa, di tích lòch söû, di tích khaûo coå, leã DLST tuy coù goùp phaàn raát lôùn laøm taêng tröôûng toác ñoä hoäi… du lòch nöôùc nhaø trong nhöõng naêm qua nhöng con soá cuï theå Trong naêm 2002 du lòch taêng 11 - 12% löôïng khaùch quoác thu ñöôïc töø hoaït ñoäng du lòch naøy chöa ñöôïc thoáng keâ cuï theå. teá ñaõ chöùng toû tieàm naêng kinh teá veà ngaønh du lòch laø raát lôùn, Chính söï phaùt trieån nhanh cuûa ngaønh du lòch neân caùc trong ñoù coù DLST taïi caùc khu BTTN ñeàu taêng nhieàu nhö Phuù quoác gia treân theá giôùi taäp trung ñaåy maïnh du lòch. Vieät Nam Quoác coù hôn 25.000 du khaùch ñeán töø Thaùi Lan… coù nhöõng böôùc ñaàu tö ñeå ña daïng caùc loaïi hình du lòch nhö: du Nhaø nöôùc tieáp tuïc naâng caáp caùc khu BTTN thaønh vöôøn lòch nghæ döôõng, du lòch thaùm hieåm, du lòch vaên hoùa leã hoäi, du quoác gia ñeå taïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån cuûa du lòch sinh lòch taém bieån, du lòch xanh (du lòch ñoàng queâ) ñaëc bieät chuù thaùi. troïng ñaàu tö phaùt trieån DLST b. Khoù khaên Nhaø nöôùc cuõng ñaõ töøng böôùc naâng caáp moät soá khu - Taïi caùc khu BTTN coâng vieäc xaây döïng caùc khu vöïc BTTN thaønh vöôøn quoác gia ñeå thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø theo töøng chöùc naêng chöa ñöôïc roõ raøng, chi tieát, cuï theå. haáp daãn du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc nhö khu BTTN Baïch - Vieäc xaây döïng cô sôû vaät chaát nhö ñöôøng saù, nhaø nghæ... Maõ (1991), Traøm Chim (1998), Caùt Baø (1991), Nam Caùt Tieân chöa ñaùp öùng ñaày ñuû caùc nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa du khaùch. (1992). Ñoàng thôøi saép xeáp laïi caùc khu BTTN ñeå taêng cöôøng caùc ñieåm DLST. - Thieáu nguoàn nhaân söï veà chuyeân moân, quaûn lí vaø ngay caû nhöõng ngöôøi laøm baûo veä. 15.3.2 Tình traïng hieän nay - Thieáu nguoàn voán ñaàu tö trong nöôùc cuõng nhö nöôùc a. Thuaän lôïi ngoaøi cho vieäc quy hoaïch caùc döï aùn du lòch vaø coâng taùc xaây Nhu caàu muoán trôû veà thieân nhieân ngaøy caøng trôû neân böùc döïng heä sinh thaùi röøng ôû caùc khu DLSTõ. baùch. Do ñoù, DLST ñaõ trôû thaønh ngaønh “coâng nghieäp khoâng - Chöa coù luaät veà DLST. khoùi” ñang ñöôïc Nhaø nöôùc ñaëc bieät quan taâm ñaàu tö vöøa ñeå - Ñaàu tö vaøo phaùt trieån cho vieäc baûo toàn vaø chaêm soùc phaùt trieån vöøa ñeå baûo veä heä sinh thaùi vaø phaùt trieån beàn vöõng. caùc khu DLST chöa ngang taàm vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao. Vì nöôùc Vieät Nam ta coù vò trí ñòa lí thuaän lôïi ñöôïc thieân nhieân öu ñaõi nhö coù röøng, coù nuùi, coù soâng bieån giaøu ñeïp, vôùi - Thieáu söï tö vaán cuûa ngaønh ñeå keâu goïi ñaàu tö phaùt heä sinh thaùi ña daïng, phong phuù, ñaëc tröng taäp trung caùc loaøi trieån, nghieân cöùu khoa hoïc vaø toå chöùc khoa hoïc trong vaø 305 306
 4. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi ngoaøi nöôùc ñeå phuïc vuï cho vieäc baûo toàn vaø phaùt trieån caùc heä - Tìm hieåu caùc phong tuïc taäp quaùn cuûa caùc daân toäc ít sinh thaùi röøng cuõng nhö hoïat ñoäng du lòch sinh thaùi. ngöôøi. - Tìm hieåu veà caùc chieán coâng lòch söû cuûa daân toäc. - Thu nhaäp cuûa caùn boä, nhaân vieân phuïc vuï du lòch, nhaân vieân baûo veä vaø chaêm soùc röøng coøn thaáp. - Du lòch ngaén ngaøy, daøi ngaøy. - Ngöôøi daân coù trình ñoä daân trí thaáp laïi ngheøo naøn laïc b. Phaùt trieån caùc tuyeán ñieåm DLST haäu cuõng gaëp khoù khaên cho vieäc baûo veä röøng vaø phaùt trieàn du Döïa vaøo vò trí ñòa lí cuûa caùc khu DLST coù giaù trò gaàn lòch sinh thaùi. nhau hay thuaän tieän giao thoâng, ta neân toå chöùc caùc tuyeán ñieåm du lòch chuû yeáu ñeå thu huùt khaùch du lòch. - Löïc löôïng kieåm laâm coøn ít so vôùi dieän tích röøng quaù lôùn ôû caùc khu DLST hieän nay. c. Phaùt trieån DLST taïi caùc khu BTTN - Quy hoaïch vaø phaùt trieån du lòch maø khoâng phaù vôõ Choïn caùc khu BTTN ñeå laøm khu DLST vì nôi ñaây taäp caûnh quan thieân nhieân hieän chöa ñöôïc quan taâm ñeán taùc haïi trung cao veà söï ña daïng sinh hoïc. Do vaäy, ñeå phaùt trieån sau naøy. DLST taïi caùc khu naøy caàn coù nhöõng ñònh höôùng cuï theå, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng vuøng vaø phuø hôïp vôùi nhöõng 15.4 ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN DLST ÔÛ VIEÄT NAM nguyeân taéc phaùt trieån chung. Ñaëc bieät, caàn naâng caáp cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát, phöông tieän giao thoâng, dòch vuï phuïc vuï a. Phaùt trieån caùc loaïi hình DLST thuaän lôïi, tieän nghi, hieän ñaïi taïo ra söï thoaûi maùi, an taâm cho Caùc khu DLST ôû Vieät Nam coù heä sinh thaùi ña daïng, du khaùch. phong phuù vaø mang nhieàu saéc thaùi ñoäc ñaùo. Tuøy theo khu du d. Phaùt trieån caùc ñaïi lí, caùc nhaø ñieàu haønh tour du lòch maø ta toå chöùc höôùng daãn, giôùi thieäu caùc loaïi hình du lòch lòch sinh thaùi phuø hôïp nhö: Ñeå thu huùt ñöôïc ñoâng ñaûo du khaùch moïi nôi, moïi taàng - Tham quan, nghieân cöùu caùc heä sinh thaùi ñaëc thuø, ñieån lôùp trong nöôùc vaø löôïng du khaùch nöôùc ngoaøi ta caàn phaûi hình vaø caùc loaøi thuù quí hieám. phaùt trieån caùc ñaïi lí du lòch ôû khaép nôi trong nöôùc, taêng - Tham quan, nghieân cöùu veà khaûo coå, vaên hoùa. cöôøng quaûng caùo, giôùi thieäu vaø phaùt trieån caùc nhaø ñieàu haønh tour du lòch cho khaùch nöôùc ngoaøi ôû caùc thaønh phoá lôùn. - Giaûi trí, nghæ ngôi, tónh döôõng, hoäi hoïp. e. Phaùt trieån maïng löôùi thoâng tin lieân laïc vaø - Du lòch maïo hieåm trong röøng. phöông tieän giao thoâng 307 308
 5. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi - Môû roäng ñòa baøn quaûng caùo, tieáp thò ñeán caùc vuøng saâu, 15.5 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CÔ BAÛN CHO VIEÄC PHAÙT vuøng xa, cho moïi taàng lôùp trong vaø ngoaøi nöôùc coù ñieàu kieän TRIEÅN DLST ÔÛ VIEÄT NAM höôûng öùng phong traøo DLST, giôùi thieäu baèng nhieàu hình thöùc 15.5.1 Giaûi phaùp veà cô cheá chính saùch deã hieãu, ñôn giaûn nhöng haáp daãn trong phim video, ñaøi, tivi, Caàn coù nhöõng cô cheá chính saùch ñoàng boä cho vieäc khai baùo chí, internet… thaùc tieàm naêng veà taøi nguyeân vaø DLST ôû caùc khu DLST - Taêng cöôøng caùc loaïi xe hieän ñaïi coù maùy laïnh, taøu cao a. Vai troø cuûa Nhaø nöôùc trong du lòch taïi caùc ñieåm toác vaø caû maùy bay vôùi thuû tuïc ñôn giaûn, deã daøng, tin caäy. DLST f. Naâng cao caùc dòch vuï phuïc vuï hoaït ñoäng DLST - Baûo veä moâi tröôøng. Caùc hoaït ñoäng DLST töø caùc nhaø ñieàu haønh ñeán höôùng - Cô sôû haï taàng (ñöôøng saù, saân bay, ñieän…). daãn vieân, nhaân vieân vaø töø khaùch saïn, nhaø haøng, cöûa aên uoáng, - An ninh vaø thöïc hieän caùc ñieàu luaät. buoân baùn lôùn nhoû… ñeàu phaûi coù thaùi ñoä vaên minh, lòch söï, coù chuyeân moân nghieäp vuï vöõng vaøng nhaèm ñaûm baûo cho toaøn boä - Giaùm saùt taùc ñoäng (ñaùnh giaù chaát löôïng hoaït ñoäng). chuyeán ñi du lòch vui veû, thích thuù, an toaøn, ñaëc bieät laø coù - Phaân phoái quyeàn söû duïng. caûm giaùc thoaûi maùi, thích ñi nöõa. - Haïn cheá nhöõng thay ñoåi coù theå chaáp nhaän ñöôïc. g. Phaùt trieån coäng ñoàng - Thoâng tin (phieân dòch, trung taâm daønh cho du khaùch). Phaùt trieån caùc hình thöùc DLST coù söï tham gia cuûa coäng - Giaûi quyeát maâu thuaãn. ñoàng ñòa phöông nhö khu Nhò Hoà, suoái Voi, suoái Tieân, suoái b. Vai troø cuûa tö nhaân trong du lòch taïi caùc ñieåm Mô (Hueá) laø xu höôùng môùi. Ñieàu ñaëc bieät ôû ñaây laø caùc ñieåm du DLST lòch sinh thaùi naøy ñeàu do coäng ñoàng ñòa phöông khai thaùc, - Nhaø nghæ sinh thaùi vaø thöïc phaåm. quaûn lyù, söû duïng nhaèm ñaùp öùng toát coâng taùc quaûn lí vaø baûo veä röøng cuõng nhö taïo ñieàu kieän cho ngöôøi daân ñòa phöông coù cô - Phöông tòeân ñi laïi. hoäi tham quan giaûi trí vaø töøng böôùc oån ñònh ñôøi soáng cuûa - Thoâng tin (taøi lieäu höôùng daãn, quaûng caùo). nhaân daân vuøng ñeäm, giaûm aùp löïc vaøo röøng ñeå khai thaùc traùi - Phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng (phim aûnh, saùch, pheùp goã. Moät soá ít cö daân nhaøn roãi ôû ñaây neân ñöôïc söû duïng baêng video). vaøo vieäc phuïc vuï caùc dòch vuï cho khu du lòch. - Quaûng caùo vaø khuyeán maõi. - Haøng hoùa tieâu thuï (quaø löu nieäm, trang thieát bò). 309 310
 6. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi - Dòch vuï caù nhaân (giaûi trí). - Quy hoaïch DLST do Nhaø nöôùc hoaëc Toång cuïc Du lòch Vieät Nam thöïc hieän, bao goàm vieäc khoanh vuøng söû duïng ñaát Nhaø nöôùc caàn taïo nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc thích hôïp, vieäc chæ ñònh caùc vuøng daønh cho DLST ñoàng thôøi thaønh phaàn kinh teá coù theå ñaàu tö phaùt trieån DLST ôû caùc khu soaïn thaûo moät qui taéc veà ñaïo ñöùc DLST. Caùc vuøng ñöôïc chæ DLST, bao goàm: ñònh daønh cho phaùt trieån DLST ñoøi hoûi phaûi coù keá hoaïch - Caùc ñaïi lí du lòch. quaûn lí vaø coù söï tham gia cuûa coäng ñoàng trong vieäc phaùt trieån - Caùc nhaø ñieàu haønh tour xuaát. caùc keá hoaïch laø quan troïng. - Caùc nhaø ñieàu haønh tour nhaäp. - Caàn ñöa ra nhöõng quy hoaïch chi tieát, cuï theå ñeå phaùt - Nhaø nghæ sinh thaùi / nôi aên ôû cho du khaùch. trieån DLST ôû caùc khu BTTN, caùc khu di saûn vaên hoùa theá giôùi… laøm cô sôû cho caùc döï aùn ñaàu tö, thu huùt ñaàu tö DLST töø - Nhöõng ngöôøi buoân baùn nhoû ôû ñòa phöông. nöôùc ngoaøi. Ñaûm baûo cho söï phaùt trieån beàn vöõng cho caùc khu 15.5.2 Giaûi phaùp veà thò tröôøng DLST ñoù. - Caàn ñaàu tö thoaû ñaùng vaøo vieäc quaûng caùo DLST, goùp - Nhaø nöôùc vaø Toång cuïc Du lòch caàn coù söï tham gia vaøo phaàn taïo thò tröôøng cho loaïi hình du lòch naøy. caùc khu DLST ñeå xaây döïng vaø thöïc thi caùc nguyeân taéc chæ ñaïo - Caàn ñaàu tö cho nhöõng nghieân cöùu veà ñeà taøi DLST nhaèm ñaûm baûo tính beàn vöõng. nhaèm qua ñoù naém baét ñöôïc yeáu toá “caàu” cuûa du khaùch, töø ñoù 15.5.4 Giaûi phaùp veà ñaøo taïo seõ giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà lieân quan ñeán du lòch, laäp ñöôïc caùc keá hoaïch phaùt trieån moät caùch beàn vöõng, mang laïi a. Ñaøo taïo nguoàn nhaân söï hieäu quaû cao cho söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Ñaøo taïo höôùng daãn vieân du lòch: DLST laø moät loaïi hình - Nhaø nöôùc taïo ñieàu kieän cho caùc coâng ty du lòch ñi tham du lòch töông ñoái môùi ôû nöôùc ta, do vaäy, caàn trau doài nhieàu quan nöôùc ngoaøi vaø quan heä hôïp taùc vôùi caùc coâng ty du lòch kieán thöùc vaø kinh nghieäm hôn nöõa cho ñoäi nguõ höôùng daãn quoác teá ñeå giôùi thieäu DLST Vieät Nam ñeán caùc nöôùc treân theá vieân du lòch. Khi ñeán baát kì khu du lòch naøo ñoù du khaùch ñeàu giôùi nhaèm thu huùt du khaùch nöôùc ngoaøi ngaøy caøng ñoâng. muoán tieáp thu ñöôïc nhieàu ñieàu môùi laï do ngöôøi höôùng daãn vieân du lòch giôùi thieäu. Do ñoù, ta neân ñaøo taïo höôùng daãn vieân 12.5.3 Giaûi phaùp veà quy hoaïch du lòch coù trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï vöõng vaøng, ngoaïi Xaây döïng quy hoaïch laø ñeå phaùt trieån moät chöông trình ngöõ löu loaùt. Neáu ñaøo taïo ñöôïc nhöõng ngöôøi daân ñòa phöông haønh ñoäng cuûa ngaønh du lòch sinh thaùi thoâng qua vieäc caáp thì caøng toát. kinh phí vaø ñeà ra caùc vaán ñeà caàn ñöôïc öu tieân. 311 312
 7. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi Ñaøo taïo ñoäi nguõ quaûn lí caùc khu DLST: Baát kyø moät hoaït - Nhaø nöôùc neân öu tieân ñaàu tö xaây döïng hoaøn chænh caùc haïng muïc coøn laïi ôû caùc khu BTTN ñaõ kí quyeát ñònh, ví duï nhö ñoäng naøo, cô quan naøo muoán ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeàu ñoøi hoûi vöôøn quoác gia Baïch Maõ, Phuù quoác… phaûi coù moät ñoäi nguõ quaûn lí gioûi. Do ñoù, caàn ñaøo taïo ñoäi nguõ quaûn lí caùc khu DLST coù trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï ñeå hoï - Xaây döïng vaø hieän ñaïi hoùa cô sôû haï taàng vaø caàn coù phoái hôïp vôùi caùc nhaø toå chöùc hoaït ñoäng DLST coù hieäu quaû maø nhöõng cô sôû vaät chaát, trang thieát bò tieän nghi, phuïc vuï khaùch khoâng gaây toån haïi cho taøi nguyeân cuûa khu du lòch. tham quan du lòch, taïo haáp daãn, thu huùt khaùch ñaëc bieät baèng nhöõng ñaëc thuø cuûa ñòa phöông. b. Nguoàn ñaøo taïo nhaân söï 15.5.6 Giaûi phaùp veà xaõ hoäi Ñeå ñaùp öùng nhu caàu veà nguoàn nhaân söï cho phaùt trieån DLST, nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc du lòch hôïp taùc vôùi caùc tröôøng - Caàn giaùo duïc veà moâi tröôøng cho ngöôøi daân ñeå naâng cao Ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc ñeå môû theâm ngaønh du lòch ñaøo nhaän thöùc cuûa hoï veà taàm quan troïng cuûa sinh thaùi vaø moâi taïo ñoäi nguõ höôùng daãn vieân, ñoäi nguõ quaûn lí coù trình ñoä cao tröôøng. Caàn cho hoï hieåu raèng maát ñi taøi nguyeân röøng laø moät nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa DLST. thieät thoøi khoâng theå tính baèng tieàn vaø noù coøn gaây ra nhieàu aûnh höôûng khoâng toát cho moâi tröôøng soáng cuûa chính chuùng - Keát hôïp vôùi caùc Toå chöùc Du lòch theá giôùi ñeå ñöa caùc ta, bôûi vai troø cuûa röøng laø raát lôùn. Töø ñoù hoï seõ coù yù thöùc hôn chuyeân vieân du lòch ñi hoïc taäp ôû nöôùc ngoaøi ñeå hoïc taäp kinh trong vieäc töï giaùc baûo veä taøi nguyeân röøng. Giaùo duïc hoï raèng nghieäm cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi. khi tham quan caùc khu DLST hoï khoâng traùnh gaây ra nhöõng - Caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø caùc cô quan, xí nghieäp caàn taïo ñieàu ñaùng tieác. nhöõng cô hoäi ñeå hoïc sinh, sinh vieân, coâng nhaân vieân cuûa - Caàn coù baûng höôùng daãn vaø noäi qui veà baûo veä taøi mình coù cô hoäi ñeán vôùi caùc khu DLST ñeå ñöôïc hoïc hoûi vaø tìm nguyeân thieân nhieân cho du khaùch taïi caùc khu DLST. toøi nhöõng ñieàu kì laï cuûa thieân nhieân nhaèm naâng cao kieán - Khuyeán khích moïi ngöôøi, nhaát laø nhaân daân ñòa phöông thöùc veâ sinh thaùi moâi tröôøng. Töø ñoù coù cô sôû ñeå ñaøo taïo caùc tham gia vaøo coâng taùc quaûn lí caùc khu DLST. höôùng daãn vieân du lòch sau naøy. - Thöïc hieän nghieâm tuùc caùc quyeát ñònh, luaät leä veà chaët 15.5.5 Giaûi phaùp veà phaùt trieån cô sôû haï taàng caây, phaù röøng, saên thuù quí hieám moãi khi coù vi phaïm. Caùc con ñöôøng vaøo caùc khu DLST raát khoù ñi laïi, heûo 15.5.7 Giaûi phaùp veà toå chöùc quaûn lí laùnh. Do vaäy, caàn ñaàu tö naâng caáp ñöôøng saù khang trang, saïch seõ, caùc khaùch saïn, nhaø nghæ, nhaø haøng ñaày ñuû, trang bò DLST laø moät ngaønh môùi neân caàn phaûi toå chöùc quaûn lí tieän nghi, hieän ñaïi ñeå thu huùt du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc. sao cho toát ñeå ñöa ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi naøy phaùt trieån ngang taàm caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. 313 314
 8. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi Nöôùc ta coù raát nhieàu ñieåm DLST, phaàn lôùn do Trung 1. Caùc loaïi hình du lòch sinh thaùi ôû Vieät Nam? Loaïi hình naøo öông quaûn lyù. Tuy nhieân, ôû moãi khu DLST ñeàu coù ban quaûn lí phaùt trieån nhaát? thuoäc heä thoáng quaûn lí ngaønh doïc ñeå ñieàu haønh thöïc hieän toát 2. Haõy keå moät soá khu du lòch sinh thaùi ôû Vieät Nam? Caùc khu caùc chöùc naêng cuûa khu DLST nhö: baûo veä, nghieân cöùu, phaùt du lòch naøy thuoäc loaïi hình du lòch sinh thaùi naøo? trieån du lòch. Tieâu bieåu nhö ôû caùc vöôøn quoác gia laø nhöõng 3. Neâu tình hình phaùt trieån du lòch sinh thaùi ôû Vieät Nam ñieåm DLST ñöôïc ñoâng ñaûo du khaùch ñeán tham quan, nghieân nhöõng naêm tröôùc ñaây? cöùu, giaûi trí… 4. Neâu tình hình phaùt trieån du lòch sinh thaùi ôû Vieät Nam hieän 15.5.8 Giaûi phaùp kieåm tra nay? 5. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch sinh thaùi ôû Vieät Nam? Theo Quaûn lí maø khoâng kieåm tra thì coi nhö khoâng coù taùc anh (chò) neân taäp trung phaùt trieån theo höôùng naøo nhieàu duïng gì. Vì vaäy, kieåm tra khoâng theå thieáu trong baát kyø moät nhaát? hoaït ñoäng naøo duø lôùn hay nhoû. Ñeå ngaønh DLST phaùt trieån ñuùng höôùng, caùc caáp quaûn lí töø trung öông ñeán ñòa phöông 6. Haõy neâu moät soá giaûi phaùp cô baûn cho vieäc phaùt trieån du phaûi thöôøng xuyeân toå chöùc kieåm tra ñeå phaùt hieän nhöõng sai lòch sinh thaùi ôû Vieät Nam? soùt, traùnh laõng phí, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng… Kieåm tra caùc 7. ÔÛ Vieät Nam ñaõ thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp naøo cho vieäc maët nhö: phaùt trieån du lòch sinh thaùi? 8. Hieåu bieát cuûa anh (chò) veà tình hình phaùt trieån du lòch sinh - Xaây döïng caùc ñieåm DLST ñuùng yeâu caàu, ñuùng muïc tieâu. thaùi ôû Vieät Nam? - Phaùt trieån DLST gaén vôùi baûo veä moâi tröôøng, baûo veä caùc loaøi thuù quí hieám… - Phaùt trieån DLST ñaûm baûo tính beàn vöõng caùc maët trong xaõ hoäi. Phaùt trieån DLST laø ñieàu toát, coù lôïi veà kinh teá vaø xaõ hoäi nhöng neáu phaùt trieån cheäch höôùng thì caùi haïi cuõng raát lôùn maø con ngöôøi khoâng theå buø ñaép laïi ñöôïc. Vì vaäy, phaùt trieån DLST ôû nöôùc ta yeâu caàu phaûi phaùt trieån beàn vöõng môùi mong ñem laïi lôïi ích thieát thöïc cho ñaát nöôùc. Chöông XV 315 316
 9. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi PHAÀN 3 PHUÏ LUÏC 317 318
 10. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi Nöôùc Soâi vaø laáy teân laø khu röøng caám Bình Chaâu – ñaàm Nöôùc Soâi. - Ngaøy 12-7-1993 khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu chính thöùc ñöôïc thaønh laäp töø khu röøng caám Bình Chaâu – GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ VUØNG ÑIEÅN HÌNH Phöôùc Böûu theo Quyeát ñònh soá 1017/QÑUBT. ÔÛ VIEÄT NAM COÙ TIEÀM NAÊNG Muïc tieâu cuûa khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu laø baûo PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH SINH THAÙI* veä heä sinh thaùi röøng treân vuøng ñaát caùt ven bieån ñeå baûo toàn nguoàn gen, nghieân cöùu khoa hoïc, vaø baûo veä caûnh quan moâi tröôøng phuïc vuï cho du lòch vaø ñôøi soáng. a. Vò trí ñòa lí - Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu naèm tieáp giaùp vôùi I. KHU BTTN BÌNH CHAÂU – PHÖÔÙC BÖÛU caùc xaõ Phöôùc Thuaän, Xuyeân Moäc, Boâng Trang, Böng Rieàng, 1. Toång quan veà khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Bình Chaâu vaø thò traán Phöôùc Böûu thuoäc huyeän Xuyeân Moäc, Böûu (Baø Ròa – Vuõng Taøu) tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. - Quyeát ñònh soá 634/UB cuûa uûy ban nhaân daân tænh Ñoàng - Toång dieän tích töï nhieân cuûa khu BTTN Bình Chaâu – Nai (khi chöa taùch tænh) kyù ngaøy 6-5-1978 coâng boá thaønh laäp Phöôùc Böûu laø 11.293 ha. khu röøng caám Bình Chaâu – Phöôùc Böûu. b. Caùc nguoàn löïc töï nhieân vaø cô sôû vaät chaát – kyõ - Ngaøy 10-11-1992 UÛy ban nhaân daân tænh Baø Ròa – thuaät Vuõng Taøu ra Quyeát ñònh soá 1124/QÑUBT veà vieäc môû roäng • Ñòa hình dieän tích khu röøng caám Bình Chaâu – Phöôùc Böûu veà phía ñaàm Daïng ñòa hình ñoài thaáp treân neàn phuø sa coå vaø traàm tích bieån laø daïng chieám dieän tích chuû yeáu, noù mang nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa ñòa hình mieàn nuùi Ñoâng Nam Boä, laø ñoài thaáp Phaàn naøy xin pheùp söû duïng tö lieäu vaø baùo caùo cuûa Sôû Thöông maïi * beà maët luoân roäng. Daïng ñòa hình ñoài baùt uùp, naèm raõi raùc vaø Du lòch caùc tænh: Laâm Ñoàng, Khaùnh Hoøa, Quaûng Bình, Thöøa trong khu vöïc goàm: Thieân - Hueá, Caø Mau, Baïc Lieâu, Ñaék Laék, Ñoàng Thaùp, Baø Ròa - Vuõng Taøu, Quaûng Bình, Quaûng Ninh, Ñoàng Nai, Taây Ninh, Long - Cuïm Môï OÂng cao töø 70-90m. An, caùc Vöôøn quoác gia: Cuùc Phöông, Baïch Maõ, Tam Ñaûo, Laùng Sen, - Cuïm Hoà Linh cao töø 50-120m. Traøm Chim, Yordon, Easo, Khu Baûo toàn Nam Caùt Tieân, Khu Baûo toàn sinh quyeån Caàn Giôø ... 319 320
 11. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi - Ñænh Hoàng Nhung cao 118m. Nhieät ñoä: - Bình quaân naêm laø 25,80 C. - Ñænh Gaùi Ma cao 90m. - Cao nhaát tuyeät ñoái laø 38,40C. • Ñòa chaát - Thaáp nhaát tuyeät ñoái laø 150C. Ñaù meï: Trong khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu goàm caùc loaïi ñaù meï sau: Löôïng möa bình quaân naêm: 1.396mm. - Ñaù bazan hình thaønh do hoaït ñoäng cuûa nuùi löûa AÅm ñoä khoâng khí: - Phuø sa coå. - AÅm ñoä töông ñoái bình quaân naêm: 85%. - Traàm tích bieån. - Ñoä aåm thaáp nhaát: 36% vaøo thaùng 12. - Nhoùm ñaù thuoäc saûn phaåm cuûa macma xaâm nhaäp. - Löôïng boác hôi cao nhaát haøng naêm vaøo khoaûng thaùng 2 leân ñeán 148mm. Ñaát: Caùc loaïi ñaát ñöôïc hình thaønh töø caùc loaïi ñaù meï treân goàm: Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu chòu aûnh höôûng cuûa hai höôùng gioù chính ñoù laø: - Ñaát feralit naâu ñoû, naâu vaøng treân ñaù bazan (1818 ha) - Gioù Taây Nam thoåi töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. - Ñaát feralit maøu xaùm vaø vaøng nhaït phaùt trieån treân ñaù granit vaø ñaxit (756 ha). - Gioù Ñoâng Baéc thoåi töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. - Ñaát maøu xaùm vaø maøu naâu phaùt trieån treân phuø sa coå Thuûy vaên: Heä thoáng soâng suoái lôùn nhaát trong khu baûo (3603 ha). toàn nhìn chung khoâng ñaùng keå: chæ coù Suoái Caùt, Suoái Raùn, Suoái Ñaù… raûi raùc coøn coù caùc baøu vaø hoà nhö Baøu Nhaùm, Baøu - Nhoùm ñaát caùt treân traàm tích bieån (4809 ha). Troøn, hoà Coùc, hoà Linh… coù nöôùc quanh naêm. - Ñaát phuø sa ven soâng (223 ha). Möïc nöôùc ngaàm trong khu vöïc thay ñoåi theo vuøng: - Ñaát pheøn tieàm taøng, noâng (85 ha). - Khu Hoà Coùc gaàn bôø bieån coù möïc nöôùc ngaàm khoaûng töø • Khí haäu - thuûy vaên 1,5 - 3 m. Khí haäu: khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu naèm trong - Khu Böng Rieàng coù möïc nöôùc ngaàm khoaûng töø 5-8m. vuøng chòu aûnh höôûng cuûa khí haäu nhieät ñôùi, muøa möa nhieät ñoä cao quanh naêm, löôïng möa trung bình lôùn, vaø khí haäu nôi Ñaëc bieät, khu BTTN coù nguoàn nöôùc khoaùng noùng ñöôïc ñaây coù hai muøa roõ reät: muøa möa vaø muøa khoâ. goïi laø suoái nöôùc khoaùng noùng Bình Chaâu, laø moät nguoàn taøi 321 322
 12. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi nguyeân quí giaù vaø noåi tieáng caû nöôùc vôùi nhöõng thaønh phaàn - Thöïc vaät thaân goã (chieàu cao lôùn hôn 8m) coù 217 loaøi hoùa lí ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc nghieân cöùu. chieám 32,7%. Nöôùc khoaùng noùng Bình Chaâu chöõa trò ñöôïc caùc loaïi beänh: heä - Thöïc vaät tieåu moäc (chieàu cao töø 2-8m) coù 147 loaøi thaàn kinh, beänh ngoaøi da, maïch maùu, nhieãm ñoäc… chieám 22,2%. • Taøi nguyeân thöïc vaät - Thaûm töôi (chieàu cao nhoû hôn 2m) coù 158 loaøi chieám 24,1%. Baûng 1: Dieän tích vaø tröõ löôïng röøng cuûa khu BTTN Bình - Daây leo 73 loaøi chieám 11%. Chaâu – Phöôùc Böûu (naêm 1992) - Thöïc vaät phuï sinh 23 loaøi chieám 3,5%. Haïng muïc Dieän tích Tröõ löôïng - Phong lan 14 loaøi chieám 2,1%. m3 (ha) % % - Khuyeát thöïc vaät 24 loaøi chieám 4,4%. Toång toaøn khu baûo toàn 11.293 100 550.301 100 Vôùi thaønh phaàn thöïc vaät phong phuù vaø ña daïng, chuùng I. Ñaát coù röøng 7.224 64 thuoäc ba luoàng thöïc vaät di cö vaø moät heä thöïc vaät baûn ñòa laø: 1. Röøng töï nhieân 7.117 63 549.136 99,8 - Heä thöïc vaät Malaysia – Indonesia: tieâu bieåu laø caùc loaïi thöïc vaät trong hoï daàu (Dipterocarpaceae). - Röøng non 2.931 26 172.396 31,1 - Heä thöïc vaät AÁn Ñoä – Mieán Ñieän: tieâu bieåu caùc loaïi caây - Röøng ngheøo 4.025 35,6 350.175 63,7 trong hoï chön baàu (Combretaceae), hoï goøn (Bombacaeae), - Röøng trung bình 161 1,4 26.565 4,8 hoï töû vi (Lythraceaea), hoï coû roi ngöïa (Verbenacae). 2. Röøng troàng 107 1 1.165 0,2 - Heä thöïc vaät Hymalaya – Vaân Nam – Quí Chaâu (Trung II. Ñaát khoâng coù röøng 3.347 29,7 Quoác); tieâu bieåu goàm caùc hoï: III. Ñaát troàng caây coâng nghieäp 36 0,3 + Hoï deû (Fagaceae) IV. Nöông raãy 368 2,3 + Hoï du (Ulmaceae) V. Ñaát khaùc 318 2,8 + Hoï nhaøi (Olaceae) + Hoï re (Lauraceae) Ñaëc ñieåm phaân boá thöïc vaät vaø caùc thaûm thöïc vaät + Hoï hoa hoàng (Rosaceae) Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu coù maët 661 loaøi thöïc vaät thuoäc 408 chi, 113 hoï, ñöôïc phaân ra nhö sau: 323 324
 13. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi - Heä thöïc vaät baûn ñòa Baéc Vieät Nam – Nam Trung Quoác Kieåu phuï mieàn thöïc vaät thaân thuoäc vôùi khu heä thöïc vaät goàm caùc hoï tieâu bieåu sau: AÁn Ñoä – Mieán Ñieän vaø khu thöïc vaät baûn ñòa Baéc Vieät Nam – Nam Trung Hoa, öu hôïp chi goàm baèng laêng (Lagerstroemia) + + Hoï sim (Myrtaceae). thò (Diospyros) + traâm (Syzygium) dieän tích 657ha. + Hoï xoan (Meliaceae). Kieåu phuï mieàn thöïc vaät thaân thuoäc vôùi khu heä thöïc vaät + Hoï thò (Ebenaceae). baûn ñòa Baéc Vieät Nam – Nam Trung Hoa vaø khu heä thöïc vaät + Hoï ñaäu (Papilionaceae). AÁn Ñoä – Mieán Ñieän – Malaysia – Indonesia. Kieåu phuï naøy + Hoï troâm (Steruliaceae). goàm 5 kieåu phuï thoå nhöôõng khaùc nhau. + Hoï boà hoøn (Sapindaceae). - Kieåu phuï thöù sinh nhaân taùc treân ñaát nguyeân traïng vôùi hai öu hôïp vaø moät phöùc hôïp caây laø: + Hoï maêng cuït (Guttiferae). o Öu hôïp chi traâm (Syzygium) + tröôøng (Mischocarpus) + Hoï caø pheâ (Rubiaceae). + thò (Diospyros) dieän tích 1.828ha. Döïa treân söï phaân loaïi thaûm thöïc vaät röøng Vieät Nam cuûa o Öu hôïp chi thò (Diospyros) + tröôøng (Mischocarpus) giaùo sö Thaùi Vaên Tröøng vaø giaùo sö Phaïm Hoaøng Hoä thì khu + traâm (Syzygium) dieän tích 1.711ha. BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu coù moät kieåu röøng chính laø “kieåu röøng kín nöûa ruïng laù aåm nhieät ñôùi” vôùi taùm kieåu phuï - Phöùc hôïp caây öa saùng treân ñaát röøng khai thaùi kieät vaø goàm 21 thaûm thöïc vaät nhö sau: xöông xaåu: dieän tích laø 767ha. - Kieåu phuï thöù sinh nhaân taùc treân ñaát thaùi hoùa: Kieåu phuï mieàn thuïc vaät thaân thuoäc vôùi heä thöïc vaät Malaysia - Indonesia vaø khu thöïc vaät baûn ñòa vieät Nam – o Sinh caûnh thöïc vaät caây buïi + coû: 1.222ha. Nam Trung Hoa coù caùc öu hôïp sau: o Sinh caûnh thöïc vaät traõng coû vaø caây buïi raõi raùc: - Öu hôïp chi: daàu (Dipterocarpus) + thò (Diospyros) + 228ha. traâm (Syzygium) dieän tích 543 ha. o Sinh caûnh thöïc vaät ven loä giôùi. - Öu hôïp chi veân veân (Anisoptera) + traâm (Syzygium) o Kieåu phuï thoå nhöôõng treân ñaát ngaäp ven soâng suoái. dieän tích 118ha. o Kieåu phuï thoå nhöôõng treân ñaát ñoài caùt ven bieån. - Öu hôïp chi seán (Shorea) + daàu (Dipterocarpus) dieän - Kieåu phuï nuoâi troàng nhaân taïo: dieän tích 107ha tích 1.150ha. - Öu hôïp chi sao (Hopea) + seán (Shorea) dieän tích 339ha. 325 326
 14. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi Nhöõng loaøi vaø öu hôïp thöïc vaät coù giaù trò veà khoa hoïc vaø Baûng 2: Caùc loaøi ñoäng vaät coù xöông soáng treân caïn hieän dieän kinh teá ôû khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu Thöïc vaät môùi ghi nhaän ôû Vieät Nam goàm: loaøi daàu caùt Lôùp Boä Hoï Loaøi (Dipterocarpus chataceussym) thuoäc caây goã lôùn hoï daàu Löôõng theâ 1 4 13 (Dipterocarpaceae) môùi thaáy phaân boá ôû vuøng naøy. Boø saùt 2 13 33 - Thöïc vaät coå xöa: Chim 17 31 96 Thuù 19 22 36 + Gaám nuùi (Gnetum monatum) Toång coäng 39 70 178 + Thieân tueá (Cyeas rumphii) (Luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc - Nhöõng loaøi coù giaù trò kinh teá cao coù nguy cô tuyeät chuûng: Böûu) + Caåm lai (Dalbergia bariensis) Nhöõng loaøi ñoäng vaät öu theá: + Goõ ñoû (Afzelia xylocarpa) - Lôùp löôõng theâ: eách, eãnh öông, coùc. + Giaùng höông (Pterocarpus pedatus) - Lôùp boø saùt: taéc keø, raén caùc loaïi, kyø nhoâng, caøng toâm, kyø ñaø nuùi… + Trai (Fagraea cochinenis) - Chim: cu xanh, gaàm ghì, chích choøe löûa, chim saâu, goõ + Xaây (Dialium cochinchinensis) kieán… + Nhöõng öu hôïp hoï daàu treân vuøng ñaát caùt ven bieån. - Thuù: khæ vooïc, heo röøng, soùc, thoû röøng… Nhö vaäy, thöïc vaät ôû khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu Nhöõng loaïi ñoäng vaät quyù hieám: coù hoï daàu chieám öu theá veà soá löôïng caù theå. Caùc loaïi thuù quyù hieám coù nguy cô bò tieâu dieät coù maët • Taøi nguyeân ñoäng vaät trong khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu goàm: Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu coù maët 178 loaøi - Thuù: baùo hoa mai, gaáu choù, meøo ri, khæ ñuoâi lôïn, khæ ñoäng vaät coù xöông soáng ôû treân caïn nhö sau: maët ñoû, vooïc xaùm baïc, soùc bay truùt, cu ly nhoû, raùi caù… - Chim: coâng, gaø loâi lam, gaø tieàn maët ñoû, hoàng hoaøng… - Boø saùt: traên gaám, ruøa vaøng, raén hoå mang chuùa… 327 328
 15. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi Moái lieân heä vôùi khu heä ñoäng vaät cuûa khu BTTN Bình du lòch, buoân baùn dòch vuï nhoû, moät soá khoâng coù ngheà nghieäp Chaâu – Phöôùc Böûu vôùi ñoäng vaät theá giôùi vaø caùc vuøng laân caän oån ñònh thöôøng xuyeân soáng baèng ngheà röøng vaø laøm thueâ. sau: o Ñaëc ñieåm veà lòch söû - Phaân mieàn AÁn Ñoä - Malaysia goàm caùc loaøi tieâu bieåu: Trong chieán tranh choáng Myõ, khu röøng laø nôi tieáp nhaän ñoài moài, kyø ñaø, truùt, hoàng hoaøng, cao caùc. vuõ khí töø haäu phöông mieàn Baéc, cuõng laø nôi ñoùng quaân cuûa - Heä ñoäng vaät mieàn Ñoâng Nam Boä tieâu bieåu: quaân giaûi phoùng ñoå boä baèng ñöôøng thuûy, ñöôøng haøng khoâng. o Baùo hoa mai, meøo ri thuoäc hoï meøo (Felidae) Do chòu aûnh höôûng cuûa cuoäc chieán tranh neân khu röøng o Caày höông, caày doâng thuoäc hoï caày (Viveridae) bò taøn phaù naëng neà bôûi chaát ñoäc hoùa hoïc maø ñeá quoác Myõ ñaõ raûi xuoáng baèng ba loaïi chaát ñoäc maøu da cam vôùi thaønh phaàn o Dôi Quaï thuoäc hoï dôi (Bteropidae) dioxin raát ñoäc haïi. Vì theá, caây coû ôû moät soá khu vöïc bò huûy dieät o Coâng, gaø loâi lam thuoäc hoï tró (Phasianidae). hoaëc bò taøn phaù nghieâm troïng. - Heä ñoäng vaät Ñaék Laék - Buoân Meâ Thuoät: o Nhöõng ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi aûnh höôûng ñeán khu o Hoï soùc (Sciuridae) BTTN Bình Chaâu - Phöôùc Böûu o Hoï nhím (Hystricidae) - Söï taêng tröôûng daân soá caû cô hoïc vaø töï nhieân laø söùc eùp o Hoï vooïc (Colobidae) lôùn ñoái vôùi khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu. Caùc nhu caàu - Heä ñoäng vaät vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long: veà goã ñeå xaây döïng cô baûn vaø chaát ñoát ñöôïc khai thaùc tröïc tieáp trong khu baûo toàn. - Hoï kyø nhoâng (Aganidae) - Nhu caàu veà cuûi ñeå nung gaïch, saáy möïc khoâ, caù khoâ ôû - Hoï taéc keø (Gekkonidae). xaõ Bình Chaâu cuõng gaây aûnh höôûng khoâng nhoû ñoái vôùi khu baûo • Taøi nguyeân nhaân vaên toàn. o Ñaëc ñieåm veà daân cö - Ñòa hình baèng phaúng, ranh giôùi giöõa khu baûo toàn vaø Tieáp giaùp vôùi naêm xaõ: Phöôùc Thuaän, Xuyeân Moäc, Boâng daân cö chöa roõ raøng neân daân cö laân caän söû duïng caùc phöông Trang, Böng Rieàng, Bình Chaâu. Khu baûo toàn taäp trung daân cö tieän nhö xe boø, xe ñaïp thoà vaø caùc phöông tieän thoâ sô khaùc leùn cuûa treân 30 ñòa phöông trong vaø ngoaøi tænh ñeán ñaây sinh vaøo caùc ngoõ ngaùch ñeå phaù röøng. soáng; trong ñoù hôn 50% daân soá soáng baèng noâng nghieäp. Ngoaøi ra, hoï coøn soáng baèng caùc ngheà nhö ñaùnh baét haûi saûn, dòch vuï 329 330
 16. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi • Cô sôû vaät chaát – kyõ thuaät haï taàng coù ñieän thoaïi coù theå lieân laïc ñöôïc vôùi trong vaø ngoaøi nöôùc, maùy fax, maùy vi tính ñaõ ñöôïc ñaêng kyù maïng Internet… o Cô sôû vaät chaát 2. Ñònh höôùng phaùt trieån vaø quy hoaïch moät soá Vôùi taùm traïm kieåm laâm, Ban quaûn lí khu BTTN Bình loaïi hình du lòch trong khu BTTN Bình Chaâu – Chaâu – Phöôùc Böûu ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích trong coâng Phöôùc Böûu taùc baûo toàn. Hieän trong khu baûo toàn coù vöôøn söu taäp caùc loaøi ñoäng thöïc vaät, chuyeân söu taäp caùc caây quí hieám phuïc vuï cho a. Caùc loaïi hình du lòch coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc. Beân caïnh ñoù, khu baûo toàn coøn Vôùi ñaëc ñieåm ña daïng vaø phong phuù veà taøi nguyeân thieân laø nôi coù tieàm naêng du lòch khaù phong phuù vaø ña daïng, coù söùc nhieân, ñoäng thöïc vaät cuõng nhö caûnh quan, khu BTTN Bình thu huùt khaùch du lòch trong nöôøc cuõng nhö du khaùch quoác teá Chaâu - Phöôùc Böûu laø khu vöïc coù theå toå chöùc phaùt trieån nhieàu ñieån hình laø cuïm du lòch suoái nöôùc noùng Bình Chaâu, khu du hình thöùc du lòch keát hôïp, ñieån hình laø moät soá loaïi hình du lòch Haøng Döông... lòch sau: o Cô sôû kyõ thuaät haï taàng Du lòch sinh thaùi Cô sôû löu truù, aên uoáng: Khu du lòch hoà coác coù naêm nhaø Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu laø moät trong nhöõng nghæ, moät nhaø haøng coù söùc chöùa khoaûng 200 khaùch, naêm leàu, nôi coøn giöõ ñöôc heä sinh thaùi töï nhieân nguyeân sinh, ít bò taùc moät ñieåm sô cöùu. ñoäng. Ñaây laø moät trong nhöõng kho taøng quí giaù, laø di saûn ít oûi Phöông tieän vaän chuyeån vaø trang thieát bò: coøn laïi cuûa thieân nhieân trong boái caûnh taøi nguyeân thieân nhieân ñang bò taøn phaù nhanh choùng nhö hieän nay. Nhö ñaõ noùi treân, - Phöông tieän vaän chuyeån goàm coù: coù hai xe du lòch coù khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu coù thaønh phaàn loaøi thöïc theå vaän chuyeån du khaùch ñi tham quan khaép nôi, ngoaøi ra vaät, ñoäng vaät khaù phong phuù: 661 loaøi thöïc vaät vaø 178 loaøi coøn coù phöông tieän vaän chuyeån nhö xe gaén maùy vaø caùc loaïi xe ñoäng vaät coù xöông soáng treân caïn. Ngoaøi ra, khu baûo toàn coøn coù thoâ sô khaùc. kieåu röøng kín nöûa ruïng laù aåm nhieät ñôùi vôùi taùm kieåu phuï goàm - Trang thieát bò nhö: maùy vi tính, maùy photocopy, ti vi, 21 thaûm thöïc vaät. Vì vaäy, khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu caùc tieäm chuïp hình vaø caùc trang thieát bò khaùc hoã trôï cho du raát thích hôïp cho phaùt trieån du lòch sinh thaùi. khaùch khi ñi du lòch. Du lòch nghæ döôõng Maïng löôùi thoâng tinh lieân laïc, ñieän nöôùc: khu baûo toàn söû Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu laø nôi thích hôïp cho duïng ñieän 24/24, vaø coù maùy phaùt ñieän rieâng, nöôùc bôm rieâng du khaùch ñi du lòch theo loaïi hình du lòch nghæ döôõng. Saùt vôùi vaø thoâng tin lieân laïc, khu baûo toàn vaø suoái nöôùc khoaùng noùng bôø bieån Hoà Coác laø moät caùnh röøng roäng lôùn khoâng khí trong 331 332
 17. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi laønh, maùt meû, moâi tröôøng töï nhieân saïch seõ. Vì theá, taïi ñaây du naøy raát thích hôïp cho caùc nhaø nghieân cöùu khoa hoïc, sinh khaùch coù theå ôû daøi ngaøy hoaëc nghæ vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn. vieân, hoïc sinh ñeán tham quan, khaûo saùt nghieân cöùu, söu taàm Ñeå ñöôïc thay ñoåi khoâng khí, thö giaõn thoaûi maùi giöõa thieân baûo veä ña daïng cuûa ñoäng thöïc vaät. Taïi ñaây, ñaõ coù nhieàu coâng nhieân, du khaùch coù theå tham quan suoái khoaùng noùng töï nhieân, trình nghieân cöùu khoa hoïc veà caùc loaøi thöïc vaät, ñoäng vaät ñaëc ñieàu döôõng baèng caùch: taém ngaâm, bôi loäi trong caùc beå bôi nöôùc tröng cuûa röøng vaø caû cuûa bieån nhö: khaûo saùt caây hoï daàu, choø, daàu raùi, hoï xoan, hoï daâu taèm, rong nöôùc ngoït, baùo mai hoa, noùng coù theå chöõa trò caùc loaïi beänh, ngaâm chaân massage… gaáu choù, soùc bay… Vôùi loaïi hình du lòch naøy, du khaùch ñeán ñaây Du lòch chöõa beänh chuû yeáu ñi laïi ñeå quan saùt chuïp aûnh vaø thu maãu veà thöïc vaät Theo baûng kieåm ñònh vaø xaùc nhaän cuûa Vieän An döôõng neân nhu caàu aên ôû cuõng raát ñôn giaûn vaø deã phuïc vuï. Du khaùch hoïc lí lieäu phaùp trung öông Lieân Xoâ. Naèm treân ñòa baøn khu coù theå caém traïi gaàn nôi maø mình nghieân cöùu hoaëc ôû trong BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu coù nguoàn nöôùc khoaùng noùng röøng hoaëc ôû ngoaøi gaàn bieån hay thueâ nhaø troï gaàn khu baûo vôùi dieän tích 20.000m2 coù löu löôïng nöôùc 30 lít/giaây, vôùi 70 toàn… ñeå tieán haønh nghieân cöùu moät caùch thuaän tieän nhaát. ñieåm phun, nhieät ñoä cao nhaát tôùi hôn 800C. Vuøng suoái khoaùng Du lòch taém bieån noùng roäng khoaûng 1km2 goàm nhieàu hoà, vuõng lôùn, nhoû lieân keát vôùi nhau, trong nguoàn nöôùc noùng naøy coù moät soá thaønh phaàn Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu coù bôø bieån daøi hoùa lyù: NH3, NO3, NO4, Fe2O3, SO4, PO4, NaCl, Na, K, Cu vôùi 12km, taïi ñaây ñaõ hình thaønh moät soá baõi taém coù söùc haáp daãn ñoä pH vaø ñoä kieàm phuø hôïp cho vieäc chöõa beänh. Vì vaäy phaùt lôùn nhö: hoà Coác, hoà Traøm, vôùi nhöõng baõi caùt traéng baèng trieån loaïi hình du lòch chöõa beänh ôû ñaây laø raát hôïp lí vaø neân phaúng, saïch, ñeïp, bôø bieån roäng, möïc nöôùc noâng naèm beân röøng ñöïoc coi troïng. Vôùi ñaëc tính naøy du khaùch khi ñeán ñaây coù theå töï nhieân. Vì vaäy, coù theå phaùt trieån hình thöùc du lòch taém bieån söû duïng nguoàn nöôùc töï nhieân ñeå chöõa chöõa trò nhieàu chöùng ôû ñaây, noù seõ laø moät nôi taém bieån thuù vò cho moïi du khaùch sau beänh nhö: caùc beänh cuûa heä thaàn kinh, caùc beänh ngoaøi da, caùc moät ngaøy tham quan röøng nguyeân sinh trong khu baûo toàn. beänh maïch maùu, beänh phuø coå tröôùng, beänh nhieãm ñoäc maõn Beân caïnh ñoù du khaùch coù theå thöôûng thöùc ñöôïc nhöõng ñaëc tính, caùc beänh khôùp xöông vaø cô baép, caùc beänh veà phuï khoa, saûn cuûa bieån coù giaù trò cao, raát ñöôïc öa chuoäng nhö caùc loaïi: vaø moät soá loaïi beänh khaùc. toâm cua, caù, möïc, soø… Hoà Coác caùch Thaønh phoá Hoà Chí Minh Du lòch nghieân cöùu khoa hoïc khoaûng 150 km, ñöôøng ñi raát thuaän lôïi. Muøa cao ñieåm töø Ñaây laø khu vöïc löu giöõ nguoàn gen quan troïng cuûa nhieàu thaùng 4 ñeán cuoái thaùng 7, coù khaû naêng ñoùn haøng ngaøn khaùch loaøi thöïc vaät vaø ñoäng vaät, ñaëc bieät laø caùc loaøi quùy hieám. Khu du lòch ñeán nghæ maùt, taém bieån. Hoà Coác ñang ñöôïc khai thaùc BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu laø moät ñòa ñieåm nghieân cöùu vaø söû duïng neân cô sôû haï taàng vaø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc khoa hoïc vaø tham quan du lòch sinh thaùi raát coù giaù trò, vuøng vuï du lòch cuõng khaù toát. Do ôû caïnh röøng nguyeân sinh neân khí 333 334
 18. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi haäu ôû ñaây raát maùt meõ, khoâng khí trong laønh, khoâng gian tónh vöïc coøn ña daïng caû veà caûnh quan, bao goàm caû nuùi, hoà, röøng… mòch. Du khaùch coù theå vöøa ñi du lòch nghæ ngôi, taém bieån vöøa vôùi söùc haáp daãn lôùn. Vôùi vò trí naèm ôû moät trong 7 tænh troïng keát hôïp vôùi vieäc tham quan röøng nguyeân sinh nhö ñi boä vaøo ñieåm öu tieân phaùt trieån du lòch. Vì theá, khu vöïc raát thuaän lôïi röøng xem chim vaø nhöõng thuù röøng khaùc, hoaëc tham quan trong vieäc khai thaùc tieàm naêng taøi nguyeân ñeå hình thaønh caùc khu du lòch troïng ñieåm coù söùc haáp daãn cao. Taïi ñaây du khaùch vöôøn söu taäp caây goã röøng, suoái nöôùc noùng Bình Chaâu. coù theå ñeán ngoaïn caûnh, quan saùt, söu taàm vaø nghieân cöùu khoa Du lòch ngoaïn caûnh hoïc… Toùm laïi nôi ñaây coù theå keát hôïp phaùt trieån nhieàu loaïi Laø moät khu röøng nguyeân sinh, vôùi dieän tích 11.293 ha, hình du lòch. khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu coù heä ñoäng - thöïc vaät khaù Tuy nhieân, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø keát caáu haï taàng phong phuù. Taïi ñaây, du khaùch coù theå vöøa tham quan ñöôïc phuïc vuï cho du lòch coøn thieáu thoán, trang thieát bò noäi thaát cuûa caûnh ñeïp cuûa röøng nguyeân sinh vöøa tham quan ñöôïc caûnh ñeïp moät soá nhaø nghæ coøn thaáp veà chaát löôïng vaø ngheøo naøn veà noäi cuûa bieån hoà Coác. Theâm vaøo ñoù, chuùng ta seõ ñöôïc tìm hieåu dung laø moät trong nhöõng yeáu toá laøm haïn cheá söùc haáp daãn du nhöõng loaøi caây ñaëc tröng ôû khu vöïc nhö: caây hoï daàu, caây hoï khaùch ñeán vôùi khu baûo toàn. sim, loaøi traøm, caây hoï thaàu daàu… vaø nhieàu ñoäng vaät coù maøu saéc haáp daãn, vui maét, deã quan saùt baèng maét thöôøng vaø ñöôïc Vì vaäy, trong töông lai, ñeå khai thaùc laâu daøi hieäu quaû xem laø nhöõng loaøi quyù hieám, caàn ñöôïc baûo ve. Chuùng ñöôïc tieàm naêng du lòch cuûa khu vöïc caàn ñaàu tö nhieàu hôn khoâng nuoâi trong vöôøn söu taäp caây goã röøng cuûa khu baûo toàn nhö: gaø chæ veà cô sôû haï taàng. loâi, cheo cheo, soùc bay, nai röøng… Caùch khu baûo toàn 7 km laø b. Qui hoaïch vaø thieát keá caùc ñieåm, cuïm vaø tuyeán nguoàn suoái khoaùng noùng coù theå chöõa ñöôïc nhieàu loaïi beänh. du lòch keát hôïp Ngoaøi caùc dòch vuï nhaø haøng, nhaø nghæ, khu caém traïi, hoà caâu Qui hoaïch caùc ñieåm du lòch caù… coøn coù caùc tuyeán tham quan röøng nguyeân sinh trong khu vöïc suoái nöôùc noùng, neáu du khaùch ñi töøng nhoùm nhoû vaøo saâu Quy hoaïch laïi khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu vôùi trong röøng thì suoái Bang seõ laø nôi cung caáp nhieàu loaøi caây coû caùc ñieåm du lòch haáp daãn sau: laï vaø phong caûnh töï nhieân höõu tình. Baõi bieån hoà Coác: naèm trong khu baûo toàn vôùi baõi caùt Ñaùnh giaù chung baèng phaúng, roäng, thoai thoaûi vôùi nhieàu taûng ñaù naèm nhaáp Khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu laø moät trong nhöõng nhoâ treân caùt, raát thích hôïp cho loïai hình du lòch taém bieån vaø khu baûo toàn coù tieàm naêng taøi nguyeân du lòch töông ñoái ña ngoaïn caûnh. daïng, beân caïnh söï phong phuù veà caùc loaøi ñoäng thöïc vaät, khu 335 336
 19. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi Baøu Nhaùm (caùch ngaõ ba ñöôøng Bình Chaâu – Hoà Coác loaøi quí hieám ñang caàn ñöôïc baûo veä taïi khu BTTN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu. khoaûng 500m) laø baøu nöôùc ngoït coù nöôùc quanh naêm vôùi daïng caûnh quan ñaëc saéc cuûa ñaát ngaäp nöôùc vôùi caây öu theá laø Traøm. Suoái Bang (caùch suoái nöôùc noùng Bình Chaâu 3km) du Baøu Nhaùm laø nôi kieám aên cuûa nhieàu loaïi chim nöôùc nhö: le khaùch coù theå thueâ xe boø vaøo. Doïc ñöôøng ñi chuùng ta coù theå le, coø… thích hôïp cho du lòch nghieân cöùu khoa hoïc vaø du lòch thaáy ñöôïc caûnh ñeïp cuûa röøng vaø thöôûng thöùc ñöôïc veõ ñeïp cuûa sinh thaùi cuõng nhö du lòch sinh thaùi. Hieän nay, Baøu Nhaùm ñaõ suoái Bang. ñöôïc qui hoaïch trong vöôøn söu taäp caây goã cuûa khu baûo toàn. Ngoaøi nhöõng ñieåm du lòch keå treân, gaàn khu baûo toàn coøn Suoái nöôùc noùng Bình Chaâu vôùi dieän tích 20.000m2 vaø 70 coù caùc ñieåm du lòch khaùc coù giaù trò cao ñaõ vaø ñang khai thaùc, ñieåm phun bao goàm nhieàu hoà, vuõng lôùn nhoû lieân keát vôùi nhau. chuùng ta coù theå keát hôïp ñi du lòch cuøng luùc taïi nhieàu ñieåm ñi Suoái nöôùc noùng Bình Chaâu laø moät nguoàn nöôùc khoaùng noùng du lòch khaùc nhau nhö: Laøng vaên hoùa daân toäc Chaâu Ro (naèm coù khaû naêng chöõa trò nhieàu chöùng beänh. taïi ñieåm Hieäp Hoøa, huyeän Xuyeân Moäc), thaùc soâng Ray (huyeän Baõi hoà Traøm (hoaëc goïi laø baõi Thuaän Bieân) laø baõi caùt Xuyeân Moäc), Baõi taém Long Haûi (huyeän Long Ñaát), khu khaùng chieán Minh Ñaïm – nuùi Minh Ñaïm (thò traán Long Haûi, huyeän roäng, daøi suoát 3km, thuoäc thò traán Phöôùc Böûu huyeän Xuyeân Long Ñaát), nuùi Chaân Tieân vaø Chuøa Giao Ñeá, chuøa Thieân Thai, Moäc. Ñaây laø baõi bieån trong xanh, saïch seõ thích hôïp cho caùc vaø Cöûu Truøng Ñaøi, Moä Baø Nguyeãn Thò Ròa vaø Dinh Coâ (huyeän loaïi hình du lòch taém bieån, nghæ döôõng, ngoaïn caûnh… Long Ñaát), chuøa Long Baøn (huyeän Long Ñaát)… Beân caïnh ñoù, khu baûo toàn coøn coù nhieàu tieàm naêng du Quy hoaïch caùc cuïm vaø tuyeán du lòch keát hôïp vôùi vuøng lòch khaùc caàn ñöôïc ñaàu tö, qui hoaïch thaønh ñieåm du lòch sinh phuï caän thaùi seõ thu huùt ñöôïc nhieàu du khaùch ñeán tham quan nhö: – Tuyeán du lòch hoà Coác – hoà Linh – suoái nöôùc noùng – Baõi Hoà Linh (caùch hoà Coác 13km neáu khaùch muoán ñi suoái Bang xuyeân qua röøng vaø caùch 4-5km neáu ñi doïc bôø bieån hoà Coác) ñaây laø moät quaàn theå vöøa coù nuùi vöøa coù bieån, raát thích hôïp cho du Du khaùch coù theå nghæ ngôi, taém bieån tham quan röøng lòch taém bieån keát hôïp vôùi leo nuùi. nguyeân sinh, quan saùt vaø chuïp aûnh chim, thuù, thöïc vaät… taïi hoà Coác vaø hoà Linh. Tuyeán du lòch naøy thích hôïp cho nhöõng Laùng Caû Thi (caùch khu du lòch Haøng Döông khoaûng sinh vieân vaø hoïc sinh ñeán vui chôi, tìm hieåu heä sinh thaùi 3km) laø khu vöïc ngaäp nöôùc ñònh kyø vôùi nhieàu loaïi caûnh quan röøng vaø bieån. ñeïp cuõng vôùi caây traøm laø öu theá. Neáu du khaùch ñi trong khu vöïc naøy coù theå seõ gaëp loaïi gaø loâi loâng tía (Lophuga diaraii) laø 337 338
 20. Du lòch sinh thaùi Du lòch sinh thaùi – Tuyeán du lòch hoà Coác – Laùng Caû Thi – Baøu Nhaùm – Tuyeán du lòch keát hôïp khu baûo toàn – Haøm Taân – Phan Thieát suoái nöôùc noùng – suoái Bang Khu baûo toàn vaø caùc khu du lòch neân phaùt trieån caùc loaïi Taém bieån taïi hoà Coác, quan saùt caùc heä ñoäng thöïc vaät, hình du lòch khaùc nhö: xem chim taïi Laùng Caû Thi vaø Baøu Nhaùm. Coù theå vaøo röøng quan saùt nghieân cöùu caùc loaøi thöïc vaät khi ñeán suoái Bang vaø – Du lòch theå thao: löôùt thuyeàn buoàm, löôùt vaùn, moâtoâ taém ngaâm nghæ ngôi, thö giaõn tröôùc khi trôû laïi suoái nöôùc nöôùc canoâ keùo duø löôïn treân khoâng, boùng chuyeàn treân caùt… noùng. – Du lòch vui chôi giaûi trí trong nhöõng khu röøng nguyeân – Tuyeán du lòch hoà Chaøm – hoà Coác - suoái nöôùc noùng sinh döôùi nhöõng taùn röøng raâm maùt: raát thích hôïp cho nhoùm ñoâng du khaùch nhö sinh vieân, hoïc sinh, nhöõng ngöôøi yeâu Tuyeán du lòch naøy thích hôïp cho khaùch du lòch muoán thích caùc heä sinh thaùi nguyeân sinh. keát hôïp du lòch chöõa beänh, du lòch taém bieån, du lòch nghæ döôõng. – Du lòch leo nuùi: neân laäp ra caùc tuyeán du lòch treân nuùi ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch du lòch, du khaùch thích caûm Caùc tuyeán du lòch keát hôïp vôùi vuøng phuï caän giaùc ôû treân cao nhìn thaáy toaøn caûnh khu vöïc. Tuy nhieân, neân – Tuyeán du lòch keát hôïp khu baûo toàn – Long Ñaát – Baø coù höôùng daãn vieân ñi theo höôùng daãn. Ròa – Vuõng Taøu – Du lòch hoäi nghò, hoäi thaûo: caàn trang bò cô sôû vaät chaát Ñaây laø tuyeán du lòch baèng ñöôøng boä. Töø khu baûo toàn, du kyõ thuaät vaø caùc phöông tieän thoâng tin nhaèm phuïc vuï ñoái khaùch coù theå ñi ñeán huyeän Long Ñaát, nôi coù nhieàu ñieåm du töôïng khaùch ñeán ñaây vöøa ñi du lòch keát hôïp vôùi vieäc döï hoäi lòch haáp daãn vaø thò xaõ Baø Ròa. Töø thò xaõ Baø Ròa du khaùch ñi nghò, hoäi thaûo. Ñoái töôïng naøy thöôøng laø nhöõng nhaø nghieân ñeán Vuõng Taøu khoaûng 20 km. Ñaây laø tuyeán du lòch haáp daãn, cöùu khoa hoïc hoaëc caùc giaûng vieân cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc, du khaùch coù theå bieát ñöôïc nhieàu ñieåm du lòch trong cuøng moät hoaëc caùc coâng ty coù yeâu caàu… chuyeán ñi. – Du lòch maïo hieåm: coù nhieàu khaùch du lòch thích caûm – Tuyeán du lòch ñöôøng bieån keát hôïp khu baûo toàn – Long giaùc maïnh, muoán khaùm phaù nhöõng ñieàu môùi laï. Ta neân coù Haûi – Vuõng Taøu nhöõng tuyeán sinh thaùi trong röøng vaøo ban ñeâm daønh cho loaïi du khaùch naøy nhö: xem caùc hoaït ñoäng cuûa thuù röøng vaøo ban Neân coù nhöõng tuyeán du lòch baèng ñöôøng bieån töø baõi bieån ñeâm, chôi caùc troø chôi… vaø ñieàu ñaët bieät laø phaûi ñaûm baûo an hoà Coác – hoà Traøm – Long Haûi – Vuõng Taøu, vì theo nhu caàu toaøn cho du khaùch vaø traùnh gaây aûnh höôûng ñeán ñoäng vaät hieän nay coù nhieàu du khaùch muoán ñi du lòch baèng ñöôøng bieån trong khu baûo toàn. ñeå qua caùc baõi bieån khaùc. 339 340

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản