Du thao nhiem vu nam hoc 2009-2010 - Bac tieu hoc

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
248
lượt xem
25
download

Du thao nhiem vu nam hoc 2009-2010 - Bac tieu hoc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện chủ đề năm học mới " Năm học mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", Giáo dục tiểu học Thành phố Hà Tĩnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Du thao nhiem vu nam hoc 2009-2010 - Bac tieu hoc

 1. Phần thứ 2: PHƯƠNG HƯỚNG - MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010 A – PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG Thực hiện chủ đề năm học mới “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, Giáo dục Tiểu học Thành phố Hà Tĩnh tập trung thùc hiÖn những nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng sau: TiÕp tôc triÓn khai c¸c cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”, “Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g−¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o” vµ phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ë tÊt c¶ c¸c tr−êng tiÓu häc trong toµn Thµnh phè. TËp trung chØ ®¹o viÖc qu¶n lý, tæ chøc d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng; TiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc tiÓu häc, ®Æc biÖt chó träng chÊt l−îng c¸c m«n häc tù chän (TiÕng Anh, Tin häc); b−íc ®Çu thùc hiÖn tÝch hîp trong d¹y häc c¸c m«n häc; ®æi míi ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh; chó träng gi¸o dôc ®¹o ®øc, kü n¨ng sèng cho häc sinh; ®Èy m¹nh øng dông CNTT trong d¹y häc vµ qu¶n lý gi¸o dôc Duy tr×, cñng cè kÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ®óng ®é tuæi mét c¸ch v÷ng ch¾c, ®Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng tr−êng chuÈn quèc gia; §æi míi néi dung vµ ph−¬ng ph¸p båi d−ìng gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lÝ gi¸o dôc, chó träng rÌn luyÖn phÈm chÊt, ®¹o ®øc nhµ gi¸o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lÝ gi¸o dôc ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña ®æi míi gi¸o dôc. Trên cơ sở đó, xây dựng cấp học phát triển cân đối, hài hoà thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các vùng trên địa bàn thành phố, tạo đà cho sự phát triển đúng đắn và bền vững của giáo dục phổ thông, phấn đấu trở lại vị trí dẫn đầu toàn Tỉnh về chỉ tiêu giáo dục tiểu học. B - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và phong trào xây dựng " Trường học thân thiện, học sinh tích cực". 1
 2. a) Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh quán triệt nội dung các cuộc vận động bằng hình thức phù hợp trong các sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và sinh hoạt chuyên đề. - Lồng ghép nội dung giảng dạy về Đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục đối với học sinh từ lớp 3 với thời lượng 1 tiết/ tháng qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể hoặc buổi học thứ 2 trong ngày. -KÞp thêi ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ xö lÝ nghiªm kh¾c nh÷ng hµnh vi xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm, x©m ph¹m th©n thÓ häc sinh hoÆc ng−êi kh¸c, vi ph¹m quy ®Þnh vÒ c¸c hµnh vi kh«ng ®−îc lµm ®èi víi nhµ gi¸o t¹i ®iÒu 75 cña LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005. Mäi tr−êng hîp sai ph¹m ®Òu ph¶i ®−îc xö lÝ nghiªm minh. -Triển khai học tập và quán triệt trong toàn ngành quyết định 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành qui định về đạo đức nhà giáo. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo. b)Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động : -Quán triệt các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cho cán bộ, giáo viên và học sinh; -Đầu năm học, các trường đều phải tổ chức phát động phong trào và đăng ký thi đua thực hiện. Cuối năm học, mỗi nhà trường đều phải tự đánh giá kết quả thực hiện báo cáo cho Ban Chỉ đạo của Thành phố và đề xuất kiểm tra, công nhận. -Từ mô hình của một số đơn vị được chỉ đạo điểm trong năm đầu tiên thực hiện phong trào thi đua (Trường Tiểu học Thạch Linh, TH Đại Nài), phòng Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo để mỗi trường tổ chức xây dựng phong trào thi đua theo từng nội dung của các tiêu chí. Trong năm học này, các nhà trường cần chỉ đạo dứt điểm các yêu cầu: +Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn; đủ nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên; học sinh phải được chăm lo toàn diện và phát triển kỹ năng sống thích ứng, thân thiện. +Chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, kĩ năng sống cho học sinh. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng và xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, nhận chăm sóc 1 công trình, di tích lịch sử, văn hoá tại địa phương. 2
 3. +Tích hợp giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, nhà trường. Tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. +Tổ chức thi hát dân ca, hát về ngành giáo dục trong các nhà trường tiến tới dự thi cấp thành phố, cấp tỉnh với sự tham gia của giáo viên và học sinh tiểu học. II. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, các biện pháp đảm bảo giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng GDTH theo chuẩn KT-KN và mục tiêu cấp học: 1. Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, s¸ch v TBDH: a) Chương trình: - Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học của Bộ. - Tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông.... - Thực hiện dạy học ngoại ngữ tự chọn từ lớp 3, thời lượng 2 tiết/ tuần theo chương trình của Bộ. Tiếp tục thực hiện tổ chức giảng dạy môn Tin học từ lớp 3 ở những nơi có đủ điều kiện. Các phòng trường cần có kế hoạch tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng mới, củng cố phòng tin học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để tăng dần số học sinh được học tin học. b) Sách: -Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh tiểu học tiếp tục thực hiện theo quy định của năm học 2008-2009. Riêng các môn Tin học, Tiếng Anh tự chọn cần lưu ý: +Đối với môn Tin học, sử dụng các cuốn "Cùng học Tin học" quyển 1, quyển 2, quyển 3 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. +Đối với môn Tiếng Anh, toàn thành phố thống nhất sử dụng bộ sách “Let's Go” của nhà xuất bản trường Đại học Oxford; -Các trường thực hiện nghiêm túc chủ trương cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh là con liệt sỹ, con thương binh; giảm giá bán sách giáo khoa cho học sinh là con gia đình nghèo; các trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. Hiệu trưởng kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng sách tham khảo trong nhà trường. 3
 4. - Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường, có thể tổ chức cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp, mỗi lớp đều có tủ sách dùng chung của lớp mình. c.Thiết bị dạy học - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009). - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành, chú trọng các đồ dùng dạy học ứng dụng CNTT. - Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản TBDH một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học. 2- Tæ chøc tèt d¹y häc 2 buæi/ngμy ChuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc cho häc sinh ®−îc häc 2 buæi/ngµy, 10 buæi/tuÇn, tr−êng nµo cã nhu cÇu tõ phô huynh häc sinh vµ ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn th× kÕt hîp tæ chøc b¸n tró nh−ng ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra vÖ sinh, an toµn thùc phÈm vµ ®¶m b¶o t¨ng c−êng søc khoÎ cho häc sinh. Nh÷ng ®¬n vÞ ®· ®¶m b¶o ®Þnh møc, c¬ cÊu biªn chÕ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn thùc hiÖn d¹y häc 2 buæi/ngµy ®óng h−íng dÉn cña Bé vµ Së, kh«ng ph¶i thu tiÒn häc buæi 2 cña häc sinh, trõ viÖc d¹y häc m«n tù chän Tin häc. Buæi häc thø nhÊt, d¹y theo kÕ ho¹ch gi¸o dôc vµ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, s¸ch quy ®Þnh cho tõng líp; b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cña tõng m«n häc. Buæi häc thø hai tËp trung vµo c¸c néi dung: thùc hµnh kiÕn thøc ®· häc vµ tæ chøc cho häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng; gióp ®ì häc sinh yÕu kÐm v−¬n lªn hoµn thµnh yªu cÇu häc tËp, båi d−ìng häc sinh cã n¨ng khiÕu m«n To¸n, m«n TiÕng ViÖt, ¢m nh¹c, MÜ thuËt, ThÓ dôc; d¹y häc c¸c m«n häc vµ néi dung tù chän ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh hoµn thµnh bµi häc t¹i líp, kh«ng giao bµi tËp yªu cÇu lµm thªm ë nhµ. Ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y buæi thø 2 hîp lÝ vµ ®¶m b¶o chÊt l−îng. T¨ng c−êng kiÓm tra, thanh tra ®Ó viÖc d¹y häc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña buæi thø 2 thùc hiÖn nghiªm tóc, ®óng yªu cÇu. 3. TÝch cùc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc -Qu¸t triÖt vµ thùc hiÖn tinh thÇn V¨n b¶n sè 896/BGD§T-GDTH ngµy 13/02/2006 vÒ §æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ, ph©n quyÒn tù chñ vµ t¨ng c−êng tr¸ch 4
 5. nhiÖm cho hiÖu tr−ëng vµ gi¸o viªn; chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc cho phï hîp víi ®èi t−îng häc sinh trªn c¬ së ®¶m b¶o chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng theo quy ®Þnh. -Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học bằng những việc làm cụ thể: thiết kế bài học (Việc thiết kế bài học của giáo viên thực hiện theo điểm d Điều 7 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học); sử dụng thiết bị dạy học; chọn hình thức dạy học phù hợp với nội dung và đặc trưng từng môn học; tổ chức các hoạt động học tập trên lớp phát huy được tính tích cực, chủ động của các đối tượng HS. -Gi¸o viªn chñ ®éng phèi hîp linh ho¹t c¸c ph−¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong lÜnh héi kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng cña häc sinh. X©y dùng kÕ ho¹ch bµi häc kh«ng m¸y mãc, rËp khu«n, h×nh thøc mµ ph¶i b¸m s¸t môc tiªu ®Ò ra, cÇn ng¾n gän, thÓ hiÖn râ nh÷ng ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh vµ ph¶i phï hîp ®èi t−îng, v× sù tiÕn bé cña mçi häc sinh. -Khuyến khích giáo viên sử dụng máy vi tính và các phương tiện hiện đại để thiết kế bài dạy; truy cập Internet và sử dụng các giáo án điện tử hoặc viết giáo án điện tử phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học ở một số môn, bài thích hợp. 4. §æi míi c«ng t¸c kiÓm tra - ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh, tæ chøc vμ tham gia c¸c cuéc thi: -§¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2005/Q§-BGD&§T ngµy 30/9/2005 cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. -ViÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh ph¶i ®−îc thùc hiÖn nghiªm tóc, ®óng thùc chÊt theo tinh thÇn cuéc vËn ®éng “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”, ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c: +Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. +Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện. +Đảm bảo tính phân hoá tới từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh. +Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá. -Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ph¶i chó träng viÖc n©ng ®ì, ®éng viªn häc sinh nh−ng trong khi kh¶o s¸t, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp ph¶i theo yªu cÇu vÒ chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña ch−¬ng tr×nh, b¶o ®¶m kÕt qu¶ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, kh¸ch quan. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để giáo viên tham khảo, học sinh thực hành và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học. 5
 6. -TÊt c¶ c¸c tr−êng sau khi tæ chøc kh¶o s¸t chÊt l−îng ®Çu n¨m häc tiÕn hµnh ph©n nhãm häc sinh, tõ ®ã ®iÒu chØnh, x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi tõng ®èi t−îng. XÐt c«ng nhËn hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh tiÓu häc cho häc sinh líp 5 thùc hiÖn theo C«ng v¨n sè 5276/BGD§T-GDTH ngµy 25/5/2007 cña Bé GD&§T. -Phßng Gi¸o dôc chØ ®¹o viÖc kiÓm ®Þnh chÊt l−îng ; c¸c tr−êng cã ph−¬ng ¸n cô thÓ ®Ó bµn giao chÊt l−îng häc sinh tõ líp d−íi lªn líp trªn khi kÕt thóc n¨m häc vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o. * Tæ chøc c¸c cuéc thi: - Tổ chức KSCL đầu năm, Kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn. - Tiếp tục tổ chức thi cấp thành phố và tham gia thi học sinh giỏi tỉnh lớp 5 đối với 2 môn Toán, Tiếng Việt theo hình thức phù hợp, không gây áp lực cho học sinh và nhà trường về thành tích trong hoạt động này. - Phát động học sinh tích cực tham gia các cuộc thi vẽ, hát múa và thể thao do các tổ chức ngoài nhà trường tổ chức, hoặc phối hợp tổ chức. - Thực hiện phong trào thi đua “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” trong các trường tiểu học, tổ chức thi “Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp” các cấp. 5. Ph¸t hiÖn vμ båi d−ìng häc sinh giái, häc sinh cã n¨ng khiÕu C¸c tr−êng cÇn lµm tèt c«ng t¸c kh¶o s¸t, ph¸t hiÖn häc sinh n¨ng khiÕu ë tÊt c¶ c¸c m«n trªn c¬ së ®¶m b¶o môc tiªu chñ yÕu ®èi víi cÊp tiÓu häc lµ gi¸o dôc toµn diÖn nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mÜ vµ c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n. Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch tËp trung, −u tiªn båi d−ìng, ph¸t triÓn n¨ng khiÕu häc sinh. Quan t©m ph¸t hiÖn, båi d−ìng häc sinh giái, häc sinh cã n¨ng khiÕu trong c¸c lÜnh vùc: V¨n ho¸, thÓ chÊt, ©m nh¹c, mü thuËt, VSC§…, ®Æc biÖt cÇn ®Èy m¹nh phong trµo gi¶i to¸n qua m¹ng Internet trong häc sinh tõ líp 1 ®Õn líp 5. T¹p chÝ To¸n Tuæi th¬, V¨n tuæi th¬, ThÕ giíi trong ta, Chuyªn ®Ò Gi¸o dôc tiÓu häc th−êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi hÊp dÉn, bæ Ých nh»m ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho häc sinh, gi¸o viªn, ®ång thêi trao ®æi kinh nghiÖm d¹y häc, t¹o c¬ héi cho gi¸o viªn vµ häc sinh tiÓu häc ®−îc giao l−u víi b¹n bÌ, ®ång nghiÖp cña c¶ n−íc. C¸c tr−êng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn, khuyÕn khÝch gi¸o viªn, häc sinh nghiªn cøu, h¨ng h¸i tham gia. 6. Quan t©m gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt TiÕp tôc thùc hiÖn Quy ®Þnh vÒ Gi¸o dôc hoµ nhËp dµnh cho ng−êi khuyÕt tËt ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 23/2006/Q§-BGD§T ngµy 22/5/2006 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Quan t©m tiÕp nhËn, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó trÎ khuyÕt tËt ®−îc häc ®óng ®é tuæi. Tuú thuéc kh¶ n¨ng, 6
 7. n¨ng lùc cña tõng trÎ mµ nhµ tr−êng cã thÓ gi¶m hoÆc miÔn mét sè néi dung häc tËp cho phï hîp. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña trÎ khuyÕt tËt trªn c¬ së nh×n nhËn sù tiÕn bé vµ t¨ng c−êng ®éng viªn khÝch lÖ, tËp trung vµo c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cÇn ®¹t cña hai m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt, kh«ng xem lµ ngåi nhÇm líp ®èi víi ®èi t−îng ®Æc biÖt khã kh¨n nµy. Nhµ tr−êng tÝch cùc huy ®éng c¸c nguån lùc ®Ó hç trî, khen th−ëng nh÷ng häc sinh khuyÕt tËt cã tiÕn bé vµ gi¸o viªn cã thµnh tÝch gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt. 7. Gi¸o dôc thÓ chÊt, vÖ sinh m«i tr−êng C¸c tr−êng tiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o vÒ “T¨ng c−êng c«ng t¸c vÖ sinh tr−êng häc”, “Tæ chøc ho¹t ®éng xanh ho¸ nhµ tr−êng", ®Èy m¹nh gi¸o dôc thÓ chÊt, Y tÕ tr−êng häc, thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh Gi¸o dôc Nha häc ®−êng, M¾t häc ®−êng, ho¹t ®éng Ch÷ thËp ®á. Tæ chøc cho häc sinh tham gia tÝch cùc vµo ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc m«i tr−êng, phßng chèng t¸c h¹i cña thuèc l¸. Tham gia B¶o hiÓm häc sinh, B¶o hiÓm Y tÕ, rÌn luyÖn th©n thÓ theo tiªu chuÈn. Quan t©m c¸c ho¹t ®éng TDTT, V¨n ho¸ v¨n nghÖ, ®Èy lïi tiªu cùc vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Huy ®éng c¸c nguån lùc, sö dông hîp lÝ søc lao ®éng cña häc sinh, tranh thñ sù hç trî cña cha mÑ häc sinh vµ c¸c ®oµn thÓ ch¨m lo cho c¶nh quan tr−êng líp ngµy mét khang trang vµ lu«n s¹ch sÏ. H−ëng øng TÕt trång c©y, tÝch cùc trång hoa, c©y c¶nh, x©y dùng nhµ tr−êng “Xanh-S¹ch-§Ñp”. Phôc vô ®ñ n−íc uèng hîp vÖ sinh cho c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh. 8) Quan tâm đúng mức giáo dục ngoài giờ lên lớp: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo nội dung và hình thức phù hợp với đối tượng và điều kiện từng vùng. Các trường bắt buộc phải có kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định của chương trình GDPT cấp tiểu học tại Quyết định 16/2006/QĐ - BGD&ĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT. Giáo viên phụ trách lớp chịu trách nhiệm phối hợp với tổ chức Đội TNNĐ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. III. Đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo: a) Đổi mới quản lý cần được xem là yếu tố đột phá trong sự phát triển đúng hướng và bền vững của giáo dục tiểu học. Năm học này cần tập trung một số hoạt động sau: -Bồi dưỡng cập nhật cho đội ngũ CBQL ở trường về các văn bản quy phạm pháp luật mới, Chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng GD-ĐT và các thông tin quản lý giáo dục liên quan đến công tác quản lý, 7
 8. chỉ đạo theo nguyên tắc: Phòng phổ biến, hướng dẫn đến hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; lãnh đạo trường phổ biến đến tận giáo viên. -Tiếp tục chỉ đạo đổi mới quản lý theo hướng phân cấp cho cơ sở về quyền chủ động trong xây dựng kế hoạch dạy học – giáo dục, tổ chức hoạt động và đánh giá trên cơ sở nâng cao nhận thức của hiệu trưởng về quản lý theo chuẩn của quy phạm pháp luật. -Tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo, kiểm tra đánh giá của phòng GD&ĐT đối với trường và hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và hiệu quả thực hiện kế hoạch. - Khai thác và sử dụng các thành tựu công nghệ thông tin trong quản lý. Kết nối thông tin quản lý cán bộ, quán lý tài chính, quản lý phổ cập, quản lý chất lượng từ trường đến phòng giáo dục qua mạng INTERNET. Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường. Đảm bảo cập nhật và chính xác, trung thực về thông tin giáo dục tiểu học để mọi người có thể truy cập. b) Quan tâm đúng mức nội dung bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ nhà giáo cả tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. -Triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một trong những nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục đến năm 2020 tại thông báo số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng". -Cùng với việc chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, theo kế hoạch bồi dưỡng hè của Bộ, năm học 2009- 2010 cần chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí. Cụ thể: - Tập trung bồi dưỡng về công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. - Bồi dưỡng năng lực quản lí cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao thực chất chất lượng giáo dục. - Đẩy mạnh việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục về năng lực đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Có kế hoạch tổng kết, đánh giá hàng năm. -Tăng quyền chủ động cho cơ sở trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường; thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 8
 9. -Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định số 14/2007/QQĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Duy trì và củng cố, kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán nhằm thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Tăng cường bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn liên trường theo hướng chuyên đề. -Bồi dưỡng cập nhật cho cán bộ, giáo viên về trình độ và kỹ năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, khai thác thông tin qua mạng nhằm phục vụ nhu cầu thông tin và đổi mới phương pháp dạy học. IV. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí giáo dục: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Vận động cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường học tập kĩ năng sử dụng vi tính. Mỗi trường có 1 giáo viên (Qua đào tạo “Bác sĩ máy tính”) làm nòng cốt về CNTT trong việc bồi dưỡng và ứng dụng CNTT. Khuyến khích sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính; sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp các tư liệu dạy học điện tử theo các môn học và theo chủ đề (phần mềm hỗ trợ dạy học; tranh ảnh minh hoạ các môn học,...) thành kho tư liệu dùng chung. Các giáo án điện tử khi xây dựng cần có sự tham gia của tổ chuyên môn và sử dụng linh hoạt được nhiều lớp. GV phải tiếp cận và thực hiện thành thạo bài giảng điện tử. Khuyến khích các đơn vị tổ chức thi chọn giáo án điện tử các cấp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử. Các trường sử dụng tốt mạng Internet, mỗi trường đều phải xây dựng Website thư viện điện tử, xây dựng được quy chế hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường, tổ chức cho cán bộ, giáo viên cập nhật, khai thác thông tin, tư liệu từ Internet để phục vụ dạy học đồng thời cập nhật giáo án, bài giảng, tư liệu lên thư viện điện tử của đơn vị, phát huy tác dụng thực sự đến GV, HS, PHHS và địa phương. Các trường đã trang bị phòng máy vi tính và các thiết bị CNTT cần tổ chức khai thác tối đa hiệu quả để phục vụ công tác quản lí và dạy học, tránh lãng phí tiến của của Nhà nước và nhân dân. Một số báo cáo thống kê, một số loại công văn đi, đến giữa Phòng và các Trường thực hiện qua kênh điều hành mạng Internet của Phòng GD-ĐT (Trang: http://violet.vn/phonghatinh và hộp thư: pgd.thanhphohatinh@gmail.com ) 9
 10. Việc ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học cần được thực hiện tích cực, có kế hoạch cụ thể, từng bước theo điều kiện của từng trường với phương châm : “Học những vấn đề cần thiết, học đến đâu thực hành đến đấy, lấy việc chia sẻ kinh nghiệm để tiến bộ; không nên chạy theo hình thức, gây lãng phí, kém hiệu quả. V. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia. 1. Củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phấn đấu đạt chuẩn ở mức độ cao hơn. Tiếp tục tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu phổ cập để có kế hoạch khắc phục những yếu kém, đảm bảo giữ vững, nâng cao kết quả phổ cập. Các địa phương phải có báo cáo hàng năm về tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi về phòng GD-ĐT. - Phổ cập về số lượng cần gắn liền với chuẩn hoá về chất lượng dạy học, giáo dục các điều kiện thiết yếu đảm bảo nâng cao chất lượng phổ cập GDTH – ĐĐT. Những đơn vị đã đạt chuẩn vững chắc cần phấn đấu đạt ở mức cao hơn theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. - Tiếp tục chỉ đạo các nhóm giải pháp nhằm không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học dở chừng ở tiểu học; huy động trở lại những học sinh bỏ học các năm trước vào theo học các lớp linh hoạt ; không để học sinh trong độ tuổi phổ cập ở ngoài nhà trường. - Cải tiến quy trình điều tra, nhập dữ liệu và kiểm tra hàng năm nhằm giảm bớt thời gian đầu tư cho hồ sơ PCGD; phối hợp với trường THCS sử dụng chung phần mềm quản lý phổ cập trên địa bàn xã, phường, thị trấn. - Thực hiện đúng, đủ các quy định về các công việc điều tra, nhập dữ liệu, kiểm tra và báo cáo về công tác phổ cập. 2. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia. Gắn nội dung xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia với nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Triển khai xây dựng CSVC các trường theo quy hoạch đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia, từ nay đến hết 2010, phấn đấu 3 trường hoàn thành xây dựng chuẩn: TH Nguyễn Du, Thạch Trung II (Mức độ 2) Thạch Bình ( Mức độ 1) ; Các đơn vị trong kế hoạch, tham mưu tích cực, cụ thể với chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2. UBND thành phố tổ chức kiểm tra công nhận lại cho các trường đạt chuẩn mức độ 1 sau 5 năm vào thời điểm tháng 2 năm 2010, vào tháng 4 năm 2010 đối với các trường phấn đấu đạt chuẩn mức độ 1 và 2. 10
 11. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các trường đã đạt chuẩn để duy trì và nâng cao chất lượng TCQG. Những trường đã đạt chuẩn mức độ 1ở vùng có điều kiện cần tham mưu lộ trình và phấn đấu chuẩn mức độ 2. VI. Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục. Năm học 2009 – 2010, Giáo dục Tiểu học tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết đinh số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) có thể tổ chức thực hiện tích hợp vào các môn Ân nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật theo hướng dạy học phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường). * Đối với dạy học 2 buổi/ ngày : - Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: + Về nội dung: dạy học theo kế hoạch giáo dục, thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; giúp đỡ học sinh yếu vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài tập ngay tại lớp. + Đối với những trường ở vùng khó khăn, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày không thêm nội dung dạy học, chủ yếu nhằm tạo điều kiện cho học sinh đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng. Khuyến khích tất cả các trường có điều kiện về cơ sở vất chất tổ chức bán trú cho học sinh. Đối với các trường, lớp tổ chức bán trú: cần tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm trong phạm vi trường học, phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khoẻ học sinh. + Về thời lượng: đảm bảo không tổ chức dạy học quá 7 tiết/ ngày và 35 tiết/tuần. -Tham mưu với Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ bố trí tỷ lệ giáo viên cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng địa phương. 2. Kế hoạch thời gian năm học - Ngày bắt đầu năm học: 24/8/2009 - Ngày khai giảng: từ 4 - 5/9/2009 11
 12. - Học kì I: 24/8/2009 đến 08/01/2010 - Học kì II: Từ ngày 11/01/2010 - Ngày kết thúc năm học: muộn nhất vào ngày 31/5/2010 - Thời gian thực học: Đảm bảo thời gian học tối thiểu theo quy định của Bộ trong năm học là 35 tuần, trong đó học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần. - Các ngày nghỉ: + Nghỉ giữa học kì: 02 ngày + Nghỉ cuối học kì: 03 ngày + Nghỉ Tết âm lịch: 01 tuần + Các ngày nghỉ lễ: Theo quy định chung + Trong trường hợp đặc biệt như: thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh..., Sở GD& ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí dạy bù vào buổi chiều đối với trường, lớp học 2 buổi/ngày. VII. Một số hoạt động khác: 1) Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng chương trình, dự án liên quan đến tiểu học như: “Đề án nâng cao chất lượng dạy và học Tin học - ngoại ngữ giai đoạn 2008-2013” Dự án GDTH cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC), Chương trình giáo dục an toàn giao thông, Chương trình chăm sóc sức khoẻ học đường… Phối hợp với ngành y tế tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Trước mắt, tổ chức phòng chống hiệu quả dịch cúm A (H1N1) theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, Sở giáo dục-đào tạo và của UBND thành phố. 2) Triển khai có hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục nhằm động viên sự quan tâm và đầu tư nguồn lực của xã hội cho công tác giáo dục trên tinh thần phát huy tự nguyện của các tổ chức, cá nhân. 3) Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, xét công nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục: giao lưu học sinh giỏi, giải toán tuổi thơ, chuyên đề học tốt… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học 4) Củng cố tổ chức và hoạt động của phòng giáo dục và Tổ nghiệp vụ cấp học. Phòng giáo dục – đào tạo có đủ một lãnh đạo phụ trách và 2 chuyên viên. Hội đồng chuyên môn cấp học có ít nhất 2-3 cốt cán mỗi môn học nhằm giúp phòng giáo dục giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn hẹp của môn học. 5) Thực hiện đúng Nghị định 24/NĐ-CP của Chính phủ trong công tác huy động nguồn lực theo quy chế dân chủ, các quy định mới của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở, của UBND Thành phố về chế độ thu chi kinh phí 12
 13. đóng góp của phụ huynh về dạy học buổi thứ 2 và các khoản đóng góp xã hội hoá giáo dục… * * * Trªn ®©y lµ nh÷ng ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô träng t©m vµ c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2009-2010 cña gi¸o dôc TiÓu häc Thµnh phè Hµ TÜnh. C¸c ®¬n vÞ c¨n cø vµo h−íng dÉn trªn x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ vµ tæ chøc triÓn khai, chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸n bé nh©n viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc; Thực hiện báo cáo định kì đúng thời gian, đúng quy định; các thông tin, số liệu yêu cầu chính xác. Quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các trường phản ánh về Phòng GD-ĐT (Bộ phận Tiểu học) để chỉ đạo và xử lí kịp thời. KT. Tr−ëng phßng N¬i nhËn: phã Tr−ëng phßng - Phßng TiÓu häc Së GD-§T (§Ó b¸o c¸o); - V¨n phßng UBND TP (§Ó b¸o c¸o); - L·nh ®¹o Phßng (ChØ ®¹o); - C¸c bé phËn CM, TTr, C§ (Phèi hîp); - C¸c tr−êng TH (Thùc hiÖn); - L−u VT, TH. Ph¹m ThÞ Hång V©n 13
 14. lÞch c«ng t¸c n¨m häc 2009-2010 Phòng quy định một số mốc thời gian và nội dung công tác để các trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2009- 2010. Cụ thể như sau: Tháng 9/2009: - Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm - Triển khai thực hiện Tháng An toàn giao thông - Kiểm tra đầu năm học - Các trường nộp báo cáo đầu năm, đăng ký thi đua Tháng 10/2009: - Kiểm tra hoạt động Dạy - Học - Tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học tại các đơn vị. - Kiểm tra định kì lần I Tháng 11/2009: - Kiểm tra hoạt động dạy- học - Tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học tại các đơn vị. Tháng 12/2009: - Kiểm tra hoạt động dạy- học - Tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học tại các đơn vị - Kiểm tra định kì lần II Tháng 01, 2/2010: - Kiểm tra hoạt động dạy- học - Kiểm tra công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia cách đây 5 năm - Thi tiếng hát dân ca cho giáo viên và học sinh Tháng 3/2010: - Kiểm tra hoạt động dạy- học - Kiểm tra định kì lần III -Thi Học sinh giỏi cấp thành phố, Thi VSCĐ. Tháng 4: - Thi học sinh giỏi tỉnh - Kiểm tra công nhận các trường phấn đấu đạt chuẩn QG mức 1 và mức2 Tháng 5: - Kiểm tra chất lượng cuối năm; tổ chức bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 và các lớp dưới lên lớp trên - Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 - Tổng kết năm học 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản