Dụng cụ cắt trên máy điều khiển số P2

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
141
lượt xem
56
download

Dụng cụ cắt trên máy điều khiển số P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả các Catridge được chế tạo theo tiêu chuẩn đều có các ký mã hiệu riêng . Việc ký hiệu Catridge được tóm tắt như sơ đồ sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dụng cụ cắt trên máy điều khiển số P2

 1. H×nh 3.26. S¬ ®å gia c«ng - chän dao víi c¸c gãc ϕ phï hîp H×nh 3.27. Chän kÕt cÊu phÇn c¾t cña dao phï hîp víi s¬ ®å gia c«ng TÊt c¶ c¸c Catridge ®−îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn ®Òu cã c¸c kÝ m· hiÖu riªng. ViÖc kÝ hiÖu Catridge ®−îc tãm t¾t nh− s¬ ®å sau: H×nh 3.28
 2. 3.3. Dao tiÖn kÕt cÊu liÒn khèi ( m¶nh dao ®−îc hµn vµo th©n dao ). C¸c dao tiÖn víi kÕt cÊu hµn m¶nh dao vµo th©n dao ®¶m b¶o ®−îc sù ch¾c ch¾n, tÝnh æn ®Þnh, kho¶ng kh«ng gian cÇn thiÕt ®Ó dao di chuyÓn lµ nhá, v× vËy trong nhiÒu tr−êng hîp nh− khi gia c«ng lç, c¸c mÆt ®Þnh h×nh, c¸c r·nh th× viÖc sö dông dao c¾t kiÓu nµy rÊt thuËn lîi. Tuy nhiªn kh¸c víi viÖc gia c«ng trªn c¸c m¸y c«ng cô th«ng th−êng, trªn c¸c m¸y CNC ®iÒu kiÖn c¾t rÊt bÊt lîi bëi nhiÖt ®é cao, t¶i träng lín...khiÕn cho mòi dao nhanh chãng bÞ mßn, ®Ó tr¸nh sai sè, ngoµi viÖc tù hiÖu chØnh ®é mßn mòi dao do ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc lËp tr×nh, ph¶i tiÕn hµnh mµi l¹i dao c¾t, ®iÒu nµy lµ thùc sù khã kh¨n khi gia c«ng trªn m¸y CNC. Còng gièng nh− kÕt cÊu cña dao tiÖn cã ghÐp m¶nh, lo¹i dao tiÖn víi kÕt cÊu hµn cã c¸c m¶nh dông cô c¾t tiªu chuÈn, th©n dao ®−îc t¹o c¸c r·nh ®Ó khi ®Æt c¸c m¶nh dao vµo ®ã vµ hµn l¹i, chóng còng t¹o ®−îc c¸c th«ng sè phÇn c¾t nh− mong muèn. Mét nh−îc ®iÓm lín nhÊt khiÕn cho c¸c lo¹i dao cã kÕt cÊu hµn Ýt ®−îc sö dông trªn m¸y CNC v× c¸c m¶nh dao hîp kim cøng sÏ cã chÊt l−îng cao khi ®−îc phñ PVD mét líp TiN bÒ mÆt, tuy nhiªn khi sö dông kÕt cÊu hµn d−íi t¸c dông cña nhiÖt ®é hµn th× ®Æc tÝnh tèt do líp phñ mang l¹i kh«ng cßn n÷a. Kh«ng nh÷ng thÕ, sau khi hµn, m¶nh dao cã thÓ bÞ biÕn d¹ng ( cong, vªnh…). H×nh 3.29 giíi thiÖu viÖc chän m· hiÖu th©n dao ®Ó sau hµn m¶nh dao c¾t chóng t¹o thµnh c¸c gãc nghiªng chÝnh...nh− mong muèn. H×nh 3.29. S¬ ®å gia c«ng vµ chän dao cã gãc ϕ phï hîp Sau khi tiÕn hµnh chän s¬ ®å gia c«ng vµ chän ®−îc gãc phï hîp ta cã thÓ chän ®−îc kÕt cÊu cña dao tiÖn liÒn khèi nh− h×nh 3.1.5.2 H×nh 3.30. Chän kÕt cÊu phÇn c¾t cña dao phï hîp víi s¬ ®å gia c«ng
 3. PhÇn iv dông cô c¾t quay H×nh 4.1 : Mét sè lo¹i dông cô c¾t quay tiªu biÓu dïng trªn m¸y CNC
 4. Dông cô c¾t quay rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nh− : dao phay, mòi khoan, dao khoÐt, doa, tar«...nh−ng trong ph¹m vi cña ®Ò tµi chØ ®i vµo t×m hiÓu mét sè lo¹i dao phay, mòi khoan vµ dao doa ®−îc sö dông trªn c¸c m¸y CNC. Nãi chung c¸c loai dao nµy phÇn lín ®−îc chÕ t¹o cã kÕt cÊu ghÐp m¶nh hîp kim cøng, mét sè mòi khoan cì nhá, mòi tar«, dao phay ngãn cì nhá th× ®−îc chÕ t¹o liÒn khèi nh−ng còng ®−îc phñ bÒ mÆt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c¾t gät. H×nh 3.1 lµ mét sè minh ho¹ vÒ c¸c lo¹i dao phay , mòi khoan sö dông trªn m¸y ®iÒu khiÓn sè CNC. §Ó hiÓu râ vÒ kÕt cÊu dao, m¶nh dao vµ c¸ch sö dông cña c¸c lo¹i dông cô c¾t nãi trªn, sau ®©y sÏ nghiªn cøu t×m hiÓu cô thÓ vÒ c¸c lo¹i dao phay, c¸c kiÓu mòi khoan vµ c¸c dông cô gia c«ng lç sö dông cho c¸c m¸y phay vµ c¸c trung t©m gia c«ng phay CNC. 4.1.dao phay Dao phay lµ lo¹i dông cô c¾t quay ®−îc dïng ®Ó gia c«ng rÊt nhiÒu c¸c bÒ mÆt kh¸c nhau, v× vËy mµ nã lµ lo¹i dông cô chiÕm mét tû lÖ lín trong sè c¸c dông cô c¾t quay.Dao phay sö dông trªn c¸c m¸y c«ng cô th«ng th−êng cã thÓ gia c«ng ®−îc c¸c mÆt ph¼ng , mÆt trô, r·nh , r·nh then ,c¸c mÆt ®Þnh h×nh...Khi sö dông trªn m¸y phay CNC, trung t©m gia c«ng CNC th× nã cã thÓ gia c«ng ®−îc nhiÒu bÒ mÆt phøc t¹p h¬n(c¸c bÒ mÆt 3d nh− c¸nh tua-bin), víi nh÷ng m¸y cã tèc ®é trôc chÝnh lín cã thÓ sö dông ®−îc c¸c dao phay ngãn rÊt bÐ(tíi 0,3mm) ®Ó phay ®−îc c¸c r·nh rÊt hÑp. Quan träng h¬n lµ khi sö dông trªn m¸y CNC kÕt hîp víi hÖ thèng thay dao tù ®éng ®· tiÕt kiÖm ®−îc rÊt nhiÒu thêi gian phô dao vµ cã thÓ gia c«ng ®−îc hÇu hÕt c¸c bÒ mÆt trªn mét m¸y. Dao phay cã rÊt nhiÒu kiÓu lo¹i kh¸c nhau vµ còng cã nhiÒu tiªu chuÈn ®Ó ph©n lo¹i dao phay kh¸c nhau. -Theo kÕt cÊu cña r¨ng dao cã thÓ ph©n ra lµm dao phay r¨ng nhän vµ dao phay hít l−ng. -Theo c¸ch ph©n bè r¨ng dao so víi trôc dao cã c¸c lo¹i : dao phay trô, dao phay mÆt ®Çu , dao phay ®Þnh h×nh ... -Theo d¹ng r¨ng : dao phay r¨ng th¼ng, dao phay r¨ng nghiªng, dao phay r¨ng xo¾n... -Theo kÕt cÊu dao :dao phay r¨ng liÒn vµ dao phay r¨ng ch¾p. -Theo ph−¬ng ph¸p kÑp dao : dao phay trô ngang, dao phay trô ®øng. Nh−ng trong ®Ò tµi nµy, víi môc ®Ých lµ sau khi nghiªn cøu cã thÓ chän ®−îc dao ®Î gia cong nh÷ng bÒ mÆt yªu cÇu tr−íc nªn se ph©n lo¹i dao phay theo kh¶ n¨ng gia c«ng ®−îc nh÷ng bÒ mÆt cña dao, theo c¸ch ph©n l¹oi nµy cã : dao phay mÆt ph¼ng, dao phay mÆt trô, dao phay r·nh, dao phay mÆt cong cã ®−êng sinh th¼ng, dao phay mÆt 3d ph¾c t¹p..Nh− vËy cã tr−êng hîp mét dao phay võa cã mÆt trong nhãm nµy l¹i cã mÆt trong nhãm kh¸c nh− dao phay mÆt ph¼ng khi sö dông trªn m¸y CNC còng cã thÓ phay ®−îc mÆt trô, dao phay ®Üa
 5. phay r·nh còng cã thÓ sö dông phay mÆt ph¼ng...Ngoµi ra ng−êi ta cßn chÕ t¹o mét nhãm dao phay chuyªn dïng trong c«ng nghiÖp chÕ t¹o «t«, m¸y næ, nhãm dao nµy còng rÊt ®−îc ph¸t triÓn do sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp «t«. Trong c¸c dao phay ghÐp m¶nh dïng trªn m¸y ®iÒu khiÓn sè CNC tuú theo sè l−îng m¶nh dao(sè r¨ng dao) bè trÝ trªn mét chu vi cña dao mµ ng−êi ta l¹i ph©n chóng ra lµm 3 lo¹i dao phay : -Dao r¨ng th−a : dïng cho phay th« vµ trong nh÷ng tr−êng hîp phÇn c«ng-x«n cña dao lín - Dao phay cã sè r¨ng kÝn b×nh th−êng : sö dông phæ biÕn trong c¸c tr−êng hîp gia c«ng th«ng th−êng,®©y lµ lo¹i dao ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt. - Dao cã sè r¨ng rÊt kÝn : lo¹i nµy −u tiªn dïng khi gia c«ng gang vµ thÐp chÞu nhiÖt. Tuú tõng kiÓu dao mµ viÖc ®¸nh gi¸ sè l−îng r¨ng dao th−a hay kÝn cã kh¸c nhau, nh−ng th«ng th−êng sù ®¸nh gi¸ ®ã ®−îc tiªu chuÈn ho¸ vµ ®−îc nhiÒu nhµ s¶n xuÊt ¸p dông tiªu chuÈn ®ã. VÝ dô c¸ch ®¸nh gi¸ theo tiªu chuÈn ISO ®èi víi dao phay mÆt ®Çu: B¶ng 4.1 : Ph©n lo¹i dao phay mÆt ®Çu theo sè r¨ng dao Sè r¨ng Sè r¨ng Sè r¨ng D D D RÊt (mm) Th−a KÝn RÊt kÝn (mm) Th−a KÝn RÊt kÝn (mm) Th−a KÝn kÝn 63 4 5 6 100 5 7 10 160 8 12 15 80 4 6 8 125 6 8 12 200 10 12 20 §a sè c¸c lo¹i dao phay sö dông trªn m¸y CNC ®Òu cã kÕt cÊu ghÐp m¶nh b»ng mèi ghÐp c¬ khÝ, nh÷ng dao cì nhá nh− dao phay ngãn cã ®−êng kÝnh d−íi 25mm th× kh«ng chÕ t¹o theo kÕt cÊu ghÐp m¶nh c¬ khÝ mµ phÇn c¾t ®−îc chÕ t¹o riªng vµ ®−îc hµn vµo c¸n dao. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña vËt liÖu phÇn c¾t th× phÇn c¾t cña c¸c lo¹i dao phay ®Òu ®−îc phñ bÒ mÆt b»ng c¸c vËt liÖu nh− C¸cbÝt Titan, c¸c bÝt tantan , nh«m «xÝt, c¸cbÝt bo... V× ®a sè dao cã kÕt cÊu ghÐp m¶nh nªn tr−íc khi t×m hiÓu kÕt cÊu cña dao phay sÏ t×m hiÓu vÒ kÕt cÊu , kÝ m· hiÖu vµ ph¹m vi øng dông cña c¸c m¶nh dao phay . Sau ®ã sÏ lÇn l−ît t×m hiÓu kÜ vÒ kÝ m· hiÖu ,kÕt cÊu cña mét sè lo¹i dao phay theo c¸ch ph©n lo¹i ®· nªu trªn.
 6. 4.1.1. M¶nh dao phay. Nãi chung so víi m¶nh dao tiÖn ®· nghiªn cøu th× m¶nh dao phay còng cã cÊu t¹o vÒ c¬ b¶n gièng víi c¸c m¶nh dao tiÖn, sù gièng nhau thÓ hiÖn trªn c¬ së th«ng sè h×nh häc cña phÇn c¾t vµ c¸c kÝ hiÖu c¸c th«ng sè ®ã. Nh−ng do ®Æc ®iÓm gia c«ng cã kh¸c so víi dao tiÖn : khi c¾t cã nhiÒu l−ìi c¾t ®ång thêi tham gia c¾t, chiÒu dµy líp c¾t thay ®æi g©y rung ®éng trong qu¸ tr×nh c¾t nªn vÒ mÆt kªt cÊu c¸c m¶nh dao phay sÏ cã nh÷ng thay ®æi ®èi víi m¶nh tiÖn. H×nh 4.2 : C¸c m¶nh sö dông cho dao phay §Ó dÔ dµng chän ®−îc lo¹i m¶nh dao hîp lý cho tõng lo¹i dao khi sö dông dao phay, c¸c m¶nh dao phay còng ®−îc kÝ hiÖu theo tiªu chuÈn. C¸ch kÝ hiÖu ®ã còng gÇn nh− kÝ hiÖu m¶nh tiÖn, c¸c kÝ hiÖu vÒ gi¸ trÞ gãc sau, kÝch th−íc m¶nh, h−íng lµm viÖc còng cã gi¸ trÞ nh− c¸c m¶nh dao tiÖn...Cô thÓ vÒ kÝ hiÖu m¶nh dao phay nh− s¬ ®å h×nh 4.3. Tõ c¸ch kÝ hiÖu m¶nh dao ta thÊy nÕu tæ hîp l¹i sÏ cã rÊt nhiÒu m¶nh dao víi h×nh d¸ng vµ th«ng sè h×nh häc kh¸c nhau vµ ta cã thÓ chän bÊt cø lo¹i m¶nh dao cã h×nh d¸ng vµ th«ng sè ×nh häc mong muèn. Nh−ng th«ng th−êng th× víi mçi lo¹i h×nh d¸ng m¶nh chØ sö dông nh÷ng th«ng sè h×nh häc phï hîp nhÊt ®Þnh. C¸c m¶nh cã l−ìi c¾t th¼ng sö dông cho c¸c dao phay mÆt ph¼ng th× chØ dïng gãc sau >7o, gãc sau =3o, 5o sö dông cho c¸c m¶nh trßn , gãc sau =0o dïng cho c¸c m¶nh dao cã l−ìi c¾t th¼ng ghÐp vµo dao gia c«ng lç chuyªn dông.
 7. H×nh 4.3: S¬ ®å kÝ hiÖu m¶nh dao phay VÒ h×nh d¸ng m¶nh dao, m¶nh dao phay sö dông nhiÒu m¶nh cã h×nh d¸ng phong phó h¬n m¶nh tiÖn(nh− c¸c m¶nh 6 c¹nh ®Òu, 8 c¹nh ®Òu), ®Æc biÖt víi c¸c dao phay mòi cÇu th× l−ìi c¾t cña m¶nh th−êng cã biªn d¹ng phøc t¹p. §iÒu nµy còng phï hîp víi sù ®a d¹ng vÒ kÕt cÊu phÇn th©n cña c¸c lo¹i dao kh¸c nhau. Tõ c¸ch kÝ hiÖu trªn ®©y còng cho thÊy mét ®iÓm kh¸c n÷a gi÷a m¶n dao phay vµ m¶nh dao tiÖn lµ : khi sö dông m¶nh dao tiÖn th× gãc nghiªng chÝnh do dao quy ®Þnh vµ mét m¶nh dao cã thÓ l¾p vµo nh÷ng ®Çu dao kh¸c nhau ®Ó t¹o ra nh÷ng gãc nghiªng kh¸c nhau, nh−ng víi mçi m¶nh dao phay l¹i chØ dïng cho nh÷ng dao phay cã gãc nghiªng chÝnh ®· ®−îc x¸c ®Þnh khi chÕ t¹o m¶nh. VÝ dô cïng lµ m¶nh h×nh vu«ng nh−ng cã m¶nh ®−îc chÕ
 8. t¹o cho dao cã gãc ¨n dao lµ 45o, cã m¶nh l¹i chÕ t¹o cho dao cã gãc ¨n dao lµ 10o, 90o...Vµ kh«ng thÓ dïng m¶nh nµy l¾p vµo dao kia ®−îc mÆc dï chóng ®Òu lµ m¶nh h×nh vu«ng. VÒ th«ng sè h×nh häc phÇn c¾t m¶nh dao phay còng cã cÊu t¹o nh− c¸c lo¹i m¶nh dao kh¸c, c¸c m¶nh dao dïng cho gia c«ng th« th× phÇn c¹nh v¸t ©m trªn l−ìi c¾t dµi vµ r·nh lâm bÎ phoi kh«ng s©u : cÊu t¹o nµy nh»m t¨ng bÒn cho l−ìi c¾t vµ phÇn v¸t ©m nµy còng ®ãng vai trß bÎ phoi do t¹o lùc nÐn lªn phoi , c¸c m¶nh gia c«ng b¸n tinh phÇn v¸t ©m nhá h¬n vµ r·nh bÎ phoi lín h¬n ,®Õn m¶nh dao dïng gia c«ng tinh th× phÇn v¸t ©m kh«ng cã vµ r·nh bÎ phoi rÊt lâm(b¸n kÝnh cung lâm nhá) do phoi khi gia c«ng tinh khã bÞ g·y h¬n . H×nh 4.4 : CÊu t¹o phÇn c¾t cña c¸c m¶nh dao Khi phay c¸c vËt liÖu khã gia c«ng nh− nh«m th× kÕt cÊu bÎ phoi cÇn cã cÊu t¹o ®Æc biÖt h¬n, th«ng th−êng kh«ng sö dông c¸c r·nh lâm lµ cung trßn mµ sö dông r·nh gÊp khóc ®ét ngét hay nhiÒu r·nh lâm liªn tiÕp nhau ®Ó bÎ phoi ®−îc tèt h¬n. H×nh 4..5 : KÕt cÊu bÎ phoi cho c¸c m¶nh dïng gia c«ng nh«m. Trªn c¸c m¶nh dao phay bao giê còng cã mét ®o¹n chuyÓn tiÕp gi÷a 2 l−ìi c¾t kÒ nhau, ®o¹n chuyÓn tiÕp nµy cã thÓ lµ ®o¹n v¸t th¼ng hoÆc lµ mét cung trßn nèi tiÕp(trªn m¶nh dao tiÖn th× gi÷a l−ìi c¾t chÝnh vµ l−ìi c¾t phô th−êng lµ cung trßn chuyÓn tiÕp ®ã chÝnh lµ b¸n kÝnh mòi dao). §o¹n chuyÓn tiÕp nµy cã t¸c dông t¨ng bÒn cho l−ìi c¾t cña m¶nh, ®«i khi nã còng ®ãng vai trß lµ mét l−ìi c¾t phô. 4.1.2.Dao phay mÆt ph¼ng. Trong khi phay mÆt ph¼ng b»ng c¸c dao cô cæ ®iÓn th× dao phay trô vÉn hay ®−îc sö dông, th× khi sö dông dao ghÐp m¶nh trªn m¸y CNC l¹i chØ ph¸t triÓn m¹nh c¸c lo¹i dao phay mÆt ®Çu ®Ó gia c«ng mÆt ph¼ng. V× viÖc sö dông dao mÆt ®Çu cã nhiÒu −u ®iÓm vµ thuËn lîi ,®Æc biÖt lµ khi dïng dao r¨ng ghÐp m¶nh, cô thÓ lµ :
 9. -ViÖc ghÐp m¶nh trªn dao phay trô sÏ khã kh¨n h¬n viÖc ghÐp m¶nh trªn c¸c dao phay mÆt ®Çu. -Trªn c¸c m¸y CNC v× ¸p dông ph−¬ng ph¸p thay dao tù ®éng nªn c¸c dao chØ l¾p c«ng-x«n trªn trôc chÝnh ,v× vËy nÕu dïng dao phay trô sÏ lµm yÕu dao khi phÇn c«ng-x«n dµi. -Khi dïng dao phay mÆt ®Çu cho phÐp sö dông dao cã ®−êng kÝnh lín ®Ó gia c«ng nh÷ng mÆt cã kÝch th−íc lín nh− vËy sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt gia c«ng. -§é cøng v÷ng cña dao phay mÆt ®Çu cao t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao ®−îc chÕ ®é c¾t. -Sè l−ìi c¾t ®ång thêi tham gia c¾t lín nªn n¨ng suÊt gia c«ng cao, -DÔ dµng thay r¨ng dao,kh«ng ph¶i tiÕn hµnh qu¸ tr×nh mµi l¹i phøc t¹p. -Cã thÓ gia c«ng ®ång thêi nhiÒu bÒ mÆt b»ng nhiÒu dao ghÐp víi nhau. Cã nhiÒu lo¹i dao phay mÆt ph¼ng kh¸c nhau nh−ng 3 lo¹i dao ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt lµ dao cã gãc nghiªng chÝnh b»ng 0o(m¶nh dao h×nh trßn),45o(m¶nh dao h×nh vu«ng), vµ 90o(m¶nh dao h×nh vu«ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt). H×nh 4..6 : Mét sè kiÓu dao phay mÆt ph¼ng C¸c dao cã gãc nghiªng chÝnh 90o cã thÓ ¨n dao theo ph−¬ng h−íng kÝnh hay ¨n dao chiÒu trôc hoÆc hçn hîp, khi ¨n dao hçn hîp th× c¶ 2 l−ìi c¾t ®Òu lµm viÖc v× vËy lóc nµy cÇn quan t©m ®Õn lùc c¾t cho phÐp.Cßn c¸c dao phay cã gãc nghiªng chÝnh 45o vµ 0o th× chØ mét l−ìi c¾t lµm viÖc, th−êng lµ l−ìi c¾t phÝa ngoµi. PhÇn th©n dao ®−îc thiÕt kÕ víi ®é cøng v÷ng rÊt cao vµ th−êng cã 3 kiÓu th©n dao lµ : -KiÓu dao víi c¸n dao h×nh trô dµi, lo¹i nµy dïng cho c¸c dao phay cã ®−êng kÝnh nhá . V× vËy dao ®−îc nèi víi chu«i c«n(®Ó cã thÓ thay dao nhanh) nhê èng kÑp ®µn håi . -KiÓu dao kh«ng cã c¸n dao liÒn, cã lç ®Ó l¾p trôc dao : lo¹i nµy ®−îc ®Þnh vÞ víi c¸n dao nhê lç trô vµ mÆt ®Çu, truyÒn lùc nhê r·nh then bè trÝ vu«ng gãc víi trôc dao. Lùc kÑp nhê bu_l«ng b¾t tõ mÆt ®Çu dao vµo trôc dao.
 10. -KiÓu dao kh«ng cã c¸n liÒn ,kh«ng cã r·nh then truyÒn lùc : v× kh«ng cã r·nh then nªn lùc truyÒn tõ c¸n dao ®Õn ®Çu dao nhê lùc xiÕt khi l¾p ®Çu dao vµo c¸n dao. C¸c lo¹i dao phay m¹t ph¼ng ®· ®−îc tiªu chuÈn ho¸ vµ kÝ hiÖu thèng nhÊt ®Ó dÔ dµng cho viÖc sö dông. Cô thÓ c¸ch kÝ hiÖu cña h·ng Sanvik nh− sau : -Ch÷ c¸i ®Çu tiªn chØ h−íng lµm viÖc cña dao phay : R lµ dao lµm viÖc h−íng ph¶i, L lµ dao lµm viÖc theo h−íng tr¸i -Ch÷ sè tiÕp theo(2,3,4..) lµ chØ thÕ hÖ dông cô c¾t ®−îc chÕ t¹o ra, thÕ hÖ thø 3 ®−îc ph¸t triÓn tõ thÕ hÖ thø 2 víi nh÷ng c¶i tiÕn cho dao cô. -2 ch÷ sè tiÕp theo chØ gãc nghiªng chÝnh(gãc ¨n dao cña dao cô). VÝ dô : R245, R345 ®Òu lµ dao phay mÆt ph¼ng lµm viaÖc theo h−íng ph¶i, cã gãc ¨n dao lµ 45o ,nh−ng dao R345 lµ lo¹i ®−îc c¶i tiÕn tõ lo¹i R245.T−¬ng tù sau khi cã c¸c kiÓu dao phay mÆt ph¼ng R200, R290 , R265 th× chóng ®· ®−îc c¶i tiÕn víi c¸c mÉu míi lµ R300, R390 , R365. H×nh 4.7 : KÝ hiÖu dao phay mÆt ®Çu Nh− ®· nãi ë trªn, trong môc nµy ta nghiªn cøu vÒ c¸c dao phay mÆt ph¼ng, nh−ng nh÷ng lo¹i dao nµy ngoµi gia c«ng mÆt ph¼ng chóng cßn cã thÓ gia c«ng ®−îc nhiÒu lo¹i bÒ mÆt kh¸c tuú tõng kiÓu dao. VÝ dô nh− dao vai vu«ng(cã gãc ¨n dao 90o) ngoµi gia c«ng mÆt ph¼ng chóng cßn cã thÓ gia c«ng ®−îc bÒ mÆt lç trô, r·nh then. V× vËy sau ®©y ta sÏ t×m hiÓu kÜ h¬n vÒ 3 kiÓu dao phay mÆt ph¼ng ®iÓn h×nh lµ dao vai vu«ng, dao cã gãc ¨n dao 45o vµ dao cã l−ìi c¾t trßn. -Dao vai vu«ng-kiÓu dao CoroMill 290(hoÆc 390) : Lo¹i dao nµy sö dông m¶nh vu«ng, ghÐp m¶nh vµo th©n dao t¹o gãc nghiªng chÝnh 90o, v× vËy môc ®Ých chÝnh lµ dïng gia c«ng c¸c mÆt ph¼ng bËc, mÆt trô bËc.Còng cã thÓ sö dông nh− mét dao phay r·nh, phay mÆt ph¼ng khi cÇn thiÕt.
 11. dm dm Bkw ap l1 ap l1 l3 Dc Dc H×nh 4.8 : Dao phay mÆt ph¼ng víi gãc ¨n dao b»ng 90o Khi dao c¾t trªn c¶ hai mÆt ph¼ng víi vËn tèc c¾t cao(tr−êng hîp sö dông dao gia c«ng mÆt trô ch¹y dao theo ®−êng xo¾n vÝt) th× chó ý lµ c«ng suÊt c¾t h¹n chÕ vµ ph¶i ®¶m b¶o lùc c¾t cho phÐp. Dao phay mÆt ph¼ng bËc cã thÓ thÝch hîp sö dung trªn hÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y, dao cã thÓ gia c«ng ®−îc tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu. Ngoµi 2 mÉu dao c¸n trô vµ ®Çu dao l¾p theo kiÓu treo vµo th©n dao, R290 cßn cã thªm kiÓu dao l¾p khãa víi th©n dao, lo¹i nµy chØ cÇn xoay ®Çu dao vµo th©n dao ®Õn khi chÆt lµ ®−îc khi gia c«ng mèi ghÐp nµy kh«ng bÞ th¸o láng v× chiÒu quay ng−îc chiÒu víi chiÒu th¸o láng dông cô. Khi chän dao phay vai vu«ng ®Ó gia c«ng cÇn chó ý ®Õn c¸c kÝch th−íc cña chóng, c¸c kÝch th−íc nµy ®· ®−îc tiªu chuÈn ho¸ trong kÝ hiÖu, th«ng th−êng lµ c¸c kÝch th−íc chÝnh nh− : ®−êng kÝnh danh nghÜa cña dao, ®−êng kÝnh c¸n dao(dao c¸n trô) hay lç l¾p ghÐp(dao kh«ng cã c¸n trô), kÝch th−íc m¶nh dao sö dông. C¸c th«ng sè cô thÓ tra trong b¶ng cña nhµ s¶n xuÊt nh− b¶ng 4.2 trÝch mét sè lo¹i dao cña h·ng Sandvik. B¶ng 4.2 : KÝ hiÖu vµ th«ng sè cña mét sè lo¹i dao phay mÆt ph¼ng ϕ=90o Lo¹i r¨ng th−a Lo¹i r¨ng kÝn Lo¹i r¨ng kÝn Dc l1 l2 dm ap a / sè r¨ng /sè r¨ng /sè r¨ng mm m m mm mm m m m m R290-125Q40- 6 R290-125Q40- 8 R290-125Q40- 1 125 63 - 40 12,7 15 15L 15M 15H 2 R290-063A32- 3 R290-063A32- 4 - - 63 - 12 32 12,7 15 15L 15M 0 R290-100V80- 5 R290-100V80- 6 R290-100V80- 1 100 50 - V8 12,7 15 15L 15M 15H 0 0
 12. H×nh 4.9 : Mét sè kh¶ n¨ng gia c«ng cña dao R290(ϕ=90o) -Dao cã ϕ=45o,m¶nh dao h×nh vu«ng, m∙ hiÖu dao R245(hoÆc R345) : Lo¹i dao chuyªn dïng ®Ó gia c«ng mÆt ph¼ng vµ thÝch hîp ë ®iÒu kiÖn gia c«ng th« hoÆc b¸n tinh.Kh«ng nªn dïng dao R245 ®Ó gia c«ng r·nh hay gia c«ng lç trô nh− dao R290 bëi v× th«ng sè h×nh häc cña dao kh«ng thÝch hîp cho viÖc gia c«ng nh÷ng bÒ mÆt ®ã. V× dao cã gãc nghiªng chÝnh 45o nªn lo¹i dao nµy ®−îc sö dông ®Ó v¸t mÐp víi gãc v¸t 45o. C¸c dao v¸t mÐp th−êng chØ sö dông dao c¸n trô vµ cã ®−êng kÝnh nhá, trªn dao chØ sö dông 1 hoÆc 3 m¶nh dao . Khi sö dông cÇn chó ý lµ : c¸c dao R245 r¨ng th−a dïng khi phÇn c«ng x«n cÇn dµi hoÆc khi c«ng suÊt m¸y nhá, dao 245 r¨ng võa dïng cho gia c«ng th«ng th−êng vµ dao r¨ng khÝt dïng cho gia c«ng gang vµ hîp kim chÞu nhiÖt.Dao sö dông ®−îc trªn c¸c trung t©m gia c«ng ,c¸c m¸y phay cì nhá.C¸c vËt liÖu cã thÓ gia c«ng ®−îc lµ : thÐp, thÐp kh«ng gØ,gang, nh«m, hîp kim ®ång vµ hîp kim titan. VÒ mÆt kÕt cÊu, lo¹i dao nµy chØ cã hai kiÓu dao th«ng dông lµ kiÓu dao c¸n trô dµi vµ kiÓu dao l¾p víi c¸n b»ng bul«ng kÑp,truyÒn lùc b»ng then. V× môc ®Ých sö dông chÝnh lµ trong c¸c ®iÒu kiÖn gia c«ng khèc liÖt h¬n so víi lo¹i dao vai vu«ng nªn lo¹i nµy kh«ng sö
 13. dông kiÓu truyÒn lùc b»ng lùc kÑp cña bu-l«ng kÑp. C¸c kÝ m· hiÖu cña dao còng nh− dao R290. dm dm l1 l1 l3 ap ap Dc Dc D3 D3 H×nh 4.10 : KÕt cÊu dao phay mÆt ®Çu cã ϕ=45o C¸c kÝch th−íc cña lo¹i dao nµy còng ®−îc tiªu chuÈn ho¸ vµ c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n còng t−¬ng ®−¬ng víi dao vai vu«ng. Khi sö dông cÇn tra c¸c kÝch th−íc theo b¶ng nh− trÝch dÉn trong b¶ng 4.3 B¶ng 4.3 : KÝch th−íc cña dao phay mÆt ®Çu R245 Lo¹i r¨ng th−a Lo¹i r¨ng kÝn Lo¹i r¨ng kÝn Dc l1 l2 dm ap a / sè r¨ng /sè r¨ng /sè r¨ng mm mm mm mm mm m m R245-080Q27- 4 R245-080Q27- 6 R245-080Q27- 8 92,5 50 - 27 6 12 12L 12M 12H R245-050A32- 3 R245-050A32- 4 - - 62,5 - 120 32 6 12 12L 12M -Dai m¶nh trßn CoroMill200(hoÆc 300) : Dao dïng m¶nh trßn, phÇn th©n ®−îc thiÕt kÕ rÊt c÷ng v÷ng, sö dông kh«ng chØ cho gia c«ng mÆt ph¼ng mµ cßn gia c«ng nhiÒu bÒ mÆt kh¸c cã thÓ dung dao nµy nh− : gia c«ng hèc trô, hèc ch÷ nhËt, c¸c mÆt dèc, mÆt cong(3D).Víi nhãm dao nµy th× cã ®ñ c¸c lo¹i dao víi c¸c lo¹i m¶nh kh¸c nhau dïng ®Ó gia c«ng tÊt c¶ c¸c vËt liÖu, c¸c ®iÒu kiÖn gia c«ng kh¸c nhau vµ thÝch hîp víi hÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y cã trôc chÝnh mang dao quay. C¸c dao cã ®−êng kÝnh nhá(25mm ®Õn 50mm) cã cÊu t¹o th©n h×nh trô dµi(tõ 150mm ®Õn 240mm, cßn ®−îc gäi lµ dao th©n trô), ®o¹n ®Çu c«n Ýt, c¸c dao lín h¬n cÊu t¹o kiÓu ®Çu dao dïng ghÐp nèi víi m«®ul th©n dao b»ng bu-l«ng kÑp vµ truyÒn lùc nhê lùc kÑp hoÆc nhê then.
 14. dm dm Bkw l2 l1 ap az ap az l3 Dc D3 Dc D3 H×nh 4.11:Dao phay mÆt ®Çu l−ìi c¾t trßn. Còng nh− dao phay cã gãc nghiªng 45o ,®−êng kÝnh dao phay m¶nh trßn ®−îc tÝnh trªn ®iÓm lµm viÖc xa nhÊt vµ gÇn nhÊt cña l−ìi c¾t, kÝch th−íc tiªu chuÈn lÊy theo kÝch th−íc lín nhÊt, nh−ng kÝ hiÖu th× l¹i theo kÝch th−íc be nhÊt. C¸c kÝch th−íc cßn l¹i ®−îc tiªu chuÈn ho¸ vµ cho trong sæ tay. B¶ng 3.4 : KÝch th−íc cña dao phay mÆt ®Çu l−ìi c¾t trßn Lo¹i r¨ng th−a / sè Lo¹i r¨ng kÝn /sè Lo¹i r¨ng kÝn /sè Dc l1 l2 dm ap az r¨ng r¨ng r¨ng mm mm mm mm m m m m R200-088Q32- 4 R200-088Q32- 6 - - 88 50 - 32 6 3,7 12L 12M R200-034A32- 3 R200-034A32- 4 - - 34 - 240 32 8 4,9 16L 16M Qua h×nh 4.12 ta thÊy ®−îc tÝnh ®a n¨ng cña dao phay m¶nh trßn, mÆc dï ®−îc xÕp lo¹i vµo nhãm dao phay mÆt ph¼ng nh−ng khi gia c«ng c¸c mÆt cong cã ®−êng sinh th¼ng, gia c«ng c¸c cung trßn nèi tiÕp gi÷a hai bÒ mÆt th× chóng vÉn lµ lo¹i dao cho n¨ng suÊt gia c«ng cao h¬n c¸c lo¹i kh¸c vµ vÉn −u tiªn sö dông. KÕt luËn : Qua nh÷ng t×m hiÓu vÒ mét sè lo¹i dao gia c«ng mÆt ph¼ng vµ c¸c kh¶ n¨ng kh¸c cña chóng ngoµi kh¶ n¨ng gia c«ng mÆt ph¼ng ta thÊy r»ng : - Khi gia c«ng mÆt ph¼ng, ®iÒu kiÖn gia c«ng khã kh¨n , gia c«ng th« ®Õn gia c«ng b¸n tinh th× nªn chän dao cã m· hiÖu R245(R345) hoÆc dao R200(R300), nh−ng −u tiªn dao R245 h¬n c¶. -Trong tr−êng hîp gia c«ng th« bÒ mÆt n»m s©u trong lßng chi tiÕt(nh− mÆt trong cña ®¸y hép) th× chän dao R245 cã c¸n trô, lo¹i cã Ýt r¨ng nhÊt cã thÓ. -Khi gia c«ng c¸c mÆt ph¼ng cã bËc, c¸c mÆt trô cã bËc vµ tr−êng hîp gia c«ng tinh c¸c m¨t ph¼ng th× nªn chän dao R290.
 15. -Tr−êng hîp gia c«ng c¸c mÆt cong, c¸c bËc cã gãc l−în lµ cung trßn th× chØ ®−îc dïng dao cã g¾n m¶nh trßn. H×nh 4.12 : Mét sè kh¶ n¨ng gia c«ng cña dao phay mÆt ®Çu 4.1.3.Dao phay r·nh, dao phay c¾t ®øt. Dao phay r·nh vµ phay c¾t ®øt sö dung trªn c¸c m¸y CNC bao gåm 2 nhãm dao chÝnh lµ : -C¸c dao phay ®Üa : th−êng ®−îc sö dông ®Ó gia c«ng c¸c r·nh hë, phay then b¸n nguyÖt , gia c«ng c¸c r·nh trô .Còng cã thÓ sö dông dao phay ®Üa nh− mét dao phay mÆt ph¼ng ®Ó phay c¸c mÆt ph¼ng cã bÒ réng nhá. TÊt c¶ c¸c dao phay ®Üa ®Òu cã kÕt cÊu ghÐp m¶nh r¨ng dao. -Dao phay ngãn : Lµ lo¹i dao phay r·nh chuyªn dïng, ®−îc sö dông ®Ó gia c«ng c¸c lo¹i hèc kÝn(nh− hèc ch÷ nhËt, hèc trßn, r·nh then) c¸c lo¹i r·nh hë, ngoµi ra chóng cßn cã lo¹i dao chuyªn dïng ®Ó v¸t mÐp víi c¸c gãc ®é hay dïng :45o,60o.Víi kÝch th−íc nhá nªn nhiÒu lo¹i dao phay ngãn kh«ng cã kÕt cÊu ghÐp m¶nh r¨ng dao,tuy nhiªn ®èi nh÷ng dao nµy phÇn c¾t cña chóng vÉn ®−îc phñ bÒ mÆt ®Ó c¶i thiÖn tÝnh n¨ng c¾t cña vËt liÖu nÒn. Sau ®©y sÏ nghiªn cøu chi tiÕt vÒ kÕt cÊu hai nhãm dao nµy.
 16. 4.1.3.1.Dao phay ®Üa . Còng nh− c¸c dao phay mÆt ®Çu, c¸c dao phay ®Üa ®Òu cã kÕt cÊu ghÐp m¶nh r¨ng dao. Khi gia c«ng b»ng c¸c dao phay ®Üa sö dông ph−¬ng ph¸p tiÕn dao h−íng kÝnh nªn c¸c m¶nh dao dïng cho dao phay ®Üa chØ cã mét hoÆc hai l−ìi c¾t, sö dông hai l−ìi c¾t trong tr−êng hîp kÕt cÊu ghÐp m¶nh r¨ng dao kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn l−ìi c¾t dù phßng. H×nh 3.13 : M¶nh dao dïng cho dao phay ®Üa víi 2 l−ìi c¾t. E m dm Bkw C1 ar a sp ap H×nh 4.14 : KÕt cÊu dao phay ®Üa víi c¸ch ghÐp m¶nh so le Tuú theo c¸ch bè trÝ m¶nh dao trªn toµn bé chu vi cña dao mµ c¸c dao phay r·nh cã thÓ phay ®¹t kÝch th−íc theo 2 hoÆc 3 mÆt.§a sè m¶nh dao ®−îc bè trÝ so le theo chu vi cña dao,mçi r¨ng dao chØ bè trÝ mét m¶nh dao ,2 m¶nh liªn tiÕp nhau ®Æt lÖch nhau theo ph−¬ng däc trôc(dao cã bÒ réng bÐ) hoÆc bè trÝ 2 m¶nh dao n»m vÒ 2 phÝa (®èi víi dao cã bÒ réng ®ñ lín).PhÇn lín c¸c dao phay r·nh ®Òu thÝch hîp gia c«ng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu(thÐp,thÐp t«i,in«x,hîp kim chÞu nhiÖt ,gang ®óc vµ hîp kim nh«m). C¸c dao phay ®Üa ®−îc sö dông chñ yÕu ®Ó phay r·nh, khi phay r·nh b»ng dao phay ®Üa cho n¨ng suÊt cao h¬n sö dông dao phay ngãn vµ ®é cøng v÷ng cña dao còng cao h¬n. §èi víi c¸c r·nh hÑp vµ s©u viÖc sö dông dao phay ngãn rÊt khã kh¨n hoÆc kh«ng thÓ ®−îc mµ chØ cã thÓ sö dông dao phay ®Üa cã ®−êng kÝnh lín ®Ó gia c«ng. Dao phay ®Üa còng lµ lo¹i dao ®−îc dïng ®Ó c¾t ph«i liÖu víi ®é chÝnh x¸c vµ chÊt l−îng mÆt c¾t cao. Khi sö dông dao phay ®Üa ghÐp m¶nh HKC cã phñ ®Ó c¾t th× cã thÓ kh«ng cÇn gia c«ng l¹i bÒ mÆt c¾t.
 17. Ngoµi kh¶ n¨ng phay r·nh vµ c¾t ®øt c¸c dao phay ®Üa cßn ®−îc dïng gia c«ng mÆt ph¼ng vµ gia c«ng bÒ mÆt trô trong nh÷ng tr−êng hîp nhÊt ®Þnh. Khi phay mÆt ph¼ng b»ng dao phay ®Üa th× chiÒu dµy c¾t vµ bÒ réng mÆt ph¼ng ®−îc gia c«ng bÞ h¹n chÕ do ®ä cøng v÷ng cña dao theo ph−¬ng h−íng trôc kÐm vµ dao dÔ bÞ ®¶o mÆt ®Çu. C¸c kÕt cÊu ghÐp m¶nh, kÕt cÊu th©n dao vµ kh¶ nan−g gia c«ng cña dao ®−îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong h×nh 3.14. H×nh 4.15 : C¸c lo¹i dao phay ®Üa vµ kh¶ n¨ng gia c«ng cña chóng. Tõ h×nh trªn ta thÊy kÕt cÊu dao phay ®Üa cã 2 lo¹i chÝnh lµ lo¹i liÒn trôc vµ lo¹i kh«ng liÒn trôc. Lo¹i liÒn trôc th−êng sö dông cho c¸c m¸y vµ trung t©m gia c«ng ®øng, cßn dao phay kh«ng liÒn trôc th−êng ®−îc sö dông cho c¸c m¸y vµ trung t©m gia c«ng n»m ngang. Khi sö dông dao kh«ng liÒn trôc còng cã thÓ ghÐp nhiÒu dao ®Ó gia c«ng nhiÒu bÒ mÆt ®ång thêi nh»m t¨ng n¨ng suÊt gia c«ng. VÒ kÝ m· hiÖu theo c¸ch kÝ hiÖu cña Sanvik th× dao phay ®Üa cã m· hiÖu 331, tr−íc m· hiÖu dao phay ®Üa lµ kÝ hiÖu chØ chiÒu quay cña dao.Trong c¸c dao phay ®Üa th× cã lo¹i R/N331.32 lµ dao phay r·nh 3 mÆt cã m¶nh dao bè trÝ so le.Ngoµi ra cßn cã c¸c dao phay 3 mÆt kh¸c nh− R/N331.52,dao phay 2 mÆt R/L331.52,dao phay c¾t ®øt 330.20(Q-cutter). R331.91 lµ lo¹i dao gia c«ng r·nh trong vµ ngoµi víi 2 kiÓu dao lµ kiÓu l−ìi c¾t ®¬n vµ kiÓu nhiÒu l−ìi c¾t. * L−u ý : Dao phay ren còng ®−îc coi lµ mét lo¹i dao phay r·nh,ë ®©y r·nh gia c«ng lµ r·nh ren.Còng dïng m¶nh tiÖn ren víi mét m¶nh duy nhÊt, nh−ng chuyÓn ®éng c¾t chÝnh l¹i lµ chuyÓn ®éng quay cña dao ,dao võa thùc hiÖn chuyÓn ®éng c¾t võa chuyÓn ®éng theo ®−êng xo¾n cña ren gia c«ng .
 18. H×nh 3.16 : Dao phay ren sö dông gia c«ng c¸c lç ren lín. 4.1.3.2.Dao phay ngãn . Trªn c¸c m¸y CNC dao phay ngãn còng chiÕm mét vai trß quan träng ®Æc biÖt lµ trong tr−êng hîp gia c«ng nh÷ng bÒ mÆt phøc t¹p. Khi gia c«ng c¸c khu«n mÉu víi h×nh d¸ng phøc t¹p chØ cã thÓ sö dông c¸c dao phay ngãn ®Çu trßn kÕt hîp víi c¸c m¸y CNC nhiÒu trôc ®iÒu khiÓn. §a sè c¸c dao phay ngãn trô kÝch th−íc nhá m¶nh do sù h¹n chÕ vÒ kÝch th−íc cña dao, kÕt cÊu ghÐp m¶nh cã thÓ kh«ng lµm gi¶m chi phÝ mµ ®«i khi cßn phøc t¹p. Nh÷ng dao phay ngãn trô lín h¬n vµ c¸c dao phay ngãn ®Çu trßn ®îc thiÕt kÕ víi kÕt cÊu ghÐp m¶nh. H×nh 4.17 : C¸c lo¹i dao phay ngãn kh«ng cã kÕt cÊu ghÐp m¶nh
 19. Víi c¸c dao phay ngãn kh«ng ghÐp m¶nh, ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu th× phÇn c¾t vµ c¸n dao ®−îc lµm tõ hai lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau vµ ghÐp víi nhau b»ng ph−¬ng ph¸p hµn. PhÇn c¾t còng ®−îc phun phñ bÒ mÆt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¾t gäc cña dao. C¸c dao ghÐp m¶nh dao, tuú theo môc ®Ých sö dông mµ cã thÓ bè trÝ mét hay nhiÒu m¶nh dao däc theo chiÒu trôc. Dao bè trÝ nhiÒu m¶nh dao theo chiÒu trôc(dao cã l−ìi c¾t dµi) sö dông khi phay r·nh ch¹y dao h−íng kÝnh . Cßn c¸c dao chØ cã mét hµng l−ìi c¾t th× khi c¾t r·nh dao ph¶i thùc hiÖn chuyÓn ®éng zÝc-z¾c ®Ó phay hÕt chiÒu s©u r·nh. C¸c dao phay ngãn còng cã thÓ dïng v¸t mÐp c¸c gãc nhän víi c¸c gãc v¸t hay sö dông lµ 45o,60o . H×nh 4.18: C¸c lo¹i dao phay ngãn sö dông kÕt cÊu ghÐp m¶nh Víi c¸c dao phay ngãn sö dôgn trªn m¸y CNC phÇn lín chóng ®Òu cã l−ìi c¾t trªn mÆt ®Çu, v× vËy khi gia c«ng c¸c hèc, r·nh then kh«ng cÇn ph¶i sö dông ®Õn mòi khoan. Khi sö dông dao phay ngãn gia c«ng c¸c hèc kÝn tren c¸c m¸y CNC, cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ¨n dao kh¸c nhau : -Thùc hiÖn ¨n dao hÕt chiÒu s©u cña hèc(ch¹y dao h−íng trôc), sau ®ã ch¹y dao h−íng kÝnh ®Ó c¾t hÕt l−îng d−. Khi ¨n dao h−íng trôc do kh«ng gian tho¸t phoi h¹n chÕ nªn ®èi víi c¸c hèc s©u th× cÇn ph¶i ch¹y dao khø håi, tøc ch¹y dao nhiÒu lÇn ®Ó c¾t hªt chiÒu s©u. Trong ph−¬ng ph¸p nµy chó ý lµ khi ch¹y dao ngang,t¹i nh÷ng chç dao ®æi h−íng cÇn ph¶i gia c«ng tr−íc, v× t¹i tr−íc vïng nµy dao b¾t dÇu gi¶m tèc ®é ch¹y dao vµ khi ®i qua dao t¨ng tèc ®é ch¹y dao, do ®ã trong vïgn nµy dao ccÇn ®−îc ch¹y kh«ng. -Ch¹y dao theo ®−êng zÝc-z¾c : khi phay c¸c r·nh cã bÒ réng b»ng ®−êng kÝnh dao cã thÓ ¨n dao theo ®−êng dèc ®Õn hÕt chiÒu s©u r·nh råi míi ch¹y dao ngang ®Ó c¾t hÕt l−îng
 20. d−. Cã thÓ ch¹y thµnh nhiÒu ®−êng zÝc-z¾c ®Ó gi¶m nhÑ lùc c¾t ®¶m b¶o ®−îc tuæi bÒn cho dao. Trong nhãm dao phay ngãn còng cã nhiÒu lo¹i dao ®−îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt, ®ã lµ c¸c dao dïng kh¾c lªn bÒ mÆt chi tiÕt gai c«ng nh÷ng kÝ hiÖu riªng, nh÷ng dao phay ngãn víi kÝch th−íc rÊt nhá mµ chØ cã thÓ sö dông trªn c¸c m¸y CNC cã tèc ®é trôc chÝnh cao, kh¶ n¨ng chèng rung ®éng tèt. Ng−êi ta ®· chÕ t¹o ®−îc nh÷ng dao phay ngãn cã ®−êng kÝnh nhá tíi 0,3mm-0,5mm vµ chiÒu s©u cña r·nh cã thÓ gia c«ng ®−îc lµ 10mm . §Ó ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cÇn thiÕt c¸c dao lo¹i nµy cã phÇn c¾t c«n víi gãc c«n 2o-3o . Khi sö dông dao lo¹i nµy trôc chÝnh cña m¸y cÇn quay víi tèc ®é 20000vg/ph hoÆc cao h¬n ®Ó t¹o ra vËn tèc c¾t cÇn thiÕt. 4.1.4. Dao gia c«ng lç. §Ó gia c«ng lç th«ng th−êng ta vÉn qua c¸c b−íc khoan-khoÐt-doa ,tuú theo yªu cÇu cña tõng lç gia c«ng mµ cã thÓ thªm hoÆc bít c¸c b−íc c«ng nghÖ cÇn thiÕt. Trªn c¸c trugn t©m gia c«ng, c¸c m¸y phay CNC cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i dao ®Ó gia c«ng lç nh− : mòi khoan , dao phay vµ c¸c lo¹i dao chuyªn dïng cã mét hoÆc hai l−ìi c¾t... Sö dông dao phay th«ng th−êng gia c«ng lç th× ngoµi chuyÓn ®éng c¾t chÝnh, ®Ó c¾t hÕt l−îng d− c¸c dao ph¶i chuyÓn ®éng ch¹y dao theo vßng trßn. Ph−¬ng ph¸p nµy cho phÐp dïng mét dao cã thÓ gia c«ng ®−îc nhiÒu lç cã kÝch th−íc kh¸c nhau. Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ n¨ng suÊt gia c«ng kh«ng cao. H×nh 4.18 : Sö dông dao phay mÆt ph¼ng gia c«ng lç, ch¹y dao vßng Trªn c¸c m¸y c«ng cô th−êng ng−êi ta vÊn dïng ph−¬ng ph¸p khoÐt ®Ó gia c«ng th« bÒ mÆt lç vµ sö dông dao doa trªn m¸y doa hay dïng dao 1 l−ìi c¾t(tiÖn trªn m¸y doa) ®Ó gia c«ng lÇn cuèi bÒ mÆt lç. Trªn m¸y CNC sö dôgn dao c¾t mét l−ìi gai c«ng bÒ mÆt lç cho phÐp sö dông mét dao cã kÝch th−íc ®iÒu chØnh ®−îc ®Ó gai c«ng nhiÒu lç cã kÝch th−cí kh¸c nhau. Khi sö dông c¸c lo¹i dao mét l−ìi c¾t hoÆc hai l−ìi c¾t gai c«ng lç,n¨ng suÊt c¾t sÏ cao h¬n vµ gi¸ thµnh dao sÏ rÎ h¬n dÊn ®Õn gi¶m ®−îc gi¸ thµnh cña s¶n phÈm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản