Đừng già hàm

Chia sẻ: Pham Xuân Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
155
lượt xem
103
download

Đừng già hàm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn thử nghe câu chuyện sau đây: Tôi có thói quen đi thành thị mỗi tháng. Ngày nọ tôi đem tiền theo nhiều. Tôi thấy gần bến xe có bán nhiều bồ câu đẹp quá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đừng già hàm

 1. .........Nice to meet you!.............. ---- Better late than never!!! ---- dohoanganhtn@gmail.com dohoanganhtn@yahoo.com 09.15.93.15.25 Web: ! " # $ % http://dohoanganhtn.googlepages.com http://360.yahoo.com/dohoanganhtn & ' ( ) (% * +, - +$ ( +. /0! $% 1 2 3( 0 4%65 $ 7. 8* 9 : 3; ) +. ? @ 4 . 4 ( %AB * 3C 0D . 3E % B 7* 7 B 8' 7" X> *> 0 $ 1 9 8H '>\8 $ '> +Z U $ $ 0 S % ]2 9 % ' I %, U 4 8W , + +c , 7 J 1 HJ ' 8 JB W +D J G 9 % P a ' 3 ( > L T 1 7" 8. 0 _+; > 8. @ 8. > 7 > Nd T > 8. 8. E 8 a ; % I P 3 , ^ K 7 Ne M% ' P 2 2 W ' 3 a I < $ $ % < ! + , '> 8. ' \8 7)7K 3(9H * > 7 i Q ( 3; ( ' _ ' . 3E : 2 3 +1 N+ N< + , 8Z > U ' 9 ) , 0 D
 2. 7$ M 0 '> ; + 0T 7 )R + , +T) ' < 9 7" X B ) ] NY ) % > g 0T L $ + , 7= M '7 >+Z 9 + Q ; = 3 ? > T +X N' , 0 * I _ L L > 3 K '3 Jm + % ) %% a9 , J ' K % K 9 " 3 _ U ( ' ' L0 8' K F7 % 7L07 i U 8* 9 > 8? ? 9 >8$ $ ! B 1 NY 9 X U 9? ? < 0 _ 8 % f +, + 2 0 < B > ( 7S) _ = T B 3 D = NF 3S M ; S Q 9 RG B P ) T 7 20 U +L ) V < 3L % X _ ' $ T 3E 1 Q > ' Q T ; 8* ( 3E $ 9 ,0- -< ) M = ' h ^ - %' U -< 8 9W7W r 9 % + 2 1 0 7S) + 7S ) 9 ' . 8= *> 8$> $ < ,9 >= + = 4 . -< (% + k _ E8Z > $ = 9 ' h - 8$ > ' 9 C ; 7K % 9 G ' g _ $ 7K % AB 3( > ' 7aJk + 1 = J] 9 % 0T P )9 $ 9 U T $ 3 7 U 9, ! T h 8) 1 %* T ( 7 ) ? T +X ; % b X X 2 T 9 g 7 ) 7aN) 3; ) 9 7 ' \ S ' 720 72 7 0 S 7=
 3. _ M ; % ? T 8 U * +Z > U 0 $ 0 j 3^ > U 3^ ' _ 9 T) G$ % ( * $ T . '> _ e 3( B 7 . ' 9 ?9H 8 )0 B > 7 8h ( , 7 7< % k% % 1 7S 8* ) _ %O 2 0 _ 9 < '9 7)7K ;% 7 G B , 4 7S _ 8 ) > 9 , ) B )G k q $ = 3E O > ) $ Y 8) M > ) K fs 3E $A %n 3E B & ( < * < 8 7 M 8. % L 7 AS) ) Q6 U & L (> + ) >2 T 0 7 > 8: g 7 T 3 X M ; % 8 >'9 $ 8$ > 3; . 9 V M ' 4 M 7 )& < % +@ 9 * ! , X M 9H 9 $ > _ 1 9 '7 9W7W o 7h M ; > ; ( _ M W^ " ( 9 V3 M9 T ^ W7 _% t A & 3 8Z 8^ M ; h _ 3/ 9 $ )+" S I H% ^ 3 , 8D , U 7 3 Q < K >'+ 3( WND > W )> 8Z ; 1 > +Z V ' 3( +T) >3( U I 8) +$ ) L 7 U 1 !$ 8* 8Y 8C % 20 / 1 ' > * 7 7 \ * 7 >' 9 ) I $ M ' > 3' l ) ( +Z ' %' g ? + 3( U 1 8B Q 1 K M 9H '
 4. 8) ( 8 ^ Y +* I 1 $ X _> 9 X K U % 7 I 9 C0 V $ > " 3" I < 9 0T 7 9 %f + 3E '> 7aN) 3; >+ J 7< J ' 1 $ $% 8* G ( J P J 2 U M I+ ' 7 7a% +K , + 9 ) . 3E '> ' l7 3 B + 0 K 7X % 9 7` U 7= >7 X $ 9H 9 $ > , Q 9 \ *N $> ) B > + _ - 7# 7 ( % 7 N 9,% m 7# < 3L > + \8 ; 7 , 8o0 T ! * >\ + 8 ; 9? 8' 7B ) g Q /07h '% < , & '9 , 0D + ) 1 % = l+E 1 4 % w G ' J =J +, I ' D 7= + >$ 81 0 0 7= + >' K F 7^ ^ > Nd I , N , $ +$ 9 % ' ) " L > 7 0 _+; > P8? + > +F _a9 , M + 7 M! >7 7 % 8 ' B 3 ' ) ) , 8" 8' < 1 +L ) )3E I ' 8h h ^ - %' ? ! 8' U 3* (+ < 8 > a 9 , + > ' +* * % 0 ' X _ T * +V 0 L ^ +Z ' 9H T> $ W+ ' )G % ( >+ \ '> a W ' 4! 1 B7 M> < '7 < 8 ' , N) N W I %f ( L0 ( 3* ( )3 > < 3E ' + 0T * 3' % ' D 0 \ 7= + M + > 8. ' 9 )+ 8T 7= > ' P + 1 3* ( $ 81 > 3* (* , #+ +K 3 - " '% f 9W+ . a3E ' 9 > T ; 3E ' 9 R ' I < , J& % K> ' + , 4 1 7E ' 0 _ I U 3* ( $ > 7 1 1 ) %$ !T7 1 I 9H
 5. >0 , 9 < 3" * > ; g +D $ % ]1 0%% 7a U M ' 9 +T) 2> < I S - q 3 J % B Q \ ' ( ; ^ R ' l 8T 7= ) B , % ' 8T 7= T U ( '9 + , ; T% +, ' , )9 %' g 3E $ 1 $> ) ) ) > _ J 7K J ' * 2 % 7_ > K F Nd I > 0 ? >) $ % ' 8* Y + > < , 7 P - > 7 ( > 9 ^ ; , ( B \% '3 ; + 71 $ NQ > $ ' ) > $ +* 7e M ; % < + !a , 6 E L 9 _ ^ >? V M I + ) 8$ U 7# 7 M '% _ Wa8Z > 9 8 7 L 9 _ M! >7h X$ M 9H 9 $ 8* Ne +"V 1 ) $ M '% kT 7 >8_ = > 7 ) Q , '
 6. { f W G$ f ; +X ; > 8= 9 K >' ) ) J 8= | 46 & Q 04 . ) ! 3 Ij B0 9 * N M J % \ / h 9 ;+ l ' $ 8" 8' 0 J & M S9 * B 7 %Gh _ T E 9: N > ) 3 74 $ % 8) , +, ) U> ' - 3 3 0$ 1 $ h: W \8 0 ; ) U% f @ 3E ( , ; +L > ' 7 3 Q K ) >8* > $ ! 3 %%% W \8 ; + B % , U : 2> , U $7 , > U +1 9 ' ;> < 3E + Q Z (& % h+ > ) ( 9 W > U P X X 3; _ 7 1 I> 7 1 : /0 % R , U +L 3F 8_ = > I M ' + , + ) 3L > 9 3E ' 8* X _% U & 7= 7l M _ > ? G ) . M > 4 T -B U a F 8 +, * % = h ) '7 ) E> - 7$ '% g 3L > 7? 8* ? 7 U ; M ; >3 ? ! E L -* M 9H 9 $ W P8? % & 8) 9 * W $ 9 l 7 $ M ; 8 7 _9H 9 $ >9 Nc ' /) X 0 +;> $ ) : M _ %'3 ; 7 ) B
 7. + 8) 1 = 9 $ ;+ 3 +T 8h % S 1 m +K * 0T %@ X ^ $ 3 7e 8 8 8) * T + W 71 1 . , i X X M3 7 7 1 $ 9 K ) 9 % & 3( 1 7 ^ > < B 0T * 3' > 3; W T , 3 _ G B )Oq ) , &)~ >8. ? _ 8 ^ *> $ ) .3, f f T 8 ( @ %) 7 U 3* ( > < 0 ( 7 P E +* _ >3 Q 3E > ;0T + 3( U %G ! B > + , + ) W '+ , , + 7_ +X > , 9 ' - _ ' g )3E + > 8. L 7= + > W 9 $ ( + !T! , 1 B% f < 3L > ' 3 ' _ ( E7 > 3 I \ )9H 3E ; +, 8Z > ; 9 i NQ % u* 7 ' g 9 , -P% ; ' g 3L > < ' K 2 0 W > 3 4 1 7 ' D 7= + 0 W , % m + ) B 9 \ 9W _ U _ 9 $> ,9 ( I 7 9 , 9H +* S % B G + 7
 8. a3E + > T ; 3E + % + ] 7 ' g ? + 7K %A ;9 \ 4 > )+ 9 ' $ 7E % - + ( 8) 7B : S % N$ 8 ' = 0 ' l \ 3( I 9 \ > 0 3( >3( ; > ^ M )> 3 7 ^ M ' 8* 0 $ > ; M '7 1 V _ '9 8? M + >+T)8Z + ' 8* L +Z *0 )3 ' g D U I ? M + > ; L N _ K 3 L -S ) M + % < & ' a9 + PW ) B D 7 '% f ;& e q> Q ) K f ( V +L 7_ ; T K k 8 ' * 8Z >+ ( < W $ 0 D 7K > < NY ) ' g ^ I + %'9 ) B +, > M ' 8* d 0> 0 $ ) 8* I $ K>S ) E < >8? ) ) $ M '7 _ > ; L > )8 1 3 ' _ 8_ '7 2 3L 0 \9 0T Q > 3E > 8) 1 ) T ) >' P8? U U 3L #3> C ! _! $ M '> 4 ' ^ ' -< > U $ N N# '% 9 ) G '7 +1 L 7 1 $ 9 $ ! > _4 4 ( ' Q D 8. 7 9 I @ % T L 8Z >8) 1 Q > B 9 9 \ 7 9 ) 9 ) ; >X !T $ ; ) W^ X9 C M 9H 9 $ % 7 B S0 8' 1 Q 3E 7 L > I7 L + 1 X ! _ ; % BG 9 ? )8Z ' U ( 9 ^ ; E ; %kL - + S , 9 U 7= 9 ) 9 ) % 7
 9. ƒ ? M + l +1 %&, + C 3 ; + N; N $ M + - Q 3g +Y % 7a ) 7 I 7a „% 3 7h * B No N 3E + 8Z B K /0 $72 > + * 7 I 9 \ k h 9 , 0D B U % B G g 9 ? + 9 ) 3E B 8Z > + ( I >^ ' )> 3^ > \ ? 8" X % _ ? * T ; 3E + 3; U 7= 9 ) 9 ) % < 3L > B < 3L ; _ 9 9 $ ; B %kL Q T 9 > * " + 0 T 8$ U 7= 9 ; % Gh + 0T Q - , )3E + 7 7K U 7= 8N) + +" ' :% f 8 3H 7Q 7^ > B K \ T $ X9 , ) T9 , ' 7' U 9 , W 8 W ' U < W M
 10. 1 K> B 2 'J & < % B 7 " i 3E 7= 3 ' >20 9 , W ;> B * 9 , W * W = Q )$ ) ; % ; 8. B T 9? 2 (% B 7 I 9[7 >X _ ? P8? T U 9 B 9 W +, ; , % G ( ( 3; , F3; > 3" >$ 8) = 8 B d T 9? 7 * ? 9 Nc b %Q N 0 > B ( $ W+* S 3 7B 8 7 W+ 7' 3>74; M 9H 9 $ % 9 > G V , #>3 P8? >3 Q $ X * ' > , 9 ) > c -S ) ) 3 9: I ? M ; % Q 3E +( 8_ > g < Q 3E + . 7E > 0 +@ T * ; 8* X N) 9: ; > B 3 7$ ; 0 0 7# 7 M ' W 0 7 )N> , M '%G 7 * 7h B 1 B> 3 ; + ) B 3 , , T 2> 7 B * - * L 8 1 % B G P 7 > ) 7 $ ) S 4 ( Y% W 3 3D - , ! $& < % 9 P8? 9H 9 $ > 7l B -* 9H 9 $ > ; 8* W9 3K '> P8? ' < ' 9 7 B P8? _ > X _ ' 8) ; h >3; > g X _ 8) ; , Q>+l 7l %& < W ) k; ' R * U P8? > 7 U 9: 9 ) % B 3L >8_ = J& 3 L0 ) Jf ; Q N ; ) ; 20 U U 3 7 +* S > ; i \8 ; !$ !$ $ M ; > ; $ , %$ 7 $ J) ? > J $ T > 7 >3D M ' ( -* M _ K N2 Q>+$ 8 ) Y _ % , -* - > +" - _ % ,7 3 ; > ) ) ; 1 7
 11. W > ; 0T 8$ L -* 1 8= * % f 8M 7 L 3E 1 _ Q - 9 ) > N2% Nc &, ' P 8? > - > < _ "7 *% Al + ^ 3E 1 3( , 9 ! '> ; 8$ - '7 N 9, W9 \ ; 3 ))$ Y% & & " +T) Jk$ ' 9 % I T ! , 1 3* ( ) > X ; W ! W M >Q K L 7? M 7l Q 0 + W , 0 D ' ? 9 ?X 3; _ ? 0T Q% 9 G '9 a ;$ 1 T% 8M ' N ) ' > 9 %& 9 > < W7$ 3d W ' N ) ) )S 3E + % G 7 $ T * T a F M 9H 9 $ 7 +L > P ' 3; NQ %f W9W , Y + U I X +T * Q 7 3E 3 ) H M > ) = g 7 + W 7 >$ T % 8_ + 7
 12. * 7 ; - + T 7h % Q K 0D >3 7#> 7 + , E 8) 3 8. % => ! + > + , + ) S +L > ? " >+" ( > , 8 + 8" + * 7 1 3 = 3L > ' Ne N 8T 7= J k J3E + % Q 4 %% , > + 7 8T 7= N Nh % ' 1 7Q >8T 7= J 9 J Y + > + _ 7 >' h U T K 7 K + 0 T +" ' ^ 7# S % & G B W 9 C7 8Z > 9H 9 $ < 1 +T ^ M ) ) 1 8^ 8) -S 1 > , ? D + 3(9H 9 $ % fH * W7 U g W7 U 9 +@ ; > +@ Q ; I T 9 ) _ c 7 $ * ; 3 1 >) 9 L '7 ; L J = J \8 > ) & U >' 3E 1 ' $ P > 1 % G ( U X M U U 9? 8)
 13. ; >8) + +c8 W+$ 8 )% k( V ; W V9 8@7_ > V ) g ? T% < & , 7 0 $ , > 8) 0 $ , > U 3 $ > U + 7S 7 ) ( *% & < 3L 9 a+T) 0 $ > 9 : U + * 7 3K 9 2 '> 9H l -* '% , 9H 7 NY + * 7 K K ' $ T % +, ) 9W T U 9 +, _ Q 3E ; 8 )G % ! > P , 3; %@ I 7?* _ 1 9 L -* M ; ; ) 9H 7 ! Y% G < 9 U 9H 3( ; ; 9" )$ : ' % < 3L > & 3 7 Q 1 )3 - , 9 * '9 9? 8' ; >9 + 3X ; >; 4 1 3E '%&, ' 7 +L P > 1 $ ND > ' +" N 0 '>3; ) ' 7 N* > ) +* > $ 0 ? 3 0T Q 9P L % 8) 7 1 ), >9 20 N) ) X ' _ 9 > )3 7 ^ % f 20 c 9H 9 $ Y + >) + 2 7 >) + 2 7$ ! 3* (9 $ % &, X ? ? 7# 7 , > ;+ _ 7 3E L W9 \ )$ T 9 7C ; ) = ; % NF _ > Al 9 0L X+ 3X > ; NY+" _ : , > 3d 0 T X L % ]1 0 )N < P ; 8) 3 P % L 8 9 +" )+$ ; 8 < , ) , % 8* ( 9 +, ) ' ? Y 4 + % AB Q Y 9H 9 $ > ' NY + * 7 N _ N$ 9 _ C U 9 , W 3( W-$ < B 8^ > 7/ Z >7: K> - > -: > ) !c > $ 3$ > ' > 7^ % ' g 9 3 8_ M ; > U +? L 3( ; 3C . ; ) W )+$ % 2 + * 7 ' 7 7* U 7= 8L M 9H 9 $ W 8_ ' > P %
 14. G 9 ' Q K +K + +c < T +1 7^ > ' % W ) X %% +$ 7 1 % &, '7 1 P 7 1 $ ND > ' l0 7d ) U 7= )+$ M '>8) 9 8 7 3 N N# fH N # 7 9H N +Z 1 ' +$ < * %= $ ND M ) >7 1 = )) $ L 3 < 8* ( ' 1 , > ? 9H 9 $ 9 )7 U 7? 1 M '% ' 8$ 8@ _ ) + P7 )9H 9 $ 7)+T)3 X X $ M ; >8@ _ Y " 3E + % q 9 ) > 7l+ L * X9 % 9 A B )+$ >I 7 B 7 ) ' V +L 7_ U $ ' Q > # +L 9 0 T 3E U ; W S N > 3E U ( P D% 7 1 Q 9" Q 3E +* I % G) ) < 1 0T 7 U 9 + 3E +* I % & < ,> < + 6 A ) ' , 0 D
 15. 7 L > ;+ l * ; Y % $ 1! M + > 1 2 B +0 $ $ 0 D> 2 9 $ ) )9H 9 $ T + 7 ) \ , I X _ J . 5 B @ Y0 T 9 > K C0T 9 R ' \ U J ( < 3L > B ? 8T 7= 9 > 2 9 % ' 3d % > %9 % $ 0j $ 8" W- * +T > 0$ 7 3 9 $ > l7#3Q % ) % % + Y ' 3( 1 g X _ ' 3D 3( _ > 8 ( 7 + +* S %G I + 9 Y > 8 U 7= L -: 9 M ' 3(9H * % B G 3^ ' P B 3 J M + 8Q Y> M + N? *> * ; ' % +X ; 3E ' $ '8 +1> T $ ; 3D 3(7L0N" > + * 9 ? ' %G 3D 3( 8) 3 9 C% ) 3; 2 Q K >) 2 , +T 7F > ' - 3 ) U 7= 9 C 9H 9 $ % & < '9 +, L 9 B )G 9 % '9 , 8@ N " % Gg W9> ? M A € ) ' 3 ) . > < Q 3E + Q ' L0 8 3 )3* ( > < , 0 _ ' > ) V ( > 07 ) & ) K 8L > )9 , < +T > , 1 ! 0 M% ' 8 , U ; -T , 8) '% 0 T +X ; % G B 9 W9W )+ , U I 7= M ' P ) '> B + S * 7h + )7 < T%'7
 16. M ; % ( 8* 9 >7 8) B g X $% 7 > kT 9 1 9 U 9 , W g W K _ 7 7 % =& M + ? * * Nd % 7 0 & )+ = Q M 8_ ; % h ' I X M% ‰ ?M ' ) ) +* 7X 3E 9 %AB ) ' g Q 0 0 8 ; ) _ + , W ' 7 JX T ) J 1 0 $ )f% ( ; ' U 9? 8) 9 T 2 ( 9 >7 U 9? E > , ' 3( , )3C ) > + +c 7Q - > M ; % G ( +? L > 1 ' U 9? 3; + ( 03 7 ) +@ , X M> ' - - > %) ( q + +j M '>9H 9 $ + lNd
 17. ]1 L -* 7 ( < 3L > B K + 7) (0 h < 1 I + N" % G B 8) X j %& 8) 1 Q > +" * 3* 3( U 9 +? L > 9 I Q , 71> + S 8Z > # 9 + 9 T +? L 1 $ 3 7a ;> $ M + +"V 7 + 9 j > . + ^ Ng 9 ?3 + > * ; 7 ) ' 3 >+ 8* 7 1 ; 3E % ' $ 3E 3" 0 M 8Z > J 1 J3E > 7l S7 ; 3E 8. % + ) 2 . _ , > ^ $ - NX 1 1 = 0 B% ' , T +1 L < 7h N 7 ) M N > 7h > S @ ; _ 4 9H 9 $ % 8) + 1>' 9W M + F 109 h 8^ 9H ) *0 P > 8. ' $ )+ F U 9 , W 3( = < M M 7S % ) 3; Q ) 3; Q 7L0 7S U > ' T +1 L 3E , ' 10 ) $ ND % ) &4 S C , B =9 > 7 3 L ; 9 > ' J B 8; J 0 M ) M+, % ' T 1 L c 7H) 8 VJ )9H J , 8 1 ) '>3 ' N$ TN NX 8 W ( U 9? U ; ; % < 3L > & 9 ' ; ' , 9H 9 $ W ) ' \3H % > 7K > ' 7) @ ) Q 0 L 9H * >X -< ; 7 9H F> W8. ' ' $ , U ( ' * % ; 0
 18. ; - 4 7 > ! ( ,> T = 7 $ > j 0 $ M ; VD - Q 0 g M * 8_ ! ; '0 7h B> < 0 > : 9H 9 $ > - %&, + 3 8h P $ ND > + ) - _ , V I N < 3; 7 9 3; + , $ 8) 3 X ' _ NQ , #> U 7= N , # _ 9 8l ; % T L 8Z > @ = B > 1 = o ' 7 8= + W > 9 * . = 0 F7 ; $ 3 + ; g 0 7 _ 3( ' ' _ 8 , 3E + % ]E * ' $ 1! + < + > + , + ) 8. ) ; 7 +L _ > 20 g 9 )% G 9H 9 + 1 9 _ +"! Y 3 )
 19. ) Q 8 * & 9 h Q > 7B K +" 0 ! Y $% & 7= +L I ! ( 8_ > 1 + B X \J ) '9 7 > 4 9 % 0T ! ( 7 !$ 9 3 ; g 8B J G % I 9 ' +L 3d S N % 8) 1 ) ,> ( W +, * , > Y V $ >Y " 3" Y ) > T W> W9 \ 0 L 7h 9H 9 $ > W 1 M ; 9 \ 3 3"G % ( +K 8. ) ) 9_ > ) )+* %'9 B -S ) \ + > NY +U @ < >W = + > W P )+ K 3% %A 3%% 1 '9 +, N $ ND ) $% ) f + 1 ' , 3( $ ND 8 ) < 1 q 0 7) 0 1 ) ) < ?8 > U ( 4 i " 3"7 + 1 '0T +, % A $ '9 7) j +" ) ; 1 E9 , I , W9 ) > \7 9 ( 0 3% + 1 3% % % 0T +, % & c ) U W + , *> W +" 9 $ ) 8H% 9H 7 > L > 1 + Q +L %f + 1 B 7 ! W JX W Q J < > ( (> B 9 ! ( 9 + , % 8) U ; ? ' 0T +, 72 > \8 9 +L L % b , B Q + Q - ! Y 8. ,0 Y '% f + 3E -) > + V 3* ( 7X > ) '8 3 ? W ' N"0 )+ % 8 _ + Q + 3 B Q 4 %2 + *7 \8 8* 7" X> 8* ( 1 + ; 8) %O \ , #+ 8T 7= 9 9" J 0 \9 R 7 ! $8. 9
 20. ]* $ g 4 , % G 3 7 M , ) G K K 7X 7K % R AB 3 RG U 8Y " ; 9 %J % O % \ , ( ? @ & 3 +Z 1 ' 8T 7= < $ 1 Q Q V B )8S % 7l+ ) _ a 3h . > _ 7= ) Q 8 ( Q Y 3' % O * 1 Q M ; % ; Q 3E >S " D 7 4 ( N ) 1 7 ; U >= - Q % k Q 8 3' > T3 ) > +D $0 N 3 L % B G +l 7l % ]1 . S 8 3( 8) M% < + > N +, * 7Q 3 M '>Y ? ; M '> K _ = ^ 7 > 3 ) 1 = + . 4 F " ( < % 9 G . 8< '+ . T % G B , ^ ' 7 +* %,+ m 1 B> 7Q $ > +T = (> + 2 '7 0 + + 7 ? )N 3E '% 7= > ' _ ) < G NY >NY ) 7 > ; 9 3 M J B G P )+ ( +? , ! W L0 ) ; ? $ 8 F % S Q K W 8$ L V ? > 7 ) ) I
Đồng bộ tài khoản