intTypePromotion=1

Dụng học với miêu tả đồng đại lịch sử: từ "bèn" trong Tiếng Việt từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
25
lượt xem
0
download

Dụng học với miêu tả đồng đại lịch sử: từ "bèn" trong Tiếng Việt từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tìm hiểu về từ "bèn" trong một trạng thái đồng đại lịch sử: Bèn của tiếng Việt trong khoảng thời gian từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII. Nguồn tư liệu khảo cứu của bài viết lấy từ một số văn bản Nôm đã được các nhà nghiên cứu Quốc ngữ hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dụng học với miêu tả đồng đại lịch sử: từ "bèn" trong Tiếng Việt từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII

S5 2 (244)-2016<br /> <br /> NG6N NGC & Dcn S6NG<br /> <br /> 17<br /> <br /> DUNG HOC V6l MIEU TA DONG DAI LICH SU^:<br /> Ttr «BEN" TRONG TIENG VIET<br /> T f THE Ki XV DEN THE KI XVII<br /> PRAGMATICS THROUGH A HISTORICAL SYNCHRONIC PERSPECTIVE:<br /> "BEN" IN VIETNAMESE FROM THE XV TO XVII CENTURIES<br /> NGUYEN VAN C H I N H<br /> (PGS.TS; D?i hgc KHXH & NV, DHQG Hd NOi)<br /> lA DONG<br /> (TS; 0^i hgc KHXH & NV, DHQG Ha Ngi)<br /> Abstract: The current paper examines the word ben (then) in some Vietnamese ancient<br /> documents from a historical synchronic perspective. The meanings and usages of the word ben<br /> has involved many processes, such as the temporal denotation; the causa! shading; the speakers'<br /> evaluation on the anomaly and contrary which bypass the conditional and logical prerequisites;<br /> and the loss of factors on epistemic state and the causal interaction in the epistemic development<br /> causing ben becomes a word emphasizing on the exactness. The paper suggests that prospective<br /> studies on historical grammar can provide profound and systematic insights into the grammatical<br /> system in the past and pave the way to studies on grammaticalization and cultural-linguistic<br /> textual analysis.<br /> Key words: historical synchronic description; pragmatics; causality; conditional and logical<br /> prerequisites; textual analysis.<br /> 1. Trong mOt bai viet trudc day, chiing tdi bdn ngft khi dieu tra ngdn ngft dfi bifin soan<br /> dd cd dip phan tich vfi tft ben trong tilng Viet tft diln hay khdng. Xin dan cy the:<br /> Bfin; mas, porem: fed. Ben chfta chung<br /> hifin dai (xem 4). Bdi vifit nay di ngugc ddng<br /> thdi gian, tim hilu vfi tii ben trong mOt trang tdi mas liura nos: fed libera nos. [1,37]<br /> Phin dich ra tilng Viet:<br /> thai ddng dai lich sft: Ben cuati&igViOt trong<br /> Ben: Nhung. Ben chfta chiing tdi:<br /> khodng thdi gian tft the ki XV din thi ki<br /> XVn. Ngudn tu lipu i^hao cftu cua bdi viet lay Nhung xin cftu chiing tdi [1,37}<br /> Tft diln tft cl cfta Vuong LOc Id mgt<br /> tft mOt sd vdn bdn Ndm dd duge cdc nhd<br /> cdng trinh nhilu cdng phu, cung d p eho ta<br /> nghifin Cliu Quic ngft hod.<br /> Cd die thiy rang, su quan tdm danh cho mdt khoi lugng tii co khd phong phii, song<br /> ben trong tieng Viet hien dgi dd it ma cang ciing khdng thay ed m|t tft ben thuOe phgm<br /> ngugc ddng thdi gian lai cdng it di. Trong tii vi md ngft phdp quan tdm (chi cd mOt tii ben<br /> diln Viet B 6 La ciia A. de Rhodra, ben ehi cd vdi nghia Id 'cdnh hoa'). Cd le, ngudi dd<br /> mOt nghia duy nhit dugc thu tiiap vd cho cdc ddnh cho tft ben trong ngft phdp xua su quan<br /> tirong duong Bl Dao Nha, La tinh vdi gid tij tdm nghifin eiiu rifing biet Id N.V.<br /> ngft nghia, theo cdc tac gjd phifin dich bO tft Stankevitch. Song, nhiing nhgn xet cfta bd<br /> dien ndy ra tilng Viet hiOn dgi. Id nheng; them nhdm vdo mat ngft nghia chftc nang ciia tft<br /> nfta, trong todn bO tft myc lgi chi ed vdn v^n ben, qua bdn thdo md chinh tdc gid gfti tdng<br /> duy nhat mOt vi dy ma ngft cdnh thi lgi qud chiing tdi, cung mdi chi Id mOt ddi y buoc<br /> hpp, khdng dft dl xdc minh ^fiu kiOn diing dau, cd phin dai luge, gidi han trong mOt<br /> Cling nhu tmh xdc thvrc cua nd. Th|im chi, nhdm ngft cdnh vd trong khudn khd khdo sat<br /> ngudi ta cd tbl hodi nghi rdng, UOu A. de mgt van bdn (Truyln Id mgn lyc gidi dm).<br /> Rohdes cd hilu dung tft ndy cuatiengViet qua Cd the trich ra ddy nhiing dilm quan trpng<br /> su truyen dat dien ^di ciia cac cgng tdc vifin nhdt:<br /> <br /> 18<br /> <br /> NG6N NGIJ* & B(n S6NG<br /> <br /> So 2 (244)-2016<br /> <br /> nhilu bmh diOn. Chdi^ han ngbia vd sy Ufin h^<br /> logic ngtt ngjiia giiia cdc phdt ngdn, dgc trung<br /> cua hanh vi ngdn ngft, ngft nghia cua vj tii, s^<br /> vgn dOng cua thdng tm vd logic bfin trong c%<br /> sy phdt tiien nglua,.. .Dudi (My chung toi xi|<br /> di vao nhftng cdch dftng cy thi cua ben.<br /> 2. Ben tnrdc het cd thi dugc diing vdi nghia<br /> thdn gjan: Sy tinh dugc ndi tdi diln ra lik<br /> ngay sau m i c khdng cd sy gian cdch keo dai<br /> nhu cd the nghi, cd the chd dgi. Vdi •y nghia<br /> 66, ben tuong duong vdi "liip tftc, tiic M,<br /> ngay, Uln" tiong tilng Vift hifn dai. Tieu<br /> diem chii y ciia ngudi ndi trong trudng b^<br /> nay chinh Id dgc tinh diln tiln, tilp nli ciia sir<br /> tiiji so vdi mdc. Cdi m l e dd ed thi Id mot s\i<br /> Ihih ndo dd khac theo l l i hii chitinhIVBJC<br /> Ki fliyc, eang ^ sau vdo tu hpu ddt doi h o ^ Id thdi dilm cua hdnh vi ngdn ngft do<br /> tugng vao tieu dilm chft y dfi phan tich nd mpt nhihig ngudi tham gia giao tilp tiiyc hiOn, tfe<br /> edch nhilu chiiu, nhilu tang bac vd he thing thdi ^fim ndi. Trong each diing ndy ben c6 ihl<br /> hon cai^ thay nhftng hieu biet cua chftng ta ve di voi nhftng vi tft rlt khdc nhau, cd kilm to<br /> ben trong Ijch sft, nOi dung ngft nghia chuc hay khdng kiem tia, miln sao, dd Id nhftng s\i<br /> ndng ciia nd, each diing ciia nd trong giao tiep tiidi cd the din, cd thi diln ra, xdy ra hay dugc<br /> ro rdng edn thilu rlt nhilu. Thvrc t l cho thiy thyc hiOn d mOt lftc ndo dd trfin ddng v§n dong<br /> rang, d the ki XV - XVII, ben da la mOt trong eiia thdi ^an, nhin nhu mOt cdi g^ ffiem tinh.<br /> nhftng ylu t l ngdn ngft duge sft dvmg khd rOng Nd cd the di sau vd ndm bfin trong tam tac<br /> rai. Sy van dOng phat trien nghia ciia nd theo dOng cua ylu to phu dinh, mdt khdc, ciir^<br /> hudng ngft phdp hod, tinh thdi hod ddp ftng khdng bj bd hep trong phgm vi nhftng sy tinh<br /> nhftng nhu cau giao tifip nhan thftc mOt thdi da dien ra ttong hipn thvrc md cd flie xuit hi?n<br /> eiia cOng ding da Idm hinh thanh ca mOt mgng cd trong nhftng nOi dung sy tinh mang tinh<br /> ngft nghia chftc ndng da dgng hon ngdy nay tiem tdng gan vdi mong muon, clu khiln.<br /> nhilu, ding thdi gdn liln vdi nhung nhdn to<br /> Quan sdt mOt vdi vi dy cy the:<br /> ngft dyng, phan anh nhilu m?it cua tuong tde.<br /> (1) Ta m&i vdng m$nh Di qudn [di cdc<br /> lifin nhdn. Dilu nay dan tdi may hO qud. Thft nai xem x^tj. Song vi cd nguoi din Uioan<br /> nhit Id, ben chii yeu dugc sft dyng trong vdn khoan chdng ben di. [2]<br /> xudi vd trong van van mang tinh kl chuyOn.<br /> (2) Cdc c(fv cd, ai hay vi ta nuoi giit dk.<br /> Chinh d ddy, edc hdnh dOng phdt ngdn gdn bd<br /> con ndy thi ben md rpng long] [3,41]<br /> vdi nhau trong nhilu chiiu (sy kien - sy kipn;<br /> Vl dy (1) la mOt ngft ednh rat fien hlnh cho<br /> sy kien - tam H nhgn thftc hanh dOng cfta eon<br /> Ally rd gia trj thdi gian vira ndi tdi cua ben. 0<br /> ngudi; n^rdi ndi - ngudi nghe - ngudi ke<br /> day ben ndm trong tam tdc dOng ciia yeu tS<br /> chuyOn; ifiem m i c - thdi gian vd nhan qud,...)<br /> phu ffinh (vi ed nguoi den khoan khoan chang<br /> kfio theo sy xuat hien vdi tdn so cao cua ben.<br /> bfin di = vi ed nguoi din nen dl chim chaml^<br /> Thft hai Id, viOc tim hilu mOt ylu t l mang d ^<br /> chdng di ngay). Ta thiy, vipc ra di ciia nhan<br /> tinh nhu vgy ddi hdi phai xuit phdt tii sy phdn<br /> v|it la tiidng tin ^ lui vdo hau trudng, da n k<br /> tich ngft c^ih nghifim ngdt theo chiiu sau vd<br /> tirong vimg tika gid dinh cua nghia. Dli tu^Qg<br /> cd hO thong, chu y linh hoat tdi nhifiu nhan t l .<br /> cd ra di thyc hipn lOnh cfta Dfi quan^ cdi nSn<br /> <br /> 'Trudc dOng tii cd thfi diing tii ben (43<br /> lan), ndi chung d bdn Gidi am, hu tft ben chi<br /> cho chung ta tiily rdng, cd mOt hanh dOng nay<br /> da hodn tit ngay sau khi cd hdnh dOng tiudc<br /> vd cd thi, do la hau qud cua hdnh dOng trude.<br /> Ndi ehui^, ben Gidi dm dieh ben Id rat phft<br /> hgp (vdi ban Hdn vdn - chiing tdi ehu tiifim<br /> LD, NVC),... b^n la hu tft c6 Han ViOt nhung<br /> cd Ie nd chua thyc sy dugc ViOt hod". O mOt<br /> cho khdc mang tinh tdng kit chung, ba vilt<br /> thfim "hfi tiling hu tft trong ban Gidi dm vl co<br /> ban la an khdp vdi hO thong hu tft tieng Vipt<br /> Men dai, chi cd hai ^ e m khac Id vin edn thilu<br /> se va van dang edn dung ben (hu tir nay den<br /> tilng Vifit hien dai thi thifin ve cd sac thdi tu<br /> tii)" (xem 3).<br /> <br /> S62(244)-2016<br /> <br /> NGON NGtr & DOfl S 6 N G<br /> <br /> 19<br /> <br /> trong thdng bdo chinh thftc vdo luc ndi va bi<br /> Nhdn din quan tren cim^ budn ban, chdn<br /> phft dinh chi la tinh chit Uln ngay moc cua lua nudi tdm cdc moi diiu cdu xin khdn vdi dt<br /> thdi gian thvrc hifin bdnh dgng md thdi. Vi dy dugc bang long (= tham chl din, quan tren<br /> (2) Id mOt phat ngdn dang Idiuyin lOnh tryc Cling ngudi budn bdn, ke trdng Ida nudi tdm,<br /> tilp "Cdc cdy cd, ai hay vi ta nudi giit diea contit thdy mgi difiu cau xm khan vdi diu duge<br /> nay thi ben m& rpng Idngl" (= Cac cdy cd, ai bangldn^)[3,51].<br /> cd thfi vi ta nudi gift dfta con ndy thi md rOng<br /> Cd the nhdn tlidy rdng, viOc clu xin Byt phft<br /> n^y longra!).O day, ben cung ndm trong tifiu hO cfta khdp chiing smh dien ra khdng theo<br /> ^em cua Ipnh, cdi mdc,ttongtrudng hgp ndy, mOt trinh ty kl tiep kh^h quan nao, khdng<br /> chinh la hdnh dOng phat ngdn cua ngirdi ndi: phdi Id hMi ty cua su kipn. Chdng hgn, viec<br /> lap tftc md rOng ngay Idi^ ra, ngay sau khi clu xin eon thfta ty, viec clu xin thuan lgi<br /> ngudi ndi ndi ra Idi yfiu eiu ndy.<br /> trong ldm dn budn ban, chfta trft tat bOnh,... cd<br /> Quan sat them mgt vM vi dy thuOc dang Idi the diln ra quanh nam xen ke nhau khdng bat<br /> ndi gidn tilp<br /> buOc phai ketiepnhau theo trinh ty cl dinh ve<br /> (3) Trdi th^ dn qudc tham long/ Tinh mdt thdi gjan; vipc cau dao theo lOnh ciia nha<br /> thdn sdm cudp hp Hiing vk toy/ Sai tdi ben nuoc ciing phai tuy thugc vao tinh hinh miia<br /> xudng mdi ddv/ Ddu thai muon khi me rdy mang cy the, nam cd ndm khdng, vy ed vy<br /> sinh ra (Sai tdi ldp tftc xuIng mdi nha nay/ khdng. Sy sip xep trudc sau d day r5 rdng chi<br /> DIU thai, mugn khi me md sinh ra) [4.33]<br /> Id sy sip xep theo gdc nhin chft quan ciia<br /> (4) Truang Vi khdn kheo qud u/Khien ngudi ndi, do ngudi ndi Ivia chpn dl UOt kfi cdc<br /> ngudi ben gang cdm cd ciea doanh (Khien luOn cft md thdi. Ngudi ndi, ttong vi dy ndy<br /> ngucri lap tftc co ging cdm ed d cfta doanh) [4, trude hit ndi den nhftng viOc cd ^ ngjua d^<br /> 96]<br /> biOt, ed tam anh hudng d pham vi quoc gia vd<br /> 3. Tft sy kl tiep tiirc tiep, tiic thi vl ni|t do nhd nuoc ban lenh, ehi dao thvrc hipn rdi<br /> thdi gian cfta mOt sy tinh so vdi moc chuyin tilp theo la nhiing viectiiuOcpham vi ca nhan<br /> sang nhftng cdch dung ma tinh tftc thi bj mat nhung lai la dieu ddc bifit quan trpng theo quan<br /> di chi cdn Igi Id sy ndi tilp, tilp flieo sau sy niem van hod, dao n ^ a phuong Ddng<br /> viOc da ndi, dd kl ttong thdi gian. Thgm ehi, (chuypn sinh con cdi nli ddi tdng dirdng) rdi<br /> ben cd ihl dugc md rOng ra thanh sy ke tilp culi cimg mdi Id din viOe efta ed nhdn thudc<br /> ciia nhiing ngi dung dugc trinh bay, tftc Id du mpi tdng^ ldp trong edng viOc ldm dn.<br /> trinh ty sdp xep, trinh ty Uet kfi cde sy kiOn ma<br /> 4. Sy nditifip,ke tiep trong thdi gian, nhu<br /> ngudi ndi Ivra chpn theo mgt gdc nhin ndo do, mOt quy lugt pho bien, cd the di kfim vdi<br /> mOt thft trinh ty sifiu ngdn ngft. Chiing ta hay nhftng sac thdi nhdn qud, hO qua dii logi ldm ca<br /> quan sat vd cimg phdn tich Id" vi du sau ^ y :<br /> sd cho sy hinh thdnh f nghia mdi gdn vdi sic<br /> (5) [Ddt Cd Chdu, B\tt Phdp Vdn rdt linh thdi nhdn qud, hf qud dd. Ching hgn, so sanh<br /> thieng...] ndng ndi sdu bp binh tdt vdng m$nhtrongtiengNga gifta Siedavat' (theo, ti^ theo,<br /> nhd nu&c din cdu ddo thiea bao nhieu tai nan<br /> kl theo) voi Sleduet, sto; SledovatePno (tft dd<br /> deu khdi (= ndng ndi sdu bg bpuh tat vang md, the la, thanh thft, vi vdy) hay lifin hfi them<br /> mOnh nha nude den cau ddo thi thay bao nhieu vdi nhiing each diing gin vdi ttft ty thdi gian<br /> tai nan nhu vdy diu qua khdi hit);<br /> vd nhdn qua cua lifin tft 'va' cfta tl hgp 'tii dd'<br /> Ben din quan lang, sfthUr chung ddn hiimttong tilng Vipt ciing nhu tuong duong cua<br /> cimg con dy din chua cdu xin deu thdi du^rc chiingtixmgnhieu ngdn ngft khdc. MOt tinh<br /> nhu thita mudn (= rli / rli nfta/ tiep dd,.. .din Mnh nhu vgy eiing dd xdy ra vdi tft ben trong<br /> quan lang sT thft ehiing ddn hiem ciing con din qua khft. 6 ddy cln ph^n ra hai trudng hgp<br /> chfta clu xin diu thdi dugc nhu y muon).<br /> ldn:<br /> <br /> 20<br /> <br /> N G 6 N NGf & B(n S 6 N G<br /> <br /> 4a. Trudng hgp thft nhit, cftng Id each diing<br /> duy nhat cua ben vhi cdn duge tiep tyc luu gjft<br /> cho den tgn ngdy nay troi^ khi cac each dftr^<br /> Ididc dd roi ryng m i t (cui^ xm ndi thfim ring<br /> khdng nfin coi day Id cdch diing chi don thuan<br /> mang "tinh tu tu", mOt cdeh dinh tinh ^ cd tft<br /> Idu thudng vdi ham ^ yeu td ngdn ngft dugc<br /> xfit khdng cd mOt gjd tii ngft nghm chftc nang<br /> dich thyc ndo ngodi cai gid tri tu sftc, dua day<br /> dugc thfim vdo cho sinh dOng ldi ndi thugc<br /> mOt phong each chftc ndng). 6 trudi^ hgp ndy<br /> ben chi ra ring hdnh dgi^ ftng xft dugc thiic<br /> hiOn Id mOt hanh dOng phdn ung cd ehd dich,<br /> cd Ivra chpn mang ti'nh he qud cua ehu thfi<br /> dftng tiirdc mpt tinh huong, hodn cdnh nao dd<br /> ciia ddi song, cd sy thuc diy ciia nhiing nhdn<br /> t l thuOc nhan thftc d chft thi. Chii flifi tren co<br /> sd nh§n thftc tinh cdm ciia ban than minh trude<br /> mOt linh huong ma chu dOng hinh thdnh f do,<br /> myc dich vd thvrc hiOn hdnh dOng ftng xft<br /> tuong thich. Chinh do dac tinh ngft nghia dd<br /> ben trong tnrdng hgp ndy gid dinh nhftng sy<br /> tinh md ehd thfi Id eon ngudi, hay it ra eung la<br /> nhiing doi dugc xem Id cd y chi y thftc nhu<br /> con ngudi - ma qu^, thin thdnh chdng ban. Vd,<br /> dirong nhifin hdnh dOng phan ftng dugc ndi tdi<br /> cung Id cdi ed sy tham gia kiem tra, kilm sodt<br /> eiia f chi. Quan sdt mOt vdi vi dy cy thi:<br /> (6) Rupu hdu say, mudn ngu. Thdy mpt<br /> ngudi din tru&c cd ldi rdng: "Vdng chieu chi<br /> vua ta, phiin nguoi din ndi kho. Hp Hd ben<br /> v^i vdng khep nep sda sang [2, 30] (= Rugu<br /> gan say, muon ngft Thiy mOt ngudi din trudc<br /> cd ldi ring: "Vang chiiu ehi vua ta, philn<br /> nguoi den ndi chuyOn, hp Ho ben vOi vang<br /> khfip nfip sfta sang).<br /> (7) Dem chiim bao th^ con gdi mdc cdi do<br /> luc, Mu thuang xin tha mgng.<br /> Den sdng n^^ cd gd hdng chdi ldy cdi rim<br /> vd Ivc rudi den ddng. Ngudi Phan ngd trong<br /> chiim bao thiea cdm ben budng sdng ddy [2]<br /> (= Dem chifim bao thay ngudi eon gai mac cdi<br /> do mdu luc kfiu thuong xm Iha mgng. Den<br /> sdng ngdy, cd ga hang chdi mang con rua mai<br /> xanh mii din dang eho minh. Hg Phan ngd 66<br /> <br /> S l 2 (244)-2016<br /> <br /> Id chuypn gdy thuomg cdm tixmg mo, ben tha<br /> cho nd sing.<br /> (8) 7am Kha nghe biit td hidng/ Ben jaj<br /> quy su tim ddi Hdu Ca. [4,166]<br /> (9) M^ cha chui mdng hom mai/Ndng ^<br /> m&i noi su hdi khi dim [4,148]<br /> (10) Tinh ca khi dy hp Trdn ra chai. Thay<br /> lg ben hoi: "dy ai? ". Rdng: "tdi Id ngudi qid<br /> dHoa Lu..." [4,1S7].<br /> 4b. Tnrdng hgp thft hai, sy thih dupc din<br /> nhdp bdng bin ciing dugc nbin nhu Id ket qu^<br /> kit cyc cua mgt hay nhftng sy tinh ndo d6 (K<br /> ndi tnrdc. Song, dd khdng phdi Id hdnh d$ns<br /> ed lya chpn ed y d l nhdm tiudc cda chu M<br /> trudc tinh hulng cua ddi sing. Do dd d dfiy<br /> ben cd flil kit hgp cd vdi nhihig vi tii chi tinh<br /> chit, trgng thdi, vi tft tinh thdi, hay nhftng vj tit<br /> ehi sy boat dOng hiln doi ngodi sy kilm so&<br /> cua y chi ^ thftc. Vi dy:<br /> {<br /> (11) Ndng Thu^ Tiiu tinh ngd sdng hdr^l<br /> khi ngudi Nhudn Chi dpc sdch thdi ldng gra!<br /> ddy bin hay dpc nin [2, 304] (= Ndng Th^<br /> Tifiu ban tfnh sdng ldng, thudng khi nguW<br /> Nhuan Chi dpc sdch thdi I§ng ghi nhd fli^ \i<br /> rdi cd the dpc dugc).<br /> (12) S&m mai di nghe gidng hhng thay<br /> hai con gdi (...) triu gh^o cudi c0 hodc Ichi<br /> ldy trdi ngon gieo cho day hodc khi ldy hoa<br /> tot nem cho ddy. Cdu ddy ngdy dd Idu ngudi<br /> nhdn gid chdng hay dinh dupfc trong long<br /> ben nin gdn bd vgy [2, 111] (= Thirdng g$p<br /> hai ngudi con gdi (...) ttfiu ghpo cudi cgt c6<br /> khi lay ttdi ngon tung cho c h ^ g , cd khi ldy<br /> hoa dpp nfim cho chdng. Gift cdi 10 ly da Ifiu<br /> ngdy ngudi nhan gid chdng t h i khn nfin du(j«<br /> trong ldng niia ay t h i Id thdnh ra gdn M<br /> vdy).<br /> 5. Cdch dung thft tu cfta bin gdn vdi sy<br /> ddnh gid cua ngudi ndi v l tinh bit thudng,<br /> ttdi ngugc bd qua nhftng tiln d l dilu ki^<br /> hay logjc v^n dOng bhih thirdng ddng phdi c6,<br /> ddng phai theo eiia sy vifc. Ndi cy till hon,<br /> cdch diing ndy gid dinh cdc nhan to sau:<br /> ai Trudc het Id nhihig tri thftc nfin ve C&.<br /> chuan, cai hgp logic, hgp chd dgi trong in6<br /> <br /> sl 2 (244)-2016<br /> <br /> N G 6 N N G C & DOfl S 6 N G<br /> <br /> 21<br /> <br /> lunh the gidi cua nhiing ngirdi fliam gia giao thom ma lai cd thi biin ddi huyin hodc thing<br /> tilp: (A) ddngraflilphdi (B).<br /> ngayranhu thi).<br /> b) Ddnh gid chft flil eiiatinhtiidi,tiicngudi<br /> (15) Nguai dd ldm nghi$p hgc trd, dpc<br /> ndi: dilu dugc ndi tdi Id cdi dien ra, xayrahay truy$n sdch thdnh hiin hd chdng biit quy thdn<br /> dugc tiiyc hifin trvrc tiep chinh ngay trong cdi chung ldm ddc md ben cimg khinh ldn lgt, ddt<br /> hoan cdnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2