Dưới sao vàng

Chia sẻ: Tiến Lê đa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
96
lượt xem
13
download

Dưới sao vàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dưới sao vàng', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dưới sao vàng

 1. DÛÚÁI SAO VAÂNG 1 V DÛÚÁI SAO VAÂNG (In theo baãn in cuãa Cûáu Quöëc Trung ûúng 1949)
 2. 2 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 3. DÛÚÁI SAO VAÂNG 3 BAÂI THÚ CUÃA MEÅ VIÏÅT MUÖN ÀÚÂI Nù’ng trong xanh, trúâi cuäng trong xanh. Mêy bay, traái giúän trïn caânh. Möåt con chim caánh vaâng nhû nù’ng Bay qua thöng coân haát thanh thanh. Thöng ngêm, söng cuäng long lanh, Nûúác non rêët àöîi an laânh, Möåt buöíi trûa cuãa Meå hoa giam rñu rñt trong maânh thúâi gian. Trûa höm nay loâng con sao caãm xuác! Rùng thaánh tha nhû hai lûúåt phñm àaân; Búâ bïn mù’t lïå àêìy nhû chêíy truát, Vò vui, vò mûâng, vò ngúåi Viïåt Nam. Trûa höm nay con ngöìi nhû treã nhoã, Giûäa àaáy trûa, trong loâng meå vö cuâng. Con laâ saáo, meå laâ ngaân vaån gioá, Meå laâ trúâi, con laâ haåt sûúng rung. Sûúng uöëng maäi chùèng bao giúâ hïët saáng Cuãa trúâi cao choái loái möîi triïìu ngaây. Saáo ca maäi loâng tre run choaáng vaáng, Gioá vêîn àêy ngaân nöåi böën phûúng bay.
 4. 4 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Khöng noái àûúåc lúâi hûúng lïn thoã theã. Khöng noái àûúåc trûa, khöng noái àûúåc ngaây. Khöng noái àûúåc loâng con tön quyá Meå, Khöng noái àûúåc trúâi, khöng noái àûúåc mêy. Meå coân ngûå mïnh möng vaâ diïîm lïå, AÁnh linh lung soi àöi mù’t dõu hiïìn. Nûúác böng böëng dúän vúái trúâi se seä, Canh la àaâ bïn Meå vêîn laâm duyïn. Nuái cao ngêët àûáng hêìu nhû treã nñt, Cuöën thên xanh dûúái chên Meå biïín nùçm. Soáng xïëp nïëp caãnh gia àònh quêën quñt, Dúâ con têìm höìi höåp mêëy ngaân nùm. Miïìn Trung Böå nhû voâng cung sù’p bù’n, Daáng em Nam mïìm maåi chiïëc chên gioã, Chõ Bù’c Böå caánh quaåt xoâe tûúi tù’n: Ba veã cuâng biïng biïëc möåt maâu tú. Höì sù’c cöëm húåp vúái àöìng laá maå, Ao caá rö ïm aã nguã chúâ sung, Laâng tre thêìm àiïím nhaâ vaâng maái raå: Öi nhûäng chiïìu quï, öi nhûäng chiïìu höìng.
 5. DÛÚÁI SAO VAÂNG 5 Quêìn xù’n göëi, chên nêu ài vùåm vúä; AÁo tûá thên hay theo nhõp gaánh göìng; Möi trêìu thù’m haåt na cûúâi húán húã; Meå thaái bònh yïu nhûäng viïåc nhaâ nöng. Con chim hoát, con bûúám thò àêåp caánh, Con caá búi, con trêu lûäng lúâ nhai, Con nñt chaåy àuöíi nhau cûúâi nhñ nhaãnh, Meå tûúi vui öm êëp caã trùm loaâi. Viïåt Nam húäi! öi rûâng vaâng biïín baåc! Viïåt thanh thanh. Viïåt sù’c saão mùån maâ, Viïåt röång múã nhû nuå cûúâi nûúác Viïåt, Viïåt muön àúâi! con xin gûãi baâi ca.
 6. 6 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU TRÊÅN TRÛÚÂNG KYÂ Thûa Meå Viïåt Nam, Meå loâng söng biïín! Múã Cöång Hoâa, hai mûúi triïåu chuáng con Dêng tùång Meå trêån trûúâng kyâ khaáng chiïën. Quaâ thiïng liïng tûúi thù’m caã linh höìn. Quaâ trong àoá thõt chuáng con run rêíy Tûâng vïët thûúng nhû àêët ruöåt caây lïn. Thõt chúi vúái àaån mûúâi hai ly bêíy, Chuáng con vaâo trong cuöåc diïîn troâ àiïn. Meå àaä khoác àïí chuáng con söëng maäi, Chuáng con àau àïí cho Meå laåi cûúâi. Traâng ngoåc lïå traâo tuön trong boáng khoái Laâ haåt cûúâi choái loái aánh ngaây mai. Chuáng con àöët möåt ngoån àeân vö têån Múã trong àïm nhû àöi mù’t trûâng trûâng, Àôa dêìu maáu, möåt àôa àeân cùm giêån, Tù’t boáng àen trïn ngoån chaáy bûâng bûâng. Àïm dêìu daâi, àeân coân daâi hún nûäa. Thù’p tranh khuya day dûát chùèng hïì taân. Cho àïën luác ngaân chim reo tiïëng lûãa, Ngoån àeân vaâo trong cuöåc muáa hên hoan.
 7. DÛÚÁI SAO VAÂNG 7 Nhûäng nhaâ àöí nhû ngûúâi ài tù’m biïín, Gaác lao thên trong tiïëng soáng êìm êìm. Gaåch ngoái vúä möåt trêån cûúâi aão huyïín! Bêíy hû khöng, thaânh phöë ruã nhau nùçm. Nhûäng àûúâng caái àûát ruöåt têm àöi àoaån, Xeá mònh ra höë thùèm vúái thaânh cao; Nhûäng cêìu cöëng nhû nhûäng bònh vúä raån; Nhûäng nuái àeâo hun huát tûåa chiïm bao. Nhûäng baân ghïë chaåy ra àûúâng khêëp khïính, Xoám laâng ài traánh àúä luåt saâi lang. Khùn goái xaách, gaánh göìng àu têëp tïính, Giûäa àïm kïu döìn dêåp tiïëng: “lïn àaâng!” Àuâa vúái söëng, thêåt laâ àuâa aác liïåt! Söëng muön nùm tûâ chöî chïët sinh ra. Tay phaãi dûång, tay traái thò cheám giïët; Trûúác mùåt: sao, sau lûng: lûãa àöët nhaâ. Àoã khe kheá chuáng con vaâo nhêíy muáa, Mònh thûúng yïu lùn vúái xaác choá dï, Thên thïí quyá xeá tûâng àuâi dêîy duåa, Traái tim quùng nhû lûåu àaån neám chi. Àïm trúã daå nùång àûáa con àöåc lêåp, Àeâo Haãi Vên nguã àûúåc chuát naâo àêu. Cûãa Àaâ Nùéng vêîn tûác mònh soáng àêåp, Nghô cho ra nhûäng trêån Phaáp rúi àêìu.
 8. 8 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Àöìng Thaáp Mûúâi múái vûâa lïn tiïëng noái, Àöìi Kiïën An; ngûåc àaä núã dûúâng hoa; Tiïëng Thaáp Mûúâi laâ tiïëng cûúâi àöëi choåi, Gioång Saâi Goân thaách goåi luä taâ ma. Boåc Cêìu Àuöëng nhûäng moã goâ nheå thïëch Maãi chiïën tranh, quay theo tiïëng suáng troân! Mûúâi thaáng chùén vêîn nûãa àïm truyïìn hõch! Nguã coân theâm - nhûng àöåt kñch thò ngon! Àïm nûúác Viïåt laå nhû ngaây Bù’c Cûåc. Sao úã trïn chù’c cuäng phaãi tûác cûúâi! Àïm phaát àöång muön bûác thaânh sûác lûåc Nhû khuya caânh àêm núã löåc xanh tûúi.
 9. DÛÚÁI SAO VAÂNG 9 MAI Meå hiïìn úi, chuáng con nhû luáa saå, Thêëy nûúác lïn phaãi lïn kõp vúái triïìu. Àêìu luáa nhoã, nhûng maâ àöng luáa caã, Lïn raâo raâo nhû möåt luä têìm kïu. Àïm dûúái nûúác ngaåt vö cuâng nö lïå. Àúâi chòm àù’m boáp cheåt hïët mêìu vui, Nïn böng luáa chaåy thi tûâng thïë hïå Lïn trïn trúâi núã lêëy haåt vaâng chúi! Meå yïu dêëu, chuáng con àuâa thïë àoá; Meå chuáng con àêy, loâng chuáng con àêy, Höì Chuã Tõch söëng möåt nghòn tuöíi thoå Xem chuáng con xêy, xem chuáng con caây. Xem chuáng con laâm, chuáng con dïåt cûãi, Dïåt luön höìn vaâo bûác gêëm nhên gian; Ruöång àêët lan traân, muön vaân gieo gûãi, Giûäa tiïëng chim ca, giûäa tiïëng gioá àaân.
 10. 10 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Àúâi àeåp quaá, rêët àaáng cho ta chïët! Caãm tûã quên cûúâi rúát tûåa hoa bay Vò Töí quöëc, vò nhûäng àaân con nñt, Vò mù’t xanh maâ àöí baát maáu àêìy. Tiïëng tûâng tiïëng trïn àöìng höì vaån lyá, Ngaây tûâng ngaây trïn bûúác nhõp thúâi gian, Trêån tûâng trêån àiïím vaâo kho thïë kyã, Túâ tûâng túâ daây cuöën sûã gian nan. Chúi àaåi sûå, khoác cûúâi àïìu sûúáng caã. Trêån trûúâng kyâ laâ cuöåc veä tranh to, Àen cöåc löëc lêîn vúái vaâng oáng aã, Neát cuöëi cuâng múái taã àûúåc niïìm thú. Trùm tay xù’n àang diïîn vaâo cuöåc êëy, Meå thiïng liïng xin nhêån lêëy quaâ naây. Àêy maáu àöët, vaâ àêy laâ lûãa chaáy, Àêy höìn vaâng, vaâ àêy chuáng con àêy...
 11. DÛÚÁI SAO VAÂNG 11 CØM HÚÂN Àaä àûáng lïn, nhûäng con ngûúâi uêët ûác, Nhûäng thïë hïå nuöët oan húân giûäa ngûåc; Àaä àûáng lïn nhûäng chiïën sô, nhûäng anh huâng, Nhûäng gûúm thiïng, nhûäng giaáo nhoån, nhûäng gan àöìng, Nhûäng daå sù’t: àaä àûáng lïn têët caã! Giaä tûâ quaá khûá trùm nùm hêån, Möåt bûúác sa cú tuãi voá huâm! Ngoaãnh laåi thúâi gian, bao hêåm hûåc! Lúä àûúâng, nïn nöîi giêån trùm nùm. Àaä chaáy röìi, aánh saáng giûäa àïm tùm; Àaä moåc giêåy sao vaâng trïn nïëp gioá. Trong thù’m thiïët, giûäa bêìu vinh dûå àoã; Maáu naây laâ sù’c àoã cuãa loâng dên. Luä chuáng bay, loaâi baåc aác vö nhên Xêy sung sûúáng trïn nhoåc nhùçn keã khaác; Lêëy gian khöí cuãa ngûúâi laâm cûåc laåc, Rûúåu möì höi nûúác mù’t, baánh xûúng tuãy tim gan, Thõt nhên quêìn, chuáng maây vêîn uöëng ùn! Sao naây laâ ngöi sao dù’t neão, Maáu naây laâ maáu àïí àûa àûúâng.
 12. 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Àoã naây quaã quyïët nhû baân thaåch, Vaâng naây laâ möåt aánh triïìu dûúng. Tûâ khöng gian àûa laåi tiïëng trùm phûúng, Tûâ mùåt àêët naãy lïn bao quyïët chiïën, Tûâ cêy cöëi mêìm ra muön sûác àiïån, Nûúác non naây hiïín hiïån thïë hiïn ngang. - Söng trûúân daâi giêîy giuåa àuöíi saâi lang, Nuái dûång àûáng hoãi chên trúâi àöåc lêåp; Laâng maåc theát tûâng möîi thön möîi êëp, Rùång tre thaânh gêåy göåc, búâ buåi hoáa thûâng giêy, Sù’t àöìng thaânh giaáo maác, caânh nhaánh hoáa chên tay, Àêët thaânh khöëi, caát quêy quêìn neám àaá: Nghòn nghõ lûåc àaä àûáng lïn têët caã! Luä chuáng bay taân taå, hïët cêìu mong! Maáu naây laâ maáu gioâng anh huâng. Àaä chaãy trïn non, chaãy dûúái àöìng, Àaä chaãy trïn quên Nguyïn, trïn giùåc Maän, Àoã naây laâ àoã khöëi höìn chung. Vò túái àêy àoaân luä taám mûúi àöng, Bay àaä nhuåc caã àïën loaâi cêy coã. Ngûúâi chùèng phuåc; cho àïën thên ngûåa choá Cuâng gùåm gûâ cùm giêån mùåt quên bay. Xiïìng àaä kïu trïn nghòn vaån cöí tay, Xñch àaä siïët nhûäng cuöåc àúâi haão haán; Mùåt àaä vúä, oác àaä rúâi trïn traán, Tay lòa thên, àêìu ruång, tiïëc àau thûúng Cho möåt loaâi khaát maáu; tiïëc vö lûúng! Nhûäng Baãn Thuöåt, nhûäng Kon Tum, Lao Baão, Nhûäng Baâ Raáá, nhûäng Sún La, Cön Àaão,
 13. DÛÚÁI SAO VAÂNG 13 Coân rûâng thiïng nûúác àöåc, coân nuái hiïím àeâo cao, Coân caát khö, àaão vù’ng, biïín sêu naâo Bay chùèng àoåa nhûäng anh huâng, chiïën sô? - Bay cöë nhöët trong lao tuâ ñch kyã Caã loâng yïu, yá töët cuãa trúâi Nam. Maáu naây laâ maáu loâng cùm hêån Àoã búãi tim gan giêån tñm chaâm. Àoã naây laâ àoã trùm nùm trûúác Thù’m laåi tûng bûâng triïåt giöëng tham. Giïët chuáng bay laâ töåi chuáng bay laâm. Nhûäng töåi aác chuáng bay gieo nay àaä moåc Thaânh suáng öëng, thaânh gûúm dao, thaânh gêåy göåc, Thaânh caát bay àaá chaåy, thaânh mûa giöng, Thaânh sêëm vang, thaânh baäo taáp àuâng àuâng! Giïët! Seä giïët! Chïët! Chuáng bay seä chïët! Àoaân dên Viïåt möåt loâng cùm àûáng hïët Öm non söng cûúâi ngaåo vúái nghòn thu: “- Xaác thuâ laâ xaác nhöìi phên ruöång, ”Maáu thuâ laâ maáu rûãa quên nhu. “Sao naây laâ sao àûa haånh phuác, ”Àoã naây laâ àoã diïåt quên thuâ!". 23-9-1945 Ngaây khaáng chiïën
 14. 14 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU XUÊN VIÏÅT NAM I Xuên nûúác Viïåt khúãi möåt ngaây Thaáng Taám. Triïìu dên gian lïn vúái soáng Höìng Haâ. Luåt cúâ àoã nöíi giûäa ngaây u aám. Trúâi sao vaâng moåc luác nûúác bao la. Xuên laå luâng thay! traân tiïëng Quên Ca, Àïën maänh liïåt, vúä caã búâ söëng cuä. Loâng con treã, loâng thanh niïn nhûåa ûá. Ai coá nghe loâng múái cuãa nöng phu? Hoå àûáng lïn giêåt lêëy nuái ngaân thu; Söng vônh viïîn, hoå uâa vaâo cûúáp àûúåc. Soáng dên chuáng lïn vúái triïìu mûåc nûúác, Vúái triïìu cúâ, triïìu nhaåc: vúái triïìu xuên. Àêíy tan taânh möåt thïë kyã muâa àöng, Xuên Thaáng Taám àùåc nghòn xuên, bêët têån. Rûúåu àaä àöí trong caânh leo, buåi quêën. Men àaä truâm trïn nöåi coã, àöìng sûúng.
 15. DÛÚÁI SAO VAÂNG 15 II Khù’p ngö khoai nhû coá yá lïn àûúâng, Suöët nuå löåc cuäng ra chiïìu hïí haã: Xuên trúâi àêët xêy bùçng hoa, bùçng laá, Ngûúâi Viïåt Nam xêy bùçng suáng, bùçng gûúm. Xuên muön nùm lêëy sù’t lûãa maâ laâm. Hoa haånh phuác núã trong loâng àaåi baác, Loâng lûåu àaån chûáa hûúng thúm ngaâo ngaåt, Neám ài! bù’n ài! gûúm giaáo cheám ài! Chùåt ngang thên loaâi cûúáp nûúác gian phi, Luä coã daåi, bù’n vaâo haâng nguä chuáng! Xuên seä núã khi àûát àêìu phaãn àöång! Maáu Viïåt Nam khöng chen maáu tanh höi. Binh sô ta àem caã sûác vö höìi, Bù’t taåo hoáa núã nuå cûúâi àöå lûúång, Neám taåc àaån cho ngûúâi vui, vêåt sûúáng, Bù’n liïn thanh cho àêët lùång, trúâi ïm. III Xuên àêët trúâi xêy bùçng bûúám, bùçng chim, Ngûúâi nûúác Viïåt dûång bùçng xûúng, bùçng maáu. Huyïët Àïì Thaám möåt khöëi höìng àau àaáu, Lïå Àònh Phuâng roác raách xuöëng àeâo cao. Nguåc Cön Lön, tuâ Lao Baão haân giao, Dên Nghïå Tônh kïët lïn cuâng Quaãng Ngaäi: Nhûäng suöëi maáu thêëm quanh höìn chaãy maäi, Möåt trùm nùm múái àem àûúåc xuên vïì.
 16. 16 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Giûä xuên nay, muön chiïën sô say mï Lêëy maáu tuãy àöí ra àúâi baát ngaát. Ngûâng tay laåi, thêëy sù’c xuên coân nhaåt, Roát maáu thïm, cho àïën luác toaân höìng! IV Xuên Viïåt Nam ngaân nùm vêîn chûa xong, Cuöëi ba thaáng, xuên vêîn coân xêy dûång. Hïët aánh saáng cuãa nhûäng ngaây nù’ng ûãng Seä nhòn cúâ maâ dûång giûäa muâa àöng. Tiïën Quên Ca nhû soáng vöî bïn loâng, Daâo daåt maäi tiïëng cuãa gioâng maáu treã... Viïåt Nam múái, Viïåt Nam xuên, Viïåt Nam cúâ àoã sao vaâng diïîm lïå! Tûâ Laång Sún cho àïën choát Caâ Mau, Qua Haãi Vên, söng nuái ûúác mú nhau, Dûúái sù’c àoã, àaánh baãn àaân húåp têëu. Caán lù’p bùçng gûúm cúâ pha vúái maáu. Suáng cuâng gûúm chung sûác maáu cuâng xûúng. Nùm Cöång Hoâa Thûá Nhêët, giûäa vinh quang, Möåt thïë kyã, àêy laâ Xuên Thûá Nhêët. Tïët Àöåc Lêåp 1946
 17. DÛÚÁI SAO VAÂNG 17 ÀÏM ÀÏM TIÏËNG CUÃA LOÂNG TRUNG BØÆC... Àïm àïm tiïëng cuãa loâng Trung Bù’c Qua nuái, qua söng, túái cûãa àeâo, Men biïín, men rûâng vö túái ruöång, Tòm em Nam Böå gûãi tònh theo. Tiïëng yïu ài thùèng vaâo gan ruöåt, Nhû maáu trong thên chaãy möåt gioâng. Tiïëng cuãa tay chên thûúng maáu muã, Tiïëng buöìng gan phöíi caãm non söng. Mònh buöìn, ta cuäng chau àöi mù’t, Maáu chaãy cho nïn ruöåt phaãi mïìm Gûãi suáng, gûãi tin, vaâ gûãi daå Vaâo Nam vun maäi àù’p cho em. Àïm trùng nguã thiïëp trïn mêy baåc, Sao nguã trong tú, sûúng dûúái caânh, Chim nguã àùçng chim, trúâi cuäng dõu; Loâng thûúng àêu nguã àûúåc nùm canh! Ngaây chùm cuöëc àêët, lo ngö sù’n, Àïm chuát thaãnh thúi múái nghó laâm, Loâng Bù’c Trung nhû sûúng phuã thù’m, Àïm àïm vö tûúái daå miïìn Nam. 12-10-1946
 18. 18 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU CHUÁNG TA... Tuåi xaão aác muöën giúã troâ cûúáp nûúác. Choá gian ngoa àûa möìm suãa àoaân ngûúâi. Cù’n rùng laåi, Anh Em úi! cûá bûúác! Ngaây mai höìng àêåp vúä boáng àen thui. Giùåc phaãn àöång huãa theo quên cûúáp nûúác. Suáng cuäng suöng, miïång lûúäi coá laâm gò! Cù’n rùng laåi, Anh Em úi! cûá bûúác! Àúâi vö cuâng seä diïåt giöëng gian phi. Boån chuáng ta àûáng vaâo haâng caách maång, Àöí triïìu vua, xïëp àùåt laåi non söng, Giûäa sêëm seát àaä nïu cúâ saán laån, Lêëy sao mai àùåt giûäa maáu phun höìng; Theát vúä cöí khi böën bïì lùång nguã, Daám tay khöng cûúáp suáng giûäa nghòn quên, Thuyïìn khùèng khaái àeâ trïn gioâng thaác luä, Xeãng huy hoaâng cuöëc tûâng maãng àïm tùm.
 19. DÛÚÁI SAO VAÂNG 19 Luä chuáng noá àaä thuöåc vaâo quaá khûá. Chuáng ta àêy laâ cuöåc söëng ài hoaâi. Àeâ beåp chuáng coá baánh xe lõch sûã, Höå phoâ ta coá caã aánh ngaây mai. Ta nhõp bûúác vúái vaån truâng nhên loaåi, Chuáng ài riïng trong möåt töëp buöìn àúâi. Chuáng nhùn mùåt oaán ngoån triïìu vô àaåi, Ta cûúâi xoâa roát caã têëm loâng trai! Ta laâ coã luác raâo raâo aánh thaác, Laâ böng hoa khi núã khù’p rûâng, àöìng. Ta chïët möåt, àaä coá nghòn ta khaác, Chuáng ta laâ haåt nù’ng dûång vûâng àöng! Cúâ haånh phuác dêîn muön dên túái trûúác. Sñt thù’t lûng, nai nõt caã loâng vaâng, Cù’n rùng laåi, Anh Em úi! cûá bûúác ! Loaâi anh huâng heån àïën chöën vinh quang.
 20. 20 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NGUÖÌN THÚ MÚÁI Coá möåt suöëi thú chaãy tûâ gêìn guäi, Ra xa xöi, vaâ laåi àïën gêìn quanh. Möåt suöëi thú laá ngoåt vúái hoa laânh Noái trong xoám, vaâ dúän cûúâi dûúái phöë, Nguöìn chùèng coá tiïn ca, khöng haåc muáa, Baách tuâng khöng, sûúng khoái cuäng àïìu tan. Nhûäng nuái, àöìi toaân úã xûá nhên gian, Nhûäng cêy cöëi laâ thên ngûúâi coá maáu, Mûa thïë kyã tuön vaâo loâng nûúác daåo, Nïëm àêåm àaâ laâ búãi muöëi böì höi, Nghe thúm tho cuäng búãi coá húi ngûúâi, Hûúng sûác lûåc lan traân trïn bù’p thõt. Sûúng nûúác mù’t khoác maâ nghe rñu rñt, Vò buöìn nay, nhûng sung sûúáng ngaây mai. Suöëi thú àêy mang meã têëc loâng ngûúâi Nïn böën biïín daåt daâo trong àaáy ngoåc. Hai bïn búâ gioâng suöëi thú khöng loåc, Tha höì chen! Cuöåc àúâi àïën soi chung.
Đồng bộ tài khoản