Đường lối cách mạng

Chia sẻ: Thủy Tinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

1
386
lượt xem
154
download

Đường lối cách mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quá trình nhận thức và chủ trương giải quuyết các vấn đề xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đường lối cách mạng

 1. 1.   Hồ Mạnh Lãm 2.   Đinh Thị Thủy 3.   Lê Thị Thủy GVHD: thầy Mười 4.   Nguyễn Hùng  Minh 5.   Đoàn Hồng  Tiến
 2. II,QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
 3. 1, thời kỳ trước đổi mới a, chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội * Giai đoạn 1945-1954: ­Tư tưởng chỉ đạo: chính sách xã  hội cấp bách lúc này là làm cho  dân có ăn có mặc, có chỗ ở,được  học hành. Tiếp theo đó là người  nghèo thì đủ ăn,người đủ ăn thì  khá giả, người khá giả thì giàu  - Biện pháp chỉ đạo : thêm.     + Chính phủ có trủ  trương hướng dẫn để các tầng  lớp nhân dân chủ động và tự  tổ chức giải quyết các vấn  đề xã hội của chính mình.     + Chính sách gia tăng  sản xuất, chủ trương tiết  kiệm, đồng cam cộng khổ trở  thành phong trào rộng rãi,  từ cơ quan chính phủ đến bộ  đội, dân chúng, được coi 
 4. *Giai đoạn 1955-1975 : Các vấn đề xã hội được giải quyết theo mô hình CNXH kiểu cũ, trong hoàn cảnh chiến tranh. Chế độ phân phối thực chất là theo kiểu bình quân. Nhà nước và tập thể đáp ứng các nhu cầu xã hội thiết yếu bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ.
 5. *Giai đoạn 1975-1985: Các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch tập trung, quan liêu bao cấp, trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, nguồn viện trợ giảm dần, bị bao vây, cô lập và cấm vận.
 6. b, Đánh giá, thực hiện đường lối *Thành tựu : Đảm bảo ổn định xã hội và đạt được những thành tựu đáng tự  hào trên một số lình vực như văn hóa, giáo dục, y tế, lối  sống, đạo đức, kỷ cương và an sinh xã hội, hoàn thành nghĩa  vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyên lớn.
 7. *Hạn chế và nguyên nhân : -Hạn chế : trong xã hội hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước và tập thể trong cách giải quyết các vấn đề xã hội, chế độ phân phối trên thực tế, hình thành một xã hội đóng, ổn đinh nhưng kém năng động, chậm phát triển về nhiều mặt. -Nguyên nhân: đặt chính sách xã hội chưa đúng tầm trong quan hệ với các chính sách thuộc lĩnh vực khác, đồng thời lại áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp.
 8. 2/trong thi kì đổi mới a, quá trình đổi mới nhận thức về các vấn đề xã hội *Từ đại hội VI, Đảng đã đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội đối với các chính sách kinh tế và các lĩnh vực khác _Trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội.Chính sách xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động,chất lượng sản phẩm…. _Phát triển kinh tế là cơ sở ,tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội , đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực để phát triển kinh tế
 9. *Đại hội VIII chủ trương hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo những quan điểm: _Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội trong suốt quá trình phát triển _Thực hiện nhiếu hình thức phân phối _Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm nghèo _Các vấn đề xã hội đều đượoc giải quyết theo tinh thần xã hội hoá
 10. *Đại hội 9 của đảng chủ trương _Các chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hoá xã hội _Thực hiện công bằng trong phân phối _Thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội _khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp
 11. *Đại hội X của đảng chủ trương :phải kết hợp mục tiêu kinh tế với : các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nuớc, ở từng lĩnh vực , địa phương
 12. b, Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hôi - Một là, kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội: • Kế hoạch phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển các lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp • Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả có thể xảy ra và chủ động xử lý • Phải tạo được sự thống nhất, đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội .
 13. Hai là, xây dựng hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hôi trong từng bước và từng chính sách phát triển
 14. Ba là, chính sách xã hội phải được thực hiện trên cơ sở tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển.
 15. Bốn là, coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người(HDI), và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực khác
 16. C, Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội * Một là,Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật - tao cơ hội,điều kiện cho mọi ngưỜi tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển -tạo động lực làm giàu trong đông đảo dân cư bằng tài năng,sáng tạo của bản thân,trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức cho phép - Xây dựng và thực hiện có kết quả cao chương trình xóa đói giảm nghèo
 17. * Hai là,bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu,bình đẳng cho mọi người dân,tạo việc làm và thu nhập,chăm sóc sức khỏe cộng đồng Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng,, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm ạng hóa các loại hình cứu trợ xã hội,tạo nhiều việc làm ở trong nước và •-đa d đẩy mạnh xuất khẩu lao động -thực hixây dựng hsách ngu đãi xã xãộiội đa dạng;phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm. • - ện chính ệ thố ư an ninh h h •-đổi mới chính sách tiền lương;phân phối thu nhập công bằng và hợp lý.
 18. Ba là,phát triển hệ thống y tế công bằng và hợp lý
 19. Bốn là, xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải tạo giống nòi -Quan tâm đến sức khỏe sinh sản, giảm nhanh tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng - đẩy mạnh công tavs bảo vệ giống nòi, kiên trì phòng chống HIV?AIDS và các tệ nạn xã hội
 20. Năm là, chú trọng các chính sÁCh ưu đãi xã hội Sáu là, đổi mới cơ chế QUản lí và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản