Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 2

Chia sẻ: Vi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

0
11
lượt xem
5
download

Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 2 sẽ tập hợp những câu nói thường dùng nhất trong giao tiếp hằng ngày, được sắp xếp theo các chủ đề nhằm giúp bạn dễ học và tra cứu như: chủ đề về du lịch, sửa chữa vật dụng bị hư hỏng, tại phòng thuế, tại nhà hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 2

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> TP<br /> <br /> ĩirah haéẩig 63: JC®HÌ cân hệ<br /> <br /> Ấ: Hỉ! You must be Mary. I'm here to have a look at the apartm ent.<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> X in chào! Cô chắc hẳn ỉà M ary. Tôi đến ổây đê xem căn hộ.<br /> <br /> B: Hello. And you must fee James. Hoỉd on and PH show you around.<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> X in chào! Và chắc hẳn ãuh ỉầ Jam es. Nầo tô i sẽ đẫn anấ đ i xem nhể.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Â: It looks like a ver/ Rice neighborhood.<br /> <br /> B<br /> <br /> Đường như khu vực xung qnanh thật tu yệt vời.<br /> <br /> 00<br /> <br /> 8: Yes. It's very quiet here. Â nice community. We don't usucsỉỄỵ like<br /> <br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> Id rent this apartment to college students, huỶ we m ake exceptions sometimes.<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> Vâng, ở ẩẫy hoàn toàn yên tĩnh. M ột cộng đồng hoàn hảo. C húng tôi<br /> thường khống thích cho cắc sinh viên đại học m ướn căn h ộ n h ư thê này,<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> nhưng đôi ỉức chúng tôi cũng có những ngoại lệ.<br /> <br /> Í-<br /> <br /> A: The kitchen isn’t very forge.<br /> .<br /> <br /> -L<br /> <br /> Nhà bếp không ỈỚB ỉắm .<br /> <br /> NG<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> B: No. But it gets nice morning sunshine. And we've just put in a<br /> new oven, The last people who lived here were Q little messy as<br /> you can S@es but weil do -a lot of cleaning before the next people move In.<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> Không. N hưng n ó được nắng sáng chiếu vào thật tu y ệ t Và chúng tô i vừa.<br /> đặt vào đây m ộ t bếp ỉò m ới. N gười thuê tiiỉớ c ở đây h ơ i bề bộn n h ư anh<br /> có th ể thấy đấy, nhưng chúng tô i s ẽ dọn dẹp sạch s ẽ trước k h i ngư ờ i k ế<br /> tiếp dạn đến.<br /> <br /> A: ì like the high ceilings. Is this room a bedroom?<br /> <br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> 144<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> T ôi th ích trần cao n h ư thê này. Căn p h ò n g n à y là p h ò ng ũgủ ư?<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> 8: Yes. You can either use it as a bedroom or as a study. The master bedroom is this way.<br /> Vâng. Á n h c ó th ể dùng n ó ỉàm p h ò n g n g ả hoặc làm phòng học. Phòng<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> n g ũ c h ín h th ì đ ỉ th e o ỉ ố i R ầ y .<br /> <br /> A: There's only one bathroom?<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> TP<br /> <br /> C hỉ c ó m ộ t p hò ũ g tắm thô ị ư?<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> B: Yes, That’s probable the apartment's biggest disadvantage. You<br /> have to walk through the master bedroom to get to the bathroom,<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> Vâng. C ó lẽ ổ ó ỉầ điều bất tiện n h ất của căn hộ. A n h p h ả i đ i qua phòng<br /> ngứ chính đ ể đ i vầo p h ỏ n g tắm .<br /> <br /> TR<br /> <br /> A: When woufd the apartm ent b© available for us ỈO move in?<br /> <br /> B<br /> <br /> L ứ c nào tb ì cân h ộ sẵũ sàng đ ể chúng tô i dọn đến?<br /> <br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B: By the first of the month. Have you filled in an application?<br /> <br /> +3<br /> <br /> Vào đầu tháng này. Thê anh đ ã ẩiềũ vầo m ẩu đơn chưa?<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> P2<br /> <br /> A: Yes, I filled if ỉn over at your office. VỈỈ have to talk it over with my<br /> friend, but I think we're interested.<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> Vâng, tô i đã điền tấ t cả tạ i vẫn p h ò n g của cô- T ôi s ẽ p h ả i n ó i chuyện này<br /> vố i bạn bè của tô i, nh ung tô i n g h ĩ rằng tấ t cả chúng tô i đều thích thú.<br /> <br /> Í-<br /> <br /> B: Well, Hỉ need to know if you want to fake it as soon as possible.<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> -L<br /> <br /> T ốt, tô i cần b ỉế t ông có m uốn dọn tớ i càng sớm càữg tố t h a y không.<br /> À: ni gỉve you a caiỉ tonight or tomorrow and let you know.<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> T ôi s ẽ g ọ i cho cô vào tố i n a y hoặc sắng m ai và cho cô biết.<br /> <br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> 145<br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> Bài 29<br /> ^'Asking the way<br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> Hỏi đường<br /> ỉ'm sorry, I'm new hers<br /> <br /> this address-.<br /> <br /> way around town. Hold<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> Excuse me, I'm<br /> trying to locate<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> myself. I don't know my<br /> on, my friend knows<br /> town better than<br /> <br /> Ỉ do.<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B<br /> <br /> TR<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> He might be able to help.<br /> <br /> Í-<br /> <br /> Tình htiéng 6 4 : hỏĩ tên đcrỏrtg<br /> <br /> -L<br /> <br /> Ạ: Excuse me, I‘m trying to locate this address.<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> X in lỗ i, tô i đang c ố gắng tìm địa c h ỉ ũầy.<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> B: I'm sorry, I'm new here myself. 1 don't know my way around town.<br /> Hold on, my friend knows town better than I do. He might be<br /> able to help.<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> T ôi x in lố i, chính tô i cũng là người m ớ i ở đây. T ô i kh ô n g b iể t ỉố i ổ i<br /> chung quanb thành phổ . C hờ m ộ t lấ t nhé, bạn tô i b iết rổ thành p b ố n à y<br /> hơn tô i nhiều. A nh ấ y có th ể g iúp đ ỡ được.<br /> <br /> 1.46<br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> A: Thanks, i'm completely film ed around.<br /> Cảm ơn. T ôi p h ả i đ ỉ khấp kh u vực này.<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> 5: lt‘s easy to get lost in a new city.<br /> T hật d ễ dàng b ị ỉạ c m ấ t trong thành p h ô m ới.<br /> <br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> B: Yeah, I know this address. We're Véry cỉose. Go to the far end of<br /> this street, take a right,and walk uniìỉ you see the large glass office building. This street should be ón your left.<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> Vàng', tô i b iế t địa c h ỉ này. C húng tô i ỏ rất gần. H ãy đ i ẩằng xa cuối con<br /> đường này, quẹo p h ả i vầ đ i bộ chơ đến k h ỉ thấy m ộ t vần p h ò n g bằng cửa<br /> k iế n g rấ t ỈỚB. Con đường m à bạn cần nằ,n ớ p hía bên trái.<br /> A: Thanks for your help.<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> Cẩm on sự g iú p đ ỡ của bạn.<br /> <br /> TR<br /> <br /> B: Don't mention if.<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> -L<br /> <br /> Í-<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B<br /> <br /> K hông c ổ chi.<br /> <br /> 147<br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> Tính haéng 65: đến phòng trang bày tác phẩm Nghệ<br /> Thíỉệt Quốc Qia<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> A: Đo you know which bus Ĩ should take to get to the National Art Gallery?<br /> <br /> TR<br /> <br /> A sh có b iểt tô i p h ả i đốn chuyến x e b u ýt nào đ ể đến được N hà Trung B à y<br /> Triển Lãm N ghệ Thuật Quốc Gia ?<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B<br /> <br /> B: Let me see, You can take the 49 and transfer to the 81 a t C entra! Plaza or the 113 wỉỉf fake you almost aH the way there. But<br /> you'll have to walk a way.<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> P2<br /> <br /> H ãy đ ể tô i xem đã. A n h có th ể ẩón chuyến x e b u ý t s ố 4 9 và chu yển<br /> tiếp sang x e b u ýt sô 81 tạ i ư ung tâm C entral P laza h o ặ c chu yển sang<br /> xe- s ô -113 đ ể đưa anh đến c h ỗ đấy. N hư ng anh s ẽ p h ả i đ ĩ bộ m ộ t<br /> khoảng đường đấy.<br /> A: Is the museum hard to find?<br /> <br /> -L<br /> <br /> Í-<br /> <br /> Chắc viện bảo tàng n à y thật k h ó tìm ?<br /> <br /> NG<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> B: Hof at a ll it's just hard to see from where you get off the bus.You<br /> should get off the bus after you pass a large shopping center<br /> With a red roof. Then waik up about two blocks and fake a right.<br /> Then you should see the museum.<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> K hông k h ổ chút nào cả. K hó ở c h ẽ bạn p h ả i b iế t xu ố ng x e b u ý t ở c h ẽ<br /> <br /> ũằo, bạn nên Tã khỏi xe buýt sau khi đi ngang m ột trung tâm mua sắm ỉớn<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> cố m áĩ Ổỏr Sau âó đ i bộ chừng h ai dẫy p h ố và quẹo p h ả i. B ạn s ẽ trông<br /> tbấy viện bảo tàng.<br /> <br /> 148<br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản