Ebook 397 English grammar tests

Chia sẻ: Ho Thi Ngoc Dieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:819

0
85
lượt xem
27
download

Ebook 397 English grammar tests

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook 397 English grammar tests được biên soạn nhằm giới thiệu tới các bạn một số mẫu bài tập môn tiếng Anh. Nội dung bài tập bám sát với chương trình giảng dạy của sách giáo khoa. Ebook phục vụ cho các bạn yêu thích môn tiếng Anh và muốn nâng cao kiến thức về môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook 397 English grammar tests

39<br /> 7<br /> Te<br /> sts<br /> <br /> English<br /> <br /> TESTS<br /> <br /> 397 English Grammar Tests<br /> Index ......................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> Elementary Level<br /> 1. Speaking already ........................................................................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2. Drive carefully .........................................................................<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3. Listen vs. Hear .........................................................................<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4. Finish vs. End ..........................................................................<br /> <br /> 25<br /> <br /> 5. Start vs. Begin .........................................................................<br /> <br /> 26<br /> <br /> 6. Modal Verbs .............................................................................<br /> <br /> 27<br /> <br /> 7. How to use the articles .................................................................<br /> <br /> 28<br /> <br /> 8. Relative Pronouns .......................................................................<br /> <br /> 29<br /> <br /> 9. Present Tense ...........................................................................<br /> <br /> 30<br /> <br /> 10. Conditionals ...........................................................................<br /> <br /> 31<br /> <br /> 11. We went on holiday .....................................................................<br /> <br /> 32<br /> <br /> 12. Grammar Questions ......................................................................<br /> <br /> 33<br /> <br /> 13. An Easy Question .......................................................................<br /> <br /> 34<br /> <br /> 14. Learn it by heart ......................................................................<br /> <br /> 35<br /> <br /> 15. White Water Rafting ....................................................................<br /> <br /> 36<br /> <br /> 16. Where am I? ............................................................................<br /> <br /> 37<br /> <br /> 17. Remove the Spoon .......................................................................<br /> <br /> 38<br /> <br /> 18. Weather Forecast .......................................................................<br /> <br /> 39<br /> <br /> 19. On TV tonight ..........................................................................<br /> <br /> 40<br /> <br /> 20. The Bells ..............................................................................<br /> <br /> 41<br /> <br /> 21. Sailing ................................................................................<br /> <br /> 42<br /> <br /> 22. Responses (1) ..........................................................................<br /> <br /> 43<br /> <br /> 23. Responses (2) ..........................................................................<br /> <br /> 44<br /> <br /> 24. Responses (3) ..........................................................................<br /> <br /> 45<br /> <br /> 25. Responses (4) ..........................................................................<br /> <br /> 46<br /> <br /> 26. Responses (5) ..........................................................................<br /> <br /> 47<br /> <br /> 27. Responses (6) ..........................................................................<br /> <br /> 48<br /> <br /> 28. Responses (7) ..........................................................................<br /> <br /> 49<br /> <br /> 29. Question Tags (1) ......................................................................<br /> <br /> 50<br /> <br /> 30. Question Tags (2) ......................................................................<br /> <br /> 51<br /> <br /> 31. Question Tags (3) ......................................................................<br /> <br /> 52<br /> <br /> 32. Object Pronoun .........................................................................<br /> <br /> 53<br /> <br /> 33. Relative Pronoun Exercises .............................................................<br /> <br /> 54<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHOTOCOPIABLE<br /> <br /> © www.english-test.net<br /> <br /> 34. Reflexive Pronouns .....................................................................<br /> <br /> 55<br /> <br /> 35. Basic American English .................................................................<br /> <br /> 56<br /> <br /> 36. Basic English Grammar ..................................................................<br /> <br /> 57<br /> <br /> 37. Basic Weather Expressions ..............................................................<br /> <br /> 58<br /> <br /> 38. Basic English Expressions ..............................................................<br /> <br /> 59<br /> <br /> 39. Elementary English Grammar .............................................................<br /> <br /> 60<br /> <br /> 40. Question Words .........................................................................<br /> <br /> 61<br /> <br /> 41. Common Prepositions ....................................................................<br /> <br /> 62<br /> <br /> 42. Modal Verb Questions ...................................................................<br /> <br /> 63<br /> <br /> 43. Elementary Grammar Questions ...........................................................<br /> <br /> 64<br /> <br /> 44. English Grammar Exercise ...............................................................<br /> <br /> 65<br /> <br /> 45. Much, many, a lot, lots ................................................................<br /> <br /> 66<br /> <br /> 46. Elementary Adjectives ..................................................................<br /> <br /> 67<br /> <br /> 47. Chit Chat: At the bus stop .............................................................<br /> <br /> 68<br /> <br /> 48. Chit Chat: Talking about the Doctor ....................................................<br /> <br /> 69<br /> <br /> 49. Chit Chat: In the Aeroplane ............................................................<br /> <br /> 70<br /> <br /> 50. Chit Chat: At the pub ..................................................................<br /> <br /> 71<br /> <br /> 51. Chit Chat: At the restaurant ...........................................................<br /> <br /> 72<br /> <br /> 52. Chit Chat: On the phone ................................................................<br /> <br /> 73<br /> <br /> 53. Chit Chat: In the theatre ..............................................................<br /> <br /> 74<br /> <br /> 54. Chit Chat: In the supermarket ..........................................................<br /> <br /> 75<br /> <br /> 55. Chit Chat: In the train ................................................................<br /> <br /> 76<br /> <br /> 56. Other, another, others, the others .....................................................<br /> <br /> 77<br /> <br /> 57. Adjective Prepositions Constructions ...................................................<br /> <br /> 78<br /> <br /> 58. Anything, nothing, something, everything ...............................................<br /> <br /> 79<br /> <br /> 59. American homophones ....................................................................<br /> <br /> 80<br /> <br /> 60. Pronouns: who, whose, whom, which ......................................................<br /> <br /> 81<br /> <br /> 61. Some, any, few, little .................................................................<br /> <br /> 82<br /> <br /> 62. Prepositons Test .......................................................................<br /> <br /> 83<br /> <br /> 63. Past Participle Sentences ..............................................................<br /> <br /> 84<br /> <br /> 64. ESL Prepositions .......................................................................<br /> <br /> 85<br /> <br /> 65. Common English Errors (1) ..............................................................<br /> <br /> 86<br /> <br /> 66. Common English Errors (2) ..............................................................<br /> <br /> 87<br /> <br /> 67. Common English Errors (3) ..............................................................<br /> <br /> 88<br /> <br /> 68. Common English Errors (4) ..............................................................<br /> <br /> 89<br /> <br /> 69. Common Quantity Nouns ..................................................................<br /> <br /> 90<br /> <br /> 70. Using Make and Do (1) ..................................................................<br /> <br /> 91<br /> <br /> 71. Using Prepositions .....................................................................<br /> <br /> 92<br /> <br /> 72. Using Make and Do (2) ..................................................................<br /> <br /> 93<br /> <br /> 73. Why Questions ..........................................................................<br /> <br /> 94<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHOTOCOPIABLE<br /> <br /> © www.english-test.net<br /> <br /> 74. While, during and for ..................................................................<br /> <br /> 95<br /> <br /> 75. auxiliary verbs: was, did, have ........................................................<br /> <br /> 96<br /> <br /> 76. prepositions of time: for, ago, since, on, at ..........................................<br /> <br /> 97<br /> <br /> 77. Common English phrases with prepositions ...............................................<br /> <br /> 98<br /> <br /> 78. Articles in English Grammar ............................................................<br /> <br /> 99<br /> <br /> 79. a, some or any .........................................................................<br /> <br /> 100<br /> <br /> 80. Interrogative pronouns .................................................................<br /> <br /> 101<br /> <br /> 81. Possessive pronouns ....................................................................<br /> <br /> 102<br /> <br /> 82. Phrasal verbs ..........................................................................<br /> <br /> 103<br /> <br /> 83. Agatha Christie test questions .........................................................<br /> <br /> 104<br /> <br /> 84. Conjunctions: and, but, or, so .........................................................<br /> <br /> 105<br /> <br /> 85. Compound words with tooth ..............................................................<br /> <br /> 106<br /> <br /> 86. Beginner Grammar Questions Test (1) ....................................................<br /> <br /> 107<br /> <br /> 87. Irregular Verbs (1) ....................................................................<br /> <br /> 108<br /> <br /> Intermediate Level<br /> 1. Like a red rag ..........................................................................<br /> <br /> 109<br /> <br /> 2. If you tend to forget ...................................................................<br /> <br /> 110<br /> <br /> 3. Easy Questions ..........................................................................<br /> <br /> 111<br /> <br /> 4. Do, make, get, take .....................................................................<br /> <br /> 112<br /> <br /> 5. The Farmer and his Sons .................................................................<br /> <br /> 113<br /> <br /> 6. A Holiday Report ........................................................................<br /> <br /> 114<br /> <br /> 7. Going on foot ...........................................................................<br /> <br /> 115<br /> <br /> 8. Say vs. Tell ............................................................................<br /> <br /> 116<br /> <br /> 9. Close vs. Shut ..........................................................................<br /> <br /> 117<br /> <br /> 10. At the Restaurant ......................................................................<br /> <br /> 118<br /> <br /> 11. At the Theatre .........................................................................<br /> <br /> 119<br /> <br /> 12. Popular Idioms .........................................................................<br /> <br /> 120<br /> <br /> 13. Popular Garden Idioms ..................................................................<br /> <br /> 121<br /> <br /> 14. Eating Out .............................................................................<br /> <br /> 122<br /> <br /> 15. Hot and Cold ...........................................................................<br /> <br /> 123<br /> <br /> 16. A Collision: Finish this Story .........................................................<br /> <br /> 124<br /> <br /> 17. Will or Shall? .........................................................................<br /> <br /> 125<br /> <br /> 18. The two Butter Frogs ...................................................................<br /> <br /> 126<br /> <br /> 19. Cross Questions ........................................................................<br /> <br /> 127<br /> <br /> 20. Leave me alone .........................................................................<br /> <br /> 128<br /> <br /> 21. What now? ..............................................................................<br /> <br /> 129<br /> <br /> 22. Wrapped round her finger ...............................................................<br /> <br /> 130<br /> <br /> 23. The Ants and the Grasshopper ...........................................................<br /> <br /> 131<br /> <br /> 24. The Two Dogs ...........................................................................<br /> <br /> 132<br /> <br /> 25. The Hare and the Tortoise ..............................................................<br /> <br /> 133<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHOTOCOPIABLE<br /> <br /> © www.english-test.net<br /> <br /> 26. Who has done it? .......................................................................<br /> <br /> 134<br /> <br /> 27. Life on Mars? ..........................................................................<br /> <br /> 135<br /> <br /> 28. Story (1) ..............................................................................<br /> <br /> 136<br /> <br /> 29. Story (2) ..............................................................................<br /> <br /> 137<br /> <br /> 30. Story (3) ..............................................................................<br /> <br /> 138<br /> <br /> 31. Go for it ..............................................................................<br /> <br /> 139<br /> <br /> 32. Eating Disorder ........................................................................<br /> <br /> 140<br /> <br /> 33. Save the Day ...........................................................................<br /> <br /> 141<br /> <br /> 34. Yes, Yes, Yes ..........................................................................<br /> <br /> 142<br /> <br /> 35. Do you mind? ...........................................................................<br /> <br /> 143<br /> <br /> 36. Good Bye ...............................................................................<br /> <br /> 144<br /> <br /> 37. Keeping it Quiet .......................................................................<br /> <br /> 145<br /> <br /> 38. A Crying Shame .........................................................................<br /> <br /> 146<br /> <br /> 39. Speaking: At the Theatre ...............................................................<br /> <br /> 147<br /> <br /> 40. Speaking: At the Supermarket ...........................................................<br /> <br /> 148<br /> <br /> 41. Speaking: At the Station ...............................................................<br /> <br /> 149<br /> <br /> 42. Speaking: The Broadcast ................................................................<br /> <br /> 150<br /> <br /> 43. Speaking: The Wedding ..................................................................<br /> <br /> 151<br /> <br /> 44. Speaking: Political Party ..............................................................<br /> <br /> 152<br /> <br /> 45. Cinemas ................................................................................<br /> <br /> 153<br /> <br /> 46. Lots of Stuff ..........................................................................<br /> <br /> 154<br /> <br /> 47. Hear my Story ..........................................................................<br /> <br /> 155<br /> <br /> 48. High and Low ...........................................................................<br /> <br /> 156<br /> <br /> 49. A Night Out ............................................................................<br /> <br /> 157<br /> <br /> 50. Lots of Pieces .........................................................................<br /> <br /> 158<br /> <br /> 51. Testing, Testing .......................................................................<br /> <br /> 159<br /> <br /> 52. Cliches ................................................................................<br /> <br /> 160<br /> <br /> 53. Losing It (1) ..........................................................................<br /> <br /> 161<br /> <br /> 54. Losing It (2) ..........................................................................<br /> <br /> 162<br /> <br /> 55. How to ask a question ..................................................................<br /> <br /> 163<br /> <br /> 56. How to attract someone .................................................................<br /> <br /> 164<br /> <br /> 57. How to compliment ......................................................................<br /> <br /> 165<br /> <br /> 58. Modal Medley ...........................................................................<br /> <br /> 166<br /> <br /> 59. Christmas Postman (1) ..................................................................<br /> <br /> 167<br /> <br /> 60. Christmas Postman (2) ..................................................................<br /> <br /> 168<br /> <br /> 61. Christmas Postman (3) ..................................................................<br /> <br /> 169<br /> <br /> 62. Christmas Postman (4) ..................................................................<br /> <br /> 170<br /> <br /> 63. Tick Tock ..............................................................................<br /> <br /> 171<br /> <br /> 64. Company Decisions ......................................................................<br /> <br /> 172<br /> <br /> 65. Save Our Animals (1) ...................................................................<br /> <br /> 173<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHOTOCOPIABLE<br /> <br /> © www.english-test.net<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản