Ebook 8 bước thành công kinh doanh ngày nay: Phần 1

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
15
lượt xem
3
download

Ebook 8 bước thành công kinh doanh ngày nay: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách 8 bước thành công kinh doanh ngày nay mô tả tám giai đoạn của thay đổi thành công quy mô lớn. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người học 4 bước trong 8 bước thành công kinh doanh ngày nay: Tăng cường sự khẩn trương, xây dựng đội ngũ dẫn dắt, chọn đúng tầm nhìn và giao tiếp để đạt được sự đồng thuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook 8 bước thành công kinh doanh ngày nay: Phần 1

BIÊN SOẠN: THANH THƯ<br /> <br /> Thấnh<br /> K ỉnh A oanh<br /> ngâly n a y<br /> 1<br /> <br /> XUÃT BÁN LAO DỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> 8<br /> <br /> li ỉước<br /> THÀNH CÔNG<br /> KÊNH DOtìNH<br /> n g A v n íĩv<br /> <br /> nhA xuất<br /> <br /> brn<br /> <br /> mo ĐỘNG - xA HỘI<br /> <br /> Mục lục<br /> Giới thiệu ....................................................................... 7<br /> Chương 1 - bước 1 ..................................................... 23<br /> Tăng cường sự khẩn trưctng ..................................... 23<br /> Chương 2 - bước 2 ..................................................... 49<br /> Xây dựng đội ngũ dẫn dắt ........................ ............. 49<br /> Chương 3 - bước 3 ..................................................... 77<br /> Chọn đúng tầm nhìn .................................................. 77<br /> Chưcmg 4 - bước 4 ....................................................102<br /> Giao tiếp để đạt được sự đồng thuận ................. 102<br /> Chương 5 - bước 5 ....................................................121<br /> Trao quyền hành động ............................................ 121<br /> Chưcỉng 6 - bước 6 ....................................................145<br /> Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn ........................ 145<br /> Chương 7 - bước 7 ....................................................164<br /> Đừng ngừng lại .........................................................164<br /> Chưcmg 8 - bước 8 ....................................................183<br /> Làm cho thay đổi cắm rễ sâu ................................183<br /> Kết luận ...................................................................... 203<br /> Chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm nhận và<br /> chúng ta thay đổi ......................................................203<br /> <br /> sơ ttiav đổí - Mõt phần của Kinh doanh thdi nạy 3<br /> <br /> Cách đây nhiều năm, có một quyển sách có tựa đề "Lãnh<br /> đạo sự thay đổi" (Leading Change), nghiên cứu những gì<br /> thật sự đã được làm nhằm biến đổi tô chức để trở thành<br /> những thắng cuộc trong thế giới càng lúc càng nhiều biến<br /> động này. Dùng chữ biến đôi tôi muốn hàm ý việc tiếp<br /> nhận những công nghệ mới, những hoán chuyên chiến<br /> lược lớn, việc cải tiến quy trình, mua và sát nhập, tái Ccấu<br /> trúc thành mô hình kinh doanh mới, nỗ lực cải thiện đáng<br /> kể sự cải tiến và những thay dổi về văn hoá. Xem két kỹ<br /> lưỡng 100 trường hỢp, tôi nghiệm ra rằng hầu hết người ta<br /> kliông xử lý tốt những thay dôi quy mô lớn, rằng họ mắc<br /> những sai lầm đã tiên đoán trước, và rằng họ mắc sai lầm<br /> đa phcần là bởi vì họ ít biết dến các thay dối rât thành<br /> công. Trong một thế giới ngày càng nhiều biến dộng, kê<br /> cả những chuvển đáng sợ và không thê tiên doán trước,<br /> hậu quà cùa những sai lầm đó thật là tai hại. Quyên sách<br /> cung câ'p cho người dọc những thay dôi thành công và mô<br /> tả quy trình 8 bước mà các tố chức chiến thắng dã sử<br /> dụng.<br /> Tác gicả "Lãnh dạo sụ' thay đôi" biết rằng dây là quyển<br /> sách tưctng dối ngắn, chỉ 200 trang bởi vì theo ông ngắn và<br /> đi vào trọng tcâm ngay thì sẽ dề cho người đọc hcm, mà<br /> thời diêm đó thì tác giả cũng chì nên trình bcày như thế.<br /> Còn nhiều câu hòi thú vị khác chưa dược trả lời, nhât Là<br /> về Ccách thức cụ thê đã giúp những người mô tả trong sách<br /> dó dạt được những thành tựu đó. Những câu hỏi nàv luôn<br /> ám ảnh suy nghĩ cùa tác già khi ông nhận dược lời mời<br /> của Công ty tư vấn Deloitte đến làm việc cho một du' án<br /> tiếp theo. l ỉọ cho phép thực hiện nhiều cuộc phỏng vân<br /> dê tìm hiểu tập hcỊp tiếp theo cùa những vân dề chù chốt<br /> Vtà thu thập những câu chuyện có thê giúp cho người khác<br /> 4 sơ ttìgy đồi - Mõt phần cỏg Kinh doanh thdi nạy<br /> <br /> hiểu sâu hcín công thức 8 bước. Nghe hay quá tác giả châp<br /> nhận, và sản phẩm của quá trình hợp tác đã đưa đến một<br /> tác phẩm mới.<br /> Đội ngũ của Deloitte, do Dan Cohen dẫn đầu, dã phỏng<br /> vân hơn 200 người trong hơn 90 tô chức ở Mỹ, Châu Âu,<br /> Úc và Nam Phi. Một số người còn được họ tiếp xúc lại 3<br /> hay 4 lần khi họ muốn tìm thêm thông tin. Cuối cùng, họ<br /> tập trung vào 80 câu chuyện, tâ't cả dều được kiểm chứng<br /> độ chính xác với người tường thuật. 43 câu chuyện hữu ích<br /> nlicât được đưa vào sách này.<br /> "Lãnh đạo sự thay đổi" mô tả quy trình 8 bước mà những<br /> người nói trên đã thực thi nhằm đi theo các cách thức hoạt<br /> dộng mới. Quyển sách "Kiếm soát sự thay đổi" này khám<br /> phá vân đề cốt lõi mà người khác phải đối mặt trong các<br /> bước nói trên, và làm thế nào xử lý thành công vâ'n đề đó.<br /> Nói cho đơn giản, phát hiện chính của chúng tôi là những<br /> vân đề chính không bao giờ là chiến lược, cơ câu, văn hoá<br /> hoặc hệ thôhg. Tâ't cả những yếu tố đó và cả những yếu<br /> tố khác là quan trọng. Nhưng cốt lõi của vâh đề luôn là<br /> việc thay đôi hành vi cùa con người, và hành vi đã được<br /> thay dôi thành công trong các tình huống chủ yếu là nhờ<br /> việc tập trung vào những cảm xúc của con người. Điều<br /> này dũng ngay Cíì trong Ctác tô chức chi tập trung vào việc<br /> phân tích và đo lường bằng dịnh lượng và cả với những<br /> người nghĩ rằng mình thông minh vì có bằng Thạc sĩ Quản<br /> trị Kinh doanh. Trong những nỗ lực thay đổi thành công,<br /> nguời ta tìm cách giúp người khác nhìn thây vâh đề và<br /> giải pháp theo cách tác động đến tình cảm, chứ không<br /> phài lý trí của họ. Cảm xúc sẽ làm cho hành vi thay đổi<br /> đủ đê khắc phục được tât cà các trờ ngại đối với sự thay<br /> đổi khôn ngoan trên quy mô lớn. Ngược lại, trong các<br /> sư ttigy dổi - Mõt phần của Kinh doanh thdì nạy 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản