Ebook Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Phần 1

Chia sẻ: Loi K | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:247

0
28
lượt xem
13
download

Ebook Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung phần 1 của ebook trình bày 6 thiên đầu của tác phẩm lý luận quân sự "Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc" với những nội dung: kế, tác chiến, mưu công, hình thế, hư thực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Phần 1

Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc<br /> Chia sẻ ebook: http://www.downloadsach.com<br /> Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/caphebuoitoi<br /> <br /> Table of Contents<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> THIÊN I : KẾ<br /> Chính nghĩa thắng phi nghĩa, Võ Vương diệt Trụ Vương<br /> Tề Hoàn Công nuôi binh trong dân<br /> T{o Th|o đ|nh trận Quan Độ<br /> Tần vương chủ động diệt 6 nước<br /> Mạo Đốn mạnh mà giả yếu<br /> Địch Thanh giả bộ nghỉ ngơi<br /> Việt Vương nghi binh ph| qu}n Ngô<br /> H{n Tín đ|nh lừa Ngụy B|o Vương<br /> Khuất Hà nhử quân Giảo<br /> Thốc Phát Nộc Thiện làm rối loạn quân Hậu Tần<br /> Thạch Đạt Khai phòng thủ nhiều lớp, đ|nh tan qu}n Tương<br /> Tấn Văn Công lui qu}n m{ thắng trận Thành Bộc<br /> Lưu Ký quấy nhiễu quân Kim<br /> Tào Cữu cậy khoẻ mất Thành Cao<br /> Ngũ Tử Tư quấy nhiễu nước Sở<br /> Tào Tháo dùng kế ly gi|n, đ|nh bại Mã Siêu<br /> Trịnh Thành Công bất ngờ giải phóng Đ{i Loan<br /> Lưu Bang chưa đ|nh đ~ thắng<br /> Tần Vương thua trận ở H{m Đan<br /> THIÊN II : TÁC CHIẾN<br /> Tề Dẫn Vương g}y chiên liên miền, tự chuốc lấy thất bại<br /> Tấn Lệ Công đ|nh nhanh diệt quân Tần<br /> Vua Tần tham lợi, bại ở H{o Sơn<br /> Lưu Bang dụng lương của địch vào Quan Trung<br /> Trần Thắng dựng cờ khởi nghĩa<br /> Thương Ưởng lập ph|p thưởng công qu}n đội<br /> Lý Tố trọng đ~i h{ng tướng<br /> Lý Tự Nguyên thần tốc chiếm Đại Lương<br /> THIÊN III: MƯU CÔNG<br /> Chỉ một bức thư, H{n Tín bình định nước Yên<br /> Đại thần của Tề ph| tan ý đồ của Tấn<br /> Trường Tôn Thành chia mạnh hợp yếu, đ|nh Đột Quyết<br /> Cao Hoan đ|nh th{nh Ngọc Bích, trí tận lực kiệt<br /> Trần Th|i không đ|nh m{ thắng Khương Duy<br /> Tư M~ Chiêu v}y l}u đ|nh chậm, hạ thành Thọ Xuân<br /> <br /> Tư M~ Viêm chỉ một trận, diệt Tôn Hạo<br /> Kế sách toàn thắng của Gia C|t Lượng ở Long Trung<br /> Đ{m Quan dùng 3 qu}n hợp vây diệt giặc Oa<br /> Lý Cao dụ địch chia quân, chiếm Th|i Sơn<br /> Vu Khiêm cố thủ Bắc Kinh, đuổi Ngõa Thích<br /> Ban Siêu cố thủ đ|nh lui qu}n Nguyệt Thị<br /> Công Tôn Tán bỏ mạng vì tử thủ cô thành<br /> Đường Huyền Tông trói tay qu}n đội, để mất Trường An<br /> Ngư Triều Ân tự làm loạn quân mình<br /> A Cốt Đả thiện chiến dùng ít thắng nhiều<br /> Vương Tiễn diệt nước Sở<br /> Qu}n H|n đồng lòng giữ vững Sơ Lặc<br /> Lâm Tắc Từ lấy chuẩn bị đ|nh không chuẩn bị, thắng quân Anh<br /> Cam Mậu ước hẹn vớí vua trước khi xuất binh<br /> Hàn Tín biết người biết ta, bình định Tam Tần<br /> Vương Chiêu Viễn trận n{o cũng thua<br /> THIÊN IV: HÌNH<br /> Lý Mục kiềm chế Hung Nô<br /> Viên Sùng Hoán phòng thủ chắc, đ|nh qu}n Hậu Kim<br /> Lại Văn Quang dụng binh như thần, diệt quân Thanh<br /> Mặc Tử không đ|nh m{ cứu được nước Tống<br /> Lý Tự Thành không bỏ lỡ cơ hội đ|nh thắng quân Minh<br /> Tùy Văn Đế lấy yếu chống mạnh, diệt nước Trần<br /> Minh Anh Tông đ|nh giặc cầu may, bị bắt làm tù binh<br /> THIÊN V: THẾ<br /> Ngô L}n đ|nh bại Hô San<br /> Chu Đệ tr|nh “thực, chọn “hư” chiếm Kim Lăng<br /> Tần Vương dùng chính binh v{ kỳ binh thắng trận Trường Bình<br /> Lý Tịnh mau chóng quét sạch quân Thổ Dục Hồn<br /> Mạo Đốn giả sợ, diệt Đông Hồ<br /> Ngụy Thư thay đổi biên chế, thắng bộ lạc Tuất Địch<br /> Hoàn Ôn hợp nhất lực lượng, chiếm Th{nh Đô<br /> Khang Hy lấy mạnh đ|nh yếu, chiếm lại Đ{i Loan<br /> Tôn Tẫn dụ Bàng Quyên tới chỗ chết<br /> Tào Tháo chọn người tài giữ được Hợp Phì<br /> THIÊN VI: HƯ THỰC<br /> Lý Tự Thành chiếm trận địa trước, diệt quân Minh<br /> Cảnh Yểm nhiều phen điều động qu}n địch, diệt Trương Bộ<br /> Trương Hiến Trung dùng lợi nhỏ đụ địch, chiếm Nhạc Châu<br /> Lý Tịnh thả thuyền cản địch, chiếm Giang Lăng<br /> Chu Đức Uy l{m địch mệt mỏi, đại thắng ở B| Hương<br /> Thái Bạt Đ{o dụ địch ra khỏi thảnh, chiếm Thống Vạn<br /> Trương Hiến Trung thay đổi địa bàn tác chiến, chiếm Nang Dương<br /> Lý Tự Thành chiếm thành Lạc Dương<br /> <br /> Thiết Huyền phòng thủ Tế Nam, chống Chu Đệ<br /> Mộ Dung Thùy chia qu}n nghi binh, đ|nh T}y Yên<br /> Đặng Ngải giỏi phòng thủ, thắng Khương Duy<br /> Đặng Ngải đi đường tắt vào Tứ Xuyên, diệt Lưu Thiện<br /> Mã Toại đ|nh vảo nơi Điền Duyệt phải ứng cứu<br /> Lưu Bang buộc địch phải chuyển hướng, chiếm Thành Cao<br /> Nộ Nhĩ C|p Xích tập trung binh lực, đ|nh Qu}n Minh<br /> Nhà Kim không phòng thủ biên cương, bị đ|nh bại<br /> Tất Tái Ngộ bất ngờ chiếm Tứ Châu<br /> Chu Hoàn lấy ít đ|nh nhiều thắng Tào Nhân<br /> Trương Tuần dùng mưu đ|nh qu}n phản loạn<br /> Tất Tái Ngộ thích ứng với tình hình, yểm hộ toàn quân<br /> Từ Đạt tránh thực đ|nh hư, chiếm Thái Nguyên<br /> Chu Đệ căn cứ tình hình địch đ|nh tan qu}n Th|t Đ|t<br /> THIÊN VII: QUÂN TRANH<br /> Tôn Sách biến cong thành thẳng, đ|nh Vương L~ng<br /> Triệu Xa dụ địch đến Yên Dự tiêu diệt<br /> Lý Quảng Lợi đem qu}n mệt mỏi đ|nh giặc<br /> Sở Ho{i Vương ngoại giao sai lầm, thất bại nhục nhã<br /> Lý Tư Nguyên nắm địa hình, cứu U Châu<br /> Th{nh C|t Tư H~n theo đường mòn đ|nh chiếm Cư Dung<br /> Chu Nguyên Chương dụ Trần Hữu Lượng<br /> Lý Thế D}n dùng nghi binh, đ|nh lui Đột Quyết<br /> Lưu Bang l{m tan r~ ý chí qu}n địch ở Cai Hạ<br /> Thái Bạt Khuê đ|nh đòn t}m lý, thắng quân Yên<br /> Tào Quệ tránh nhuệ khí, thắng trận Trường Thược<br /> Tạ Ngải lâm nguy không loạn, thắng Ma Thu<br /> Lý Thế D}n dưỡng nhuệ khí, tăng quân lực đ|nh qu}n Tiết<br /> Đo{n Thiều đ|nh từ trên núi xuống, phá quân Chu<br /> Quách Tử Nghi giả thua đ|nh tan phản quân<br /> B{o Phòng đ|nh địch tinh nhuệ, bị thảm bại<br /> Dương H{nh Mật thả mồi dụ địch, thắng trận Quảng Lăng<br /> Tào Tháo rút qu}n, đ|nh địch đuổi theo<br /> Lưu Giang v}y hải tặc, chừa một lốỉ tho|t để tiêu diệt chúng<br /> Mộ Dung Khác không bức b|ch địch, chiếm được thành<br /> THIÊN VIII: CỬU BIẾN<br /> Mã Viện h{nh qu}n sai đường, thân bại danh liệt<br /> Sầm Bành tiến thẳng v{o đất Thục, đ|nh Công Tôn Thuật<br /> Lý Uyên không đ|nh H{ Đông, m{ v{o Quan Trung<br /> Phù Sai cố giành Trung nguyên, thất bại ê chề<br /> Nhạc Phi không nghe lệnh vua, tiến vào Trung nguyên<br /> Đ|nh trận không ĩhề theo sơ đồ định sẵn<br /> Lý Hoài Quang thấy lợi quên hại, bại trận ở Ngụy Châu<br /> Lý Tục T}n đơn độc thọc sâu, bị tiêu diệt<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản