Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 2

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
5
lượt xem
0
download

Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 2 tiếp tục trình bày các yêu cầu phương hướng cơ bản hoàn thiện các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Những ảnh hưởng của quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đối với các nguyên tắc của pháp luật XHCNVN. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 2

Chương ///<br /> YÊU CẦU PHƯONG HƯỚNG<br /> <br /> cơ BẢN HOÀN THIỆN CÁC<br /> <br /> NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> I.<br /> YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÁC NGUYÊN TẮC p h á p<br /> LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Trong xã hội ta, nền kinh tế liên tục phát triển, từ sản<br /> xuất chủ yếu là nông nghiệp chúng ta đã và đang thực<br /> hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưốc. về chính trị,<br /> tương quan giữa các lực lượng chính trị trong đất nưóc<br /> cũng dần thay đổi theo hướng công nhân và trí thức ngày<br /> càng lón mạnh về sô' lượng và chất lượng; hệ thống chính<br /> trị được củng cô", đặc biệt là bộ máy nhà nưốc ngày càng<br /> hoàn thiện. Văn hoá - xã hội ngày càng phát triển, đời<br /> sống nhân dân từng bước được cải thiện nâng cao. Như<br /> vậy, xã hội Việt Nam đang không ngừng vận động và phát<br /> triển đi lên, đòi hỏi các nguyên tắc của pháp luật cũng như<br /> pháp luật phải thay đổi, hoàn thiện cho phù hỢp vói sự<br /> phát triển của đất nước.<br /> Hoàn thiện các nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ<br /> 168<br /> <br /> Chương III. Yêu cầu phương hướng cơ bản hoàn thiện các nguyên<br /> tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong gíaì đoạn hiện nay<br /> <br /> nghĩa Việt Nam hiện nay còn là vấn đê mang tính cấp<br /> thiết, bởi thòi gian qua, một sô' nguyên tắc của pháp luật<br /> xã hội chủ nghĩa được nhận thức và áp dụng ở Việt Nam<br /> chưa thật sự phù hỢp, gây ra những ảnh hưởng không tích<br /> cực cho sự phát triển của đất nước. Một sô nguyên tắc pháp<br /> luật được xây dựng xuất phát từ nguyện vọng chủ quan,<br /> không tính tói những bước đi phù hỢp với điều kiện và khả<br /> năng thực tế, dẫn đến tình hình kinh tê - xã hội của đất<br /> nước gặp rất nhiều khó khán, ảnh hưởng tiêu cực đến sản<br /> xuất và đòi sống của nhân dân. Một sô" nguyên tắc pháp<br /> luật vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điểu chỉnh pháp luật<br /> trong điều kiện mối dẫn đến quy trình, thể thức ban hành<br /> văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều bất cập; chất lượng<br /> của một số văn bản pháp luật còn chưa cao, còn có sự chồng<br /> chéo về mặt thẩm quyền, đặc biệt là những văn bản do địa<br /> phương ban hành; một sô' văn bản pháp luật thường xuyên<br /> thay đổi, thiếu tính ổn định; thiếu tính minh bạch, nhiều<br /> quy phạm chưa có cách hiểu thông nhất dẫn đến việc nhiều<br /> kẻ xấu lợi dụng sơ hở để vi phạm pháp luật; một sô' ván<br /> bản, quy định pháp luật chưa được thực hiện nghiêm minh,<br /> triệt để, sô" khác không có điều kiện để thực hiện do thiếu<br /> kinh phí hoặc chưa có văn bản quy định chi tiết hướng dẫn<br /> thi hành; một số' tổ chức, cá nhân vẫn còn vi phạm pháp<br /> luật gây ảnh hưởng không tô't tới đời sông nhân dân và lợi<br /> ích nhà nước; công tác tư pháp còn nhiều hạn chê từ tổ chức<br /> cơ quan tư pháp, đến tình trạng oan, sai, án tồn đọng; sự<br /> 169<br /> <br /> Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa<br /> Việt Nam thờỉ kỳ đổi mới và hội nhập quốc tê'<br /> <br /> độc lập của các cơ quan tư pháp chưa thực sự bảo đảm;<br /> công tác thi hành án vẫn còn nhiều bất cập; một số quy<br /> định của pháp luật còn mang tính gò ép, chưa thể hiện hết<br /> tinh thần pháp luật vì con người. Xét từ vai trò, vị trí của<br /> pháp luật, những hạn chê đó đã làm cho: ‘Wén kinh tê phát<br /> triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Một<br /> s ố vấn đ ề văn hoá, xã hội bức xúc và gay gắt chậm được g iải<br /> quyết. Cơ chế, chính sách không đồng bộ và chưa tạo động<br /> lực m ạnh đ ể p h á t triển. Tinh trạng tham nhũng, suy thoái<br /> ở một bộ p h ận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rât nghiêm<br /> trọng, nhịp độ tăng trưởng kinh t ế chưa tương xứng ưới<br /> kh ả năng, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh<br /> tranh, mức độ chuẩn bị hội nhập của nền kinh t ế không<br /> cao. Cơ chế, chính sách về văn hoá - xã hội chậm đưỢc đổi<br /> mới và cụ thê hoá, nhiều vấn đ ề xã hội bức xúc và phức tạp<br /> chưa được g iải quyết tốt. Các lĩnh vực quốc phòng và an<br /> ninh, đối ngoại còn có những hạn chế. T ổ chức và hoạt<br /> động của nhà nước và các đoàn th ể nhân dân còn một s ố<br /> m ặt chưa đổi mới. Đời sống nhân dân lao động gặp nhiều<br /> khó khăn, nhiều người lao động chưa có hoặc chưa đủ việc<br /> làm. Nhiều nhu cầu chính đáng tối thiểu của nhăn dân về<br /> đời sống vật chất ưà tinh thần chưa được bảo đ ảm ; hiện<br /> tượng tiêu cực trong xã hội p h á t triển; công bằng xã hội bị<br /> vi p h ạm ; p h áp luật, kỷ cương không nghiêm, những hành<br /> vi lộng quyền, tham nhũng của một s ố cán bộ, nhân viên<br /> nhà nước, những hoạt động p h i pháp, vi p h ạm p h á p luật<br /> 170<br /> <br /> Chương III. Yêu cầu phương hưổng cơ bản hoàn thiện các nguyên<br /> tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay<br /> <br /> chưa bị trừng trị nghiêm khắc và kịp thờV".<br /> Do vậy, nhu cầu bức xúc q u an trọng được đặt ra hiện<br /> nay là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy pháp lý, nhận thức<br /> đúng vị trí, vai trò và những giá trị xã hội của pháp luật,<br /> có những tư tưởng, quan điểm pháp lý phù hỢp với tình<br /> hình mối, nhanh chóng xây dựng nhửng luận cứ khoa học<br /> giải quyết đúng đắn các môi quan hệ cơ bản của pháp luật<br /> với các hiện tượng khác như kinh tế, chính trị, văn hoá - xã<br /> hội, trên cơ sở đó xây dựng và hoàn thiện hệ thông pháp<br /> luật, tạo lập những điều kiện và các giải pháp thiết thực<br /> nâng cao chất lượng của hệ thông pháp luật, đế pháp luật<br /> phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc:<br /> Tạo ra một sự đôi mới trong lĩnh vực kinh tế; sửa đổi<br /> các chính sách kinh tế, thiết lập trật tự, kỷ cương trong<br /> hoạt động kinh tế, tạo ra một cơ cấu kinh tê hỢp lý, giải<br /> phóng và phát triển mạnh mẽ sức sản xuất, bảo đảm tăng<br /> trưởng kinh tê và phát triển xã hội; phát triển mạnh kinh<br /> tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: xây dựng, củng<br /> cô" cơ chê vận hành nền kinh tê thị trường, chuyển thực sự<br /> nền kinh tế sang hoạt động theo nguyên tắc thị trường, lấy<br /> thị trường làm cơ sở chủ yếu để phân bổ các nguồn lực, có<br /> sự điều tiêt của Nhà nước; phát triển đồng bộ và quản lý có<br /> Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr. ] 7<br /> <br /> 171<br /> <br /> Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa<br /> Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế<br /> <br /> hiệu quả các thị trưòng cơ bản; phát triển các thành phần<br /> kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;<br /> chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế;<br /> - Giữ vững sự ổn định chính trị, củng cố khối đoàn kêt<br /> toàn dân, thực hiện mục tiêu chung độc lập dân tộc gắn<br /> liền vói chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nưốc mạnh, xã hội công<br /> bằng, dân chủ văn minh, tăng cưòng quốc phòng và an<br /> ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;<br /> - Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn<br /> thiện Nhà nưốc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đổi mói tổ<br /> chức và hoạt động của nhà nước, xây dựng bộ máy nhà<br /> nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả với<br /> đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và có năng lực quản<br /> lý nhà nưóc, quản lý kinh tế, quản lý xã hội;<br /> - Phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ<br /> phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng<br /> nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,<br /> làm cho văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội;<br /> nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo và khoa<br /> học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.<br /> - Đổi mới hệ thống chính trị, củng cố vai trò lãnh đạo<br /> của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức<br /> chính trị xã hội trưởc nhân dân;<br /> 172<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản