Ebook Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kỹ năng đọc hiểu - Phần 1

Chia sẻ: Loi K | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:180

0
76
lượt xem
27
download

Ebook Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kỹ năng đọc hiểu - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của ebook "Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kỹ năng đọc hiểu" trình bày những bài văn thuộc các đề tài nằm trong phạm vi kiến thức phổ thông về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, là tài liệu phục vụ cho ôn việc ôn thi đại học môn tiếng Anh cho học sinh do Vĩnh Bá - giáo viên chuyên Anh, trường Quốc học Huế biên soạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kỹ năng đọc hiểu - Phần 1

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> VĨNH BÁ<br /> <br /> h<br /> <br /> i<br /> <br /> \<br /> <br /> \<br /> <br /> 0 . 0<br /> <br /> l i C '<br /> <br /> d C I ' h<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> u<br /> <br /> /<br /> <br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B<br /> <br /> TR<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> á<br /> <br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> (6V chyêa A ĨPIÍ0B8 Q c h c Hu )<br /> nh,<br /> u<br /> <br /> -L<br /> <br /> Í-<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> ð C HIEU<br /> (T i b n l n th nh t)<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> (ENGLISH READING COMPREHENSION SKILLS)<br /> <br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> -L<br /> <br /> Í-<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B<br /> <br /> TR<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> V ĨN H B Á<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> (Giáo viên Chuy n A nh - Trư ng Qu c h c Hu )<br /> <br /> TR<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> CÂU H I TR C NGHI M<br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B<br /> <br /> Chuyên ñ<br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> KĨ NĂNG ð C HI U<br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> (ENGLISH READING COMPREHENSION SKILLS)<br /> <br /> (Tái b n l n th nh t)<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> -L<br /> <br /> Í-<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> TÀI LI U ÔN THI ð I H C<br /> <br /> NHÀ XU T B N ð I H C QU C GIA HÀ N I<br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> SACBTHAM KH O<br /> <br /> '<br /> <br /> ^<br /> <br /> \<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> -L<br /> <br /> Í-<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 00<br /> <br /> B<br /> <br /> TR<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> - ~Co iiêctìonis ihileadm g, nxb Oxford University Press, 1-98T<br /> Mosaic - A Reading Skills Book, Brenda. WegmanandMDaPnj-ik<br /> Kbezevic, nxb Randon House, Nev/York, 1985<br /> - Read All About It 1&2, Lori Howard, nxb Oxford University Press, 2000;<br /> - The Guardian Weekly, onestopenglish.com<br /> - Reading Comprehension Skills & Strategies Level 7&8, nxb Saddleback<br /> Educational Publishing, 2002<br /> - Reading Comprehension Success, nxb Learning Express, New York, 2009<br /> - Reading Extra, Liz Driscoll, nxb Cambridge University Press<br /> - Advanced Reading Power, Beatrice s. Milulecky and Linda Jeffries, nxb<br /> Pearson Longman, 2007.<br /> - Reading Skills for First Certificate, Malcolm Mann and Taylore-Knowles,<br /> nxb MacMillan<br /> - W hat A W orld 1&2, Milada Broukal, nxb Longman, 2007<br /> - Comprehension 1&2, D’Arcy Adrian and Lewis Lansford, nxb Longman<br /> - Reading Advanced, Rod Ellis & Brian Tomlinson, nxb Oxford University<br /> Press, 1997<br /> - The Glencoe Reader, nxb McGrawHill, 2004<br /> - Longman Preparation Series for the TOEĨC Test, Lin Louheed<br /> - The Hein e&Hein e TOEFL Test Assistant - Reading, Milada Broukal,<br /> nxb Glendale Community College<br /> - TOEFL Practice Tests 1999-2000, Educational Testing Service,<br /> http://\vww.toef].org<br /> - Building Reading Skills for the TOEFL iBT, 2007<br /> - Advanced E xpert CAE, c a Jane Bell v Roger Gower, nxb Pearson<br /> Longman, 2008<br /> - CAE Result, cùa Kathy Gude and Mary Stephens, nxb Oxford University<br /> Press, 2008<br /> - CAE Practice Test Plus, c a Alan Stanton và Susan Morris, nxb Longman,<br /> 999<br /> - C am bridge CAE Course, c a Mary Spratt & Linda B. Taylor, Cambridge<br /> University Press, 1997<br /> - Chuyên San English Language Studies, nxb English Foreign Language<br /> Exam, Th Nhĩ Kỳ, các năm t 2004 ñ n 2008<br /> - Các ñ luy n thi ti ng Anh t t nghi p ph thông toàn Nga (Russian State<br /> Exams) các năm t 2003 ñ n 2010.<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br /> WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON<br /> <br /> I NÓI ð<br /> <br /> U<br /> <br /> NH<br /> ƠN<br /> <br /> L<br /> <br /> .Q<br /> UY<br /> <br /> Ph n “ð c và Hi u Văn” là ph n không th thi u trong m i ñ thi Ti ng Anh các c p.<br /> Dù chì chi m m t t i ñi m không l n, nhưng ph n này khi n cho thí sinh m t nhi u<br /> th i gian suy nghĩ và d làm cho thí sinh e s n u g p ph i m t bãi vãn khó hi u. M c<br /> ñ khó cùa 'bài văn th hi n các ch : ñ tài bàn ñ n có th không n m trong kinh<br /> nghi m s ng cùa l a tu i h c sinh, t v ng và c u trúc nàm ngoài v n hi u bi t, và<br /> cách th c ñ t câu h i ! t léo, ñánh b y.<br /> <br /> ĐẠ<br /> O<br /> <br /> TP<br /> <br /> T p sách này là t p h p nh ng bài văn thu c các ñ tài n m trong ph m vi ki n th c<br /> ph thông. Cách hành vãn c a t ng bài có th ñơn giàn mà-cũng có th ph c t p, nhưng<br /> không ñ n ñ quá r i r m.<br /> Câu hò ì tr c nghi m dư i m i bài ñ c thư ng g m các lo i sau:<br /> <br /> HƯ<br /> NG<br /> <br /> :<br /> <br /> li Câu hòi v ý chính: yêu c u ngư i ñ c ph i tóm t t ñư c ch ñ cơ b n ho c m c<br /> ñích cùa tác giã, v i các d ng m ñ u như sau:<br /> <br /> B<br /> <br /> TR<br /> <br /> ẦN<br /> <br /> + What is the main topic of this passage?<br /> + The best title for the passage is...<br /> + The main topic for this passage is...<br /> + What does the author mainly discuss?<br /> + The main idea of this passage is...<br /> <br /> 00<br /> <br /> ð ch n ñư c câu tr l i ñúng, h c sinh nên:<br /> <br /> HÓ<br /> <br /> A<br /> <br /> CẤ<br /> <br /> P2<br /> <br /> +3<br /> <br /> 10<br /> <br /> (1) Lưu ý ñ n câu chù ñi m (thiròng n m ñ u m i ño n văn).<br /> (2) Lưu ý gi ng vãn cùa tác già.<br /> (3) ð c !ư t qua toàn bài, ñ c bi t là câu chù ñi m, ñ tim nh ng t ng m u ch t (key<br /> vocabulary) có th bi u th thái ñ cùa tác gi ñ i v i ñ tài.<br /> (4) ð c k bài ñ ch n câu tr ! i. Lưu ý r ng ch câu ch ñi mkhông thôichưa ñ<br /> thông tin ñ xác ñ nh ý chính c a bài. Ý chính chĩ c th ñư c khái quát hóa sau<br /> khi ñ c k toàn bài và theo dõi thái ñ cùa tác già.<br /> <br /> Í-<br /> <br /> 2. Câu h i v s ki n. Lo i câu h i này yêu c u h c sinhph i trà l i b ng cácthông<br /> tin c th v bài văn.<br /> ch n<br /> <br /> l a, trongñó ch<br /> <br /> TO<br /> ÁN<br /> <br /> -L<br /> <br /> Câu hòi v s ki n có d ng là m t câu b l ng và bên dư i là 4<br /> có m t ch n l a hoàn thành câu bò l ng ñúng ý bài vãn.<br /> <br /> BỒ<br /> <br /> ID<br /> <br /> ƯỠ<br /> <br /> NG<br /> <br /> Ph n m ñ u c a lo i câu hòi này thư ng có d ng sau:<br /> + According to the article,....<br /> + The passage states that...<br /> + The author indicates that...<br /> <br /> ðe ch n ñúng câu tr l i cho lo i câu hòi này, h c sinh c n:<br /> (1) Xác ñ nh t /c m t m u ch t trong câu hòi.<br /> (2) Lư t qua bài văn ñ tìm t /c m t m u ch t này, ho c các t liên quan ñên t mâu<br /> ch t này.<br /> (3) Sau khi xác ñ nh ñư c v tri c a t /c m t mâu chôt trongbài văn,.ñ c kĩ phân bài<br /> văn có ch a c m t này ñ ch n câu trà l i.<br /> 3<br /> <br /> Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản