EBOOK: CHECK LIST TRƯỚC KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
260
lượt xem
106
download

EBOOK: CHECK LIST TRƯỚC KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên khoa báo chí truyền thông - CHECK LIST TRƯỚC KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EBOOK: CHECK LIST TRƯỚC KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  1. CHECK LIST TRƯ C KHI T CH C S KI N I. T ch c s ki n (TCSK) ph i g n v i gi i thi u s n ph m, bán hàng, ti p th 1. Qua s ki n s p t ch c, b n mu n gi i thi u nh ng s n ph m gì ? 2. S làm nh ng gì qu n lý ngu n thông tin v khách hàng ? 3. S làm gì th c hi n các ho t ng quan h công chúng (ngư i, báo, ài,...) ? 4. S làm gì nghiên c u th trư ng ? 5. S làm gì xây d ng nhãn hi u ? 6. S làm gì thâm nh p th trư ng. ?
  2. II. TCSK ph c v cho chi n lư c kinh doanh 7. S làm gì ph c v chi n lư c ưa s n ph m ra th trư ng ? 8. Nh ng ngư i tham gia s ki n hi u th nào khi ph i t ch c s ki n “không h p v i m c tiêu kinh doanh c a công ty ?”. III. TCSK, ph i xác nh i tư ng “khách hàng m c tiêu” 9. S làm gì xác nh (và phát tri n) s lư ng (và giá tr ) c a nh ng khách hàng mà s ki n thu hút ư c (k c nh ng khách hàng ti m năng) ? 10. Nói c th , khách hàng c a mình là nh ng ai ? 11. Nh ng thông i p gì mà Công ty mu n truy n t i n khách hàng m c tiêu ?. 12. S ki m tra m y l n i v i k ho ch chi ti t v các ho t ng thu hút úng i tư ng khách hàng (mà công ty) c n hư ng n, 13. S làm gì h n ch nh ng i tư ng không nhi u ti m năng (giúp chúng ta có th làm vi c t p trung và hi u qu hơn cho nh ng khách hàng kia). IV. Ph i nêu ra ư c các m c tiêu c th c a vi c TCSK Sau này s không o ư c nh ng k t qu mà s ki n mang l i cho danh ti ng c a công ty, n u hôm nay chưa t ra các m c tiêu c n hư ng n. Ph i t ch c m y s ki n, v y m c tiêu c th i v i m i s ki n là gì ?
  3. 14. V n t ch c nhi u s ki n hay i u ch nh (thêm, b t, ghép, m r ng - 1 s ki n nào ó) 15. V y m c tiêu chung c a công ty khi quy t nh t ch c c 9 s ki n là gì ?. 16. M c tiêu phát tri n uy tín công ty l n này là nh ng gì, i v i nh ng ai ? 17. M c tiêu l i nhu n (ti n b c) l n này là bao nhiêu ? 18. M c tiêu xây d ng quan h l n này là nh ng gì ? 19. M c tiêu chi m lĩnh cơ h i l n này là nh ng gì ? 20. Các m c tiêu khác 21. V i m i s ki n c th (trong các s ki n) c n t m c tiêu gì trên ây ? V. TCSK không là công c a năng ti p th 22. thành công trong chi n lư c kinh doanh (CLKD) c a công ty, có th dùng nh ng cách nào khác (hi u qu hơn) thay cho vi c t ch c nh ng s ki n s p t i ? 23. Hãy m nh d n tr l i câu h i (nói to lên m t cách kiên quy t) :”Có c n thi t ph i t ch c s ki n không” ? 24. Có c n i u ch nh gì n a ?.
  4. 25. N u không quan tâm n s tho mãn t phía khách hàng (và khán gi ), công ty s tho mãn bao nhiêu % khi s ki n ư c t ch c ? VI. CLKD thì lâu dài còn TCSK ch di n ra vài ngày (ho c vài gi ) T ch c s ki n thư ng ch là m t ph n nh c a chi n lư c ti p th và qu ng bá cho doanh nghi p. 26. Nh ng n i dung khác trong “chi n lư c ti p th và qu ng bá ” c a công ty là gì ? 27. Lúc này (năm, quý, tháng), vi c t ch c s ki n chi m bao nhiêu % trong “chi n lư c ti p th và qu ng bá ” c a công ty ? VII. Doanh nghi p ph i làm gì qu ng bá cho vi c TCSK 28. “Không ch d a vào l n t ch c s ki n này công ty n m t t c cơ h i ti m năng”. B n có ng ý v y không ? 29. Trư c khi t ch c s ki n, công ty s t ch c nh ng ho t ng qu ng bá nào ? 30. Qua nh ng ho t ng qu ng bá trư c khi t ch c s ki n, doanh nghi p c n làm nh ng gì xác nh ư c i tư ng khách hàng m c tiêu ? 31. Qua nh ng ho t ng qu ng bá trư c khi t ch c s ki n, doanh nghi p c n làm nh ng gì thu hút s tham gia c a khách hàng m c tiêu
  5. 32. V i s góp m t c a nhi u công ty khác nhau trong th i gian t ch c s ki n, doanh nghi p c n t ch c ho t ng xúc ti n và qu ng bá như th nào tranh th s ưu tiên quan tâm c a nh ng khách hàng tham d ? VIII. Doanh nghi p c n làm gì thi t l p và phát tri n liên h khách hàng 33. C n làm gì d n h t s t p trung vào “ch t lư ng”, thay vì s lư ng các l n g p g khách hàng ? 34. C n làm gì sau khi k t thúc t ng s ki n theo sát các m i liên h ã t o d ng ư c nh m t o ra l i nhu n th c s cho công ty (v i t p trung, kiên nh n). 35. Công ty ã chu n b k ho ch qu n lý nh ng m i liên h ó chưa ? 36. C n làm nh ng gì trư c khi quy t nh u tư vào vi c t ch c s ki n l n khác. IX. Th hi n s chú ý i v i ngu n nhân l c N u s ki n là phương ti n qu ng bá tr c ti p, thì y u t t m c tiêu qu ng bá chính là s tham gia c hai phía: phía khách hàng và phía t ch c s ki n. Vì th : 37. Trư c, trong, sau s ki n, công ty c n làm gì phát huy tác d ng c a khách hàng
  6. 38. Trư c, trong, sau s ki n, công ty c n làm gì phát huy tác d ng c a ngư i t c c s ki n 39. Làm gì xác nh úng i tư ng khách hàng ? 40. Làm gì thuy t ph c khách hàng hư ng ng b n trong s ki n thương m i này. 41. Làm gì tuy n ch n i ngũ nhân viên có th giao ti p v i i tư ng khách hàng m c tiêu . 42. Làm gì hu n luy n và t o ng l c t t cho i ngũ nhân viên có th giao ti p v i i tư ng khách hàng m c tiêu . X. Làm gì vi c TCSK ph c v cho m c tiêu kinh doanh 43. Làm gì m i thành viên tham gia s ki n ư c hi u, nh , làm úng “m c tiêu chung” c a l n t ch c 9 s ki n này ? 44. Làm gì m i thành viên tham gia m i s ki n ư c hi u, nh , làm úng “m c tiêu” c a s ki n ó ? 45. Làm gì m i s ki n th c s là m t cu c tri n lãm hàng hoá h p d n, thu hút, 46. Làm gì t o ư c tinh th n hi u khách, 47. Làm gì b o m các y u t h u c n và vô s nh ng công vi c l t v t khác.
  7. 48. Làm gì m i thành viên tham gia s ki n hi u r ng “s ki n cũng ch là m t y u t , m t thành ph n trong toàn b chi n lư c ti p th , là phương ti n hư ng n m c ích cu i cùng và ch u s chi ph i c a toàn b chi n lư c kinh doanh c a công ty ?”.
Đồng bộ tài khoản