Ebook Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
8
lượt xem
3
download

Ebook Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này đề cập đến vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và các phương thức mà trưởng phòng nhân sự có thể thực hiện nhằm góp phần vào thành công của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực

Chii doanh nghiep<br /> va chuc nang QUan)j<br /> nguon nhan IDC<br /> •<br /> <br /> Quim trj Nguon Nhan hlc trong<br /> cac Doanh nghi~p Vila va Nho<br /> <br /> Chu doanh nghi~p Va<br /> Ch((c nang Quan Iy<br /> Nguon Nhan Il!c<br /> <br /> TAl BAN LAN THlf I<br /> <br /> Chuong trinh Phat lrien DI! an Me Kong<br /> thllrq<br /> <br /> Q<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> <br /> Vi~n<br /> <br /> D':li hqc Ma OLA (Canada) bien<br /> <br /> so,:!"<br /> <br /> Canada's Lifelong Learning Provider<br /> <br /> Cuon sach nay do Chuang trinh Phat tri~n DI! an Me Kong<br /> giU ban quyen © 2001<br /> Khong duqe sao ehep hoilie sua d6i neu khong duqc phep bitng van bim eua<br /> Chuong trinh Phat tri~n VI! an Me Kong.<br /> <br /> LUUY<br /> Cu6n sach nay duqc xay dl!ilg lren C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản