Ebook Chuyên đề TOEIC Part 5, 6

Chia sẻ: Lê Văn Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:395

0
113
lượt xem
27
download

Ebook Chuyên đề TOEIC Part 5, 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quyển này tập trung part 5, part 6 chỉ có 4 test vì bản chất của part 6 cũng giống như part 5. Nếu một bạn hiểu rõ part 5 thì part 6 chỉ cần thêm chủt kỹ năng đọc hiểu là bạn hoàn toàn làm được. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Chuyên đề TOEIC Part 5, 6

www.twitter.com/daykemquynhon<br /> www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn<br /> <br /> www.facebook.com/daykem.quynhon<br /> www.daykemquynhon.blogspot.com<br /> <br /> CONTENT<br /> <br /> PART 5 , ffl<br /> <br /> 6. Giải thích và phân tích............ .............<br /> <br /> 48<br /> <br /> 11<br /> <br /> Chương 5: Câu Bị Động<br /> <br /> 2. Vị ngữ (Predicates)...........................<br /> <br /> 11<br /> <br /> Ĩ.Đ Ìn h n g h ia ..............................................<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2. Dạng bị động các thì cơ bản.................<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 54<br /> <br /> N<br /> <br /> 3. Vị ngữ (Predicates)...........................<br /> <br /> N<br /> <br /> 1. Chủ ngữ (Subjects)...........................<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương ĩ : Nhưng khái niệm cơ bản<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3. Trường hợp động từ khiếm khuyết......<br /> <br /> 55<br /> <br /> 5. Mệnh đề và câu................................<br /> <br /> 15<br /> <br /> 4. Bị động của động từ có 2 tân ngữ.......<br /> <br /> 55<br /> <br /> 5. Các cụm thường gặp............................<br /> <br /> 56<br /> 57<br /> <br /> .Q<br /> <br /> U<br /> Y<br /> <br /> 4. Tân ngữ (Objects)............................<br /> <br /> 6. Thủ thuật...............................................<br /> <br /> 16<br /> <br /> 7. Bài tập....................................................<br /> <br /> 58<br /> <br /> 3. Động từ khiếm khuyết.......................<br /> <br /> 17<br /> <br /> 8. Giải thích và phân tích.........................<br /> <br /> 60<br /> <br /> 4. Động từ liên kết.................................<br /> <br /> 18<br /> <br /> Chương 6: Động từ nguyên mẫu<br /> <br /> 5. Cụm động từ (phrasal verb).............<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1. Định nghĩa.............................................<br /> <br /> 67<br /> <br /> 6. Câu mệnh lệnh................................<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2. Chức năng............................ .............<br /> <br /> 67<br /> <br /> 7. Thể giả định....................................<br /> <br /> 21<br /> <br /> 3. Các đáp án thường gặp.......................<br /> <br /> 68<br /> <br /> 8. Hậu tố động từ .................................<br /> <br /> 21<br /> <br /> 4. Bài tập.................. .............. ..................<br /> <br /> 72<br /> <br /> 9. Bài tập...............................................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 5. Giải thích và phân tích..........................<br /> <br /> 73<br /> <br /> 10. Giải thích và phân tích....................<br /> <br /> 25<br /> <br /> Chương 7: Danh động từ<br /> <br /> Chương 3: Subject-Verb Agreement<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1. Định nghĩa..............................................<br /> <br /> 78<br /> <br /> 1. Hòa hợp về số..................................<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2. Chức năng............................................<br /> <br /> 78<br /> <br /> 32<br /> <br /> 3. Động từ + Ving......................................<br /> <br /> 79<br /> <br /> 33<br /> <br /> 4. Các cụm đi với Gerund thường gặp.....<br /> <br /> 80<br /> <br /> 33<br /> <br /> 5. Bài tập....................................................<br /> <br /> 80<br /> <br /> 34<br /> <br /> 6. Giải thích và phân tích..........................<br /> <br /> 82<br /> <br /> 6. Bài tập...............................................<br /> <br /> 35<br /> <br /> Chương 8: Đại từ (Pronouns)<br /> <br /> 7. Giải thích và phân tích......................<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1. Định nghĩa...... !.............<br /> <br /> A<br /> <br /> 10<br /> 00<br /> <br /> TR<br /> ẦN<br /> <br /> H<br /> Ư<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠO<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2. Trợ động từ (Auxiliary Verb).............<br /> <br /> www.daykemquynhon.ucoz.com<br /> Produced by Nguyen Thanh Tu<br /> MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com<br /> <br /> 1. Action verbs, State verbs.................<br /> <br /> B<br /> <br /> TP<br /> <br /> Chương 2: Gác vấn đề về động từ<br /> <br /> H<br /> <br /> Ó<br /> <br /> 2. Hòa hợp về lượng.................. .........<br /> <br /> Í-<br /> <br /> 3. Khi liên từ nối 2 chủ ngữ............ .<br /> <br /> -L<br /> <br /> 4. Cấu trúc “there be”............................<br /> <br /> TO<br /> <br /> ÁN<br /> <br /> 5. Một số trường hợp ngoại lệ....... ......<br /> <br /> Chưpng 4: Thì (Tenses)<br /> <br /> ......... ...<br /> <br /> 87<br /> 87<br /> <br /> 37<br /> <br /> 3. Đại từ chỉ định...................................... .<br /> <br /> 88<br /> <br /> 2. Các thì quá khứ................................<br /> <br /> 40<br /> <br /> 4. One, Another, other..............................<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3. Các thì tương lai................................<br /> <br /> 41<br /> <br /> 5. Đại từ bất định.......................................<br /> <br /> 91<br /> <br /> 4. Động từ chính (Main verbs)..........<br /> <br /> 43<br /> <br /> 6. Đại từ phân bố.......................................<br /> <br /> 91<br /> <br /> 5. Bài Tập.............................................<br /> <br /> 45<br /> <br /> 7. Sự hòa hợp giữa ĐT và TT sở hữu......<br /> <br /> 92<br /> <br /> ÀN<br /> <br /> 2. Đại từ phản th â n ...................... ...........<br /> <br /> D<br /> <br /> IỄ<br /> N<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1. Các thì hiện tại.. ..................... .........<br /> <br /> Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> www.facebook.com/daykemquynhonofficial<br /> www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial<br /> <br /> www.twitter.com/daykemquynhon<br /> www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn<br /> <br /> www.facebook.com/daykem.quynhon<br /> www.daykemquynhon.blogspot.com<br /> <br /> CONTENT<br /> <br /> PART 5,f t<br /> <br /> Chương 12: So sánh (Comparison)<br /> <br /> 9. Bài tập.............................................. .<br /> <br /> 94<br /> <br /> 1. So sánh bằng (Equatives).....................<br /> <br /> 165<br /> <br /> 10. Giải thích và phân tích.....................<br /> <br /> 97<br /> <br /> 2. So sánh hơn (Comparatives)................<br /> <br /> 165<br /> <br /> 104<br /> <br /> 3. So sánh nhất (Superlatives).................<br /> <br /> 166<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 9; Dạnh từ (Nouns)<br /> <br /> 4. Thủ thuật............................................<br /> <br /> 2. Danh từ đếm/không đếm được........<br /> <br /> 104<br /> <br /> 5. Bài tập........................................... ........<br /> <br /> 167<br /> <br /> 3. Hạn định từ (Determiners)................<br /> <br /> 106<br /> <br /> 6. Giải thích và phân tíchchuyên sâu.......<br /> <br /> 169<br /> <br /> 4. Sở hữu cách (Possessives)............<br /> <br /> 111<br /> <br /> Chương 13: Giơi từ (Prepositions)<br /> <br /> 5. Cụm danh từ (Noun Phrases)..........<br /> <br /> 111<br /> <br /> 1. Định nghĩa..................... ......... .............<br /> <br /> 172<br /> <br /> 6. Danh từ ghép (Compound Nouns)...<br /> <br /> 112<br /> <br /> 2. Giới từ In/AƯOn.....................................<br /> <br /> 172<br /> <br /> 7. Các đáp án thường gặp....................<br /> <br /> 113<br /> <br /> 3. Giới từ chỉ thời gian...............................<br /> <br /> 174<br /> <br /> 8. Hậu tố danh từ ..................................<br /> <br /> 114<br /> <br /> 4. Giới từ chỉ nơi chốn...............................<br /> <br /> 175<br /> <br /> 9. Thủ thuật............................................<br /> <br /> 116<br /> <br /> 5. Giới từ chỉ phương hướng...... .............<br /> <br /> 167<br /> <br /> U<br /> Y<br /> <br /> .Q<br /> <br /> TP<br /> <br /> ẠO<br /> <br /> Đ<br /> <br /> G<br /> <br /> N<br /> <br /> .<br /> <br /> H<br /> Ư<br /> <br /> .<br /> <br /> N<br /> <br /> 104<br /> <br /> 1 Định nghĩa va chức năng 7 .<br /> <br /> 178<br /> <br /> 122<br /> <br /> 6. Giới từ liên kết of, with........... ..............<br /> <br /> 179<br /> <br /> 11. Phân tích chuyên sâu<br /> <br /> 124<br /> <br /> 7. Giới từ chỉ lý so, sự nhượng bộ...........<br /> <br /> 180<br /> <br /> 8. By + Ving...............................................<br /> <br /> 181<br /> <br /> 129<br /> <br /> 9. Các giới từ khác................................ .<br /> <br /> 181<br /> 182<br /> <br /> Chương 10: Tính từ (Adjectives)<br /> <br /> B<br /> <br /> 1. Định nghĩa và chức năng...........<br /> <br /> TR<br /> ẦN<br /> <br /> 10. Bài tập<br /> <br /> 10. Cụm giới từ ....... ..................................<br /> <br /> 3. Những tính từ dễ nhầm lẫn..............<br /> <br /> 131<br /> <br /> 11. Bài tập.................................................<br /> <br /> 183<br /> <br /> 4. Tính từ phân từ .................................<br /> <br /> 131<br /> <br /> 12. Phân tích chuyên sâu..........................<br /> <br /> 188<br /> <br /> 133<br /> <br /> Chương 14: Liên từ (Conjunctions)<br /> <br /> 130<br /> <br /> A<br /> <br /> 10<br /> 00<br /> <br /> 2. Phân loại.........................................<br /> <br /> Ó<br /> <br /> 5. Hậu tố tính từ ...................................<br /> <br /> 1. Liên từ song lập....................................<br /> <br /> 197<br /> <br /> 137<br /> <br /> 2. Liên từ tương hỗ...................................<br /> <br /> 197<br /> <br /> 141<br /> <br /> 3. Liên từ phụ thuộc..................................<br /> <br /> 198<br /> <br /> 4. Cầu trúc song song...............................<br /> <br /> 198<br /> 199<br /> <br /> Í-<br /> <br /> H<br /> <br /> 6. Mẹo làm bài............................................ 133<br /> 7. Bài tập...............................................<br /> <br /> -L<br /> <br /> www.daykemquynhon.ucoz.com<br /> Produced by Nguyen Thanh Tu<br /> MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com<br /> <br /> N<br /> <br /> 93<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 8. Mẹo làm bài......................................<br /> <br /> 8. Giải thích và phân tích......................<br /> <br /> 149<br /> <br /> 5. Thủ thuật........................................ .<br /> <br /> 2. Phân loại...........................................<br /> <br /> 150<br /> <br /> 6. Bài tập....................................................<br /> <br /> 200<br /> <br /> 3. Thủ thuật...........................................<br /> <br /> 151<br /> <br /> 7. Giải thích và phân tích chuyên sâu......<br /> <br /> 202<br /> <br /> 4. Bài tập...............................................<br /> <br /> 156<br /> <br /> Chương 15: Mệnh đề danh ngữ<br /> <br /> 158<br /> <br /> 1. Định nghĩa .<br /> <br /> IỄ<br /> N<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TO<br /> <br /> 1. Định nghĩa và chức năng.................<br /> <br /> ÀN<br /> <br /> ÁN<br /> <br /> Chương 11: Trạng từ (Adverbs)<br /> <br /> ........................ .<br /> <br /> ..........<br /> <br /> 207<br /> <br /> 2. Vị trí và chức năng................................<br /> <br /> 207<br /> <br /> D<br /> <br /> 5. Giải thích và phân tích chuyên sâu...<br /> <br /> Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> www.facebook.com/daykemquynhonofficial<br /> www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial<br /> <br /> www.twitter.com/daykemquynhon<br /> www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn<br /> <br /> www.facebook.com/daykem.quynhon<br /> www.daykemquynhon.blogspot.com<br /> <br /> 1<br /> PART 5,6<br /> <br /> CONTENT<br /> 12. Bài tập.................................................<br /> <br /> 257<br /> <br /> 210<br /> <br /> 13. Phân tích chuyên sâu..........................<br /> <br /> 261<br /> <br /> 5. Mệnh đề danh ngữ với WH-............<br /> <br /> 211<br /> <br /> Chương 18: Các điểm ngữ pháp khác<br /> <br /> 270<br /> <br /> 6. Mệnh đề danh ngữ với W h-ever......<br /> <br /> 213<br /> <br /> 1. Câu điều kiện vàđảo ngữ CĐK...........<br /> <br /> 7. Phân biệt Whatever và Whichever...<br /> <br /> 213<br /> <br /> 2. Đảo ngữ (Inversion).............................<br /> <br /> 272<br /> <br /> 9. Bài tập................. .............................<br /> <br /> 215<br /> <br /> 3. Lối nói phụ họa.....................................<br /> <br /> 273<br /> <br /> 10. Giải thích và phân tích chuyên sâu.<br /> <br /> 217<br /> <br /> Chương 19: Các đáp án thựờng gặp<br /> <br /> 277<br /> <br /> Chương 16; Mệnh đề quan hệ<br /> <br /> 222<br /> <br /> 1. Động từ....................................... !........<br /> <br /> 277<br /> <br /> 1. Định nghĩa........................................<br /> <br /> 222<br /> <br /> 2. Tính từ ................. .................................<br /> <br /> 2. Bảng tóm tắt.....................................<br /> <br /> 222<br /> <br /> 3. Danh từ ................................................<br /> <br /> H<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> N<br /> <br /> 208<br /> <br /> 4. Mệnh đề danh ngữ If/Whether........<br /> <br /> 270<br /> <br /> N<br /> <br /> U<br /> Y<br /> <br /> .Q<br /> <br /> TP<br /> <br /> ẠO<br /> <br /> Đ<br /> <br /> G<br /> <br /> www.daykemquynhon.ucoz.com<br /> Produced by Nguyen Thanh Tu<br /> MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com<br /> <br /> 3. Mệnh đề danh ngữ với That..........<br /> <br /> 278<br /> 279<br /> <br /> 4. Trạng từ.................................................<br /> <br /> 4. Nhận dạng...................... ..................<br /> <br /> 224<br /> <br /> Bài tập từ vựng<br /> <br /> 5. Giới từ và đại từ quan hệ................<br /> <br /> 228<br /> <br /> Practice Test 1...........................................<br /> <br /> 6. All of which, All of whom, All of them.<br /> <br /> 228<br /> <br /> Giải thích và phân tích chuyên sâu..........<br /> <br /> 284<br /> <br /> 8. Sự hòa hợp s và V trong MĐQH......<br /> <br /> 233<br /> <br /> Practice Test 2 .......................................<br /> <br /> 291<br /> <br /> 9. Bài tập...............................................<br /> <br /> 234<br /> <br /> Giải thích và phân tích chuyên sâu..........<br /> <br /> 294<br /> <br /> 237<br /> <br /> Practice Test 3...........................................<br /> <br /> 300<br /> <br /> Giải thích và phân tích chuyên sâu..........<br /> <br /> 303<br /> <br /> H<br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> ẦN<br /> <br /> B<br /> <br /> 10<br /> 00<br /> <br /> 10. Giải thích và phân tích chuyên sâu.<br /> <br /> N<br /> <br /> 3. Mệnh đề quan hệ XĐ & KXĐ.................223<br /> <br /> Chương 17: Mệnh đề trạng ngữ<br /> <br /> 280<br /> <br /> 281<br /> 281<br /> <br /> 248<br /> <br /> Bàỉtậptừioại<br /> <br /> 248<br /> <br /> Practice Test 1..........................................<br /> <br /> 311<br /> <br /> 250<br /> <br /> Giải thích và phân tích chuyên sâu..........<br /> <br /> 314<br /> <br /> 4. MĐ trạng ngữ chỉ sự nhượng b ộ .....<br /> <br /> 250<br /> <br /> Practice Test 2 ..........................................<br /> <br /> 322<br /> <br /> 5. Mệnh đề trạngngữ chỉ nguyên nhân<br /> <br /> 252<br /> <br /> Giải thích và phân tích chuyên sâu<br /> <br /> 325<br /> <br /> 252<br /> <br /> 5 Actual Test<br /> <br /> 333<br /> <br /> 7. Mệnh đề trạngngữ chỉ mục đích....<br /> <br /> 253<br /> <br /> Actual Test 1................................... .........<br /> <br /> 333<br /> <br /> 8. Liên từ và giới từ có cùng nghĩa<br /> <br /> 254<br /> <br /> Lời giải và bài dịch....................................<br /> <br /> 339<br /> <br /> 9. Sự giảm lược mệnh đề trạng ngữ<br /> <br /> 254<br /> <br /> Actual Test 2.............................................<br /> <br /> 351<br /> <br /> 9.1. Since, as, because<br /> <br /> 254<br /> <br /> Lời giải và bài dịch....................................<br /> <br /> 356<br /> <br /> 9.2. After, before, while, since<br /> <br /> 255<br /> <br /> Actual Test 3..............................................<br /> <br /> 366<br /> <br /> 9.3 Although, even though<br /> <br /> 255<br /> <br /> Lời giải và bải dịch....................................<br /> <br /> 371<br /> <br /> 10. Thủ thuật<br /> <br /> 256<br /> <br /> Actual Test 4 ..............................................<br /> <br /> 384<br /> <br /> Ó<br /> <br /> A<br /> <br /> 1. Định nghĩa.................................. ......<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Mệnh đề trạngngữ chỉ thời gian........<br /> <br /> ÁN<br /> <br /> -L<br /> <br /> Í-<br /> <br /> 3. Mệnh đề trạngngữ chỉ điều kiện........<br /> <br /> D<br /> <br /> IỄ<br /> N<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ÀN<br /> <br /> TO<br /> <br /> 6. Mệnh đề trạngngữ chỉ kết quả.........<br /> <br /> Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> 311<br /> <br /> www.facebook.com/daykemquynhonofficial<br /> www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial<br /> <br /> Lời nói đầu<br /> Chúc mừng bạn đã sở hữu quyển sách cỏ giải thích chỉ tiết nhất từ trước đến<br /> nay. Trong các Part thì Part 5 là soạn lâu nhất (1.2 năm) vì rất nhiều vấn đề ngữ<br /> <br /> H<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> pháp và các thủ thuật phải được kiểm chứng qua các đề thỉ. Trước khi sử dụng mình<br /> <br /> N<br /> <br /> • e * * •<br /> <br /> www.twitter.com/daykemquynhon<br /> www.facebook.com/daykem.quynhon<br /> www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn<br /> www.daykemquynhon.blogspot.com<br /> Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2016 --> 7-2-2017<br /> <br /> N<br /> <br /> muốn các bạn lưu ý một số điều sau:<br /> <br /> U<br /> Y<br /> <br /> 1. Đây không phải là một quyển ngữ pháp, nó chỉ là một quyến chuyên về part 5, 6.<br /> <br /> TP<br /> <br /> .Q<br /> <br /> Ngữ pháp trong TOEIC chỉ chiếm một số ít nên trong quyển này mình chỉ nếu ra<br /> các điểm ngữ pháp cần thiết nhất. Còn lại, đa phần là từ vựng, c ỏ những bạn biết<br /> <br /> ẠO<br /> <br /> www.daykemquynhon.ucoz.com<br /> Produced by Nguyen Thanh Tu<br /> MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com<br /> <br /> rất ít ngữ pháp nhưng vẫn đạt 950 điểm dễ dàng nên các bạn chỉ cần học ngữ pháp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> trong quyển này là đủ làm tốt phần part 5,6 rồi nhé.<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 2. Trong các phần giải thích, đôi khỉ mình cỏ chia sẻ một số thủ thuật làm bài. Các<br /> <br /> H<br /> Ư<br /> <br /> thủ thuật này chỉ dựa trên kinh nghiệm nên nếu đề thỉ khỏ bạn vẫn cỏ thể không áp<br /> <br /> TR<br /> ẦN<br /> <br /> dụng chính xác được. Cách tốt nhất bạn vẫn nên hiểu từng câu một^..eồỊ%j!ỆS8è$lặầ<br /> dành cho các bạn rắt yếu hay ôn cấp tốc thôi nhẻ.<br /> <br /> B<br /> <br /> 3. Dù quyển sách này được mình dò tới 8 lần nhưng mình biết sẽ vẫn có sai sót ở<br /> <br /> 10<br /> 00<br /> <br /> đâu đỏ. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn thấy bất kỳ chỗ nào không hiểu như sai<br /> ngữ pháp, đáp án nhầm hoặc nhầm một vấn đề gì đó..., bạn vui lòng gửi về Group<br /> <br /> Ó<br /> <br /> A<br /> <br /> “ ỗ ừ ợ giải đề TOEIC” hoặc gửi đến facebook cá nhân của mình. Xin chân thành<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> cảm om bạn và mong bạn thông cảm nếu cỏ sai sót xảy ra. Mọi góp ý của các bạn sẽ<br /> <br /> Í-<br /> <br /> giúp quyển giảo trình này ngày càng hoàn thiện hơn.<br /> <br /> -L<br /> <br /> 4. Trong quyển này mình chỉ tập trung part 5, part 6 chỉ có 4 test vì bản chất của<br /> <br /> ÁN<br /> <br /> part 6 cũng giống như part 5. Neu một bạn hiểu rõ part 5 thì part 6 chỉ cần thêm<br /> <br /> TO<br /> <br /> chủt kỹ năng đọc hiểu là bạn hoàn toàn làm được.<br /> <br /> ÀN<br /> <br /> 5. Ban đầu, quyển này có đến 660 trang nhưng vì so trang lớn quả nên mình đã<br /> <br /> D<br /> <br /> IỄ<br /> N<br /> <br /> Đ<br /> <br /> chỉnh lại cách dòng là 1.2 nên nếu chữ cỏ hơi sát thì mong các bạn bỏ qua.<br /> 6. Bất kỳ điểm ngữ pháp nào trong Tiếng Anh cũng điều chỉ đủng 90%, 10% kia là<br /> các ngoại lệ. Neu bạn gặp các trường hợp không đúng với lý thuyết trong sách này<br /> bạn hãy gửi đến facebook cá nhân mình đế được giải đáp chỉnh xác hơn.<br /> <br /> - Khóa học trực tuyến TOEIC 860<br /> <br /> Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú<br /> <br /> Ị<br /> -------í Chuyên Đề PART 5, 6 Ị<br /> <br /> www.facebook.com/daykemquynhonofficial<br /> www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản