Ebook Dám nghĩ lớn

Chia sẻ: TRẦN ĐÌNH PHÚ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:360

0
7
lượt xem
1
download

Ebook Dám nghĩ lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(BQ) Tham khảo ebook "Dám nghĩ lớn" sẽ giúp cho các bạn sống tự tin hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn, đạt được những thành tưu to lớn, kiếm được nhiều tiền, có nhiều bạn và được mọi người tôn trọng. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Dám nghĩ lớn

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.<br /> <br /> Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản<br /> tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty<br /> TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng<br /> sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.<br /> <br /> THE MAGIC OF THINKING BIG<br /> by David J. Schwartz, Ph. D.<br /> Copyright © 1959, 1965 by Prentice-Hall, Inc.<br /> All rights reserved.<br /> Vietnamese translation copyright © 2009 by First News - Tri Viet.<br /> Published by arrangement with original publisher, Fireside,<br /> an imprint of Simon & Schuster, Inc.<br /> <br /> THE MAGIC OF THINKING BIG<br /> <br /> DAÁM NGHÔ LÚÁN!<br /> Cöng ty First News-Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh<br /> êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao<br /> baãn quyïìn vúái NXB Fireside, möåt chi nhaánh cuãa têåp àoaân<br /> Simon & Schuster, Hoa Kyâ.<br /> Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ<br /> Simon & Schuster àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët<br /> baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå<br /> Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne.<br /> CÖNG TY VÙN HOA<br /> Á SAN<br /> Á G TAO<br /> Å TRÑ VIÏT<br /> Å - FIRST NEWS<br /> 11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh<br /> Tel: (84-8) 3822 7979 - 3822 7980 - 3823 3859 - 3823 3860<br /> Fax: (84-8) 3822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn<br /> Website: www.firstnews.com.vn<br /> <br /> DAVID J. SCHWARTZ, Ph.D.<br /> <br /> THE MAGIC OF THINKING BIG<br /> <br /> DAÁM NGHÔ LÚÁ N !<br /> Biïn dõch:<br /> Nguyïîn Thõ Thanh - Trêìn Lï Thu Trang Nguyïîn Thõ Thanh Huyïìn<br /> Hiïåu dñnh:<br /> Nguyïîn Chûúng - Vûúng Long<br /> <br /> First News<br /> <br /> NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ<br /> <br /> LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU<br /> <br /> Vò sao töi laåi àùåt tûåa cho cuöën saách naây laâ DAÁM NGHÔ LÚÁN!<br /> khi àaä coá haâng ngaân cuöën saách àûúåc xuêët baãn haâng nùm? Taåi sao<br /> laåi cêìn phaãi xuêët baãn thïm möåt cuöën nûäa?<br /> Cho pheáp töi àûúåc chia seã vúái baån möåt vaâi thöng tin quan troång.<br /> Vaâi nùm trûúác àêy, töi tham dûå möåt höåi nghõ baán haâng vö<br /> cuâng êën tûúång cuãa möåt cöng ty noå. Võ phoá chuã tõch phuå traách<br /> marketing luác àoá rêët hûáng khúãi. Cuâng àûáng vúái öng trïn buåc diïîn<br /> thuyïët laâ ngûúâi àaåi lyá baán haâng haâng àêìu cuãa cöng ty, möåt ngûúâi<br /> àaân öng vúái veã ngoaâi bònh dõ, nhûng laâ ngûúâi àaä kiïëm àûúåc gêìn<br /> 60.000 àö la vaâo cuöëi nùm, trong khi thu nhêåp cuãa nhûäng àaåi lyá<br /> khaác chó úã mûác 12.000 àö la.<br /> Võ phoá chuã tõch àûa ra döìn dêåp nhiïìu cêu hoãi daânh cho cûã<br /> toåa: “Töi muöën caác baån haäy nhòn thêåt kyä Harry. Naâo, haäy noái cho<br /> töi biïët, Harry kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún gêëp nùm lêìn, coá phaãi do<br /> Harry thöng minh gêëp nùm lêìn caác anh khöng? Khöng phaãi, ñt nhêët<br /> laâ theo nhûäng baâi kiïím tra nhên sûå cuãa chuáng töi. Kïët quaã cuãa<br /> nhûäng baâi kiïím tra àoá cho thêëy anh êëy cuäng chó nhû nhûäng ngûúâi<br /> bònh thûúâng khaác àang hiïån diïån trong phoâng naây maâ thöi.<br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản