Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 2

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
6
lượt xem
3
download

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1 của ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phần 2 tiếp tục trình bày một số kết quả và kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước và những bài học kinh nghiệm để đời trong việc cải cách nền hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 2

Chương IV<br /> <br /> KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH N G H IỆM<br /> TỪ QUÁ TRÌN H ĐẢNG LẢNH ĐẠO<br /> CẢI CÁCH NỂN HÀNH CHÍNH NHÀ N ư ớ c<br /> <br /> I- THÀNH Tựu. HẠN CHẺ' VÀ NGUYÊN NHÂN<br /> 1. T h à n h tự u v à n g u y ê n n h â n<br /> <br /> a) Thành tựu<br /> Một là, Đảng đả đề ra được đường lôĩ, chủ trương cải<br /> cách, xây dựng nền hành chinh nhà nước một cách cơ bản,<br /> đống bộ, chuyên sáu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh<br /> cõng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng cường hội<br /> nhập quốc tế.<br /> Đại hội đại biểu to àn quỏc lần th ứ VI (12-1986) của<br /> D ảng đ à đư a ra chủ trư ơ n g thực hiện cuộc cải cách lớn bộ<br /> máv n h à nước, trong đó đề cập dên việc điểu chỉnh , sắp<br /> xếp một bưóc tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ<br /> cán bộ, công chức. Đại hội đại biểu to àn quốc lần th ứ VII<br /> <br /> đổi mới, phát triển tư<br /> duy về cài cách, xây dựng nén hành chính nhà nước trong<br /> sự nghiệp đổi mới đất nước. Đ ả n g đ ặ t trọ n g tâ m v ào cải<br /> <br /> c ủ a Đ à n g (6-1991) d ã d á n h d ấ u bưóc<br /> <br /> 255<br /> <br /> cách hộ thống h à n h th in h trong lòng ihi* oai CiK Ìi ỉ)ộ niíív<br /> nlin niíổr và dối mới hệ ihống chinh irị. i-ỉội n«hị !i'in tliu<br /> tíiiĩi Baii Chấp h à n h T rung ươHỊỉ D àng khoá VII<br /> dA lặ p tru n g trí tuệ. còng 5iức Lhíio luậii và dư a ra Níỉhị<br /> q u y ô t c h u y ê n dồ IV c à i cá c h m ộ t hước n cn h à n h c h in h n h á<br /> nước. L ổ n d ầ u l iê n . Đ a n g d ư a r a h ệ i h ố n g c h ú triírtiig.<br /> <br /> phiírtng hướng, nội (lung cái cárh n ền h à n h rliiiih n hà<br /> nưcír tro n g thòi kỳ dôi mới đ ấ l nước tương dối rơ bán. (iồntỉ<br /> bộ. r ó t ín h hệ t.hồns vá d i u y ê n SíUi. ( 'ả i c ác h h à n h f h ín h<br /> <br /> dưọi’ xác dinh !ã một trong nhưng ưu tiê n h ã n p diui iropK<br /> d ư i in g lối dổi mới l o à n d i ệ n c ù a Đ iin g v à \ h à nu('K' la . f):ii<br /> <br /> hội lần th ử VIII (6-1996). lầ n thử IX (4-'2001). lổn th ứ X<br /> ('1-2006) và các Hội nghị Ban Chấp h à n h T ru ii^ Ií

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản