Ebook Đánh cắp ý tưởng

Chia sẻ: Ngọc Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:249

0
30
lượt xem
14
download

Ebook Đánh cắp ý tưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Đánh cắp ý tưởng bao quát tất cả các khía cạnh về marketing và thương hiệu, những yếu tố sẽ thúc đẩy các bạn ngày càng thành công và tiến lên phía trước. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Đánh cắp ý tưởng

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.<br /> <br /> Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản<br /> tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty<br /> TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng<br /> sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.<br /> <br /> STEAL THESE IDEAS!<br /> by Steve Cone<br /> Originally published by Bloomberg Press.<br /> Copyright © 2005 by Steve Cone<br /> All rights reserved.<br /> Bloomberg, Bloomberg News, Bloomberg Financial Markets,<br /> Bloomberg Press, Bloomberg Professional Library and Bloomberg<br /> Personal Bookshelf are trademarks and service marks of Bloomberg L.P.<br /> All rights reserved.<br /> <br /> STEAL THESE IDEAS! - ÀAÁNH CÙÆP YÁ TÛÚÃNG!<br /> Vietnamese Copyright © 2006 by First News - Tri Viet<br /> Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát<br /> haânh êën baãn tiïëng Anh vaâ tiïëng Viïåt cuãa tûåa saách naây theo húåp<br /> àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Bloomberg Press.<br /> Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First<br /> News vaâ Bloomberg Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt<br /> Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå<br /> Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne.<br /> <br /> CÖNG TY VÙN HOA<br /> Á SAN<br /> Á G TAO<br /> Å TRÑ VIÏT<br /> Å<br /> 11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh<br /> Tel: (84) 8 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860<br /> Fax: (84) 8 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn<br /> Web: http://www.firstnews.com.vn<br /> <br /> Steve Cone<br /> <br /> ÀAÁNH CÙÆP<br /> YÁ TÛÚÃNG!<br /> Steal These Ideas!<br /> Nhûäng bñ quyïët Marketing<br /> giuáp baån thaânh cöng<br /> Biïn dõch:<br /> <br /> Vuä Hûúng - Lan Nguyïn<br /> Nguyïîn Nam Trung<br /> <br /> FIRST NEWS<br /> <br /> NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản